Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Kleine herstellingen zijn herstellingen die geen omvangrijke werkzaamheden of hoge kosten met zich meebrengen.

Verplichting verhuurder tot herstel gebreken (art. 7:206 lid 1 BW)

De hoofdregel is dat de verhuurder verplicht is om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is (art. 7:206 lid 1 BW).

Kleine herstellingen (ar. 7:206 lid 2 en 7:217 BW)

Verplichting huurder tot kleine herstellingen (art. 7:206 lid 2 en 7:217 BW)

Echter,  art. 7:206 lid 2 BW en, voor woonruimteart. 7:217 BW bevat een uitzondering: de huurder is verplicht op eigen kosten kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Semi-dwingendrecht (art. 7:242 lid 1 BW)

Art. 7:242 lid 1 BW bepaalt dat, behoudens bij de standaardregeling ex art. 6:214 BW, niet ten nadele van de huurder van art. 7:217 BW kan worden afgeweken (tenzij het gaat om herstellingen aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen of gebreken aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen).

Kleine herstellingen bij woonruimte (art. 7:240 BW)

Besluit kleine herstellingen (art. 7:240 BW)

Art. 7:240 BW bepaalt ten aanzien van woonruimte dat bij Algemene Maatregel van Bestuur herstellingen kunnen worden aangewezen die als kleine herstellingen moeten worden aangemerkt  De Algemene Maatregel van Bestuur betreft het Besluit kleine herstellingen.van 8 april 2003. De kleine herstellingen zijn in bijlage bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen op een rijtje gezet.

Binnen en buiten de woonruimte

De kleine herstellingen kunnen zowel zaken binnen als buiten de woonruimte (bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten) betreffen, maar bij niet-geliberaliseerde woonruimte zijn de mogelijkheden tot het berekenen van kosten voor zaken buiten de woonruimte beperkt.

Besluit kleine herstellingen is semi-dwingend recht (art. 7:240 BW)

Art. 7:240 BW bepaalt dat van het bepaalde in het Besluit kleine herstellingen niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken.