Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Schadevergoeding

Komt de verhuurder zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken ex art. 7:206 BW niet na, dan is de verhuurder volgens art. 7:208 BW (ook) tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht,

  • indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen;
  • indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was en de verhuurder het toen kende of had behoren te kennen, of toen aan de huurder heeft te kennen gegeven dat de zaak het gebrek niet had.
Semi-dwingend recht (art. 7:209 en 7:242 lid 1 BW)

Art. 7:209 BW (semi-dwingend recht, schakelbepaling) en art. 7:242 lid 1 BW (semi-dwingend recht bij woonruimte, schakelbepaling) bepalen dat van art. 7:208 BW niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.