Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Het gehuurde is hetgeen gehuurd wordt. Bij woonruimte bestaat het gehuurde in de regel uit:

Overige zaken en diensten

Het gehuurde moet worden onderscheiden van de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met, in geval van woonruimte, de bewoning van de woonruimte. De vergoeding voor die zaken en diensten vormen geen onderdeel van de huurprijs, maar kunnen aan de huurder als servicekosten in rekening worden gebracht.

  • Rb. Midden-Nederland (ktr) 11-09-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4304
    De verhuurder kan alleen onderhoudskosten van een gemeenschappelijke tuin als servicekosten in rekening brengen als a) de tuin volgens contract deel uitmaakt van het gehuurde als onroerende aanhorigheid; b) overeengekomen is dat de dienstverlening van de verhuurder het tuinonderhoud omvat; c) de tuin (exclusief) bestemd is voor gebruik door bepaalde huurders (daar doet niet aan af dat eventuele andere bewoners of voorbijgangers mogelijk ook enig kijkgenot aan de kijktuin kunnen ontlenen); d) voorzieningen de beslotenheid waarborgen, de niet toegankelijkheid van niet-huurders.
  • Rb. Midden-Nederland (ktr.) 12-03-2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:954
    Volgens art. 7:217 BW komen kleine herstellingen voor rekening van de huurder. De vraag wanneer sprake is van een ‘kleine herstelling’ is op grond van art. 7:240 BW vastgelegd in de bijlage bij het Besluit kleine herstellingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen herstellingen binnen en buiten het voor woonruimte bestemde gedeelte. Indien de kleine herstellingen in of aan de woning zelf en niet die ter zake van gemeenschappelijke onroerende aanhorigheden zijn bedoeld is dit blijkens de Memorie van Toelichting bij het Besluit expliciet aangegeven. De in de bijlage bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen onder d. genoemde herstellingen mogen slechts aan de huurder worden doorberekend voor zover ze zich bevinden binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en dat de onder e. genoemde herstellingen ook mogen worden doorberekend indien deze zich in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.
  • Rb. Maastricht (ktr) 24-08-2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BW8374
    Een HR-ketel is een onroerende zaak en de kosten van de huur van die ketel worden geacht in de huurprijs te zijn verrekend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Beveiligingskosten zijn in beginsel servicekosten indien uitdrukkelijk overeengekomen.