Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Rabobank mag de naam fundr blijven gebruiken voor haar online dienst voor kredietaanvraag voor ondernemers.
 2. Een huurster die haar woning in Amsterdam in strijd met de huurovereenkomst opnieuw onderverhuurde, moet haar woning binnen 2 weken ontruimen.
 3. Artikel 7:271 BW. Heeft huurder de digitale aanzeggingen van verhuurder over het einde van een huurovereenkomst van twee jaar of minder (tijdig) ontvangen? Artikel 3:37 lid 3 BW bepaald dat voldoende moet vaststaan dat het bericht de ontvanger heeft bereikt. Verhuurder heeft alleen de verzending van de aanzegging via Mailchimp aangetoond en niet de ontvangst. Vordering tot ontruiming in kort...
 4. Het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (artikel 288 Fw.) wordt toegewezen ondanks dat de vaste lasten van verzoeker hoger zijn dan zijn inkomen. Dat is hem namelijk niet te verwijten.
 5. Beroep tegen een crisismaatregel ex artikel 7:6 Wvggz.
 6. Onrechtmatige daad. Hinder. Heeft gemeente, als verhuurder, onrechtmatig gehandeld door onvoldoende op te treden tegen door huurder, jegens diens buren, veroorzaakte onrechtmatige hinder
 7. Verbod verhuizing, vrouw wil samen met haar moeder en zus samenwonen in Balkbrug terwijl partijen in traject ouderschapsbemiddeling zitten om de omgang uit te breiden.
 8. WSNP. Mag de rechtbank die in hoger beroep oordeelt over een beschikking van de rechter-commissaris, de rechter-commissaris op de voet van art. 65 Fw jo. art. 314 lid 2 Fw om zijn visie vragen? Moet bij het bepalen van de beslagvrije voet rekening worden gehouden met het volledige bedrag dat aan ziektekostenpremies is betaald of mag worden uitgegaan van een normbedrag?
 9. Vordering vaststellen erfgrens Sint Pancras. Beroep op verjaring gedeeltelijk geslaagd. Beroep op Landje-pik arrest Hoge Raad (2017:309) verworpen
 10. Kort geding. Ontruiming gekraakt pand in Noordwijk toegewezen. Belangenafweging. Het recht van eiseres op bescherming van haar eigendom prevaleert boven het huisrecht van gedaagden. Proportionaliteitstoets. Geen misbruik van bevoegdheid.
 11. Bouwrecht. Stilzwijgende beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. Relatie met andere overeenkomsten. Verbod tot vervreemding.
 12. Vordering van gemeente tot verwijdering van woonark. Gedaagde beroept zich op verjaring, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en op jurisprudentie inzake onaanvaardbare doorkruising.
 13. Bedrag afgeschreven van bankrekening van de schuldenaar, maar niet bijgeschreven op de bankrekening van de schuldeiser. Artikel 6:114 lid 2 BW.
 14. -
 15. huur bedrijfsruimte, geschil over terugbetaling waarborgsom en verrekening verwarmingskosten
 16. Europees bankbeslag. Verzoek tot nihilstelling van de verlangde zekerheid. Op grond van de omstandigheden van het geval komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat verzoekers als schuldeisers bijzonder overtuigend bewijs leveren maar te weinig middelen hebben om een zekerheid te stellen. Ook zal de tenuitvoerlegging van de toekomstige rechterlijke beslissing zonder bevel hoogstwaarschijnli...
 17. Europees bankbeslag. Verzoek tot nihilstelling van de verlangde zekerheid. Op grond van de omstandigheden van het geval komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat verzoekers als schuldeisers bijzonder overtuigend bewijs leveren maar te weinig middelen hebben om een zekerheid te stellen. Ook zal de tenuitvoerlegging van de toekomstige rechterlijke beslissing zonder bevel hoogstwaarschijnli...
 18. In de woning van huurder zijn 362 hennepplanten aangetroffen. Verhuurder, een woningbouwcorporatie, vordert in kort geding ontruiming van de woning. Vordering toegewezen.
 19. kort geding; vordering tot rectificatie van een artikel in het FD over het onderbrengen van vennootschappen van Isabel Dos Santos bij een trustmaatschappij die 'onder de radar van De Nederlandsche Bank' zit.
 20. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst ex artikel 7:231 lid 2 BW. Huurder vorderde een verbod op de aangezegde ontruiming: vordering afgewezen. Het gehuurde was door de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet gesloten. De woningstichting had vervolgens de bevoegdheid om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden op grond van artikel 7:231 lid 2 BW. Een beroep van...
 21. BKR-registratie. Verzoek tot verwijdering van de BKR-registratie afgewezen, behoudens wat betreft de beperking in de duur van de bijzonderheidscodering 3 tot drie jaren i.p.v. de gebruikelijke vijf jaren.
 22. Kort geding. Overeengekomen huurprijs. Nader onderzoek en bewijslevering nodig. Afwijzing vordering.
 23. Verzoek tot staking en schorsing van openbare veiling en opheffen van executoriale beslagen op onroerende zaken.
 24. Verzoek tot verbieding openbare veiling en opheffen van executoriale beslagen op onroerende zaken.
 25. Verzoek vervangende toestemming verhuizing (en voorwaardelijke verzoeken) in bestreden beschikking afgewezen. Het hof bekrachtigt de bestreden beschikking.
 26. kort geding, ontruimingsvordering
 27. Ontruiming in kort geding. Huurder met psychische- en alcoholproblemen veroorzaakt ernstige overlast, waardoor een voor omwonenden angstige en dreigende situatie is ontstaan. Belang woningbouwvereniging weegt zwaarder dan belang huurder.
 28. Huurachterstand. Hof matigt contractuele boete wegens niet tijdige betaling van de huur tot de wettelijke handelsrente voor zover het de periode na de ontbinding van de huurovereenkomst betreft.
 29. Incident schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Het hof schorst de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis na een belangenafweging.
 30. Verstrekking leaseauto is in dit geval een arbeidsvoorwaarde. Deze voorwaarde mag gewijzigd worden. Afweging van de belangen van de werkgever ten opzichte van die van de werknemer. Financiele compensatie.
 31. Bijstandsverhaal, woonlasten, aflossing schulden.
 32. beëindiging samenleving, samenlevingsovereenkomst, maatstaf,
 33. Ontruiming van woning na buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst (o.g.v. art. 7:231 lid 2 BW) na besluit van de burgemeester om de woning te sluiten vanwege aangetroffen hoeveelheid (hard)drugs (o.g.v. art. 13b Opiumwet).
 34. Hoofd- en vrijwaringszaken. Beregeningswerkzaamheden. Onrechtmatig handelen. Deskundige voor bepaling omvang schade. Schade door verlies pootgoedstatus is geen zaakschade, geen dekking onder de AVB. Beroepsfout tussenpersoon onvoldoende onderbouwd.
 35. Ontbinding huurovereenkomst wegens verschillende tekortkomingen. Laatste kans niet gegrepen.
 36. Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Aansprakelijkheid executeur-afwikkelingsbewindvoerders ten opzichte van gezamenlijke erfgenamen wegens verkoop van woning erflater aan dochter erfgenaam.
 37. huurprijsvermindering, gebreken huurwoning, uitspraken Huurcommissie
 38. uitwerking kopstaartvonnis. opheffing beslag toegewezen. vordering, gegrond op pauliana (3:45 BW) en onrechtmatige daad, grotendeels summierlijk ondeugdelijk. Beslag overigens niet proportioneel.
 39. Bestuurdersaansprakelijkheid en het beroep op het verlenen van decharge aan de bestuurder door de algemene ledenvergadering.
 40. Verzoek voorlopige machtiging Bopz. Toegewezen.
 41. Kantonrechter oordeelt dat het aan woningcorporatie te wijten is dat er geen WOZ-beschikking is die betrekking heeft op de staat waarin de woning verkeerde bij het aangaan van de huurovereenkomst. Naar het oordeel van de kantonrechter is er onvoldoende grond om bij de toetsing van de aanvangshuur per 25 april 2016 vooruit te lopen op wijzigingen in (zeer) gedetailleerde regelingen die pas (lang...
 42. KG beëindigen huurrelatie. Ontruimingsvordering toegewezen.
 43. misbruik van recht door bombardement aan verzoeken, bezwaren, ingebrekestellingen e.d.; proportioneel verbod.
 44. OK; enquête; toewijzing van het (gezamenlijk) verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van een onmiddellijke voorziening.
 45. Koopgarantwoningen. Voorlopig deskundigenbericht ter onderbouwing van rechtsgronden dwaling, toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad. Gevorderd verklaringen voor recht en schadevergoeding. Tav 1 partij vordering verjaard, tav overige pp afgewezen.
 46. Huurrecht. Geen inbreuk op huurgenot doordat verhuurder een sleutel van het gehuurde heeft. Wel inbreuk doordat verhuurder het gehuurde zonder toestemming van de huurder heeft betreden en het slot heeft vervangen. Bewijs in het gehuurde aanwezige goederen
 47. beëindiging uitzendovereenkomst voor ziekmelding
 48. huur woning, ontbinding en onruiming wegens ernstige overlast en bedreigingen door huurster en (met name) haar partner.
 49. Huurzaak. Vordering van verhuurder tot betaling van energiekosten afgewezen omdat onvoldoende is onderbouwd welke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt (art. 7:259 BW). Vordering van huurder tot inzage in daadwerkelijk door verhuurder betaalde energiekosten (art. 7:259 lid 4 BW) is toegewezen.
 50. Eindarrest na tussenarrest. Bewijs na getuigenverhoor niet geleverd. Vordering afgewezen.