Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap is onaantastbaar. Bevoegdheid vernietiging vervallen en algemene dwalingsartikel niet van toepassing. Ontbinding uitgesloten en van ontbindingsgrond niet gebleken. Ook beroep redelijkheid en billijkheid slaagt niet.
 2. Jarenlang onvindbare eigenaar maakt aanspraak op schadevergoeding voor verlies auto. Het autobedrijf mocht de auto, die bijna tien haar op haar terrein stond gestald, op grond van het bepaalde in artikel 6:90 BW, zonder mededeling verkopen.
 3. executiegeschil
 4. Burgerlijk recht, verzoekschrift. Verzoek ex artikel 843a Rv afgewezen. Voorlopig deskundigen onderzoek afgewezen.
 5. Partijen hebben de rechtbank voorafgaand aan de mondelinge behandeling bericht dat zij volledige overeenstemming hebben bereikt over de nevenverzoeken bij de echtscheiding waaronder de partneralimentatie en verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Nadien stelt de vrouw dat er geen overeenstemming bestond. De rechtbank oordeelt dat tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is...
 6. Tussenvonnis. Mutatieschade bedrijfsruimte voor een deel toewijsbaar, voor het overige wederzijdse bewijsopdracht.
 7. Gebrek stelplicht Airhelp hersteld. Groundstops. Buitengewone omstandigheid. Van de vervoerder kan niet worden gevergd dat hij op buitenstations extra toestellen heeft.
 8. Gevorderde ontruiming wordt in kort geding toegewezen. Huurder blijkt al 2 jaar overleden te zijn.
 9. Tussenvonnis. Gevorderde ontruiming en gebruiksvergoeding worden toegewezen. Beslissing op overige vorderingen wordt aangehouden.
 10. VvE-zaak. Verzochte machtigingen afgewezen, geen toepasbaarheid 5:121 BW. Verplichting om toegang te verlenen volgt al uit splitsingsreglement en de wet. Huishoudelijk reglement niet integraal met terugwerkende kracht van toepassing.
 11. OK; Jaarrekeningprocedure; gedeeltelijke toewijzing verzoek
 12. huur; vordering tot ontruiming; overeenkomst van onderhuur?
 13. Kort geding. Kantonrechter onbevoegd. Vorderingen van onbepaalde waarde.
 14. Verzoeken tot vervangende toestemming voor verhuizing en wijziging van de zorgregeling worden toegewezen. De noodzaak tot verhuizing is voldoende onderbouwd en de verhuizing is voldoende voorbereid en doordacht.
 15. Geschil over geldlening.
 16. Voordeelsverrekening art. 6:100 BW. Per saldo geen schade na verrekening voordeel met schade (belastingheffing over stakingswinst) na advies belastingadviseur.
 17. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst betreffende de boerderij in Ruinerwold, waarin zich jarenlang een gezin verborgen heeft gehouden. Het hof wijst de vordering tot ontbinding toe, net als de kantonrechter, maar op een andere grondslag. Het enkele feit dat in het gehuurde (mogelijk) strafbare feiten worden gepleegd, betekent nog niet dat de huurder zijn verplichting een ‘goed huurd...
 18. Partijen verschillen van mening over de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot een aandelenovername. De “kopers” stellen zich op het standpunt dat de totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk was van de uitkomsten van de due diligence en dat deze het vooraf bestaande beeld niet heeft bevestigd zodat zij gerechtigd was de overname af te blazen. De “verkopers” bren...
 19. Kort geding - vordering tot rectificatie afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagde met haar verklaring onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser.
 20. goederengemeenschap.
 21. Beëindiging ouderlijk gezag en benoeming voogdij. Afwijzing deskundigenonderzoek
 22. Tussenvns; vordering terugbetaling koopsom voor een aan eiser verkochte en geleverde horecaonderneming omdat verkoper deze (daarna) aan een derde heeft verkocht en (kennelijk) geleverd. Betaling en koopovk worden betwist. Bewijsopdracht eiser.
 23. Vertegenwoordigingsbevoegdheid, dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden. Hoofdzaak met vrijwaring. Bouw huis.
 24. Kort geding - executiegeschil. Vordering tot opheffen executoriaal beslag (gedeeltelijk) toegewezen. Beslag was zonder reden of belang dubbel gelegd en daarmee vexatoir.
 25. Autohuur, wel of geen vorderingsrecht.
 26. ‘Huur bedrijfsruimte en woonruimte, opzegging wegens dringend eigen gebruik’.
 27. Overeenkomst tot het ontwikkelen van software heeft in die geval niet alleen betrekking op de vastlegging van de eisen waaraan de software moet voldoen (de requirements), maar ook al op de voorbereidende werkzaamheden die kunnen worden verricht zonder over de requirements te beschikken. Aan voorbereidende werkzaamheden bestede uren moeten in beginsel worden betaald. Wel moet rekening worden geh...
 28. Aanneming van werk, onduidelijke prijsafspraken, ondeugdelijk werk, schade.
 29. Ontbinding huurovereenkomst wegens meerdere tekortkomingen: - De huurder heeft een aanzienlijke huurachterstand laten ontstaan en gedurende langere tijd te laten voortbestaan. - De realisatie van de illegale stroomaftakking in het gehuurde vormt schade aan het gehuurde en moet op de voet van artikel 7:219 BW als tekortkoming aan de huurder worden toegerekend. - De huurder heeft onvoldoende weer...
 30. gebruiksovereenkomst na ontbonden huurovereenkomst; wijze van oplevering
 31. Ontbinding en ontruiming wegens huurachterstand.
 32. huurrecht bedrijfsruimte, servicekosten die niet te relateren zijn aan de overeenkomst, geen duidelijke toelichting en onderbouwing, tekortkoming van de verhuurder leidt tot ontbinding van de overeenkom
 33. Illegale seksinrichting in huurwoning, oplegging gedragsaanwijzing.
 34. All-inprijs huur, terhandstelling algemene voorwaarden, herstel schade ruiten.
 35. Wijziging van de obligatoire relatie tussen partijen op grond van artikel 6:258 BW. Het recht van gebruik om niet van perceel landbouwgrond door gedaagde wordt beëindigd op 1 januari 2023.
 36. Gezag. Beëindiging ouderlijk gezag. Aanvaardbare termijn verstreken. Geen nader onderzoek op grond van artikel 810a lid 2 Rv.
 37. Vervangende toestemming verhuizing. uitvoerbaar bij voorraad omdat de rechtbank het belang van de vrouw zo snel mogelijk te verhuizen groter acht dan het belang van de man om hoger beroep af te wachten, ook omdat de man niet in de procedure is verschenen.
 38. Huurovereenkomsten woonruimte en kantoorruimte. Kwalificatie. Huur kantoorruimte door opzegging geëindigd. Allerlei vergoedingsvorderingen over en weer. Verstoorde verhouding, maar geen recht op aanstelling professionele beheerder. Wetsartikelen: 7:230a BW, 7:233 BW; 6:248 BW, 7:218 BW, 7:224 BW.
 39. Geschil inzake huurovereenkomst, geldlening en overeenkomst van opdracht. Vorderingen t.a.v. gedaagde onderneming niet ontvankelijk verklaard: onderneming heeft opgehouden te bestaan. Vorderingen t.a.v. bestuurder van voormalige onderneming afgewezen.
 40. Er is geen sprake van gebreken aan de huurwoning en/of door de verhuurder toezeggingen zijn gedaan waaraan hij zich niet heeft gehouden. De huurder heeft daarom geen aanspraak op huurprijsvermindering en/of immateriële schadevergoeding.
 41. Nakoming/ontbinding koopovereenkomst bedrijfsopstellen; verkeerde dan wel niet alle kopers gedagvaard; processueel ondeelbare rechtsverhouding; beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt; alsnog oproepen ontbrekende partij(en)
 42. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 43. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 44. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 45. afwijzing voorlopige voorziening.
 46. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 47. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Beroep op verrekening verworpen.
 48. Uitlating bewijslevering.
 49. Kort geding. Uitleg overeenkomst
 50. Civiel. Schuldvordering.