Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Ovk standhuur bij evenement. Eis kondigt aan dat beurs ivm corona grotendeels digitaal plaatsvindt, waarop ged de ovk buitengerechtelijk ontbindt ivm tekortkoming. Kan dat? Tijdslijn overheidsmaatregelen / overmacht / bijzondere omstandigheden / AV.
 2. echtscheiding, nevenvoorzieningen,zorgregeling; geen contact vader met kinderen, rust en hulpverlening voor kinderen noodzakelijk. bijzondere curator benoemd voor beide kinderen
 3. echtscheiding, huurrecht, belangenafweging
 4. O+O hovk bedrijfsruimte wegens hoge huurachterstand. Conctractuele boete huurachterstand niet toewijsbaar na ontbinding hovk. Eis tot betaling handelsrente is niet toewijsbaar, omdat is voorzien in een boete bij niet tijdige betaling huur.
 5. Tussenvonnis. Geen sprake van all-inprijs. Vaststelling hoogte servicekosten, voor wat betreft energiekosten, onderhoud energie-installaties en lift. Verwijzing naar de rol voor een nieuwe specificatie.
 6. Huurachterstand vier maanden. Ontbinding en ontruiming. Betalingsregeling in vonnis.
 7. KG Vordering verbod gebruik onderdoorgang afgewezen., Onvoldoende aannemelijk dat exclusief gebruiksrecht bestaat voor appartementseigenaar. Mogelijk kwalitatief recht.
 8. Vermogensrecht. Ruimtelijke ordening. Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?
 9. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Dexia-zaak. Heeft afnemer effectenleaseproduct voldoende gesteld om aan te nemen dat tussenpersoon heeft geadviseerd in de zin van ECLI:NL:HR:2016:2012 (B/Dexia) en ECLI:NL:HR:2022:862(Dexia/Y)?
 10. -
 11. Procedure tussen de vereffenaar van de nalatenschap van moeder en haar zoon over de vraag of zoon onrechtmatig gelden aan het vermogen van moeder heeft onttrokken.
 12. Verdeling van een beleggingspand. Vorderingen ex artikel 6:10 BW zijn verjaard.
 13. Is de Ontvanger verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een aangeboden buitengerechtelijk crediteurenakkoord? Misbruik van recht?
 14. Eiseres vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde en betaling van de achterstallige huur. De kantonrechter wijst de vorderingen toe.
 15. Overheidsprivaatrecht. Verdraagt privaatrechtelijke huurovereenkomst voor bijzonder gebruik openbare weg zich met de strekking van de heffingsmogeliikheden van art. 275 en 287 Gemeentewet? Verhouding privaatrechtelijke bevoegdheden en publiekrechtelijke regeling inzake precariobelasting. Bevoegdheden overheid als eigenares van voor de openbare dienst bestemde zaken.
 16. Faillissement van hypotheekgever, uitgesproken nadat eerst het (conservatoir) beslag op diens onroerend goed in de openbare registers is overgeschreven en vervolgens op dat goed een recht van eerste hypotheek met het in art. 1223 lid 2 BW bedoelde beding is verleend aan een andere schuldeiser dan de beslaglegger. Het recht van de curator zich op het in art. 505 lid 4 Rv verleende verbod te bero...
 17. Kort geding. Overtreding van huurbeding in hypotheekakte. Bankrelatie beëindigd, volledige restschuld gevorderd en executieveiling aangekondigd. Het gevorderde executieverbod is afgewezen. Evenals verwijdering van de registratie in het BKR en IVR.
 18. Deze zaak gaat over de vraag of A op grond van de huur- en serviceovereenkomst een bedrag heeft te vorderen van gedaagde. De kantonrechter is van oordeel dat hiervoor geen gronden aanwezig zijn.
 19. Huurachterstand, gestelde betalingen niet vast komen te staan, ontruiming huurwoning.
 20. De kantonrechter verklaart zich onbevoegd om van de vordering van eiseres kennis te nemen.
 21. Kort geding huur. Ontruiming woning vanwege gedragingen en huurachterstand.
 22. Huurachterstand, voorwaardelijke ontbinding huurovereenkomst.
 23. Overeenkomst tot levering van leermiddelen aan school. Uitleg overeenkomst. CAO-norm. Compensatieregeling is geen post-contractueel beding.
 24. Proces-verbaal mondelinge uitspraak. Kort geding. Executiegeschil. Ontruiming huurwoning.
 25. Letselschade t.g.v. val door (enkel)glas van voordeur woning. Is verhuurder aansprakelijk o.g.v. art. 6:174 BW en art. 6:162 BW? Toepassing kelderluikcriteria. Betekenis NEN-norm 3569 over veiligheidsbeglazing in gebouwen.
 26. Kort geding - executiegeschil.
 27. Artikel 1:449 lid 2 BW; opheffing bewind.
 28. Toepassing Haviltex-maatstaf in overeenkomst tussen partijen na verbreken relatie over de waarde waartegen de vrouw het aandeel in de woning van de man mag overnemen.
 29. Kort geding. Vordering tot ontruiming van huurwoning in kort geding wegens meerdere tekortkomingen.
 30. Verzoek tot schorsing van de beslissing over de wijze van verdeling van de woning afgewezen.
 31. Vervangende toestemming verhuizing. De moeder mocht ervan uitgaan dat door de vader toestemming is verleend en zij dus geen vervangende toestemming nodig had.
 32. Schadebegroting na wanprestatie. In het tussenarrest van 29 maart 2022 heeft het hof overwogen dat de woningstichtingen wanprestatie hebben gepleegd door The Wolf te verbieden om de woningen die zij beheerde in gebruik te geven op basis van bruikleen. In dit eindarrest begroot het hof de schade die daardoor is geleden op misgelopen bruikleenvergoedingen en bemiddelingskosten. De begroting is gr...
 33. Benoeming nieuwe deskundige, na ontslag vorige deskundige. Voorwaardelijk wrakingsverzoek; geen reden om het voorwaardelijk wrakingsverzoek in handen te stellen van de wrakingskamer.
 34. Koop woning. Art. 7:17 BW. Non-conformiteit? Onvoldoende onderbouwd dat constructie waarbij een pomp onder souterrain water naar het hoger gelegen riool pompt een gebrek is dat normaal gebruik van de woning in de weg staat. Opheffing beslagen in reconv.
 35. Huurovereenkomst scheepswerf; geen sprake van verkrijgende of bevrijdende verjaring van een deel van het perceel. Dit deel van het perceel is ook onderdeel van het gehuurde. Huurprijs moet aan de hand van nieuwe metingen worden bepaald.
 36. Verzekeringsrecht. Evenementenverzekering. Annulering botenshow in verband met uitbraak Covid-19-pandemie. Uitleg dekkings- en uitsluitingsclausules is de polis. Omvang schade.
 37. Woningontruiming
 38. Huurrecht. Het gehuurde betreft woonruimte en geen bedrijfsruimte zoals verhuurder stelt. De Huurcommissie heeft daarom terecht een uitspraak over de huurprijs gedaan.
 39. Huwelijkse voorwaarden, finaal verrekenbeding alsof er een gemeenschap van goederen tussen partijen heeft bestaan. Onderlinge vordering van man op vrouw dient te worden meegenomen bij het vaststellen van de verrekenvordering aldus dat aan de zijde van beide partijen de helft van de schuld en de helft van de vordering wordt meegenomen. Waardering van het hotel per peildatum: niet heeft als uit...
 40. Huurrecht. Verzoek voortzetting huur na overlijden vader afgewezen. Eiser komt niet in aanmerking voor een huisvestingsvergunning omdat de woning niet passend is. Afwijzingsgrond. Artikel 7:268 BW.
 41. Schimmelvorming moet aan huurder worden toegerekend. Geen gebrek als bedoeld in artikel 7:204 BW.
 42. Huurachterstand. Ontbinding en ontruiming.
 43. Huurachterstand. Vader heeft geen hoofdverblijf in het gehuurde. Dochter verblijft zonder recht of titel in het gehuurde. Ontbinding en ontruiming.
 44. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Beëindiging op grond van dringend eigen gebruik. Tussenvonnis.
 45. Huurwoning. Burgemeestersluiting. Bezit harddrugs.
 46. Voortzetten huurovk na einde affectieve relatie. De kantonrechter is van oordeel dat het belang van de man bij behoud van de woning zwaarder weegt. De kantonrechter bepaalt dat de man als huurder het uitsluitend recht heeft op de woning.
 47. Wwz. Ontslag op staande voet. Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (voordat kantontrechter oordeelt over ontslag op staande voet). Procesrechtelijke perikelen rond deelbeschikking kantonrechter (deels tussenbeslissing, deels eindbeslissing), ontvankelijkheid appel, betekenis in appel van voorwaardelijke ontbinding (als voorwaarde niet wordt vervuld), gezag van gewijsde, (tijdigheid) s...
 48. Verdeling. Woning en schenkingen. Toepassing Engels recht.
 49. incident, oproeping op de voet van artikel 118 Rv
 50. huur, huurprijsvermindering, schadevergoeding, onderhoudswerkzaamheden, beperkende werking redelijkheid en billijkheid