Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Ontruiming huurwoning in kort geding toegewezen. Ernstige en structurele overlast van huurders.
 2. Inmiddels geëindigde huurovereenkomst kantoorruimte. Hoeveel bedraagt de resterende huurachterstand? Is overeengekomen dat de verhuurder zich niet zou beroepen op de contractuele boete uit de algemene voorwaarden?
 3. Kamerverhuur vanaf 1995. Huurders stellen zich op het standpunt dat sprake is van contractueel medehuurderschap als bedoeld in artikel 7:267 BW. Subsidiair: Vanaf 1995 zijn nieuwe huurders telkens door de zittende huurders gezocht en toegelaten met instemming van de toenmalige verhuurder. Volgens huurders is sprake van een coöptatiebeding, althans is een coöptatierecht ontstaan door een bestend...
 4. Artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw: Niet te goeder ten aanzien van het onbetaald laten van schulden, nu appellanten de belangen van hun schuldeisers onvoldoende hebben aangetrokken.
 5. Huurzaak. Vorderingen in conventie en in reconventie na uitspraak van de huurcommissie. De huurcommissie heeft op basis van het aantal punten de redelijkheid van de aanvangshuurprijs vastgesteld en verder geoordeeld dat zij geen aanleiding ziet om de aanvangshuurprijs in verband met gebreken tijdelijk te verlagen. In conventie komt de verhuurder tijdig op tegen het oordeel van de huurcommissie...
 6. Aanneming van werk. Geen winstmarge hoofdaannemer overeengekomen. Vordering onvoldoende onderbouwd. Slechts onderbouwd voor zover erkend.
 7. Alimentatie. Verdiencapaciteit man. Mogelijkheid tot uitkering dividend. Deskundigenrapport. Berekening in drie periodes.
 8. Art.6:80 aanhef en onder a BW. Ontbinding koop onroerend goed voorafgaand aan de levering. Onder de gegeven omstandigheden was de conclusie gerechtvaardigd dat deugdelijke nakoming onmogelijk was geworden, omdat de bank een openbare veilig had aangekondigd en het huurbeding had aangezegd. Daaraan doet niet af dat de ontbindingsgrond niet uit de partijontbinding zelf blijkt.
 9. Eindarrest na bewijslevering (tussenarrest: ECLI:NL:GHARL:2019:5852). Geen erfdienstbaarheid door verjaring ontstaan.
 10. Kort geding. Curator vordert van gedaagden afgifte van fitnessapparatuur, afschrift van informatie en verbod op concurrerende werkzaamheden. Voorzieningenrechter wijst dit gedeeltelijk toe.
 11. Luchtvaartzaak. Passagiers zijn niet aan boord van vervangende vlucht gegaan maar met huurauto op eindbestemming aangekomen. Eigen keuze passagiers. Compensatie afgewezen.
 12. Ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Meewerken aan verkoop en levering van de voormalige echtelijke woning op straffe van verbeurte van een dwangsom. Machtiging tot te gelde maken van de voormalige echtelijke woning (artikel 3:174 BW).
 13. is erfdienstbaarheid van weg door vermenging van art. 3:81 lid 3 BW teniet gegaan? Betekenis relatieve werking van de vermenging ten opzichte van opvolgende hypotheekhouder aanwijzing noodweg (art. 5:57 BW), tracé daarvan
 14. Huur bedrijfsruimte. Corona-crisis wel onvoorziene omstandigheid maar leidt i.c. niet tot ontbinding/wijziging overeenkomst. Huurgenot niet belemmerd. 6:258 BW is niet bedoeld om wijziging overeenkomst met willekeurige contractspartij af te dwingen.
 15. (Verlenging) uithuisplaatsing in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder en machtiging uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg.
 16. Artikelen 7:601 BW, 3:290 BW, 6:52 BW, 159 lid 2 Rv. Retentierecht op inboedel wegens niet betaalde BTW voor factuur voor werkzaamheden aan bedrijfspand. Bewijsopdracht dat opdracht is verstrekt voor werkzaamheden aan bedrijfspand en dat akte namens appellant getekend is. Appellant heeft voldoende belang bij vordering en vordering van appellant is voldoende bepaald. Geen ongerechtvaardigde verr...
 17. Incident ex art. 351 Rv en art. 223 Rv. Vordering schorsing van uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis ontruiming woonruimte afgewezen. Omstandigheden onvoldoende om vonnis te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.
 18. Netbeheerder vordert schadevergoeding vanwege hennepkwekerij. Consequenties van bewind
 19. In afwijking van het advies van de raad bepaalt het Hof de hoofdverblijfplaats van het kind opnieuw bij de moeder. Hulp voor het kind lijkt bij de moeder meer gewaarborgd te zijn.
 20. Verstekvonnis. Kort geding. Huurrecht. Sociale huurwoning. Ontruiming wegens ernstige overlast.
 21. Huurkoop of koop van een schip. Mondelinge overeenkomst. Gedaagde heeft door feitelijke levering van het schip aan zijn verplichtingen voldaan. Geen grond voor ontbinding. Wel heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door op enig moment de sloten van het schip te veranderen, maar causaal verband met gevorderde schade is niet aangetoond. Tegenvordering tot betaling van restant koopsom toegewezen.
 22. Echtscheiding. Hoofdverblijf minderjarige. Zorg in tijden van Corona.
 23. Huur bedrijfsruimte. Nadere huurprijsvaststelling. Beoordeling van deskundigenrapport. Telkens weer optreden van lekkages is een gebrek. Het is geen reden voor een latere ingangsdatum van de verhoogde huurprijs, maar wel voor een (tijdelijke) vermindering van de huurprijs en een veroordeling tot herstel. Wetsartikelen: art 7:303 BW, 7:206 en 207 BW
 24. Partneralimentatie. Stelling van de man dat hij niet onderhoudsplichtig is jegens de vrouw met een beroep op ontbreken van de lotsverbondenheid en op de redelijkheid en billijkheid. Berekening kosten kinderen (met inachtneming van kinderen in het nieuwe gezin van de man). Verdeling. Russisch recht van toepassing. Peildatum omvang naar Russisch recht.
 25. Huurovereenkomst niet rechtsgeldig door opzegging beëindigd omdat niet kan worden vastgesteld dat het exploot de huurder heeft bereikt. Sprake van zodanig ernstige gebreken van constructieve aard dat geen huurgenot is verschaft. Vorderingen tot ontbinding en betaling huurachterstand terecht afgewezen. Verhuurder aansprakelijk voor door huurder geleden schade omdat die zijn onderneming heeft moe...
 26. Standplaatswijziging en toepassing reistijdcriterium uit het Sociaal Kader Reorganisaties. Wijziging peildatum voor het maken van een definitieve keuze. Mocht werknemer op basis van de adviesaanvraag (aan de COR) en de communicatie van werkgever gerechtvaardigd vertrouwen op de oorspronkelijk genoemde peildatum? Beroep op hardheidsclausule: is sprake van een specifiek onbillijke situatie? Afwi...
 27. huur horecaruimte; ontbinding huurovereenkomst na burgemeesterssluiting, niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; art. 7:231 lid 2 BW.
 28. De huurovereenkomst is geen schijnovereenkomst. Er is onvoldoende aangevoerd om (andere) afspraken vast te stellen die de afspraken uit de huurovereenkomst teniet doen of wijzingen.
 29. Eiser heeft opdracht gegeven tot asbestsanering van zijn kruipruimte. Gedaagde heeft op basis van een asbestsaneringsinventaristie uitgevoerd door een asbestinventarisatieburo de kruipruimte gesaneerd. Nadat door het asbestsaneringsburo de eindcontrole heeft plaatsgevonden en de sanering is goedgekeurd de kruipruimte opgeleverd. Nadien is gebleken dat opnieuw asbestresten aanwezig waren in de k...
 30. Contractuele boete na ontbinding koopovereenkomst woning. Beroep op financieringsvoorbehoud door koper slaagt niet. Niet goed gedocumenteerd.
 31. Huurachterstand ingelopen tijdens procedure, maar bewindvoerder q.q. is wel terecht in rechte betrokken. Bewindvoerder q.q. wordt veroordeeld in de proceskosten.
 32. Gedaagde huurt een perceel op een recreatieoord. Gedaagde heeft ten onrechte willekeurige bedragen als zijnde de kosten voor cai en Videma ingehouden op de betaling van de verschuldigde jaarfacturen. Er is geen sprake van opzegging van de cai aansluiting.
 33. Incidenteel vonnis. Een enkel uitgesproken vermoeden is onvodoende voor rechtmatig belang.
 34. Huurzaak. In reconventie suggestie dat gemachtigde van gedaagde partij de proceskosten voor eigen rekening neemt.
 35. Erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring? Beoordeling naar criteria oud BW en nieuw BW (vanaf 1992).
 36. Onrechtmatige overheidsdaad? Geen onrechtmatig handelen van de gemeente in het kader van verlening omgevingsvergunning. Vordering tot schadevergoeding afgewezen.
 37. Vordering 7:268 lid 2 BW, kleinzoon voerde duurzame gemeenschappelijke huishouding met zijn opa en biedt ook voldoende waarborg voor behoorlijke nakoming van de huur. Vordering in conventie toegewezen. Afwijzing vordering tot ontruiming in reconventie.
 38. Rechtsgeldige beëindiging overeenkomst tot het doorgeven van Turkse TV-kanalen in Australië? Niet voldaan aan stelplicht. Geen vergoeding gemaakte kosten.
 39. huurachterstand, ontbinding en ontruiming
 40. Twee buren mogen het asfaltpad van hun buurman enkel gebruiken om naar de openbare weg te komen, niet om er te parkeren of spullen neer te zetten.
 41. .
 42. Verjaring. De executie van een vonnis uit 1991 moet worden gestaakt en de beslagen worden opgeheven. Ook bij een van waarde verklaard beslag is stuiting van de verjaring nodig.
 43. Eiseres vordert ontruiming van de woning omdat in de woning van gedaagde een professioneel ingerichte hennnepkwekerij is aangetroffen, in twee kweekruimtes. Ter onderbouwing van het standpunt heeft eiseres een hennepbericht overlegd. Dit hennepbericht is door gedaagde niet weersproken. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de huurov...
 44. Schadestaatprocedure. Tussenvonnis. (Zie OOK: ECLI:NL:RBMNE:2017:3618)
 45. Kredietregistratie door banken en AVG – Welke rechtmatigheidsgrond ? – Recente opvatting Autoriteit Persoonsgegevens – Toepasselijkheid artikel 6 lid 1 onder c AVG – Geen noodzaak prejudiciële vragen - Santandertoets – compensatie kosten vanwege aard zaak
 46. Huurrecht. Anticipatie op gewijzigde Warmtewet. Verhuurder mag geen hoger bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke kosten van verbruik; het corporatiebreed toepassen van één tarief is niet mogelijk. Kosten voor afschrijving en onderhoud van de verwarmingsinstallaties mogen uitsluitend via de kale huur en niet via de servicekosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
 47. Toewijzing vordering tot ontruiming van woonwagen met standplaats als gevolg van buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 7:231 lid 2 BW.
 48. Kort geding. Huur. Bij gebreke van een schriftelijk redelijk renovatievoorstel wordt verhuurder in conventie veroordeeld de werkzaamheden aan het gehuurde te staken totdat verhuurder een redelijk voorstel heeft gedaan. De in reconventie gevorderde huurachterstand afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang alsmede bestaan en omvang van de vordering niet op voorhand aannemelijk is. De gevorde...
 49. Rekening en verantwoording.
 50. voorlopige toevertrouwing, voorlopige verblijfplaats, inschrijving kinderdagverblijf, voorlopige contactregeling