Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Verzoek conservatoir beslag afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is dat vordering bestaat
 2. Ontruiming in kort geding toegewezen. Herhaalde wanprestatie, geen zicht op inlopen achterstand. Besluit Gemeentelijke Schuldhulp staat niet in de weg, nu hulp eerst is afgewezen en inmiddels alsnog is ingeschakeld. Artikel 3 IVRK ook geen belemmering.
 3. Betaling en ontruiming wegens huurachterstand
 4. Vordering voortzetting huurovereenkomst standplaats woonwagen afgewezen. Eigen gezin elders, geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met oma. Ontruiming in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad want geen misbruik van recht.
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder van B.V. die zich bezig hield met bemiddeling bij het tot stand brengen van huurovereenkomsten wordt aansprakelijk gehouden voor het bewerkstelligen en/of toelaten van ontbinding van de B.V. terwijl hij wist of behoorde te begrijpen dat de ontbinding het verhaal van onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten door (aspirant)huurders zou frustreren.
 6. kort geding. gewelddadige man. Vrouw vordert uitsluitend gebruik gemeenschappelijke huurwoning, medewerking huurcontract op naam vrouw stellen, contactverbod, gebiedsverbod. Alles toegewezen.
 7. Kort geding. Vordering tot nakoming van getekende kredietovereenkomst afgewezen. Niet voldaan aan opschortende voorwaarde van een positief afgerond cliëntonderzoek.
 8. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder van B.V. die zich bezig hield met bemiddeling bij het tot stand brengen van huurovereenkomsten wordt aansprakelijk gehouden voor het bewerkstelligen en/of toelaten van ontbinding van de B.V. terwijl hij wist of behoorde te begrijpen dat de ontbinding het verhaal van onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten door (aspirant)huurders zou frustreren.
 9. Kort geding. Huur. Overlast. Ontruiming.
 10. Overeenkomst voor deelname aan (motor)raceteam. Betaling factuur.
 11. Verhuurder van sociale woningen vordert ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde na anonieme overlastmeldingen en aantreffen 95 gram hennep door de politie. Het hof is van oordeel dat het zwaarwegende belang van de huurder bij het behoud van de woning niet opweegt tegen het belang van de verhuurder bij ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De vorderingen v...
 12. Overlast? Ontbinding en ontruiming geweigerd. Belangenafweging.
 13. Huurders vorderen huurprijsvermindering wegens gebreken na renovatie werkzaamheden verhuurder (art 7:204 en 207 BW). Kantonrechter wijst de vordering af.
 14. Omzetting bewind en mentorschap in curatele. Betrokkene is een kwetsbare en zorgbehoevende dame, woonachtig in een voor haar ongeschikte woning met haar 40 jaar jongere vriend die voor veel overlast zorgt.
 15. KG curator moet teboekgesteld schip uitschrijven zodat het niet in de boedel van een faillissement valt. Vordering van koper die drie jaar eerder dit schip heeft gekocht en betaald is dus toegewezen.
 16. kort geding. ontruiming bedrijfsruimte toegewezen + betaling huurachterstand + boete+ BIK. Voor proceskostenveroordeling wel met lager kantontarief griffierecht en nakosten gerekend. Eiser had zaak ook bij de kantonrechter kunnen aanbrengen.
 17. kort geding. verwijdering BKR-registratie (codes A, 2 en 3) afgewezen. Onjuiste rechtsingang. 6 weken termijn art 35 UAVG verstreken en onvoldoeden spoedeisend belang. Verwijzing naar prejudiciele beslissing HR 3-12-2021, ECLI:NL:HR:2021:1814
 18. 7:230 a BW - verlenging ontruimingstermijn afgewezen, belang huurder weegt niet op tegen belang verhuurder
 19. KG. Vordering tot ontruiming en meewerken verkoop woning in het kader van de verdeling van een beperkte gemeenschap wordt toegewezen.
 20. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vordering afgewezen omdat ofwel geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ofwel causaal verband ontbreekt tussen het kennelijk onbehoorlijk bestuur en het faillissement, althans de schade.
 21. Heeft gedaagde voldaan aan het vonnis van de voorzieningenrechter, waarin hij is veroordeeld om het beheer van de vastgoedportefeuille van de moeder van partijen over te dragen aan een andere vastgoedbeheerder? Afleggen van rekening en verantwoording.
 22. Gedaagde is aansprakelijk voor niet en/of niet goed verricht werk. Vordering tot vervangende schadevergoeding grotendeels toegewezen.
 23. Onteigening. Tussenvonnis. Vervroegde onteigening. Bepaling voorschot.
 24. Onteigening. Tussenvonnis. Vervroegde onteigening. Bepaling voorschot.
 25. Geschil tussen projectontwikkelaars over ontwikkeling WTC-terrein in Leeuwarden. Resultaatsverdeling projectontwikkeling. Mogelijke boete ten laste van resultaat? Schadevergoeding wegens geschonden bouwclaims? Aandelenoverdracht. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad toewijzend vonnis.
 26. Bemiddelingsbureau vordert dat een consument wordt veroordeeld tot betaling van annuleringskosten. De vordering wordt afgewezen, omdat niet vast is komen te staan dat er tussen het bemiddelingsbureau en de consument een overeenkomst tot stand is gekomen.
 27. Verzekering, diefstal. Verzekeraar heeft bewezen dat toegangsdeur niet voldeed aan prestatie-eis uit preventieclausule. Recht op uitkering verzekerde komt daarmee te vervallen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2021:3896 en ECLI:NL:RBMNE:2021:6395)
 28. Geschil inzake opdracht voor het ontwerp voor een collectieve warmtenet. Opdrachtnemer vordert betaling.
 29. Uitspraak in kort geding. Huurovereenkomst voor bepaalde tijd is niet van rechtswege geëindigd (artikel 7:271 lid 1, tweede volzin, BW). De verschenen gedaagde kon de huurovereenkomst niet alleen voor haarzelf opzeggen.
 30. Huurrecht. Vraag of sprake is van voorzittersuitspraak. Huisvesting internationale studenten. Huurovereenkomst naar aard van korte duur?
 31. Hoger beroep. Afwijzing verhoging beslagvrije voet artikel 475fa Rv. Geen sprake van kennelijk onevenredige hardheid. Ook niet gebleken van noodtoestand bij handhaven huidige beslagvrije voet. Geen uitzonderlijke situatie die toepassing hardheidsclausule rechtvaardigt.
 32. Huur bedrijfsruimte; huurder in bewijsopdracht geslaagd dat hij toestemming van verhuurder heeft gekregen tot plaatsen van geldautomaat in het gehuurde; vordering tot ontbinding en ontruiming terecht afgewezen;
 33. vervangende toestemming tot verhuizing met kind naar Zuid-Afrika verleend.
 34. Ontbinding en ontruiming horecapand. Huurder heeft recht op “coronakorting”. Vordering tot herstel van gebreken wordt bij gebrek aan belang afgewezen omdat huurder de exploitatie al heeft gestaakt en de huurovereenkomst wordt ontbonden.
 35. Tussenvonnis; ambtshalve toetsing
 36. Vordering afgewezen. Het spoedeisend belang ontrbreekt.
 37. Ontruiming is toegewezen. De huurovereenkomst is al geëindigd tussen partijen alleen gedaagde gaat niet vrijwillig over tot ontruiming van de woning.
 38. Klacht tegen een notaris. Overdracht onroerend goed van klager aan derde. Vonnis treedt in de plaats van toestemming klager. Fouten in nota van afrekening? Verrekening courtagenota, waarborgsommen en huren. Klacht ongegrond.
 39. Klacht erfgenamen tegen een kandidaat-notaris. Overdracht grond van moeder aan buurman. Wilsbekwaamheid en wilscontrole voldoende getoetst? Onzorgvuldigheden op de volmacht en in leveringsakte? Schending geheimhoudingsplicht door te getuigen in civiele procedure? Klacht ongegrond en nieuwe klacht in hoger beroep niet-ontvankelijk.
 40. Incidenten tot het overleggen van stukken ex artikel 843a Rv in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak. In de beide incidenten is niet aan de vereisten voldaan die artikel 843a Rv aan toewijzing van een exhibitievordering stelt.
 41. Kort geding. Huur. Huurders moeten medewerking verlenen aan (dringende) renovatiewerkzaamheden. Met verwijdering van open verbrandingstoestel (houtkachel) is veiligheidsbelang gediend. Huurders dienen houtkachel te verwijderen en over te gaan op het in het gehuurde al aanwezige gesloten toestel.
 42. Alimentatie jongmeerderjarige, proceskostenveroordeling alimentatieplichtige.
 43. echtscheiding, partneralimentatie toepassing hofnorm, geen verdiencapaciteit vrouw wel interen op vermogen, recht staat Florida van toepassing op de verdeling, commingling (vermenging)
 44. Financiering particulier en zakelijk vastgoed. Overkreditering, opzegging leningen, vestigen aanvullende zekerheid.
 45. partneralimentatie na verbreken samenwerking echtgenoten in maatschap
 46. Kort geding. Ontruiming toegewezen.
 47. Huur woonruimte. Vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming sociale woning wegens burenruzie en ernstige overlast wordt afgewezen omdat niet duidelijk is wie de aanstichter is. Belang van minderjarige kinderen wordt meegewogen.
 48. Schutting omgewaaid. Art. 7:204 lid 2 BW. Voor tuinonderhoud zie onderdeel 'l' van het Besluit kleine herstellingen. Het herstel is niet als kleine herstelling uitgesloten. Bereikbaarheidsmaatstaf is geen vereiste en het kostencriterium speelt geen rol.
 49. Kort geding. Ontruiming. Overlastgevend gedag van de zoon. De gestelde onschuld van de zoon kan niet worden vastgesteld. Belangenafweging. Gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis toegewezen.
 50. echtscheiding, beroep op art. 49 Mudawwana afgewezen, bijdrage aan vermogensaanwas is niet komen vast te staan