Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Executiegeschil - Grenzen beoordeling executierechter - HR 22 april 1983, NJ 1984/145 (Ritzen/Hoekstra) - Ongemotiveerd passeren verweer tegen uitvoerbaarverklaring bij voorraad- Verbetering vonnis wegens kennelijke rekenfout (art. 31 lid 2 Rv).
 2. Executiegeschil. In deze zaak gaat het voornamelijk over het al dan niet verbeuren van dwangsommen. De dwangsommen zijn verschuldigd, omdat eiseres de veroordeling van het vonnis van 1 november 2019 niet is nagekomen.
 3. Afwijzing verzoek partneralimentatie, nu er geen sprake is van behoeftigheid.
 4. Vordering tot staking van de executie. Regelen van de indeplaatsstelling onderdeel van de koopovereenkomst tussen partijen
 5. Watersportvereniging vordert schorsing van het vonnis van de kantonrechter om ervoor te zorgen dat dit vonnis niet kan worden ten uitvoer gelegd. Het hof wijst deze vordering af. Dit omdat de watersportvereniging haar vordering tot schorsing onvoldoende heeft onderbouwd en omdat de belangenafweging meebrengt dat het belang van de wederpartij bij (voortzetting van) de tenuitvoerlegging zwaarder...
 6. Hof stelt het inkomen van de IB-ondernemer vast. Het hof gaat uitvoerig in op de samenhang van de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 7. bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurder geen bemoeienis met gewraakt handelen? derde-beleidsbepaler, disculpatie, matiging
 8. Dexia-zaak. Bewijslast en voorgenomen -instructie handschrift bijschrijvingen op effectenleaseovereenkomst.
 9. Huur woonruimte. Ontbinding en ontruiming wegens verboden ingebruikgeving. Schriftelijke stukken moeten meteen in het geding worden gebracht.
 10. Woningstichting wil van ‘lastige huurder’ af en vordert ontruiming. Ontruiming niet toegewezen. Huurder is wel veel te ver gegaan met zijn kwetsende vlogs, maar krijgt nog een kans. Hij krijgt wel een contactverbod, een verbod op negatieve uitlatingen en een gebod om de onrechtmatige uitlatingen van Facebook te halen, op straffe van dwangsommen
 11. IPR. Verzoeken tot ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Gewone verblijfplaats. Artikel 8 Brussel II-bis
 12. Geen onrechtmatig handelen van de Gemeente. Vordering van [appellant] om Gemeente te verbieden de gemeentehuislocatie aan [geïntimeerde 2] te leveren, zonder haar (en andere gegadigden) ook in de gelegenheid te stellen deze locatie te verwerven. Geen aanbestedingsplichtige opdracht. Geen staatssteun. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 13. Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige huurpenningen in kort geding. Onwaarschijnlijk dat in een bodemprocedure of door de huurcommissie tot vermindering van de huurprijs wegens gebreken zal worden besloten (art. 7:207 BW). Toewijzing vordering betaling achterstallige huurpenningen. Vordering tot ontruiming voorwaardelijk toegewezen, namelijk onder de voorwaarde dat huurder niet ti...
 14. Vordering in kort geding tot ontruiming woning met bijbehorende garage en betaling achterstallige huurpenningen. Huurachterstand minder dan drie maanden. Huurder schiet echter herhaaldelijk tekort in de (tijdige) nakoming van de betalingsverplichting. Het direct na aangaan van de huurovereenkomst reeds meer dan een jaar laten bestaan van achterstanden zal voldoende zijn voor een ontbinding van...
 15. Ontruimingsvordering in kort geding op grond van overlast; vordering niet toewijsbaar in deze procedure gelet op betwisting door gedaagde, nadere bewijslevering is geïndiceerd. Kort geding leent zich niet voor een nader onderzoek naar de feiten.
 16. Effectenlease. Vernietiging eega overeenkomsten. Bekendheid. Vordering tot terugbetaling. Geen misbruik van bevoegdheid en geen geslaagd beroep op 6:278 BW. Geen kwade trouw. Wel wettelijke rente. Geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 17. artikel 355 Fw: De rechtbank heeft ter zitting in eerste aanleg aan appellant niet medegedeeld op welke datum vonnis zal worden gewezen. Appellant heeft de beroepstermijn slechts één dag overschreden, hetgeen het hof onder die omstandigheden verschoonbaar acht.
 18. Contractenrecht. Gewoonterecht. Berekening restwaarde MFP’s bij afkoop leaseovereenkomst. Geen verplichtingen lessor jegens dealer om in staffel vermelde percentages toe te passen.
 19. artikel 11 Wet VPS - koude uitsluiting - verevening pensioenrechten - artikel 6:2 lid 2 BW
 20. Verhuurder brengt ten onrechte allerlei kosten bij een voormalige huurder in rekening. Die huurder heeft recht op terugbetaling van de waarborgsom.
 21. Contradictoir. uitleg samenlevingsovereenkomst, is overeenkomst geëindigd door overlijden of door feitelijke beëindiging. De overeenkomst is (zie artikel 9 aanhef) aangegaan voor de periode gedurende welke de gemeenschappelijke huishouding van partijen voortduurt. Uitgaande van de letterlijke tekst van voornoemd artikel 9 onder b eindigt de overeenkomst als: - partijen deze in gezamenlijk over...
 22. Dwangsommen
 23. Eiser huurt een woning van gedaagde. Partijen twisten over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bijzondere bepaling een koopoptie of een voorkeursrecht is.
 24. Dwangsommen
 25. Dwangsommen
 26. Dwangsommen
 27. Registratie van persoonsgegevens in het Centraal Kredietinformatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) is aan te merken als registratie op grond van een wettelijke plicht, als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c van de AVG. De betrokkene staat dan niet het in artikel 17 AVG neergelegde recht op gegevenswissing ter beschikking en ook niet het in artikel 21 AVG neergelegd...
 28. Mondeling vonnis, artikel 30p Rv. Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de bedrijfs- en woonruimte vanwege een huurachterstand. Achterhouden van betaling van de huur wegens betwiste huurprijsverhoging.
 29. artikel 278 eerste lid Rv: Naar vaste rechtspraak dient het beroepschrift de gronden van het hoger beroep te vermelden. Slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van dit vereiste worden afgeweken – namelijk in geval het een zeer korte appeltermijn betreft en de tekst van de beslissing waartegen het beroep wordt gericht nog niet beschikbaar is. Volgens vaste jurisprudentie dient een a...
 30. Een huurder die al jaren voor overlast zorgt, moet uit zijn woning vertrekken.
 31. Borgstelling. Buitengerechtelijke vernietiging door echtgenote. Uitzondering art. 1:88 lid 5 BW.
 32. Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze procedure niet in behandeling wordt genomen. Wraking vanwege appointering zitting kort geding op een van de (lange reeks van) verhinderdata van verzoeker, die verder niet zijn gemotiveerd. Ongebruikelijk dat een rechter voorafgaande aan een zitting in kort geding inhoudelijk gaat corresponderen met een...
 33. Geen kenbare grief opgeworpen tegen het oordeel van de rechtbank dat appellant niet aan de kernverplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.
 34. Verzoek tot schorsing van besluit van de Raad van Commissarissen wegens strijd met de wet en de redelijkheid en billijkheid. Omdat de schorsing reeds in zijn geheel en in overeenstemming met het besluit is uitgevoerd kan geen spoedeisend belang worden aangenomen.
 35. Ontruiming van Restaurant en Kantoor en vordering tot betaling van verschuldigde huurpenningen en elektriciteitskosten. Huurders maken gebruik van het Restaurant en het Kantoor zonder enige recht of titel. Huurders dienen vervolgens de huur en vergoeding aan de verhuurder te voldoen en voor wat betreft de periode na 28 oktober 2019, een schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik te betalen.
 36. Schadevergoedingsvordering als follow up nadat de Hoge Raad eiser in het gelijk heeft gesteld. Gezag van gewijsde. Begroting schade. Art. 6:104 BW (winstafdracht). Bij te late betaling van een geldsom is schadevergoeding wettelijk beperkt tot wettelijke rente. Verbod op gefragmenteerd procederen (vgl. HR 30 maart 1951, NJ 1952/29). Geen recht op volledige proceskostenvergoeding reeds omdat deel...
 37. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging vonnis waarbij de rechtbank op de voet van artikel 349a Fw de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht heeft verlengd.
 38. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei onder verlenging van de looptijd van de schuldsaneringsregeling met een periode van 6 maanden.
 39. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest en ex artikel 288...
 40. Huur bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW e.v. Door partijen ingediend verzoek tot goedkeuring afwijkende huurbedingen toegewezen. Huurder heeft vóórafgaand aan de huurovereenkomst merkrechten van een kledingmerk gekocht die zij na het sluiten van de huurovereenkomst ongeclausuleerd weer heeft verkocht. Vervolgens gaat huurder in strijd met de bepalingen uit de huurovereenkomst in het gehuurde kl...
 41. OK; Enquete; afwijzing verzoek; gegronde redenen, maar onvoldoende belang; 2:345, 350 lid 1 BW
 42. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest.
 43. Kort Geding. Onrechtmatig handelen of misbruik van recht. Vordering tot medewerking aan het doorhalen van een hypotheekrecht van de erfpachtgever dat wordt gehandhaafd om de overdracht van fosfaatrechten door de erfpachter te kunnen blokkeren.
 44. Vordering van huurachterstand. Huurovereenkomst is niet getekend. Blijkt echter uit de handelswijze van partijen. Boeterente wel afgewezen. De huurprijs is ook niet schriftelijk afgesproken. Wat mochten partijen daarin van elkaar verwachten?
 45. Huurrecht: “huur- en zorgovereenkomst”. Op verhuurder tevens zorgaanbieder rust niet de verplichting zich er van te vergewissen wat de financiële consequenties voor de bewoner zijn van een door de bewoner zelf verlangde wijziging van de financieringsconstructie –vergoeding van de kosten voor verblijf en verzorging uit een persoons gebonden budget in plaats van in de vorm van “zorg in natura”....
 46. Het hof heeft in hoger beroep dit vonnis vernietigt. De rechtbank Overijssel verklaart dat gedaagden hun taken als formeel en middellijk bestuurder kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de besloten vennootschap.
 47. Vordering opheffing conservatoir beslag tot levering hotelpand toegestaan.
 48. Huur bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting van het recht op opschorting. De huurachterstand van iets meer dan zes maanden rechtvaardigt (onder de geschetste omstandigheden van het geval) niet de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst. Matiging van de gevorderde contractuele boete.
 49. Tekortschieten in de nakoming van een beding in een huurovereenkomst betreffende het draaiend houden van een monumentale watermolen. Uitleg van het begrip ‘malen’. Aard van het belang van de verhuurder bij het beding.
 50. Aanbestedingsrecht. Gunning niet onrechtmatig verlopen, vorderingen derhalve afgewezen.