Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname onderneming. Motiveringsklachten tegen afwijzing beroep op dwaling. Proceskostenveroordeling in hoger beroep in verband met stranden vorderingen in conventie? Heeft het hof ten onrechte nagelaten het art. 843a Rv-incident inhoudelijk te behandelen?
 2. Eerste tussenvonnis. Bedrijfshuur. Vaststellingsovereenkomst gesloten. Huurovereenkomst beëindigd per 1 augustus 2016. Gevorderde huurpenningen afgewezen. Bewijsopdracht in het kader van de gevorderde schadevergoeding.
 3. Een zoon mag met zijn gezin voorlopig blijven wonen in de woning die door zijn overleden vader werd gehuurd.
 4. Een verhuurder van een woning in Amsterdam hoeft de btw die een makelaar in rekening bracht voor het vinden van een huurder niet te betalen. De btw stond namelijk niet vermeld bij het percentage aan courtage maar pas verderop in de overeenkomst.
 5. Verbintenissenrecht. Kwijting. Afstand van recht en wetenschap van dat recht; kwijtschelding. Haviltex. Kwalificatie betalingen als huurpenningen.
 6. Vordering in kg, ontruiming woning. Burgemeesterssluiting. Vovo bestuursrechter geen terugwerkende kracht. Rechtmatige buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst. Zowel verblijf zonder recht of titel als tekortkoming grond voor ontruiming
 7. Nihilstelling partneralimentatie per datum ingang bijstandsuitkering.
 8. Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Huur bedrijfsruimte; art. 7:290 BW. Opzegging door verhuurder. Dringend persoonlijk gebruik en belangenafweging; art. 7:296 BW.
 9. Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Huur bedrijfsruimte; art. 7:290 BW. Opzegging door verhuurder. Dringend persoonlijk gebruik en belangenafweging; art. 7:296 BW.
 10. Erfpacht. Aan heruitgifte door gemeente gestelde voorwaarden redelijk? Mag de verlengde erfpacht door de gemeente worden opgezegd als de voorwaarden niet worden geaccepteerd?
 11. Huwelijkse voorwaarden. Verrekening.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89 en 7:23 BW.
 13. Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Uitleg huwelijkse voorwaarden.
 14. Ontruiming, voorlopig oordeel bodemprocedure, ontbinding geldende huurovereenkomst, achterstallig betaling, ontruimingstermijn.
 15. Woonbuurt "Rancho" op Curaçao. Eigendomstoekenning o.g.v. art. 3:200a e.v. BW van Curaçao (langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen). Verkrijgende verjaring. Bezit.
 16. Civiel. Verzet. Kwaad opposant.
 17. Ontruiming.
 18. Ambtshalve toetsing bij Bulkgas & Tankovereenkomst. Kwalificatie van de overeenkomst en bewijsopdracht. In deze zaak staan tussen partijen voldoende feiten vast om te komen tot het oordeel dat hier wel degelijk sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:236 aanhef en onder j BW. Gedaagde partij is consument en eisende partij heeft zich jegens gedaagde partij verplicht tot het lever...
 19. Civiel. Tussenvonnis. Huurovereenkomst. Bewijslevering.
 20. Kinderalimentatie
 21. Ontbinding huurovereenkomst, ontruiming gehuurde, betaling huurachterstand.
 22. Afwijzing wrakingsverzoek. De eerste wrakingsgrond was gelegen in een procedurele beslissing, te weten het laten overleggen van een pleitnota door de wederpartij. Procedurele beslissingen vormen in beginsel geen grond voor wraking. Er is hier geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat er reden is om van dat uitgangspunt af te wijken. De tweede wrakingsgrond zag op uitlatingen van de...
 23. schadevergoeding na ontslag op staande voet
 24. Bemiddelingsovereenkomst, dienen van ‘twee heren’, verjaring, bewijsvermoeden.
 25. Afwijzen vernietig verklaring dan wel vernietiging van vve besluiten
 26. Pensioenzaak. Bedrijfstakpensioenfonds heeft recht op informatie en afdracht premie over een langere periode dan de kantonrechter toestond. Stuiting verjaring en aanvang verjaringstermijn van artikel 3:308 BW wanneer fonds niet bekend is met verplichte deelneming.
 27. In eerste aanleg heeft appellant gevorderd dat de Kredietbank ertoe wordt veroordeeld hem een lening te verstrekken. De kantonrechter oordeelde dat het beginsel van contractsvrijheid hieraan in de weg staat en heeft de vordering afgewezen. In hoger beroep wordt dit oordeel bevestigd door het hof. De algemene informatie die Kredietbank verstrekt via haar brochure en website is niet op één lijn t...
 28. Geschil over de verkrijgende verjaring ex artikel 3:105 BW van een strook grond. Voorshands is bewezen geacht dat de strook grond (in ieder geval) twintig jaren in bezit is van de partij die zich beroept op verkrijgende verjaring. Wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren.
 29. Overgebleven werkzaamheden na renovatie. Schuldeisersverzuim: doordat eiseres niet meewerkt, wordt het gedaagde onmogelijk gemaakt om te voldoen aan mogelijke nog op haar rustende verplichtingen. Wel aanvullende vergoeding voor te late oplevering.
 30. Vraag of huur is opgezegd. Bewijsopdracht.
 31. Overeenkomst van opdracht tussen eigenaar woning en makelaar tot beheer en verhuur van woning; vordering tot afdracht van huur toegewezen.
 32. Huur van woonruimte. Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat in dit geval, hoewel inmiddels geen sprake meer is van een huurachterstand, de stelselmatig te late en/of onvolledige betaling een tekortkoming oplevert die de ontruiming van de huurovereenkomst rechtvaardigt.
 33. Arbeidsrecht, Wwz. Ook hof oordeelt dat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgeefster.
 34. Formele verweren zonder inhoudelijk belang. Proceskosten hoger door keuze van gedaagden om afzonderlijk verweer te voeren.
 35. principieel bezwaar van eigenaar landgoed tegen het plaatsen van een plantenbak door de huurder van (een gedeelte van) het landhuis op het terrein. Plantenbak plaatsen behoort niet tot klein tuinonderhoud
 36. Boetebeding in huurvoorwaarden, waarbij o.a. de kweek van hennep is verboden. Het is een oneerlijk beding wegens cumulatief effect met andere boetebepaling in dezelfde voorwaarden
 37. OK; enquête; gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onvoldoende grond om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen;
 38. Art. 4:148 BW. Nog belang als executeur/afwikkelingsbewindvoerder inmiddels is ontslagen?
 39. Verzetprocedure. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Verzet tijdig ingesteld. Bewijsopdracht.
 40. beeindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik, artikel 7:295 BW, tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten, 7:297 BW
 41. werknemer aangereden door collega met elektrische pompwagen, inlener aansprakelijk, artikel 6:170 lid 1 BW, kanseis en zeggenschapseis
 42. Eindvonnis na bewijsopdrachten
 43. Hoger beroep ex artikel 315 Fw afgewezen. Geen belang behoud woning in Wsnp.
 44. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2018:3855.
 45. Het gaat om een hoger beroep tegen de toewijzing van de vordering tot machtiging indeplaatsstelling (7:307 BW). In hoger beroep staat vast dat huurder een zwaarwichtig belang heeft bij toewijzing en dat niet is gebleken dat de kandidaat-huurder onvoldoende waarborgen biedt voor correcte nakoming van de huurovereenkomst. De uiteindelijke belangenafweging valt, ook in hoger beroep, uit in het voo...
 46. Hof begroot de schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichting om avonddialyses uit te voeren waardoor geen avondmaaltijden zijn afgenomen.
 47. Is er een overeenkomst tot stand gekomen? Nee, partijen hadden nog geen akkoord of het bedrijfspand via een gewone koop of huurkoop overgedragen zou worden. Wijze van overdracht essentieel onderdeel van overeenkomst. Vordering afgewezen.
 48. Niet in bewijsopdracht geslaagd. Nieuwe bewijsopdracht conform eerder tussenvonnis
 49. Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b Fw. Weigering toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling bekrachtigd. Schade-uitkering total loss verklaarde leaseauto niet gebruikt om pandhouder te voldoen. Onherroepelijk vonnis kantonrechter.
 50. EJ. Wijziging kinderalimentatie