Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. OK; enquêterecht; tweede fase; vaststelling dat zich wanbeleid heeft voorgedaan; afwijzing van hetgeen meer of anders is verzocht
 2. Inhoudsindicatie: “Kort geding; vordering tot ontruiming verhuurd bedrijfspand. Huurachterstand staat onvoldoende vast. Reconventionele vordering met betrekking tot gebreken aan het pand lenen zich niet voor kort geding”
 3. Huurder vordert vergoeding van schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde die door verhuurder hersteld moesten worden. Causaal verband noch schadeomvang voldoende onderbouwd.
 4. De kantonrechter stelt in kort geding vast dat aan de zorgovereenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan geen invulling meer wordt gegeven. De kantonrechter oordeelt dat gedaagden geen aanspraak meer kunnen maken op de huurovereenkomst die onlosmakelijk is gekoppeld aan de zorgovereenkomst. Eiseres heeft er belang bij heeft juist deze specifieke woning te Thorn weer ter beschikking te krij...
 5. Wsnp-zaak. Bekrachtiging niet-toelating. Het minnelijk traject voldoet niet aan artikel 285 lid 1, aanhef en sub f Fw omdat niet is uitgegaan van de daadwerkelijke woonsituatie (samenwonend). Ondanks veranderde woonsituatie (alleenstaand) en een nieuw vltb kan dit gebrek niet in hoger beroep worden hersteld. Een nieuw minnelijk traject is niet aangeboden. Daarnaast ontbreken de jaarstukken en a...
 6. Handhaven beslag onrechtmatig
 7. Huur bedrijfsruimte. Faillissement van gedaagde in 2010 in België. Gedaagde heeft het gehuurde verlaten. Het faillissement is in 2019 opgeheven. Zijn de gevorderde huurpenningen uit boedel voldaan? Is verjaring gestuit?
 8. Bodemzaak. Persvrijheid; onrechtmatige publicaties in dagblad en op social media? Art. 6:162 BW, art. 10 EVRM.
 9. Huurrecht woonruimte.
 10. Huurrecht woonruimte.
 11. Samenwerkingsovereenkomst huisartsen en apotheker. Strijd met artikel 11 Besluit Geneesmiddelenwet. Vergoedingsregeling niet nietig wegens strijd met de openbare orde ex artikel 3:40 lid 1 BW.
 12. Kredietovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Zorgplicht. Kredietwaardigheidstoets. Wettelijke informatieverplichting van artikel 7:60 BW. Onduidelijk is of het Europees standaardinformatieformulier geruime tijd voordat de consument was gebonden aan de kredietovereenkomst is verstrekt. Niet gebleken of de kredietwaardigheidstoets gebaseerd is op door de consument over te leggen bewijs...
 13. recht van eerste koop inzake een appartementsrecht, verplichting verkoper tot aanbieding bij aangetekende brief, art. 3:37 lid 3 BW, bewijs van ontvangst van aangetekende brief, schending recht van eerste koop, verbeurde contractuele boete.
 14. ontbinding huurovereenkomst woonruimte. Stelselmatig en gedurende langere periode onheus bejegenen medewerkers woningbouwvereniging, door de woningbouwvereniging ingeschakelde derden en andere huurders van de woningbouwvereniging, zijn tekortkomingen die in samenhang bezien van voldoende gewicht zijn om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.
 15. Geschil over afwikkeling nalatenschap; bepleite omkering van bewijslast afgewezen; bewijs ten aanzien van gestelde toeëigening van bepaalde goederen erflater (contanten uit portemonnee, bankkluis en pvc-buis) niet geleverd.
 16. De kantonrechter veroordeelt Dexia tot betaling aan [eiser] van de door hem geleden schade. [eiser] heeft gemotiveerd gesteld over de wijze waarop hij door de adviseur van Spaar Select is geadviseerd over het afnemen van beleggingsproducten van Dexia. [eiser] stelt dat hij zelf contact opnam met Spaar Select voor een vrijblijvende afspraak naar aanleiding van een brief van de basketbalverenigin...
 17. Door woningcorporatie verleend recht van eerste koop. Uitleg overeenkomst. Wanprestatie. Geen overmacht. Onvoldoende onderbouwd dat nakoming recht van eerste koop niet meer mogelijk is na wijziging Woningwet.
 18. Hypotheekverstrekker stelt makelaar aansprakelijk voor taxatie woning met bedrijf ten behoeve van financiering voor aankoop en verbouwing van de woning met bedrijf. Makelaar kan in dit geval geen beroep doen op klachtplicht ex 6:89 BW. Beroep van makelaar op rechtsverwerking wordt verworpen. Betekenis tuchtuitspraak in civiele procedure. Het rapport van de door de rechtbank benoemde deskundige...
 19. Geschil over aansluiting van woningen op het elektriciteitsnet. Vordering tot verklaring voor recht en schadevergoeding wegens overschrijding termijn 23 lid 3 Elektriciteitswet 1998 (Ewet). Wie zijn de partijen bij de overeenkomsten tot aansluiting? Rechtsgeldigheid cessie vordering. Wanneer is een aansluiting gereed? Geslaagd beroep netbeheerder op uitsluiting aansprakelijkheid voor gevolgscha...
 20. Geschil over bodemrecht fiscus. Reëel eigendom in de zin van de Leidraad Invordering?
 21. Huurzaak. Betalingsachterstand. Geen reden om de omvang daarvan anders vast te stellen. Ontbinding gerechtvaardigd.
 22. Ontbinding huurovereenkomst wegens overlast. In kort geding is de vordering tot ontruiming toegewezen. In deze bodemprocedure oordeelt het hof, net als de kantonrechter, dat de vordering tot ontbinding toewijsbaar is.
 23. Kort geding. Erfdienstbaarheid van weg. Geen opheffing ex artikelen 5:78 BW en 5:79 BW aan de orde in kort geding. Eigenaar dienend erf mag perceel afsluiten ex artikel 5:48 BW mits eigenaar heersend erf onbelemmerde toegang behoudt tot dienend erf.
 24. Huur woonruimte. Ontbinding wegens overlast.
 25. Verlenging ondertoezichtstelling
 26. Artikel 7:658 BW. Arbeidsongeval. Dakdekker valt van ladder. Werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan. Verklaring voor recht aansprakelijkheid werkgever toegewezen.
 27. Huur woonruimte. Geluidsoverlast.
 28. Verkoop van theater door Gemeente. Vraag of tussen partijen ten aanzien van theater een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient ontkennend te worden beantwoord. Evenmin heeft de Gemeente bij appellante het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het bod van appellante was aanvaard. Partijen nog niet in onderhandelingsfase, dus evenmin sprake van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen doo...
 29. Gewezen echtelieden. Echtscheidingsconvenant. Huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst.
 30. Afwijzen verzoek moratorium (art. 287b Fw). Storneren huurbetalingen. Leegstandwet. Budgetbeheer en beschermingsbewind nog niet opgestart. Schuldbemiddelingstraject nog niet opgestart. Inkomen nauwelijks toereikend om de huur en vaste lasten te betalen. Fraudevordering VGZ.
 31. VvE en buurman-VvE; bewijs van werkzaamheden aan mandelige zaken is niet geleverd
 32. Franchise-overeenkomst. Franchisenemer wordt veroordeeld tot nakoming van de met franchisegever gemaakte afspraken over (onder andere) de inrichting van de vestiging.
 33. Bruidsschat, bruidsgiften en schulden.
 34. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Gebruiksvergoeding. Vergoedingsrechten. Erfenisgelden.
 35. Brandverzekering. Brand in bedrijfspand. Verhaal door verzekeraar schade-uitkering aan huurder bedrijfspand op dakdekker. Schade-expert kan oorzaak van de brand niet met zekerheid vaststellen. Vraag of dakdekker zorgvuldig heeft gehandeld. Schending veiligheidsvoorschriften. Toepassing ‘omkeringsregel’. Bewijsopdracht aan dakdekker.
 36. Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van beste...
 37. Verbintenissenrecht. Agrarisch recht. Fosfaatrechten. Verdeling waarde fosfaatrechten tussen uit- en inschaarder.
 38. Herstructurering van de wijk De Wielewaal in Rotterdam, waarbij alle woningen moeten worden gesloopt. Woningcorporatie Woonstad heeft een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar waarbij een deel van de grond in De Wielewaal, nadat de woningen zijn gesloopt, door Woonstad aan die ontwikkelaar wordt verkocht. Vraag of Woonstad verplicht was om de te slopen woningen eerst aan te bieden aan h...
 39. Partneralimentatie: vaststelling van de draagkracht voor een gepensioneerde alimentatieplichtige.
 40. Geleidelijke verhoging huurprijs sociale huurwoning op grond van redelijkheid en billijkheid. Verhuurder geconfronteerd met onvoorziene en exponentiële stijging van verhuurderslasten, waardoor deze onevenredig en buitensporig werden tegenover de door huurders (drieverdieners met een bovenmodaal inkomen) betaalde historisch lage huurprijs. De huurprijs dekte slechts een klein deel van de verhuur...
 41. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Verduistering. Beëindigingsovereenkomst, antedatering. Huurovereenkomst, recht op huurpenningen.
 42. Verzekeringsrecht; zorgplicht adviseur. Grenzen aan de onderzoeksplicht van de verzekeringsadviseur.
 43. Betaling achterstallig service fee; beroep opschortingsrecht faalt
 44. Opbouw huurachterstand verhuurder niet juist, opbouw van huurder komt juister voor
 45. comparitie gelast
 46. schuldvordering
 47. Speelautomaten. Uitleg beding. Boete. Matiging?
 48. OK; Enquête; Toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek.
 49. Verzetprocedure in de vrijwaring van ECLI:NL:RBGEL:2019:484. Ongeval rallyclinic. Aansprakelijkheid letselschade. Regresvorderingen organisator en rallyautobestuurder afgewezen. Beroep van verhuurder terrein op schending van de klachtplicht (6:89 BW) slaagt. Beroep van rallyautobestuurder op aansprakelijkheid werkgever voor fout van een ondergeschikte (6:170 BW) en op aansprakelijkheid voor fou...
 50. Overname van een recreatiepark. Is koper contractspartij geworden bij een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een chalet? Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.