Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Procesrecht. Verlenen akte niet-dienen. Internetstoring als grond voor verschoonbare termijnoverschrijding bij indiening incidentele memorie tot aanhouding via Veilig mailen-voorziening (art. 8 Besluit elektronisch procederen)? Beoordeling of incidentele vordering eerst en vooraf zal worden beslist (art. 209 Rv).
 2. Totstandkoming huurovereenkomst 7:201 BW.
 3. Huurrecht. Kort Geding. Ontruiming toegewezen. Dwaling bij verhuurder over huishoudsamenstelling (aantal meeverhuizende personen met)) huurster.
 4. Art. 7:268 BW. Huurrecht. Woonruimte. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Onvoldoende waarborg bieden voor behoorlijke nakoming van de huur. Stelplicht en bewijslast. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Is gezamenlijk voorzien in kosten van huisvesting of kosten van levensonderhoud vereiste?
 5. Huurders van een woning in Amstelveen van verhuurder Bouwinvest hoeven de verhoogde huur niet te betalen. Het huurverhogingsbeding dat in de huurovereenkomst staat is namelijk oneerlijk en de kantonrechter vernietigt dat beding.
 6. Art. 81 lid 1 RO. Huur woonruimte. Art. 7:268 BW. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 7. Overeenkomst van opdracht voor het programmeren van een escaperoom. Betaling van loon en daarnaast de vraag of sprake is van een gewichtige reden voor opzegging en of opdrachtnemer schadevergoeding wegens de opzegging moet betalen.
 8. Herstelkosten na oplevering. De vraag is of huurder gehouden kan worden deze te voldoen. Bewijsopdracht slaagt niet. Huurder enkel gehouden door hem erkende gebrek te vergoeden.
 9. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Verrekeningen met de waarborgsom. Ongerechtvaardigde verrijking. Gezag van gewijsde. Afwijzing ontbinding. Matiging boete. Afwijzing reconventionele schadevergoedingsvordering wegens gebrek.
 10. Huur woonruimte. Waterschade aan het gehuurde en de benedenwoning. Ziet bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW ook op bestaan van tekortkoming als oorzaak van schade? Procesrecht. Niet prijsgegeven grondslagen.
 11. Beroep op koopoptie nog mogelijk of is recht daartoe door tijdsverloop of expliciete afstand vervallen? Bewijsopdracht ten aanzien van dit laatste punt.
 12. Beroep op artikel 843a Rv: inzage in communicatie die in conservatoir beslag is genomen afgewezen vanwege een ontoelaatbare fishing expedition.
 13. Relatievermogensrecht. Caribische zaak. Partijen hebben samengewoond en zijn nadien gehuwd geweest. Man vordert vergoeding van vrouw i.v.m. betalingen op lening waarvoor hypotheek op woning van vrouw rust. Hebben betalingen geleid tot vermogensverschuiving ten gunste van vrouw? Rente. Grondslag vergoedingsrecht? Art. 87 BWA; art. 87a BWA; HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558; HR 10 mei 2019,...
 14. Geschil inzake verschuldigdheid courtage
 15. Grassland c.s. vordert in deze procedure dat het executoriaal derdenbeslag wordt opgeheven dan wel geschorst en dat het Fundalot c.s. wordt verboden om de geldlening voor het einde van de looptijd op te eisen of op te zeggen dan wel andere executiemaatregelen te nemen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter zal het grootste deel van de vorderingen afwijzen. Hij zal w...
 16. Rekenkundige verdeling waarde echtelijke woning; verknochte ontslagvergoeding; onevenredig gedragen kosten huishouding; kapsalon in echtelijke woning.
 17. Ambtshalve toetsing (AT). Huur van een garagebox. Huurachterstand, ontbinding en ontruiming toegewezen.
 18. Huurzaak. Pré Wonen heeft niet de bevoegdheden om tegen de gestelde immateriële gebreken op te treden. De materiële gebreken zijn onvoldoende onderbouwd. Pré Wonen heeft zich bereid verklaard om na vonniswijzing tot een betalingsregeling te komen.
 19. Huurachterstand, verplichtingen uit het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening niet nageleefd. Een eventuele vroegsignalering had echter geen verschil gemaakt.
 20. Onrechtmatige daad. Aanrijding tussen trein en melkwagen (vrachtwagen) op onbewaakte spoorwegovergang. Verhaalsvordering van de WAM-verzekeraar op beheerder van het spoor. Gevaarzetting. Aandeel van ieder der betrokkenen bij ongeval. Vaststelling schade.
 21. Is pachter jegens verpachter aansprakelijk voor schade aan kas die is veroorzaakt door storm i.c.m. corrosie van dakroedes? Omvang onderhoudsplicht pachter. Rust op pachter een verplichting tot terugbetaling van het bedrag dat verpachter aan hem ter beschikking heeft gesteld voor het renoveren van de kas? Vordering verpachter tot vergoeding herstelkosten i.v.m. opleveringsgebreken. Vordering pa...
 22. Overheidsprivaatrecht. Onrechtmatig handelen door onjuiste standpunten bij voorbereiding besluit. Verjaring. Onzelfstandige voorbereidingshandeling? Toepasselijkheid van HR 28 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1506, op onrechtmatige besluiten en op onzelfstandige voorbereidingshandelingen? Schadevergoeding voor vertraging erkenning perceel als bouwperceel. Abstract? Onnodig gemaakte kosten. Toepa...
 23. Effectenlease Dexia
 24. Huur; ontbinding; ontruiming
 25. huurrecht; nooit aanspraak gemaakt op indexeringen huurprijs; rechtsverwerking
 26. aansprakelijk voor waardevermindering van appartementsrecht door vervallen van een achteringang?
 27. Dexia-zaak. Effectenleaseovereenkomst. De kantonrechter verklaart voor recht dat Dexia niets meer aan gedaagde c.s. verschuldigd is, nadat is overgegaan tot uitbetaling van de schadevergoeding als onder 4.19. weergegeven.
 28. Ontruiming huurwoning. In woning is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen en drugshandelgerelateerde zaken zoals ponypacks en een weegschaal. De burgemeester heeft de woning gesloten. Buitengerechtelijke ontbinding dus op voorhand mogelijk en de belangen bij ontruiming van de woning wegen zwaarder dan de belangen bij behoud van de woning. Vordering toegewezen.
 29. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Gedaagde stemt in met einde van de huurovereenkomst en erkent de huurachterstand. Vordering wordt toegewezen. Kantonrechter matigt de ROZ-boete, wegens verhouding tot huur en de overige omstandigheden van het geval.
 30. Huurovereenkomst bedrijfsruimte, hennepplantage, schade
 31. Vonnis in incident. De kantonrechter verklaart zich bevoegd.
 32. Bewind. Verzoek tot schadevergoeding. Volgens betrokkene heeft de bewindvoerder onzorgvuldig gehandeld door met de ontvangen compensatie vanuit de kinderopvangtoeslagaffaire schulden te voldoen. Het hof volgt betrokkene niet in deze stelling. Bewindvoerder was niet betrokken bij aanzuiveren roodstand en regelgeving was nog niet bekend ten tijde van betalingen.
 33. Huurovereenkomst gerenoveerde woning, gebreken, dwaling, huurprijsvermindering.
 34. Incidenteel arrest.
 35. Kort geding. Toewijzingsprocedure voor woonwagenstandplaats. Kan gemeente een gegadigde toelating tot de toewijzingsprocedure weigeren, omdat hij niet voldoet aan het door de gemeente gehanteerde criterium dat hij ook inwoner van de gemeente moet zijn (zogenaamde bindingseis)? Kan de gemeente de betreffende gegadigde wel weigeren tot toelating tot de procedure omdat hij ernstige bedreigingen...
 36. Huur. Artikel 7:215 BW. Ontbinding. Schadevergoeding. Huurder heeft zonder toestemming van verhuurder ingrijpende verbouwingen gedaan. Die kunnen bij het einde van de huur niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt of verwijderd worden. Ontbinding van de huurovereenkomst wordt daardoor gerechtvaardigd. Verhuurder heeft recht op schadevergoeding (kosten van herstel). Die worden door mid...
 37. Geschil over het overeengekomen gebruik van een gehuurd pand. Uitleg huurovereenkomst. Onderverhuur. Wijziging van de overeenkomst op grond van artikel 2:334r BW? Toepassing van artikel 6:2, 6:248 dan wel 6:258 BW? Afwijzing van het gevorderde, bekrachtiging vonnis kantonrechter.
 38. Huurrecht. Sociale huurwoning. Hoofdverblijf? Bewijslast en verzwaarde motiveringsplicht. Onvoldoende gebleken dat huurder geen hoofdverblijf heeft in het gehuurde.
 39. vordering tot nakoming branchebeschermingsbepaling in huurovereenkomst. Uitleg bepaling. Nietige bepaling als bedoeld in artikel 6 Mededingingswet? Beroep artikel 7 Mededingingswet?
 40. Eiser, een verhuurder, heeft gevorderd dat huurder de huurprijsverhoging (deels met terugwerkende kracht) moet voldoen. Omdat dit niet in de huurovereenkomst staat is dit verzoek afgewezen. Huurder heeft op haar beurt een vordering tegen verhuurder ingesteld omdat er gebreken zouden zijn aan het gehuurde. Deze vordering is ook afgewezen.
 41. Eindvonnis. Eiseres slaagt in de bewijsopdracht. Vast is komen te staan dat zij met gedaagde de afspraak heeft gemaakt dat hij maandelijks een bepaald bedrag aan haar zou voldoen. Gedaagde is deze afspraak niet nagekomen. Vordering in conventie grotendeels toegewezen. Vordering in reconventie afgewezen, omdat gedaagde zijn stelling dat sprake is van een renteloze lening niet heeft bewezen.
 42. Toewijzing van verzoek om nihilstelling partnerbijdrage. Na een lang huwelijk hebben beide partijen na de echtscheiding een vrijwel identieke financiële uitgangspositie. Het vermogen is bij helfte gedeeld en de ex-partners krijgen even hoge AOW- en pensioenuitkeringen. De man heeft extra inkomsten, eerst tot zijn 73e ook inkomsten uit betaald werk en daarna alleen nog inkomsten uit de verhuur v...
 43. Effectenlease. Tussenpersoon. Verklaring voor recht dat Dexia onrechtmatig jegens afnemer heeft gehandeld door afnemer als cliënt te accepteren terwijl Dexia behoorde te weten dat de tussenpersoon afnemer niet alleen als klant aanbracht maar hem tevens persoonlijk had geadviseerd en de tussenpersoon geen vergunning daarvoor bezat. Dexia wordt veroordeeld tot betaling van de door afnemer geleden...
 44. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 45. Huurachterstand bedrijfsruimte, beroep op verrekening.
 46. Koopoptieovereenkomst bedrijfspand. Optie niet meer uit te oefenen door vervreemding van pand aan een derde. Ontbinding. Ongedaanmakingsverbintenissen, terugbetaling betaalde optievergoedingen.
 47. Nakomen vaststellingsovereenkomst. Beroep op verrekening wordt verworpen.
 48. Verstek, huurzaak, machtiging binnentreden woning verhuurder toegewezen.
 49. Effectenlease. Tussenpersoon. Verklaring voor recht dat Dexia onrechtmatig jegens afnemer heeft gehandeld door afnemer als cliënt te accepteren terwijl Dexia behoorde te weten dat de tussenpersoon afnemer niet alleen als klant aanbracht maar hem tevens persoonlijk had geadviseerd en de tussenpersoon geen vergunning daarvoor bezat. Dexia wordt veroordeeld tot betaling van de door afnemer geleden...
 50. Verstek, huur kamer, verhuurder dient huurder toegang te verlenen.