Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Overeenkomst ingebruikneming gemeentegrond achter woning. Revindicatie naar aanleiding van snippergroenproject gemeente. Geen verkrijging door verjaring door rechtsopvolgers woning.
 2. Huur bedrijfsruimte. Huurder exploiteert event- en congrescentrum en lijdt omzetverlies door beperkende overheidsmaatregelen in verband met Corona. Huurder vordert op die grond huurkorting. Corona en in verband daarmee opgelegde exploitatiebeperkingen vormen onvoorziene omstandigheden, op grond waarvan een huurkorting wordt toegepast.
 3. Huurrecht. Kort geding. Bevoegdheid Nederlandse kantonrechter. Uitleg concerngarantie. Gedaagde is aansprakelijk voor verplichtingen uit de huurovereenkomst tussen eiseres en (inmiddels) failliete concerngenoot. Naar voorlopig oordeel van de kantonrechter kan gedaagde zich beroepen op de verweermiddelen van de failliet. Coronacrisis moet als onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258...
 4. Verzoek ex art. 843a Rv in hoger beroep alsnog toegewezen
 5. kort geding. uitschrijving man uit echtelijke huurwoning in BRP toegewezen. Bij eerdere beschikking was voorlopig exclusief gebruiksrecht woning aan vrouw toegewezen.
 6. Buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomst woonruimte op grond van artikel 7:231 lid 2 BW, omdat de burgemeester de woning voor drie maanden heeft gesloten wegens aantreffen van handelshoeveelheid harddrugs en gripzakjes. Vordering in kort geding van de voormalige huurder tot het weer tot zijn beschikking krijgen van de woning. Vordering in reconventie van de verhuurder tot ontruiming...
 7. Kort geding. Ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek. Sluiting wegens coronamaatregelen. Artikel 7:210BW.
 8. Beding in Algemene bepalingen van verhuurder, dat de huurders bij het afsluiten van de huurovereenkomst verhuurkosten verschuldigd zijn, is niet redelijk voor zover deze kosten het bedrag van € 5,-- te boven gaan en zal in zoverre nietig worden verklaard.
 9. Arbeidsrecht WWZ; geen rechtsgeldige opzegging ex artikel 7:671a lid 6 BW; schriftelijkheidsvereiste
 10. Deskundigen schadestaatprocedure.
 11. Vordering woningst. jegens koper (voormalig huurder) wegens toerekenbare niet-nakoming verbintenis uit koopovk, danw onrechtm. handelen, afgewezen, woningst. heeft in koopovk enkel iets bedongen tbv een derde (gemeente Voerendaal) en niet ook tbv zichzelf
 12. WILG, beroep ongegrond, kavel geringe oppervlakte
 13. In een executiegeschil als het onderhavige heeft de voorzieningenrechter weinig ruimte om anders te oordelen dan het hof in het incident ex art. 351 Rv omdat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026 heeft bepaald dat in het executiegeschil en het incident ex art. 351 Rv hetzelfde toetsingskader geldt. Daar komt bij dat een van het arrest ex art. 351 Rv afwijkend vo...
 14. Ondernemingsrecht. Recht van enquête. Klachten m.b.t. toepassing door OK van art. 2:349a leden 2 en 3 BW bij coöperatie met drie leden in meerdere beschikkingen i.v.m. (handhaving van) benoeming van tijdelijke bestuurder, benoeming van tijdelijke commissaris (met een doorslaggevende stem in de algemene vergadering), en aanleggen van meerderheids- en quorumeisen voor besluitvorming door algemene...
 15. Voorwaardelijk verzoek ex artikel 7:230a BW en het zelfstandig verzoek ex artikel 282 Rv, inhoudende een onvoorwaardelijke beslissing ex artikel 7:230a BW. Beantwoording kwalificatievraag leidt tot het oordeel dat geen sprake is van 290-bedrijfsruimte.
 16. KG. Eiser vordert verwijdering van beugel nabij toegangsdeur tot garage o.g.v. erfdienstbaarheid. Vordering wordt afgewezen. Op de passage via de toegangsdeur rust geen erfdienstbaarheid en gedaagde handelt overigens niet in strijd met erfdienstbaarheid.
 17. Incassokosten afwijzen, betaaldatum onbekend + incassokosten afwijzen betaald binnen 14 dagen
 18. Gedaagde heeft vlak na het faillissement van het aannemingsbedrijf Materieel Actief (roerend materieel) verkocht. De rechtbank stelt vast dat 126 goederen niet in eigendom waren van het aannemingsbedrijf, maar van eisers. Dat een deel van deze goederen fiscaal werd afgeschreven door het aannemingsbedrijf en in de jaarrekening op de balans stond van het aannemingsbedrijf maakt dat niet anders. O...
 19. In appel verzoekt de curator ex artikel 67 van de Faillissementswet om de beslissing van de rechter-commissaris te vernietigen voor dat deel dat de rechter-commissaris de curator opdraagt de rechtstreeks door haar ontvangen AOW- en pensioenuitkering tot het bedrag van de beslagvrije voet aan belanghebbenden uit te betalen
 20. Verdeling nalatenschap. Beide partijen hebben tien jaar stilgezeten. Geen sprake van rechtsverwerking of verjaring. Schenkingen genoemd in testament komen niet in mindering op de legitieme portie.
 21. Machtiging bewindvoerder i.v.m. omzetting huurrecht in erfpacht en levering registergoed
 22. Ondernemingsrecht. Vordering tot gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting) op grond van artikel 2:336 BW afgewezen.
 23. Uitleg akte van splitsing. Is kamergewijze verhuur van appartementen aan studenten toegestaan? Vordering om VVE gebieden om aan deze verhuur een einde te maken niet toewijsbaar.
 24. Koopovereenkomst met betrekking tot woonark; de vraag of partijen zijn overeengekomen dat ook de ligplaats tot het verkochte behoort, wordt ontkennend beantwoord. Geen sprake van schending van artikel 7:9 BW en niet van het leveren van een zaak met gebreken (artikel 7:15 en 7:17 BW). Ook het beroep op dwaling faalt.
 25. Naar het oordeel van de kantonrechter is onvoldoende gebleken dat gedaagde heeft gehandeld namens een op te richten vennootschap. Uit de correspondentie blijkt ook niet dat gedaagde van plan was een nieuwe vennootschap op te richten. Nergens heeft gedaagde gesteld dat hij handelde in naam van een B.V. ‘in oprichting’. Dit maakt, hoewel de kantonrechter zich de ontstane verwarring kan voorstelle...
 26. Huur. Onverkorte niet gematigde toepassing van het in de huurovereenkomst neergelegde boetebeding leidt tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat. Het impliciete beroep van gedaagde op matiging van de overeengekomen boete wordt gehonoreerd.
 27. Civiel, kort geding, huur: door de coronapandemie veroorzaakte klemmende financiële gevolgen voor huurders waarvan is gesteld noch gebleken dat zij ruim of luxueus wonen; geslaagd beroep bij wijze van verweer op artikel 6:258 BW in verbinding met (de beperkende werking van) de redelijkheid en billijkheid; het Gerecht wijzigt in dit specifieke geval bij wijze van voorlopige voorziening de overee...
 28. Kort Geding. Ontruiming. Huurder heeft de sleutels van de gehuurde woning niet ingeleverd bij de verhuurder.
 29. Oplevering werk aan molen na uitblijven reactie opdrachtgever op afronding werkzaamheden aannemer. Artikel 7:758 BW.
 30. Netbeheerder brengt de eigenaar van een pand leegstand- en afsluitkosten in rekening omdat er na het vertrek van zijn huurder niet tijdig een nieuw gasleveringscontract is aangegaan. De kantonrechter wijst de leegstandkosten met toepassing van artikel 7:405 lid 2 toe. De aansluitkosten worden afgewezen nu de netbeheerder in afwijking van haar eigen procedure direct tot afsluiting is overgegaan.
 31. kort geding; artikel 7:267 BW: veroordeling om medewerking te verlenen aan indiening verzoek medehuurderschap; voorlopig uitsluitend gebruik woning.
 32. Incassokosten matigen tot bedrag vermeld in 14-dagenbrief.
 33. Samenwonen met een ander als waren zijn gehuwd. Art. 1:160 BW. De vrouw is niet geslaagd in het leveren van het aan haar opgedragen tegenbewijs. Alimentatieplicht van de man is geëindigd.
 34. Ontruiming winkelpand en afgifte onderhuur overeenkomsten etc. van onderverhuurde woonruimten (art. 7:269 BW) op grond van huurachterstand.
 35. Betreft ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte en ontruiming van het bedrijfspand. Partijen spreken tijdens de mondelinge behandeling met betrekking tot de ontstane huurachterstand en bijkomende kosten een betalingsregeling af. Die betalingsregeling is in het vonnis opgenomen. Indien gedaagden die regeling niet nakomen, volgt alsnog ontbinding en ontruiming (een voorwaardelijk vonn...
 36. schade; energiediefstal
 37. Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst. Geen voldragen d-grond, wel ontbinding op g-grond. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Billijke vergoeding en transitievergoeding.
 38. Ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen een deelbeschikking. Toepasselijk recht (Kroatisch) en IJI-rapportage. Vallen schenkingen in de huwelijksgemeenschap?
 39. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Na ontruimingsvonnis heeft gedaagde ondanks aanmaning daartoe een deel van de inventaris achtergelaten. Eiseres heeft niet onrechtmatuig gehandeld door deze spullen (restanten van een kringloopwinkel) te vernietigen.
 40. Bij berekening van de verdiencapaciteit van de man accepteert het hof dat de onderneming van de man de eerste jaren verliesgevend is. Wel wordt van de man verwacht dat hij een aanvullend inkomen (in loondienst) genereert. De 90%-toets is niet van toepassing omdat wordt uitgegaan van de verdiencapaciteit van de man en daarmee van voor herstel vatbaar inkomen.
 41. nakoming vaststellingovereenkomst; bruto of nette vergoeding; dienstwoning
 42. Kort geding – huurovereenkomst – ontruiming wegens overlast
 43. verhuurder vordert betaling volledige huurprijs, Volgens gedaagden is ventilatie- en verwarmingssysteem gebrekkig. Deskundige constateert na onderzoek dat bewoners waarschijnlijk door eigenhandige aanpassingen zelf zorgen voor niet goed werken systeem
 44. Kort geding, huurachterstand, ontruiming, mogelijk nog betalingsregeling.
 45. Bemiddelingsovereenkomst verkoop perceel met bedrijfsloods, kantoor en woonhuis. Volledige ontzorging overeengekomen. Huurder van de woning heeft voorkeursrecht terzake van koop op grond van de huurovereenkomst. Makelaar heeft huurder tijdig en adequaat geïnformeerd. Makelaar heeft tijdig gewaarschuwd juridische bijstand in te roepen.
 46. KG. Executiegeschil na ontruimingsvonnis. Toepassing van HR 20 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:2026). Vordering afgewezen.
 47. Art. 8 lid 1 Waadi, art. 15 en 16 CAO Metaalbewerkingsbedrijf en art. 7:690 BW: geen aanneming van werk maar ter beschikking stellen van arbeidskrachten en uitzendovereenkomst, art. 2b lid 1 CAO Metaalbewerkingsbedrijf: schending vergewisplicht
 48. Vordering tot verdeling van een gemeenschap. Gedaagde beroept zich op het bestaan van een bijzondere gemeenschap. Voorlopig oordeel dat de gemeenschap kwalificeert als een maatschap. Mededelingen in de dagvaarding zijn te verstaan als een opzegging van de maatschap. Mondelinge behandeling gelast om nadere inlichtingen te verkrijgen en een schikking te beproeven.
 49. Huurovereenkomst woonruimte. Niet voldaan aan de vereisten voor overdracht van de vordering. Vordering gedeeltelijk afgewezen.
 50. effectenlease, advisering door tussenpersoon, verjaring.