Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid. Vraag hoe hoger beroep zou zijn afgelopen als dat naar behoren zou zijn ingesteld door advocaat. Tweeconclusieregel en het arrest Regiopolitie/Hovax. Beroep op art. 3:53 lid 2 BW bij akte na comparitie en na memoriewisseling in hoger beroep te laat?
 2. Koop onroerende zaak. Bestemming dienstwoning. Vrijwaring makelaar. Artikel 5.3 NVM-koopcontract. Geen non-conformiteit, geen onjuiste mededelingen verkoper.
 3. Koopovereenkomst aandelen. Bijzondere lasten en beperkingen (artikel 7:15 BW). Rechtsgebrek. Geen onderzoeksplicht koper. Tekortkoming doordat aandelen niet konden worden geleverd zonder strijd met artikel 7:15 BW.
 4. Faillissementsrecht. Summierlijk blijken van het vorderingsrecht van de verzoekende schuldeiser (art. 6 lid 3 Fw). Opschorting. Opeisbaarheid.
 5. Kort geding. Vordering tot verbod op verhuizing datacenter indien niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het opstellen van een verhuisplan, het laten toetsen van dit plan door een deskundige en het ter goedkeuring aan eiseres voorleggen van het verhuisplan, afgewezen. Vordering tot meewerken aan overdracht Wifi hardware en software en dienstverlening eveneens afgewezen.
 6. Incident ex artikel 843a Rv tot afgifte/inzage in in gerechtelijke bewaring gehouden bescheiden grotendeels toegewezen. Incident tot voeging ex artikel 222 Rv afgewezen wegens gebrek aan verknochtheid tussen beide zaken.
 7. Verhuurder vordert ontbinding en ontruiming vanwege twee maal adverteren op de website kinky.nl. Huurster betwist niet dat zij heeft geadverteerd, maar ze betwist wel dat sprake is van seksuele exploitatie. De kantonrechter overweegt dat het aanbieden op een website van seksuele handelingen tegen betaling, indruist tegen hetgeen van een goed huurder op grond van de huurovereenkomst mag worden...
 8. Eiser vordert schadevergoeding i.v.m. herstelkosten na brand in bedrijfspanden. Huurovereenkomst. Huurderving.
 9. Heeft gedaagde hoofdverblijf in het gehuurde? Bewijslast, verzwaarde motiveringsplicht. Gedaagde heeft niet voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht, ontbinding en ontruiming toegewezen. Misgelopen huurharmonisatie o.g.v. artikel 6:162 BW afgewezen.
 10. Renovatie huurwoningen. Vordering bedrag wettelijke verhuiskostenregeling. Schadevergoeding i.v.m. het ontbreken van en de beperking van hun woongenot. Vorderingen afgewezen.
 11. Mondeling vonnis. Schorsing executie afgewezen. Strenge maatstaf ([achternaam 1/achternaam 2) van toepassing, omdat de kantonrechter de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad heeft gemotiveerd. Geen nieuwe feiten en/of omstandigheden gesteld.
 12. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen, belangenafweging.
 13. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 14. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 15. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 16. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 17. Huurzaak. Herstel gebreken. Verklaring voor recht dat woning per 1/1/2017 geen gebrek heeft en wat de huurprijs per die datum is. Huurachterstand. Terme de grâce. Betaling binnen een maand, anders ontbinding en ontruiming.
 18. Huurzaak (lease). Vorderingen uit hoofde van leaseovereenkomsten toegewezen.
 19. Verzekeringsrecht; opstalverzekering, uitleg schadebegrip, zaakbeschadiging, opruimkosten asbestvervuiling geen gedekte schade, geen hechting, verwijdering van asbestdeeltjes diende niet om beschadiging van het dak(grind) te herstellen.
 20. Partneralimentatie Kinderalimentatie Paspoort minderjarige Niet voldaan aan verplichting ex artikel 21 Rv
 21. Geschil over toedeling huurwoning na beëindiging informele samenleving.
 22. Kartelschadezaak. Cessies. Verzelfstandiging van Deutsche Bahn AG. Rechtsdienstleistungsgesetz. Aansprakelijkheid moedermaatschappijen.
 23. Huurzaak. Vordering betaling huurachterstand toegewezen. Beroep op verrekening met schade als gevolg van gederfd huurgenot afgewezen.
 24. Huurzaak. Vonnis met regeling.
 25. Niet mogelijk om de schade concreet te berekenen. Onzekerheid over de vraag of de vastgestelde tekortkoming in de synergieverbintenis ook daadwerkelijk tot schade heeft geleid, maar wel aannemelijk dat in enige mate schade is geleden. Schatting schade op grond van goede en kwade kansen. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2020:4355).
 26. Partneralimentatie, inboedelgoederen, (draagplicht) schulden.
 27. Koopovereenkomst aandelen en onroerend goed. Onvoldoende aannemelijk dat tussen partijen een perfecte koopovereenkomst is gesloten. Precontractuele verhouding is door partijen vastgelegd in een Term Sheet. Geen overeenstemming over asbestverontreiniging.
 28. Echtscheiding + nevenvoorzieningen (hoofdverblijf, zorgregeling, kinder- en partneralimentatie en verdeling). Gedeeltelijke overeenstemming verdeling.
 29. -
 30. Koopovereenkomst. Is de auto in beschadigde toestand teruggebracht? Reconventionele vordering. Moet de borg terugbetaald worden?
 31. Kort geding, executiegeschil. Vordering tot schorsing tenuitvoerlegging ontruimingsvonnis (afgewezen). Toepassing van HR 20 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:2026).
 32. Huurzaak. Toewijzing achterstallige huur en rente. Afwijzing incassokosten.
 33. -
 34. Huurzaak. Vordering tot herstel woning in de oorspronkelijke staat toegewezen.
 35. Besluit van zuivelcoöperatie over vaststelling individueel vergelijkingsvolume voor melkveehouderijbedrijf wordt niet vernietigd. Het is namelijk niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ook geen strijd met leveringsovereenkomst.
 36. Huur bedrijfsruimte. Ontbinding huurovereenkomst, ontruiming en huurachterstand toegewezen.
 37. Huurzaak. Vordering i.v.m. huurderving en herstel gebreken toegewezen.
 38. Aansprakelijkheid voor advocaatkosten etc. na gelegd conservatoir beslag, waarvan de vordering is afgewezen. Ook aansprakelijkheid voor alle daadwerkelijke advocatenkosten van gevoerde procedures? Toepassing HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1600. Hof: neen. Ook geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten en reiskosten betrokken wederpartij.
 39. Vorderingen van partijen over en weer uit hoofde van geldleningen/ gerechtvaardigd vertrouwen dat verrekenafspraak was gemaakt.
 40. Verhuurder wordt veroordeeld om aan huurder een dwangsom te betalen voor toekomstige afsluitingen van nutsvoorzieningen in de woning van huurder. Wel staat het hof verhuurder onder voorwaarden toe nutsvoorzieningen voor korte duur af te sluiten als het verrichten van werkzaamheden in de woning op de begane grond daartoe noodzaakt.
 41. Beëindiging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik. Het hof gelast een comparitie.
 42. De huurder was eerder eigenaar van de jachthaven. Hij heeft de jachthaven verkocht en gedeeltelijke terug gehuurd. De nieuwe eigenaren komen hun hypothecaire verplichtingen tegenover de bank niet na, waarna de jachthaven wordt geveild. De veilingkoper roept huurbeding in en acht zich niet aan de huurovereenkomst gebonden. De huurder wil van de veilingkoper de jaarhuur die hij door verrekening m...
 43. Vordering ex art. 7:267 lid 7 BW in kort geding afgewezen.
 44. Huurrecht- vordering tot ontbinding en ontruiming wegens handelen in strijd met overeenkomst, artikelen 7:213 en 7:214 BW. Afgewezen. Aanwezigheid van bepaalde goederen maakt nog niet dat er voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden in het gehuurde.
 45. Uitleg bepaling in huurovereenkomst mbt eerste recht van huur, professionele partijen met deskundige bijstand, bekend met projectontwikkeling. Aanbod voldoende bepaald? Geen redelijke termijn voor aanvaarding. Tegenaanbod? art 6:221-1 en 6:225-1 BW.
 46. Kort geding tussen ex samenwoners. Vordering tot machtiging levering gezamenlijke woning op grond van nakoming convenant / gewichtige redenen. Vordering toegewezen.
 47. Kort geding, huurkoop, afgifte motorfiets.
 48. Kort geding, huur, ontruiming.
 49. kort geding, huur, ontruiming, huurachterstand.
 50. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het onbetaald laten van één schuldeiser terwijl alle andere schuldeisers wel worden betaald, in combinatie met het verkopen van activa door het vennootschapsbestuur zonder dat de waarde van die activa terugvloeit in de onderneming, is onrechtmatig jegens die schuldeiser. Daardoor wordt de overblijvende schuldeiser klem gezet omdat er geen verhaal is, terwijl er ook...