Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Kort geding. Nakoming echtscheidingsconvenant. Meewerken verdeling/verkoop voormalige echtelijke woning.
 2. Kort geding. Medewerking verdeling/verkoop voormalige echtelijke woning aan één van de gewezen echtgenoten.
 3. Kort geding. Meewerken verkoop woning.
 4. Opzegging huurovereenkomst kantoorruimte.
 5. Opdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was, terwijl opdrachtgever die externen ook rechtstreeks had kunnen inhuren. Belangenverstrengeling. Schending zorgplicht. Opdrachtnemer moet de schade, bestaande uit de marges die opdrachtgever aan de BV’s heeft betaald, vergoeden.
 6. Onteigening. Vervolg van ECLI:NL:HR:2003:AF7691. Geding na cassatie en verwijzing. Waardebepaling pand op basis van huurwaarde. Rente.
 7. toepasselijkheid algemene voorwaarden bij verklaring van ontvangst. Tegenbewijs. Verjaring van vordering.
 8. Kort geding. Geschil tussen gewezen partners. Gebruik woning. Hoofdverblijf minderjarige.
 9. Kort geding. Burengeschil. Geluidsoverlast.
 10. verzekeringsrecht; risico verzwaring; drugslaboratorium.
 11. Beroep van gedaagde op valsheid van de handtekening die als van haar bestuurder afkomstig onder een overeenkomst is gezet. Het beroep slaagt niet.
 12. Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurder. Is sprake van een tekortkoming van de vennootschap in de nakoming van de activa overeenkomst? Schending van garantie. Onjuiste, onvolledige, misleidende informatie. Artikel 2:11 BW. Artikel 6:162 BW.
 13. Eindafrekening na einde dienstverband. Werknemer vordert uitbetaling niet-opgenomen vakantiedagen, vergoeding gewerkte overuren en medische kosten. Vordering werkgever in reconventie tot toewijzing gefixeerde schadevergoeding vanwege onregelmatige opzegging door werknemer moet per verzoekschrift worden ingesteld. Beroep werkgever op vervaltermijn wettelijke vakantiedagen ex 7:640a BW slaagt ni...
 14. Complexe VvE zaak met processuele en inhoudelijke aspecten
 15. Verzochte verklaring voor recht afgewezen. Verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek ex artikel 7:230a BW (verlenging ontruimingstermijn).
 16. Geen sprake van een huurovereenkomst maar van een gebruiksovereenkomst. Verzoekster niet-ontvankelijk.
 17. De Turkse vereniging ATIB en muziekpodium Paco Plumtrek moeten binnen 2 weken de voormalige Kolkschool in Almelo verlaten. De kort gedingrechter oordeelt dat de gemeente Almelo de gebruikersovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd. Partijen wisten in ieder geval sinds 2017 dat het pand verkocht zou worden. In januari 2021 verkocht de gemeente het pand aan een projectontwikkelaar.
 18. De Turkse vereniging ATIB en muziekpodium Paco Plumtrek moeten binnen 2 weken de voormalige Kolkschool in Almelo verlaten. De kort gedingrechter oordeelt dat de gemeente Almelo de gebruikersovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd. Partijen wisten in ieder geval sinds 2017 dat het pand verkocht zou worden. In januari 2021 verkocht de gemeente het pand aan een projectontwikkelaar.
 19. Werknemer heeft berust in ontslag op staande voet. Omdat een dringende reden voor het ontslag op staande voet ontbreekt heeft werknemer aanspraak op de vergoeding wegens onregelmatige opzegging ex artikel 7:677 lid 4 BW, een billijke vergoeding ex artikel 7:681 lid 1 BW en de transitievergoeding ex artikel 7:673 lid 1 BW. Een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer is niet komen v...
 20. Partneralimentatie: Hof gaat uitvoerig in op de grondslag van partneralimentatie en de eisen die gesteld kunnen worden aan de alimentatiegerechtigde. Samenwonende met een opvolgend huwelijk. Wat zijn daar de gevolgen van? Verdeling: Economisch eigendom valt in de huwelijksgoederengemeenschap.
 21. Plaatsing mestwaterunit. Verzuim. Meerwerk?
 22. Het COA heeft aan vergunninghouders passende huisvesting buiten het AZC aangeboden; anders de voorzieningenrechter.
 23. Verweer vervroegde onteigening.
 24. Ontruiming huurwoning wegens overlast. Eiser vordert opschorting van ontruimingsvonnis van de kantonrechter totdat in hoger beroep is beslist. Vordering afgewezen.
 25. Kort geding waarin eiser (een 76 jarige Nederlander die al 37 jaar in de VS gedetineerd is vanwege een aan hem opgelegde gevangenisstraf voor de (huur-)moord op zijn echtgenote en stiefdochter) onder meer vordert om gedaagde (de Staat) te gelasten een verzoek tot strafoverdracht te ondersteunen. Het gevorderde wordt afgewezen. De Minister heeft in redelijkheid kunnen beslissen dat er geen sprak...
 26. Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding art. 4:192 lid 1 BW (oud). Zijn het afgeven van de inboedel van erflaatster aan een kringloopwinkel en een milieustraat, en het op kosten van de nalatenschap verzorgen van een attentie voor de verzorgenden van erflaatster, waartoe erflaatster opdracht had gegeven, daden van zuivere aanvaarding? Stelplicht en passeren bewijsaanbod.
 27. Afbreken onderhandelingen over intentieovereenkomst aanleg zwembad door gemeente niet onrechtmatig.
 28. Uitleg overeenkomst en beoordeling mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging daarvan. Ontbinding van de overeenkomst vanwege toerekenbare tekortkoming. Vordering tot schadevergoeding afgewezen.
 29. Civiel, provisionele voorziening
 30. Mededingingsrecht. Truckkartel. Schending van artikel 101 VWEU en artikel 53 EER-Overeenkomst. Follow-on procedures ter zake de gestelde schade die de afnemers en gebruikers van middelzware en zware vrachtwagens hebben geleden als gevolg van het door de Europese Commissie vastgestelde Truckkartel. Rechtbank oordeelt over reikwijdte van het Besluit van de Commissie. De nationale rechter is in z...
 31. Kort geding. Krakers moeten bedrijfspand verlaten. Belangen van de Staat wegen zwaarder dan woonbelang krakers. Eigenaar wil pand verhuren en daarna slopen. Plannen daarvoor voldoende concreet en aannemelijk.
 32. Dexia-zaak. Effectenlease-overeenkomst.
 33. Bedrijfstakpensioenfonds spreekt gewezen bestuurder aan voor niet afgedragen premies (art. 23 Wet Bpf 2000). Niet betalen premies te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Tussenarrest: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6247 Cassatie: HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3019 Arrest na verwijzing: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 september 2019, ECL...
 34. Toepassing artikel 1:444 BW. De bewindvoerder heeft schade veroorzakend gehandeld jegens de betrokkene. De schade wordt vastgesteld op € 130.054,43 en er volgt een proceskostenveroordeling.
 35. Voormalig beschermingsbewindvoerder wordt veroordeeld in de schade wegens slecht bewindvoerderschap. De toegewezen schadevergoeding betreffen de kosten van de ontruimingsprocedure.
 36. Vordering voortzetting huur, duurzame gemeenschappelijke huishouding tussen vader en zoon, artikel 7:268 lid 2 BW
 37. Contradictoir. Vaststellingsovereenkomst met boetebeding. Matiging boete. Twee zakenpartners sluiten een vaststellingsovereenkomst (vso) met afspraken over de ontvlechting van hun samenwerking, met een boetebeding (€ 100.000,- per overtreding + € 5.000,- per dag). De rechtbank legt de vso uit aan de hand van de Haviltex-maatstaf en kent daarbij groot gewicht toe aan de taalkundige uitleg. De r...
 38. opheffen erfdienstbaarheid
 39. Eenvoudige gemeenschap; verbouwing van de woning; verbouwing bevoegdelijk verricht?; wie heeft hoeveel bijgedragen in de verbouwingskosten; waardestijging woning.
 40. slecht pachterschap, aanspraken op stikstofrechten bij einde pachtovereenkomst
 41. Huur woonruimte; dringend eigen gebruik; artikel 7:276-2 BW; bewijsvermoeden is voldoende weerlegd.
 42. Huurvermindering i.v.m. corona. Tussenvonnis waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven of zij de beantwoording van de aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen zoals gesteld in het vonnis d.d. 31 maart 2021 met nummer 8759667 CV EXPL 20-4630 af te wachten.
 43. Kort geding. Verbroken samenwoning. Van wie is de auto?
 44. Voornemen tot benoeming observator in WHOA-procedure, tussenbeschikking.
 45. Huurovereenkomst kantoorpand voortijdig beëindigd. Garantie betaling huurtermijnen? Schijn van kredietwaardigheid? Bestuurdersaansprakelijkheid? Beklamel-criterium.
 46. Ontbinding van een huurovereenkomst in verband met de aanwezigheid van middelen die op lijst 1 van de Opiumwet voorkomen. Ontbinding is gerechtvaardigd.
 47. Kort geding. Ontruiming in kader van zorg- en dienstverleningsovereenkomst in gebruik gegeven woning.
 48. Consumentenkredietovereenkomst, verstek, ambtshalve toetsing precontractuele informatieverplichtingen, kredietwaardigheidstoets, vertragingsrentebeding, geen ambtshalve toetsing artikel 34 lid 2 Wft.
 49. Verzoek ontslag curator (art. 73 Faillissementswet). Geen verkapt hoger beroep. Geen eenvoudige manier om rechten geldend te maken. Storneren incasso’s, geen essentiële betalingen ongedaan gemaakt. Geen belangenverstrengeling. Niet-meewerkende failliet. Breed palet communicatiestijlen, eventuele misstap geen ernstig wangedrag. Verweten beledigingen niet gebleken. Persoonlijke verhoudingen geen...
 50. personen- en familierecht. wijziging alimentatie