Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. De vraag is of gemeente Lelystad bij de door haar uitgeschreven aanbesteding voor het leerlingenvervoer gedurende de periode 2021-2027/2028 heeft voldaan aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. De vorderingen van Witteveen worden toegewezen.
 2. In geschil is of de gemeente een koopovereenkomst op grond van de resultaten van een Bibob-onderzoek mocht ontbinden. Eisers hebben tijdens het onderzoek onvoldoende informatie aangeleverd. Vorderingen worden afgewezen.
 3. Gedaagde partij maakt geen gebruik van de haar geboden gelegenheid om bewijs te leveren. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:7341).
 4. Verzetprocedure. Na 17 jaar wordt door schuldeiser verstekvonnis (uit 2003) betekend. Beroep op verjaring van schuldenaar slaagt niet met betrekking tot hoofdsom maar wel met betrekking tot wettelijke rente op grond van art. 3:324 lid 3 BW.
 5. Geschil tussen projectontwikkelaar en aannemer over de bouw van een woontoren. Aannemer heeft geen misbruik van omstandigheden gemaakt bij het sluiten van meerwerkovereenkomsten met de projectontwikkelaar. Projectontwikkelaar is verplicht opdracht te verstrekken tot het bouwen van een parkeergarage, maar niet noodzakelijkerwijs aan aannemer; het mag ook aan een derde. Vertraging van het project...
 6. De coronapandemie is een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan de overeenkomst van festivalorganisatoren Apenkooi en ID&T met CupKing, gespecialiseerd in de verhuur van herbruikbare bekers, wordt ontbonden.
 7. Een Aziatische restaurant moet een kelner ruim 1.100 euro aan achterstallig loon plus 25 procent vertragingsvergoeding betalen, omdat de werkgever hem geen vast aantal uren per week had aangeboden om te komen werken.
 8. ABN Amro hoeft een oud-werkneemster die aan progressieve MS lijdt geen transitievergoeding van ruim 22.000 euro bruto te betalen omdat in de cao van de bank een suppletieregeling is opgenomen die haar recht geeft op aanvulling van de WIA-uitkering en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.
 9. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten, afwijzing restwaarde Mediaboxen.
 10. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten, afwijzing restwaarde Mediabox en afsluitkosten.
 11. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten; afwijzing afsluitkosten en administratiekosten.
 12. Prejudiciële vraag. Is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten rechthebbende in de zin van art. 25 lid 3 Wna op (een aandeel in) de kwaliteitsrekening(-en) van een notaris?
 13. Kort geding. Vordering van de Staat (hof Amsterdam) 1) tot verwijdering van tweets en video’s op internet met beschuldigingen over raadsheer, 2) tot het plaatsen van een rectificatie op Twitter, 3) strekkende tot een verbod op het uiten van onrechtmatige beschuldigingen op social media 4) tot het opleggen van een contactverbod waaronder begrepen een verbod om anderen aan te sporen tot het be...
 14. Eindvonnis. Verbintenissenrecht. Managementovereenkomst en concurrerende activiteiten. Uitleg overeenkomsten met toepassing van het Haviltex-criterium. Vordering tot betaling onder garantiebepaling afgewezen.
 15. Verzoek verhoging beslagvrije voet (artikel 475fa Rv): afgewezen, want mogelijkheid tot verlaging alimentatieverplichting staat nog open.
 16. : contra proferentem uitleg relatiebeding in kort geding
 17. Arbeidsrecht. Ontslagname doktersassistente vernietigd, omdat sprake was van een emotionele opwelling. Van een zorgvuldig werkgever mag worden verwacht dat bij (onverwachte) opzegging door de werknemer een bedenktermijn wordt gegeven, ook als werknemer aangeeft dit niet nodig te vinden.
 18. Kort geding. Geen sprake van onaanvaardbare doorkruising bestuursrecht. Werkzaamheden provincie vergen verkeersbesluit ex art. 15 lid 2 Wegenverkeerswet en hangen samen met werkzaamheden waar wel een verkeersbesluit voor is genomen. Staken werkzaamheden.
 19. Machtiging van de vrouw tot verkoop en levering van de voormalige echtelijke woning, waaraan de man ten onrechte niet wil meewerken.
 20. Verzoek bewindvoerders tot machtiging om met geld van rechthebbende een auto te kopen voor rechthebbende. Hof verklaart de bewindvoerders niet-ontvankelijk op grond van art. 1:441 lid 2 BW. De aanschaf van de auto acht het hof overigens in het belang van rechthebbende.
 21. Kort geding. Uitleg en wijze van uitoefening van erfdienstbaarheid van uitweg met paard en wagen uit 1958 ex art. 5:73 BW tegen achtergrond art. 733 oud BW. Beroep op verjaring ex art. 3:106 BW jo art. 3:306 BW. Bevoegdheid afsluiten erf ex art. 5:48 BW.
 22. artikel 351 RV
 23. Personen- en familierecht. Kan bevel tot terugverhuizing worden gegeven aan een ouder die, toen deze ouder alleen met het gezag over het kind was belast, met onbekende bestemming is verhuisd? Eenhoofdig gezag en gezamenlijk gezag. Art. 1:247 lid 3 BW, art. 1:253a BW en art. 8 EVRM.
 24. Het hof wijst verzoek stiefvader tot adoptie van meerderjarige stiefdochter toe. Het hof heeft onderzocht of het weigeren van adoptie in het onderhavige geval waarin het adoptieverzoek ziet op een meerderjarige stiefdochter een inbreuk vormt op artikel 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Afgezien van de meerderjarigheid van...
 25. Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht. Toepassingsbereik klachtplicht (art. 6:89 BW) indien wordt nagelaten de overeengekomen prestatie te verrichten. HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef/[...]).
 26. vordering tot herinschrijving statutair bestuurder Kamer van Koophandel. schorsing werkneme relatie.
 27. Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht. Toepassingsbereik klachtplicht (art. 6:89 BW) indien wordt nagelaten de overeengekomen prestatie te verrichten. HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef/[...]).
 28. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Koopovereenkomst woning. Ten behoeve van verkoper opgenomen bedenktijdclausule (art. 7:2 lid 2 BW). Ontbinding wegens verkoop aan derde partij. Uitleg clausule.
 29. Verbintenissenrecht; huwelijksvermogensrecht. Regresvordering op grond van subrogatie. Schuldenaarschap bij hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van zogeheten Dozy-clausule bij aangaan huwelijkse voorwaarden staande huwelijk. Art. 6:151 BW. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Ontstaansmoment van regresvordering uit hoofdelijkheid.
 30. ‘’verzoekschrift inzake verlenging ondertoezichtstelling’’
 31. is er voldoende grond voor een beëindiging met onmiddellijke ingang van het lidmaatschap van een radioloog met het MSB
 32. Gedaagde maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van Eiseres. Een mogelijk verschil in de uitvoering van de diensten, maakt – gelet op de andere omstandigheden – niet dat er geen verwarringsgevaar is. Eiseres heeft geen belang bij de afzonderlijke beoordeling van de gestelde merkinbreuk.
 33. Geschil over hinder door windmolens. Er kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomst van bestuursrechtelijke bodemprocedures. Voor zover de civielrechtelijke voorzieningenrechter hier een taak heeft, geldt dat de uitkomst van die procedures in dit geval te onzeker is. Dat er sprake is van onrechtmatige hinder hebben eisers te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ont...
 34. Aansprakelijkheidsrecht. Afwikkeling aardbevingsschade. Onrechtmatigheid van hinder en overlast jegens bewoners. Vraag wanneer aanspraak bestaat op vergoeding van vermogensschade wegens gederfd woongenot, en op vergoeding van immateriële schade. Belang van de omstandigheid hoe vaak de bewoner fysieke schade aan de woning heeft gehad. Omvang immateriële schadevergoeding. Art. 6:162 BW, art. 6:97...
 35. opzegging huurovereenkomst, huurachterstand, oplevering gehuurde, oud BW
 36. afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing.
 37. verzoek vervangende toestemming medische behandeling in Portugal afgewezen. bepaalt dat medische onderzoeken en behandelingen in Nederland plaats zullen vinden.
 38. verbouwing, meerwerk, art 7:755 BW, prijsverhoging, waarschuwingsplicht aannemer, objectieve of subjectieve stelpost, richtprijs, art 7:752 BW, stilzwijgende opzegging, artikel 7:764 BW, schuldeisersverzuim
 39. Opzegging arbeidsovereenkomst om dringende reden. Seksuele intimidatie. Gedragingen werknemer grensoverschrijdend en niet passend binnen werkkring.
 40. Letselschade na mishandeling. 50% eigen schuld. Schadeposten onvoldoende onderbouwd. Reiskosten en smartengeld gedeeltelijk toegewezen.
 41. Prejudiciële procedure. Beleggingsverzekeringen. Derde Levensrichtlijn en nationale uitwerkingen, zoals RIAV 1994 en RIAV 1998. Verhouding tussen sectorspecifieke informatieplichten en privaatrecht. Hebben levensverzekeraars, door te voldoen aan informatieplichten uit Derde Levensrichtlijn en nationale uitwerkingen, in het algemeen ook voldaan aan informatieplichten die voortvloeien uit (open e...
 42. eindvonnis; koopovereenkomst kantoormeubilair; (welke) vaste, voorwaardelijke en/of nader vast te stellen koopprijs is overeengekomen?;
 43. Eiseres wordt in de gelegenheid gesteld stukken in het geding te brengen waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.
 44. tussenvonnis; (ver)koopovereenkomst kantoormeubilair; (welke) vaste, voorwaardelijke en/of nader vast te stellen koopprijs is overeengekomen?; transportkosten verschuldigd?
 45. Opzegging consumentenovereenkomst op afstand met particuliere onderwijsinstelling. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Gedeeltelijke vernietiging. Vaststelling vergoeding bij opzegging.
 46. Het verzoek van moeder tot vervangende toestemming verhuizing is door de rechtbank (opnieuw) afgewezen, ondanks dat de moeder feitelijk al is verhuisd en de minderjarige (van 10 jaar oud) de consistente wens heeft uitgesproken om met de moeder mee te verhuizen. Ouders hebben een belaste voorgeschiedenis, maar voeren desondanks zonder noemenswaardige problemen al geruime tijd een co-ouderschap u...
 47. Koop en levering van woning met ernstig vochtprobleem onder vloer begane grond. Artikelen 6.1. en 6.3 NVM-koopakte. Kopers kan worden aangerekend (1) dat zij, gelet op wat zij wisten/konden weten van de woning, hebben volstaan met het opdragen van een zeer beperkte bouwkundige inspectie, en (2) dat zij de schriftelijke rapportage van de inspecteur niet hebben afgewacht en hun aankoopbeslissing...
 48. Eindvonnis na tussenvonnis, toepasselijk recht, rechtskeuze, consumentenrecht
 49. RWN-zaak. Iedereen is het er over eens dat verzoekster de Nederlandse nationaliteit heeft, gelet op de huidige uitleg van de Hoge Raad bij erkenning van een kind geboren uit een polygaam huwelijk.
 50. Pv mondelinge uitspraak. Verzet ex art 2:334k en l BW ongegrond. Eyewish Franchisenemers hebben geen vordering waarvoor waarborg moet worden gegeven. Eyewish Franchisevereniging is niet ontvankelijk want niet is voldaan aan de eisen van 3:305a BW.