Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Inhoudsindicatie volgt later.
 2. bevoegdheidsincident; consumentenkredietovereenkomst?; kredietovereenkomst gewaarborgd door hypotheekrecht; uitzondering op grond van 7:58 lid 2 sub a BW; verwijzing naar handelskamer van de rechtbank
 3. camper blijkt omgekat; non-conformiteit; ontbinding koopovereenkomst.
 4. Verlenging ondertoezichtstelling, wijziging zorgregeling (ex artikel 1:265g BW). Parallelle procedure over zorgregeling ex art. 1:253a BW.
 5. Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Parallelle procedure over zorgregeling ex art. 1:265g BW.
 6. verzet, buitengerechtelijke ontbinding koopovereenkomst recreatiewoning, economisch eigendom, juridisch eigendom, (feitelijke) levering, schadevergoeding
 7. managementfee; geen betalingstermijn overeengekomen; werkelijk gemaakte proceskosten gevorderd
 8. Kort geding. Verbod tot (onderhandse) executoriale verkoop van de woning zolang niet is voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden bedoeld in artikel 3:268 BW in verbinding met artikel 544 e.v. Rv., omdat niet aannemelijk is geworden dat sprake is van verzuim van de schuldenaar. Verbod tot executie totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, is niet toewijsbaar.
 9. Wijziging hoofdverblijf (geen verweer) met ingang van heden, wijziging van de zorgregeling in die zin dat er contact plaatsvindt op initiatief van de kinderen en nihilstelling kinderalimentatie (geen verweer).
 10. Rekeninghouder beoogde te handelen in cryptovaluta en werd slachtoffer van oplichting. Hij maakte gelden over naar een Litouwse bankrekening die op zijn eigen naam was geopend. Fraude speelde zich af buiten gezichtsveld bank. Geen zorgplichtschending. Geen subjectieve wetenschap van ongebruikelijke transacties. Artikelen 3:10 en 3:17 Wft en artikel 14 Bpr.
 11. Spoedmachtiging uithuisplaatsing - voorziening voor pleegzorg en voor nu specifiek een netwerkpleeggezin - moeder geeft aan niet meer voor minderjarige te kunnen zorgen - veiligheid van minderjarige is in gedrang - aanhouding regulier verzoek.
 12. Kort geding. Veroordeling tot het meewerken aan verdeling woning na echtscheiding. Partijen hebben een aantal afspraken ter zitting gemaakt.
 13. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de vraag of de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld voor of bij het sluiten van de in geding zijnde overeenkomsten.
 14. Afwijzing verzoek vaststelling omgangsregeling - kwetsbaarheid door gedesoriënteerde hechting - uitbreiding van de omgang met ouders zal leiden tot onrust bij minderjarige en meer spanningen in de thuissituatie van de pleegouders - plaatsing mag niet onder druk komen te staan - overeenstemming over informatieregeling.
 15. Afwijzing verzoeken moeder om contact met vader te ontzeggen, dan wel de contactregeling te wijzigen - huidige contactregeling verloop goed - het 'probleem' ligt in de oudercommunicatie, niet in de contactregeling.
 16. Kort geding. Burgemeestersluiting wegens prostitutiewerkzaamheden in de woning. Terecht buitengerechtelijk ontbonden. Ontruiming woning toegewezen. Belang van het kind staat daaraan niet in de weg.
 17. Na de verkoop van het perceel door de verhuurder is de huurovereenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar. Niet is vast komen te staan dat de huurder en de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden hebben beëindigd. De huurder is daarom nog huur verschuldigd over de afgelopen jaren.
 18. Vervangende toestemming verhuizing, inschrijving school en verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
 19. Ontbinding en ontruiming woning toegewezen met langere ontruimingstermijn. Niet tijdige vroegsignalering en belang van het kind staan daaraan niet in de weg. Betaling huurachterstand ook toegewezen.
 20. Onrechtmatige daad door concessies voor buitenreclame niet aan te besteden. Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans tegenover de inschrijvers die een reële kans op gunning zouden hebben gehad. Beoordeling reële kans. Benoeming deskundigen om de rechtbank voor te lichten over de omvang van de schade.
 21. art. 15 AVG / inzageverzoek / verzocht om een volledig overzicht van verwerkte gegevens en kopieën / tussenbeschikking
 22. Bemiddelingsovereenkomst huur woonruimte; courtage niet toegestaan
 23. Burgerlijk recht. Handel. Bodemprocedure. Geschil tussen (voormalig) buren. Gevorderde verklaring voor recht (ex artikel 3:302 BW), inhoudende dat gedaagde onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld (ex artikel 6:162 BW jo. splitsingsreglement en Reglement VvE) door de lekkages vanuit het destijds aan haar in eigendom toebehorende appartementsrecht niet (tijdig) te verhelpen en in stand te houd...
 24. Verlenging ondertoezichtstelling
 25. Geschillenregeling
 26. Verzet, overeenkomsten in strijd met goede zeden, volledige proceskosten.
 27. Geen dwaling of toerekenbare tekortkoming bij de totstandkoming van koopovereenkomst van beleggingspand. Beroep op rechtsverwerking faalt.
 28. De huurder heeft de gestelde gebreken aan het gehuurde onvoldoende onderbouwd. De vordering tot herstel en huurprijsvermindering wordt daarom afgewezen. Dat geldt ook voor de gevorderde materiele en immateriele schadevergoeding.
 29. WFA en gedaagde hebben eind 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan o.a. gedaagde tegen betaling exclusief voor WFA (video)content zal produceren en publiceren over wielrennen in verschillende disciplines, waarbij het merk Bingoal van WFA als één van de hoofdsponsors wordt aangeduid van het (nog op te richten) wielerteam van gedaagde. WFA vindt dat gedaagden is tekortgesc...
 30. In deze procedure staat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) centraal. Partijen hebben in 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een woonlocatie in Sneek te realiseren. Op deze locatie wordt 24 uur per dag aan (jong)volwassenen zorg en begeleiding verleend. Tussen partijen is een geschil ontstaan over het instellen van een lokale cliëntenraad voor de...
 31. Huur. Vordering achterstallige huursommen en vergoeding reparatie- en herstelkosten na oplevering woning.
 32. Enexis heeft aansluitingen gerealiseerd naar aanleiding van een aanvraag op www.mijnaansluiting.nl. Omdat de naam van gedaagde onder “aanvrager” en “betaler” was vermeld, heeft Enexis hem de factuur gestuurd. Gedaagde stelt dat hij niet de opdrachtgever is en dus niet hoeft te betalen. Achteraf is gebleken dat niet gedaagde, maar zijn zoon de overeenkomst had willen sluiten, maar per ongeluk de...
 33. Zaak over betaling van advocatennota. Opdracht gegeven door gedaagde in privé of als bestuurder van vennootschap? Geen ambtshalve toetsing richtlijn oneerlijke bedingen. Vordering niet betwist.
 34. Partij A stelt dat zij een aanneemovereenkomst met partij B (handelend vanuit zijn eenmanszaak bedrijf 2), heeft gesloten voor het herstellen en afbouwen van een chalet dat zij heeft gekocht. Volgens haar is partij B de overeenkomst niet nagekomen en heeft zij de overeenkomst ontbonden. Zij vordert in conventie (onder meer) een verklaring voor recht dat de overeenkomst is ontbonden, terugbetali...
 35. De vrouw vordert nakoming door de man van de afspraken in het ouderschapsplan en betaling van bepaalde opleidingskosten, grote uitgave en medische kosten voor hun zoon. De kantonrechter wijst de vordering van de vrouw voor een bedrag van € 961,75 toe.
 36. : verkoop en overdracht van aandelen teneinde op fiscaal gunstige wijze belasting te ontwijken. Geen nietigheid van de overeenkomst, immers niet in strijd met openbare orde of goede zeden.
 37. In dit zaak wordt er gekeken of Croonwolters&dros B.V. terecht de overeenkomst met Urenco Nederland B.V. heeft ontbonden. Ook wordt geoordeeld of Urenco CWD is verschuldigd voor de werkzaamheden die CWD heeft verricht en of CWD tekortgeschoten is in het nakomen van haar verplichtingen. In conventie wordt Urenco veroordeeld tot betaling aan CWD van € 485.755,08. In reconventie wordt verklaard va...
 38. Hof houdt door rechtbank uitgesproken gezamenlijk gezag in stand. Niet voldaan aan criteria zoals opgenomen in de wet om af te wijken van uitgangspunt dat er gezamenlijk gezag dient te zijn.
 39. Gedaagde laat in eerste aanleg en in hoger beroep verstek gaan. Heeft de eiseres met betrekking tot haar geldvordering aan haar stelplicht voldaan?
 40. Bewind. Vanwege de ernst van het ziektebeeld van de rechthebbende wordt het in zijn belang geacht om de door hem gewenste opvolgend bewindvoerder te benoemen. Dit doet er niet aan af dat de huidige bewindvoerder haar werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.
 41. Samenwerking tussen twee ondernemingen opgezegd. Het hof ziet onvoldoende grond om te oordelen dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.
 42. Aansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatige daad. Verjaring. Overheidsprivaatrecht. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Adoptie vanuit Sri Lanka. Bemiddeling. Wettelijke normen. Inspanningsverplichting. Onzorgvuldigheid? Plicht om te onderzoeken en informatie te vergaren? Terughoudendheid bij onderzoek op onrechtmatigheid van handelen toezichthouder.
 43. Tussenvonnis. Vordering tot terugbetaling geldleningen deels toewijsbaar, deels bewijsopdracht. Verweren dat lening reeds is afbetaald, dat schriftelijke overeenkomst niet de ware partijbedoeling weergeeft en beroep op verjaring verworpen. Beroep op verrekening gepasseerd nu de gegrondheid daarvan niet eenvoudig is vast te stellen (artikel 6:136 BW).
 44. Geen sprake van concurrerende activiteiten en evenmin van de situatie dat sprake is van een bad leaver. Vorderingen afgewezen.
 45. overboeking zonder toestemming (artikel 7:522 BW), schending zorgplicht bank, schending geheimhoudingsplicht uit overeenkomst
 46. onvoorwaardelijke toezegging tot verlenging van de arbeidsovereenkomst door leidinggevende, niet van doorslaggevend belang of leidinggevende daadwerkelijk bevoegd was, de leidinggevende heeft in elk geval de schijn gewekt dat hij bevoegd was of namens werkgever sprak, werknemer mocht gerechtvaardigd vertrouwen op de onvoorwaardelijke toezegging, de arbeidsovereenkomst is voor de duur van een ja...
 47. Burengeschil, mandelige muur, onjuiste grondslag, aanvulling rechtsgronden, leibomen kwalificeren als heester en staan op voldoende afstand van erfgrens, camera niet onrechtmatig, lekkages dakgoot onvoldoende gesteld, volgt afwijzing.
 48. Geschil tussen radiologen en ziekenhuis over beloning. Zijn partijen loon overeengekomen (Haviltex)? Vaststelling gebruikelijk dan wel redelijk loon (artikel 7:405 lid 2 BW).
 49. Gezag en omgang
 50. Tussenvonnis, verstek. Vordering tot betaling factuur advocaat. Ambtshalve toetsing.