Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 2. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 3. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 4. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 5. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 6. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 7. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap is onaantastbaar. Bevoegdheid vernietiging vervallen en algemene dwalingsartikel niet van toepassing. Ontbinding uitgesloten en van ontbindingsgrond niet gebleken. Ook beroep redelijkheid en billijkheid slaagt niet.
 8. Eind 2019 heeft de kantonrechter een bewindvoerder in 92 zaken vanwege, kort gezegd, slecht bewind ontslagen. De kantonrechter heeft toen in al die zaken ten behoeve van de nieuw te benoemen bewindvoerder een beloning voor aanvangswerkzaamheden vastgesteld. In hoger beroep is de latere beslissing van de kantonrechter aan de orde waarin de kantonrechter (in alle 92 zaken) heeft bepaald dat de o...
 9. Beëindiging van het gezag van beide ouders op verzoek van de Raad. Met de vader is al geruime tijd geen contact meer en het is niet wenselijk om moeder alleen te belasten met het gezag over de kinderen.
 10. Deelgeschil. Afwijzing verzoeken vanwege ontbreken belang. Geen begroting kosten, nu deelgeschil volstrekt onnodig aanhangig is gemaakt.
 11. Onverschuldigd betaald loon, nu werknemer zowel een Ziektewetuitkering als loon heeft ontvangen.
 12. Overeenkomstenrecht. Bewaarneming. Broei in opgeslagen houtpellets. Aansprakelijkheid bewaargever, zorgplicht bewaarnemer, art. 7:601 lid 3 BW, art. 7:602 BW, art. 7:605 BW. Eigen schuld, art. 6:101 BW. Vernietiging algemene voorwaarden, terhandstelling, 'grote' wederpartij, groepsvennootschap, publicatie jaarrekening, art. 6:235 lid 1, aanhef en onder a, BW, art. 6:233 BW, art. 6:234 BW, art....
 13. Jarenlang onvindbare eigenaar maakt aanspraak op schadevergoeding voor verlies auto. Het autobedrijf mocht de auto, die bijna tien haar op haar terrein stond gestald, op grond van het bepaalde in artikel 6:90 BW, zonder mededeling verkopen.
 14. VVE-zaak. Verzoekster wordt in haar verzoek ex artikel 5:121 BW tot het verstrekken van een vervangende machtiging niet-ontvankelijk verklaard.
 15. verlenging ondertoezichtstelling
 16. karakteristiek: Arbeidszaak. Loonvordering op de voet van art. 7:628 BW resp. art. 7:629 BW. Verhouding tussen deze twee wetsartikelen. Deskundigenverklaring ex art. 7:629a lid 1 BW is niet overgelegd. Uitzonderingsbepaling van art. 7:629a lid 2 BW is niet van toepassing. Werknemer is daarom niet-ontvankelijk in loonvordering ex art. 7:629 BW. Bewijsopdracht dat het niet-verrichten van de bedon...
 17. Arbitrage. Verzocht wordt om vernietiging van het arbitraal vonnis wegens strijd met openbare orde dan wel dat het scheidsgerecht heeft geoordeeld buiten de opdracht (artikel 1065 lid 1 sub c en e Rv). Het beroep op de vernietigingsgronden slaagt niet.
 18. executiegeschil
 19. Burgerlijk recht, verzoekschrift. Verzoek ex artikel 843a Rv afgewezen. Voorlopig deskundigen onderzoek afgewezen.
 20. Richtlijnen consumentenrechten. Aanvullende prejudiciële vragen over het beoordelen en sanctioneren van de informatieplichten van artikel 6:230m en 6:230v BW bij een op afstand of buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst.
 21. Beschikking verlenging ondertoezichtstelling en vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing
 22. beschikking beëindiging van het ouderlijk gezag
 23. Prejudiciële vragen consumentenkrediet. Is titel 7.2A BW toepasselijk op koop met achteraf betalen? Begrippen' onbetekenende kosten' en 'geruime tijd'. Kredietwaardigheidstoets. Gevolgen schendingen consumentenrecht. Samenhang tussen koop en krediet.
 24. De wijze van communiceren van werknemer leidt veelvuldig tot problemen en tot verstoorde arbeidsverhouding. Geen verplichting hier tot aanbieden van verbetertraject. Arbeidsovereenkomst is terecht ontbonden. Geen billijke vergoeding. Hangt samen met ECLI:NL:GHDHA:2022:818
 25. Ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Geen communicatie. Vertrouwen verloren.
 26. beschikking ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 27. Caribische zaak (Sint Maarten). Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Afwijzing enquêteverzoek bij vierde beschikking o.b.v. belangenafweging.
 28. Overeenkomst ihkv fotograferen en filmen bruiloft. Ten aanzien van gestelde ondermaatse kwaliteit van film en foto's is geen sprake van verzuim, dus geen ontbinding. Film is wel zeer laat geleverd, daardoor gedeeltelijke ontbinding.
 29. Gedaagde/ verweerder in hoger beroep sub 2 F. heeft in 2003 een internationale octrooiaanvrage gedaan met als titel “PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS INCLUDING LOW DOSAGES OF DESMOPRESSIN”, waarin hij staat genoemd als uitvinder en eerste aanvrager. Deze aanvrage heeft geleid tot een Europese octrooiaanvrage, tot de daarvan afgesplitste aanvragen en tot aanvragen buiten Europa in Australië, Canada,...
 30. Verzet. Internationaal geschil. Bevoegdheid Nederlandse rechter en toepasselijkheid Belgisch recht. Bekrachtiging van verstekvonnis.
 31. Tussenvonnis. Mutatieschade bedrijfsruimte voor een deel toewijsbaar, voor het overige wederzijdse bewijsopdracht.
 32. Verlenging Machtiging uithuisplaatsing. Perspectiefbepaling. De moeder niet in staat een veilige opvoedingsomgeving te bieden en aan te sluiten bij de opvoedingsbehoeften van de minderjarige. Perspectief van de minderjarige ligt in het pleeggezin. Uitbreiding van contactregeling is niet in belang minderjarige.
 33. Kinderalimentatie
 34. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Zelfstandig tegenverzoek tot gelasten van enquête en treffen van onmiddellijke voorzieningen. Maatstaf van art. 2:350 lid 1 BW. Stellingen inzake voorbereiding beursnotering. Oordeel dat verzoek volgens OK niet op redelijke grond is gedaan (art. 2:350 lid 2 BW).
 35. Verzekeringsrecht. Schending inlichtingenplicht art. 7:941 lid 2 BW. Persoonlijk onderzoek door verzekeraar onrechtmatig? Redelijk vermoeden van fraude in de zin van Gedragscode Persoonlijk Onderzoek?
 36. Verlof tot verkoop in beslag genomen aandelen ex. artikel 474g Rv. Statutaire aanbiedingsregeling buiten toepassing.
 37. Bestuurder (gedaagde 1) laat vennootschap (eiseres) betalingen doen aan een andere vennootschap waarvan hij bestuurder was (gedaagde 2). Geen onbehoorlijk bestuur of onverschuldigde betaling, omdat er een overeenkomst tussen eiseres en gedaagde 2 aan de betalingen ten grondslag lag. Bewijslast van eventueel tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door gedaagde 2 ligt bij eiseres.
 38. Procesrecht. Overeenkomstenrecht. Devolutieve werking appel. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. Toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden in zin HR 1 oktober 1999, NJ 2000/207? Gebruiker in zin art. 6:231 BW. Meermalig gebruik in zin art. 6:235 lid 3 BW.
 39. onrechtmatige daad en misbruik van handelsnaam. ambtenaar verduistert 2 miljoen tijdens zijn jarenlange dienstverband bij de gemeente met gebruikmaking van de eenmansbedrijven van zijn zus.
 40. Vordering zorgverzekeraar afgewezen. Premie is al betaald. Zorgverzekeraar heeft imputatieregeling 6:43 BW onjuist toegepast.
 41. VvE-zaak. Verzochte machtigingen afgewezen, geen toepasbaarheid 5:121 BW. Verplichting om toegang te verlenen volgt al uit splitsingsreglement en de wet. Huishoudelijk reglement niet integraal met terugwerkende kracht van toepassing.
 42. Appartementsrecht. Lekkage in woning. Aansprakelijkheid eigenaar; niet de VvE. Toepasselijk splitsingsreglement.
 43. OK; Jaarrekeningprocedure; gedeeltelijke toewijzing verzoek
 44. huur; vordering tot ontruiming; overeenkomst van onderhuur?
 45. Schade bij ontgraven waterleiding. Beoordelingsmaatstaf voor aansprakelijkheid. CROW 500 Richtlijn. Beheersmaatregelen in de onderzoeks- en ontwerpfase. Deugdelijkheid van fixeermaatregelen.
 46. Bewijsopdrachten. Non-conformiteit bij koopwoning. Toerekening mededelingen van de makelaar aan de verkoper.
 47. Echtscheiding, ontvankelijkheid aanvullende verzoeken vlak voor / tijdens de mondelinge behandeling, vaststelling behoefte kinderen aan de hand van werkelijke kosten (afwijking Nibud-tabellen), (hoogte) gebruiksvergoeding artt. 1:165 en 3:169 BW, verdeling huwelijksgemeenschap: vergoedingsrechten, waardering aandelen onderneming en goodwill, draagplicht rekening-courantschuld, regresvordering k...
 48. Kort geding. Kantonrechter onbevoegd. Vorderingen van onbepaalde waarde.
 49. ‘Renteswap. Schadestaatprocedure na een vonnis in de hoofdzaak, waarin voor recht is verklaard dat ABN AMRO haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof concludeert dat de klant in de hypothetische situatie zonder zorgplichtschending geen renteswap zou hebben afgesloten en begroot de schade van de klant.’
 50. verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing