Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Toewijzing vordering tot ontruiming gehuurde en tot betaling huurachterstand in kort geding. Huurder is stelselmatig en in ernstige mate tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.
 2. Schending garanties koopovereenkomst van aandelen. Voorraden te hoog gewaardeerd? Schending klachtplicht.
 3. Geschil over de vraag of het gezag van gewijsde kan worden ingeroepen (artikel 236 Rv). Geschil over de vraag of verjaring tijdig is gestuit (artikel 3:317 lid 1 BW).
 4. Procesrecht; beslagvrije voet; woonplaats schuldenaar art. 475e Rv (oud); omvang informatieplicht schuldenaar art. 475g lid 1 Rv (oud); begrip ‘bronnen van inkomsten’; buitenlandse bronnen van inkomsten?
 5. Echtscheiding. Huurrecht. Verdeling huwerlijksgoederengemeenschap: verdeling huisdieren (hond en poes).
 6. Berekening behoefte minderjarige bij niet samenwonende ouders. Stijging nadien van het inkomen van een ouder ten opzichte van het toenmalige NBI. Draagkrachtvergelijking
 7. Opdracht aan advocaat. Vernietiging overeenkomst op grond van geestelijke stoornis of misbruik van omstandigheden afgewezen. Bewijslevering over de facturen.
 8. Pensioenrecht; levensverzekering met pensioenclausule; C-polis (art. 2 lid 4 sub c PSW (oud)); bijzonder partnerpensioen (art. 22 Regelen (oud)); nabestaandenpensioen?; uitleg verzekeringsovereenkomst; uitlegmaatstaf HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6728; betekenis pensioenbrief; processueel ondeelbare rechtsverhouding
 9. In kort geding is niet aannemelijk geworden dat CBCS onrechtmatig handelt door de noodregeling in stand te houden.
 10. Huurovereenkomst met betrekking tot rooftopbar in Sint Maarten – orkaan Irma – vordering tot vergoeding zaakschade en schade door winstderving – beroep op artikel 6:101 BW – een feit van algemene bekendheid – beroep op exoneratie naar redelijkheid en billlijkheid onaanvaardbaar.
 11. Verzoek tot toestemming tussentijds te mogen appelleren tegen eindbeslissing. Toegestaan.
 12. Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing voor een kortere duur dan verzocht. Er bestaat geen discussie over de vraag of de minderjarige uiteindelijk weer bij de moeder gaat wonen. Hoewel de kinderrechter begrijpt dat het belangrijk is dat meer zicht ontstaat op de gebeurtenissen uit het verleden,...
 13. De opdrachtgever van een aannemer van werkzaamheden aan een huis hoeft (nog) niet alle facturen - van ruim 30.000 euro - te betalen.
 14. Een vrouw zonder verblijfstitel en haar minderjarige dochter moeten de noodopvang verlaten.
 15. Afwijzing verzoek van de minderjarige tot verkorting van het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing op grond van artikel 1:265d lid 2 BW. Uit de MvT volgt dat artikel 1:265d BW ziet op het beëindigen of verkorten van een machtiging tot uithuisplaatsing die nog voortduurt en niet op het verkorten van een verzoek tot verlenging van een machtiging tot uithuisplaatsing. Daar...
 16. Caribische zaak. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Verplichting UBO als partijgetuige te horen (art. 145 RvC). Aanzetten door bank tot betaling zonder (schriftelijke) opdracht van UBO; miskenning hogere drempel voor gerechtvaardigd vertrouwen bij feiten die risico op witwassen verhogen.
 17. Kort geding; kent een bindend advies zodanig ernstige gebreken dat gebondenheid van eiseres daaraan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is?
 18. Ex-werknemer is gebonden aan de met werkgever overeengekomen geheimhouding en de bij het einde van de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraak zich te zullen onthouden van het doen van negatieve uitlatingen, met uitzondering voor het geval de ex-werknemer op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in een onderzoek van de NVWA, dient te verklaren over wat hem gedurende zijn dienstverban...
 19. 6:159 lid 1 BW/Geen akte voor contractsovername distributieovereenkomst/Eiseres heeft niet de juiste partij gedagvaard om nakoming te vorderen/NO vorderingen
 20. Bijdrage kosten jongmeerderjarigen en meerderjarige kinderen. Ingangsdatum bepaald op moment dat jongmeerderjarige haar vader per sms vraagt om een bijdrage. Behoeftigheid jongmeerderjarigen, niet gebleken van structurele eigen inkomsten.
 21. Kort geding. Uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst (voor onbepaalde tijd)? Toepassing van artikel 7:692 BW: allocatiefunctie en exclusieve terbeschikkingstelling van werknemer aan inlener. Uitzendovereenkomst. Vordering werknemer tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling afgewezen.
 22. De rechtbank is van oordeel dat niet voldaan is aan de wettelijke vereisten voor de door de Raad verzochte gezagsbeëindiging. Niet is komen vast te staan dat deze vergaande maatregel noodzakelijk en proportioneel is. De rechtbank overweegt dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat sprake is van een duurzaam verschil van inzicht tussen de GI en de vader en dat een goede samen...
 23. Caribische zaak (Curaçao). Procesrecht. Mocht het hof voor de in eerste aanleg toegewezen schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW Curaçao) een andere vorm van schadevergoeding in de plaats stellen? Partijdebat in hoger beroep. Grenzen van de rechtsstrijd. Art. 281a Rv Curaçao.
 24. Aansprakelijkheid bank voor adviseren rentederivaat. Eigen schuld benadeelde? (art. 81 lid 1 RO). Schadeberekening; aanvulling feitelijke grondslag.
 25. Kort Geding. Geen sprake van een dringende reden. Doorbetaling loon.
 26. Kort Geding. De arbeidscontractant had naar het voorshandse oordeel van het Gerecht de mededeling van 23 november 2020 van de secretaris van de ministerraad niet anders kunnen begrijpen dan als een opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2021. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is om die reden met ingang van 1 februari 2021 rechtsgeldig beëindigd.
 27. Ontslag op staande voet door de werknemer. Te late betaling loon. Salarisstroken die niet voldoen aan de wettelijke eisen.
 28. Cessantia. Afspraak dat cessantia, verschuldigd door rechtsvoorganger, pas bij einde dienstbetrekking met nieuwe werkgever wordt uitbetaald is rechtsgeldig.
 29. Artikel 1:263 lid 1 BW en 1:264 BW Het hof acht de in de schriftelijke aanwijzing vastgestelde omgangsregeling in het belang van de minderjarige noodzakelijk. De beperking van de omgang raagt bij aan de noodzakelijke rust en legt -voor dit moment- nog meer de nadruk op het pleeggezin als de stabiele en veilige opvoedomgeving.
 30. Rechtsgeldigheid van algemene voorwaarden. Matiging van verbeurde boetes, onder meer vanwege de gevolgen van de COVID-pandemie voor ondernemers in de evenementenbranche.
 31. Overeenkomst van opdracht/bemiddelingsovereenkomst.
 32. Ontvankelijkheid. “Eén keer schieten”-regel uit HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160 en HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:96. Huur bedrijfsruimte. Hoofdelijke aansprakelijkheid (indirect) bestuurders (appellanten sub 2 en 3) van huurder (appellante sub 1) jegens verhuurder (geïntimeerde) voor huurachterstand, schadevergoeding wegens gederfde huurinkomsten na ontbinding van huurove...
 33. Zorgregeling en kinderalimentatie.
 34. Ondertoezichtstelling, gezag, zorgregeling.
 35. Restant OTS toegewezen. Vervangende toestemming medische behandeling (persoonlijkheidsonderzoek) aangehouden. De afgelopen periode is gebleken dat de hulpverlening voor [minderjarige] niet of niet voldoende van de grond komt, terwijl de Raad, de GI, de school en de moeder hebben aangegeven dat er toch de nodige zorgen omtrent [minderjarige] bestaan. De kinderrechter stelt vast dat er onvoldoend...
 36. Intellectuele eigendom. Gebruik woordmerk en teksten van eisende partij door gedaagde partij. Merkinbreuk. Schending auteursrecht.
 37. Verbouwing badkamer. Partijen verschillen van mening of werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Geen verzuim, overeenkomst kan niet op die grond worden ontbonden, geen schadevergoeding. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:1673.
 38. Vordering tot ontbinding toegewezen. Nu gedaagde vóór datum ontbinding de overeenkomst heeft opgezegd en schadevergoeding bij opzegging contractueel is uitgesloten, wordt de vordering tot schadevergoeding over de periode na opzegging afgewezen.
 39. machtiging uithuisplaatsing
 40. Incidenteel vonnis ex art. 223 Rv. Gevraagd voorschot geweigerd op basis van een belangenafweging. Weliswaar zijn er vragen te stellen bij de lezing van gedaagde, maar eiser is materieel bezig met haar eigen liquidatie, zodat er sprake is van een hoog restitutierisico. Bovendien zal op afzienbare termijn in de hoofdzaak een mondelinge behandeling worden gehouden.
 41. Gronden tot machtiging uithuisplaatsing ex artikel 1:265b lid 1 BW aanwezig en uithuisplaatsing in belang minderjarige noodzakelijk. Afwijzing verzoek tot contra expertise ex artikel 810a lid 2 Rv.
 42. Aannemingsovereenkomst (dakbedekking). Schuldeisersverzuim, de opdrachtgever heeft ten onrechte vervanging van de gelegde tegels verlangd en daarmee is het aan haar te wijten dat er geen herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
 43. Wijziging zorgregeling op verzoek van de GI in het kader van een ondertoezichtstelling.
 44. Personen- en familierecht; de (wijze van) verdeling van de gemeenschap van goederen voortvloeiend uit het geregistreerd partnerschap.
 45. Geldige dringende reden. Manipulatie met tijdklok systeem; geen openheid van zaken geven.
 46. An US-based company brought claims before the NCC in Summary Proceedings against a Swiss resident (X) and his Dutch Holding company (the Holding). It alleged that X needs to pay the remainder of the EUR 169,000,000 purchase price for shares in an equestrian show jumping business. The Holding was held liable for the remainder of the purchase price under a guarantee agreement. The Court rules tha...
 47. Artikel 5:97 BW. Wijzigen erfpachtvoorwaarden op grond van onvoorziene omstandigheden?
 48. Arbeidsrecht WWZ; terecht ontslag op staande voet door onaanvaardbare overtreding van veiligheidsprotocol en het nemen van onaanvaardbare veiligheidsrisico’s; sprake van ernstig verwijtbaar handelen.
 49. Uitleg garantiebepaling. Exoneratie voor zaakschade raakt kern van de prestatie en zou garantie zinledig maken. Schending garantie. Beroep op exoneratie gevolgschade niet i.s.m. redelijkheid en billijkheid.
 50. Uithuisplaatsing Ondertoezichtstelling