Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. vonnis aangevuld met dwangsom bij vonnis van 10 februari 2020; verweer geen spoedeisend belang verworpen; gebruik domeinnaam verwarringwekkend tov oudere handelsnaam dus vordeirng toegewezen ogv 6:162 BW; geen kostenveroordeling ogv 1019h Rv omdat (niet tijdig) kostenspecificatie is overgelegd.
 2. Samenhang overeenkomsten. Is na het beëindigen van de huurovereenkomst nog wel de beheersvergoeding verschuldigd?
 3. Verzetprocedure. Vervoersovereenkomst. Aansprakelijkheid voor de kosten vanwege demurrage?
 4. voortzetting huurovereenkomst na overlijden hurende ouder; artikel 7:268 lid 2 BW. Uitgevlogen kind dat terugkeert bij hurende zieke moeder na overlijden vader. Geen duurzame gemeenschappelijke huishouding, niet voldaan aan verzwaarde stelplicht
 5. Een huurder en een verhuurder zijn beide aansprakelijk voor de val van een vrouw van een balkon op de 1ste verdieping.
 6. Een aannemer moet toekomstige bewoners van een nieuwbouwcomplex de sleutels van hun woningen geven.
 7. Een man mag de huurovereenkomst van zijn overleden levenspartner voortzetten. De mannen hadden namelijk een duurzaam gemeenschappelijk huishouden in de huurwoning.
 8. Art. 7:405, 7:411, 7:425 BW Bemiddelingsovereenkomst. De rol van de tussenpersoon is zo beperkt gebleven, dan geen sprake is van bemiddeling. Zegers heeft met Domus een afspraak gemaakt dat als Zegers een koper aanbrengt die het gebouw dat Domus wil verkopen, koopt, Zegers van Domus een courtage van 1% krijgt. Op een goed moment verstrekt Zegers aan Doldersum informatie over het gebouw. Maanden...
 9. Verhuiskostenvergoeding van artikel 7:220 BW: is er sprake van renovatiewerkzaamheden die het noodzakelijk maken dat huurder (tijdelijk) verhuist? Bestaat er ruimte voor matiging?
 10. Opdracht. Verwijt van opdrachtgever dat interieurarchitect onvoldoende aan budgetbewaking heeft gedaan, is niet terecht.
 11. Uitleg testament.
 12. Procesrecht. Kort geding. Vordering verbod tot treffen conservatoire maatregelen, terwijl inmiddels vonnis in bodemprocedure is gewezen. Te hanteren maatstaf; afstemmingsregel; belangenafweging.
 13. Vaststellingsovereenkomst na beëindiging samenwerking aandeelhouders, verhouding tot non-concurrentieafspraken in aandeelhoudersovereenkomst, uitleg, (geen) dwaling.
 14. Kort geding. Huur. Zelfstandige woonruimte. Geen spoedeisend belang. Aangrijpen van het verweer door eiseres van gedaagde om aan te tonen dat sprake is van een onhoudbare situatie baat eiseres niet.
 15. Kort geding. Huur. Opschorting huur buitenproportioneel. Berekening som gebreken Gebrekenboek Huurcommissie. Geen ruimte voor verrekening in kort geding.
 16. Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Vereenzelving.
 17. Kort geding. Huur. Ontruiming. Geen sterke arm. De kantonrechter anticipeert niet op de komende wet c.q. wetswijziging.
 18. Huur woonruimte; het hof acht het, evenals de kantonrechter, hoogstwaarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de ernst van de tekortkoming, het beroep van huurder op zijn gezondheidssituatie ten spijt, van voldoende gewicht is om de ontbinding te rechtvaardigen.
 19. Verklaringsprocedure ex art. 477a Rv.; onder makelaar ten laste van veroordeelde drugscrimineel gelegd strafvorderlijk derdenbeslag wegens wel verkocht maar niet geleverd appartement. Verjaring? Bewijskracht strafrechtelijke uitspraken. Vorderingen Staat afgewezen.
 20. Vorderingen huurder afgewezen. 70% van de huurders heeft ingestemd met de renovatiewerkzaamheden. Het door verhuurder gedane schriftelijke voorstel is, de belangen van partijen daarbij afwegende, als redelijk aan te merken.
 21. Toewijzing verzoek moratorium. Voldoende aannemelijk dat lopende verplichtingen kunnen en zullen worden voldaan.
 22. Huur motorfiets. Gehuurde zaak niet teruggebracht na afloop huurperiode wegens diefstal. Huurder is tekortgeschoten in nakoming huurovereenkomst. Motorfiets meegegeven aan broer en niet aard- en nagelvast geparkeerd. Gedragingen huurder hebben risico van diefstal vergroot en maken dat het niet-teruggeven van de motorfiets voor rekening van de huurder komt. Toerekenbare tekortkoming. Huurder moe...
 23. Kort Geding. Veroordeling tot aanbieden andere woning. Proces-verbaal (vaststellingsovereenkomst opgemaakt na de zitting) geen executoriale titel voor gedwongen ontruiming.
 24. Partner- en kinderalimentatie en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 25. Koopovereenkomst. “Terugkoopgarantie”. Tussenarrest met bewijsopdracht. Verkoper dient te bewijzen dat partijen zijn overeengekomen dat koper pas na verloop van twee jaar een beroep zou kunnen doen op de terugkoopgarantie regeling .
 26. Executiegeschil; schriftelijke en telefonische behandeling kort geding vanwege corona; geen kennelijke misslag; belangenafweging
 27. zorgmachtiging verleend art. 6:4 Wvggz
 28. Hoger beroep. De nieuwe huurovereenkomst tussen partijen houdt (ook) een minnelijke regeling voor een aantal onderwerpen die in geschil waren tussen partijen. Die onderwerpen kunnen daarom niet in hoger beroep opnieuw aan de orde worden gesteld. Matiging van de bedongen proceskosten (art. 242 Rv).
 29. Verzet tegen verstekvonnis terecht ontvankelijk geacht omdat onverkorte toepassing van artikel 143 lid 3 Rv in verbinding met artikel 144 Rv in dit geval in strijd met artikel 6 EVRM zou komen.
 30. Hoger beroep van vonnis na verzet. Onverkorte toepassing van verzet termijn komt in dit geval in strijd met artikel 6 EVRM. Verzet was daarom ontvankelijk, hoewel verzet termijn was verstreken. Huurovereenkomst. Huurder heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake was van gebreken die verlaging van de huurprijs rechtvaardigen.
 31. huurovereenkonst
 32. huurovereenkomst
 33. huurovereenkomst
 34. huurovereenkomst
 35. Afwijzen verzoek vervangende toestemming om van Gouda naar Hilversum te verhuizen.
 36. scheiding met nevenvoorzieningen
 37. Executiegeschil, aangezegde ontruiming. Kantonrechter wijst vordering af: van gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen is niet gebleken/ geen misbruik van bevoegdheid door verhuurder
 38. Vordering verhuurder tot (onder meer) ontruiming. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd is vóór 1 juli 2016 gesloten. Anders dan de verhuurder aanvoert, is artikel 7:271 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals dat vanaf 1 juli 2016 luidt, dus niet van toepassing. De huurder stemt niet in met opzegging. De huurovereenkomst is niet beëindigd. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en...
 39. Vordering verhuurder tot ontruiming woning in kort geding toegewezen. Geweldsincident tussen buren met lichamelijk letsel tot gevolg. Voldoende aannemelijk dat huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen. Daarnaast huurachterstand van vijf maanden en heeft huurder al vijf maanden geen hoofdverblijf meer in het gehuurde. Tekortkomingen zodanig ernstig dat naar voorlopig oordeel ontbinding...
 40. Testamentair bewindvoerder sluit namens de (toen minderjarige) verkoper een overeenkomst tot verkoop van een woning, onder de ontbindende voorwaarde "dat de verkoper binnen twee maanden na heden geen machtiging voor de verkoop en levering heeft ontvangen van de kantonrechter om het verkochte tegen bovenvermelde prijs te mogen vervreemden". De machtiging is niet (binnen bedoelde termijn) ontvan...
 41. Voorlopige voorzieningen - vrouw verzoekt partneralimentatie ter hoogte van het pensioen van de man. De man heeft AOW en pensioen en verblijft in een zorginstelling vanwege dementie en heeft enkel een eigen bijdrage van € 350,-- te voldoen. De rechtbank volgt niet de vrouw in haar standpunt dat er op neerkomt dat geen rekening gehouden zou moeten worden met de vrije draagkrachtruimte van de man...
 42. proces-verbaal van mondeling vonnis. Zorgplicht van een verhuurmakelaar
 43. Schadevordering werkgever tegen bedrijfstakpensioenfonds vanwege onnodige kosten onderzoek naar verplichte aansluiting. Niet de handelskamer maar de kantonrechter is bevoegd. Verwijzing.
 44. Opzegging arbeidsovk door werkgever en overgang van onderneming, Toekenning loon, billijke vergoeding, vergoeding over opzegtermijn van zes maanden en de transitievergoeding. Artt. 7:662 BW, 7:672 lid 11 BW, 7:673 en 7:681 BW.
 45. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Het is de ouders niet gelukt samen een OSP op te stellen. Zij zijn het wel eens over de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling, maar niet over de kinderalimentatie. De duurzame ontwrichting van het huwelijk wordt betwist. Advies (vanuit de Raad) om hulpverlening voor de kinderen op te starten. De kinderalimentatie en partneralimentatie is door de rechtbank...
 46. Burgerlijk procesrecht. Stuit een vordering van een projectontwikkelaar tot vergoeding van gederfde winst af op het gezag van gewijsde, althans op de eisen van een goede procesorde? Geval waarin een zodanige vordering in de eerste schadestaatprocedure is afgewezen en op een enigszins gewijzigde feitelijke grondslag (latere uitvoering van dit bouwproject) wordt ingediend in een tweede schadestaa...
 47. Personen en familierecht, jeugdbeschermingsrecht, IPR. Verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming tot beëindiging van het ouderlijk gezag van de vader. De minderjarige is in India bij haar vader, na ongeoorloofde overbrenging vanuit Amsterdam in september 2016. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Erkenning Indiase beslissingen. Litispendentie. Kwaliteit van onderzoek door Raad voor de Kinderbes...
 48. Huur woning. Overlast. Bewijswaardering. Ontbinding en ontruiming.
 49. Huurrecht. Kort geding tot ontruiming. Is er een terecht beroep op verrekening gedaan van kosten voor herstel voordeur en huurpenningen? Geen verdere bewijslevering in kort geding.
 50. Huurrecht, ontbinding en ontruiming wegens overlast