Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Kort geding. Vordering bepalen omzetafhankelijke huur in verband met coronacrisis afgewezen. Wel aanleiding tot opschorting huur met 50% vanaf vierde kwartaal. Eiseres gebonden aan Regeling. BV bevoegd vertegenwoordigd. Geen misbruik van omstandigheden.
 2. Verzoek afgewezen, omdat het kennelijk ongegrond is. Een rechterlijke beslissing is geen grond tot wraking. Toepassing van de anti-misbruikbepaleing.
 3. Huur bedrijfsruimte. Vordering tot betaling van achterstallige huurpenningen, servicekosten en contractuele boetes. Terughoudendheid bij veroordeling tot betaling van een geldsom in kort geding. Spoedeisend belang niet aannemelijk gemaakt, vorderingen afgewezen.
 4. Kort geding, vordering tot verwijdering bkr-registratie wordt toegewezen.
 5. Geschil over huurprijsvermindering vanwege gestelde gebreken.
 6. Huurachterstand ten tijde dagvaarding meer dan 3 maanden, ontbinding.
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid. Gedaagde treft geen persoonlijk ernstig verwijt van het in ontvangst (blijven) nemen van voorschotbetalingen. De maatschap heeft immers. ondanks dat zij verlieslatend was, zelf gekozen voor continuering van de betalingen. Turboliquidatie is niet relevant voor de beoordeling van de aansprakelijkheid, nu ook geen verhaal was geboden als de turboliquidatie niet had pl...
 8. Vordering tot betaling van tweetal facturen voor verrichte renovatiewerkzaamheden. Tekortkoming in deze werkzaamheden ontslaat gedaagde niet van zijn betalingsverplichting. Toewijzing vordering in conventie, afwijzing in reconventie.
 9. letselschade, val van een keldertrapje in een huurwoning, aansprakelijkheid installateur en verhuurder.
 10. De vraag of de ex-echtgenote van huurder, die na echtscheiding hoofdverblijf in het gehuurde blijft houden zonder dat het huurrecht aan haar is toegewezen, de status van medehuurder blijft houden, negatief beantwoord.
 11. Kort geding; geschil over in beslag genomen producten. In conventie wordt gedaagde bevolen de beslagleggend deurwaarder medewerking te verlenen om de zaken te inventariseren. In reconventie wordt verbod opgelegd m.b.t. gebruik ERP-systeem wederpartij. De reconventionele vordering van de partij tegen wie de conventionele vordering is ingetrokken, wordt niet in behandeling genomen, aangezien de a...
 12. Voegingsincident ex artikel 222 Rv. Sprake van verknochtheid. Vordering tot voeging toegewezen.
 13. Eiser heeft gedaagde contanten overhandigd. De afspraak was dat gedaagde zou zorgen dat dat geld in Syrië zou worden afgeleverd. Dat is niet gebeurd. Daarom vordert eiser het terug, na de overeenkomst te hebben ontbonden. Volgens gedaagde heeft hij aan de afspraak voldaan door geld aan een taxichauffeur in Libanon mee te geven. Hij beroept zich ook op verrekening met een vordering die hij zelf...
 14. Verklaringsprocedure na executoriaal derdenbeslag. Vraag of de tussen de derde en de schuldenaar overeengekomen vergoeding voor werkzaamheden en diensten van de schuldenaar een redelijke vergoeding is in de zin van artikel 479a Rv.
 15. Koop onroerende zaak. Kopers van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden zijn verricht en waarin een nieuwe parketvloer is gelegd, behoeven niet te verwachten dat de kruipruimte zo vochtig is dat de parketvloer daardoor binnen enige maanden onbruikbaar wordt. Het bestaan van dat gebrek is met de door kopers overgelegde rapporten voldoende komen vast te staan. Geen schendin...
 16. Kort geding. Vordering afgewezen. De facto is aldus sprake van een huurbetalingsachterstand van minder dan twee maanden. Bij die stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat die wanprestatie te gering is om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen, en dat de vordering van Calabas c.s. daarom wordt afgewezen. Dat betekent dat de thans door Calabas c.s....
 17. Nadere vraag aan deskundige.
 18. Woningstichting St. Joseph vordert ontruiming woning. Toegewezen.
 19. Kort geding; geldvordering aansprakelijkheid voor het niet binnen de termijn verlenen van een (horeca)vergunning. De vordering wordt afgewezen, aangezien eiseressen onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de Gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld.
 20. Huur supermarktruimte. Einde. Vaststellingsovereenkomst? Boetes? Ongerechtvaardigde verrijking? Mondelinge behandeling.
 21. Ontbinding huurovereenkomst , huurachterstand.
 22. Kort geding. Vordering voortzetten bankrelatie (gebruik betaalrekening) toegewezen.
 23. Ontbinding huurovereenkomst, huurachterstand.
 24. Vordering tot indeplaatsstelling door curator na opzegging huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw. Opzegging huurovereenkomst geen misbruik van bevoegdheid. Geen zwaarwichtig belang aan de zijde van de boedel.
 25. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Verschil van mening tussen partijen over afspraken voorlopige partneralimentatie, Haviltex-maatstaf toegepast. Partneralimentatie: artikel 1:160 BW-verweer, geen draagkracht man, verzoek afgewezen. Verzoek pensioenvoorziening (artikel 1:157 lid 2 BW) afgewezen. Afwikkeling (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden en verdeling eenvoudige gemeenschappen: de door d...
 26. Einde samenlevingsovereenkomst, verdeling, woning, notariële schuldbekentenis, huur- en andere inkomsten, gebruikersvergoeding, kosten huishouding, inzage in administratie.
 27. Arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd door (voormalig) werkgever. Bewindvoerder van (voormalig) werkgever dient loon van eiseres door te betalen totdat een rechtsgeldig einde aan de arbeidsovereenkomst is gekomen.
 28. Uitwerking van participatieovereenkomst in leveringsakte. Aard en omvang verdere afspraken.
 29. Ontbinding koopovereenkomst woning; contractuele boete; huurovereenkomst korte duur; art. 7:232 lid 2 BW; huur tot overdracht van al aan huurders verkochte woning; ontruiming.
 30. Herontwikkeling voormalige ING-kantoorgebouwen aan adres. Hoger beroep tegen weigering verlof tot leggen door appellante van conservatoire derdenbeslagen t.l.v. Bouwinvest voor bedrag van € 250.000.000,00 wegens (beweerdelijk) door Bouwinvest onterecht en daarmee onrechtmatig gelegde leveringsbeslagen. Volgens voorzieningenrechter mocht worden verwacht dat appellante schade niet alsmaar liet o...
 31. erfrecht, legitieme portie, geestelijke stoornis erflater
 32. Overeenkomst van aanneming. Vordering tot verklaring voor recht dat overeenkomst buitengerechtelijk is ontbonden toegewezen. Rolverweijzing voor akte onderbouwing schade met gelegenheid voor antwoordakte
 33. Huur woonruimte. Hoofdverblijf? Gevolgen ontbinding voor de medehuurster.
 34. Ontruiming van huurwoning na buitengerechtelijke ontbinding wegens burgemeesterssluiting.
 35. Behoeftebepaling partneralimentatie; hof oordeelt dat het aflossen van schulden invloed heeft op het welstandsniveau van partijen gedurende huwelijk. Verdiencapaciteit; hof oordeelt dat stoppen met werken in nachtdiensten in dit geval niet verwijtbaar is.
 36. Vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming bedrijfspand afgewezen.
 37. ‘Opzegging/beëindiging huurovereenkomst/diverse schadeposten.”
 38. Vordering tot ontbinding huurovereenkomst wegens "woningfraude" afgewezen. Niet bewezen is dat gedaagde de (sociale) huurwoning gedurende langere tijd niet bewoond heeft.
 39. Vordering tot ontruiming gehuurd pand wegens huurachterstand en (extreme) langdurige overlast toegewezen.
 40. Huur gemeentegrond t.b.v. oprichten en exploiteren reclamemast. Gebrek wegens verminderde zichtbaarheid door herplante bomen. Huurprijsvermindering met 25%.
 41. Huur woonruimte. Stelselmatige wanbetaling. Ontbinding en ontruiming toegewezen.
 42. Nu nog geen reden voor o&o op de grond dat de huurder niet het hoofdverblijf heeft in het gehuurde, gezien de bijzondere omstandigheden. Huurder krijgt nog circa zes maanden de tijd om te laten zien dat hij wel het hoofdverblijf heeft in het gehuurde.
 43. Vanwege complexe problematiek bij het kind, die onder intensieve behandeling staat van een psycholoog, wordt geen zorgregeling met de vader, die in detentie verblijft, vastgesteld. De zaak vraagt om maatwerk vanuit hulpverlening. Er wordt een bel- en informatieregeling vastgesteld. T.a.v. kinder- en partneralimentatie ontbreekt het de man aan draagkracht, gelet op beschikking van het hof Den Ha...
 44. Kantonrechter verklaart de beslagvrije voet van toepassing op de huurtoeslag. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt de huurtoeslag niet mee genomen nu deze niet daadwerkelijk wordt ontvangen.
 45. Kwalificatie garantiebepaling; overeenkomst van borgtocht?; hypothetische feitelijke grondslag; zorgvuldigheids- en informatieplichten; rechtsverwerking.
 46. Vordering op de voet van artikel 7:628 BW. Eerst via verzoekschrift, en met toepassing van de wisselbepaling verwezen naar de dagvaardingsprocedure. Er is voldaan aan de vereisten van artikel 7:628 BW. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding van de zoon met zijn inmiddels overleden vader. De zoon biedt ook voldoende financiële waarborgen voor een...
 47. HBC, het moederbedrijf van het inmiddels failliete warenhuisconcern Hudson’s Bay Netherlands, moet de verhuurder van het pand waarin het warenhuis was gevestigd in Tilburg ruim 1,8 miljoen euro aan huur betalen. Het is namelijk niet bij voorbaat aannemelijk dat in een bodemprocedure wordt vastgesteld dat de verhuurder zich niet aan de mededingingsregels heeft gehouden op grond waarvan HBC minde...
 48. HBC, het moederbedrijf van het inmiddels failliete warenhuisconcern Hudson’s Bay Netherlands, moet de verhuurder van het pand waarin het warenhuis was gevestigd in Almere ruim 1,3 miljoen euro aan huur betalen. Het is namelijk niet bij voorbaat aannemelijk dat in een bodemprocedure wordt vastgesteld dat de verhuurder zich niet aan de mededingingsregels heeft gehouden op grond waarvan HBC minder...
 49. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen hoeft de huurder van een nachtcafé in Amsterdam vanaf oktober 2020 maar 50 procent van de huur te betalen. De verhuurder en huurder moeten de nadelige gevolgen van de coronacrisis samen delen.
 50. Huur van bedrijfspand ex artikel 7:290 BW. Bakker verlaat in verband met stagnerende omzet gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het pand en trekt in een ander pand. Dit lijdt tot schending van de exploitatieverplichting. Vordering tot verplichting van de bakker om het gehuurde te blijven exploiteren wordt op straffe van een dwangsom toegewezen. Ook de gevorderde boetes worden deels toe...