Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Echtscheiding. In tegenstelling tot hetgeen in de voorlopige voorzieninenprocedure is bepaald oordeelt de rechtbank in de bodemprocedure dat het huurrecht aan de vrouw zal worden toegekend.
 2. Echtscheiding, verdeling zorgtaken, verzoek aan Raad om beschermingsonderzoek uit te stellen nu partijen zelf stappen zetten, kinderalimentatie op basis van verdiencapaciteit van de man, verdeling gemeenschap van goederen.
 3. mondeling vonnis kort geding. nakoming koopovereenkomst. afnemen bedrijfsruimte en betalen. mogelijkheden ontbinding. uitleg. Haviltex. afgewezen.
 4. Eindvonnis vaststelling hoogte nadeel, rekening houdende met overheidssteun en lasten; Corona gerelateerde problematiek; opheffing nadeel 6:258 BW
 5. omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling, omstandigheden dat geen verzoek is ingediend als bedoeld in art. 3 eerste lid Fw niet aan verzoeker toe te rekenen
 6. Nakoming echtscheidingsconvenant, uitleg bepaling, ingangsdatum rente, geen actuele waarde woning en rente, maar waarde ten tijde van aangaan echtscheidingsconvenant hanteren.
 7. Ongeval met vuilniswagen in overslagstation. Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2022:1458. Vergoeding kosten opslag, overslag, transport en verbranding van afval.
 8. Bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld vanwege de wijze waarop hij de liquide middelen van de vennootschap heeft gebruikt. De echtgenote dient de schade te vergoeden voor zover zij persoonlijk is verrijkt.
 9. Huurachterstand bedrijfsruimte. Ontbinding en ontruiming,
 10. Kort geding. Ontruiming woonruimte ivm politievondst toegewezen
 11. opheffing conservatoir beslag tot afgifte graafmachine; goede trouw van de verkrijger ex artikel 3:86 BW.
 12. Kort geding. Ontbinding en ontruiming woonruimte toegewezen. Huurachterstand van meer dan 8 maanden.
 13. huur kort geding dwangsom gekoppeld aan eerdere veroordeling tot ontruiming, voorwaardelijke proceskostenveroordeling
 14. dringend eigen gebruik op grond van stedenbouwkundig motief, niet uitvoerbaar bij voorraad
 15. Huurrecht - vordering tot ontbinding en ontruiming inzake huur bedrijfsruimte toegewezen wegens huurachterstand.
 16. Huurrecht - vordering tot verklaring voor recht inzake medehuurderschap wordt toegewezen. Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Er is door eiseres geen beroep gedaan op de uitzonderingsgronden van artikel 7:267 lid 3 BW.
 17. Overdracht recht van erfpacht. Ontbindingsverweer slaagt niet. Geen verzuim. Beletsel artikel 5:91 BW? Artikel 3:300 BW. Niet uitvoerbaar bij voorraad.
 18. Huurrecht - De huurachterstand is - in kort geding - onvoldoende vast te stellen, waardoor niet voldoende aannemelijk is dat deze vordering in de bodemprocedure zal worden toegewezen. Dit geldt hierdoor ook voor de gevorderde ontruiming.
 19. Huurrecht - Ontbinding en ontruiming toegewezen wegens betalingsachterstand.
 20. Toegang tot woning, in geval van afsluiting energie.
 21. Huurrecht - Vaststelling schikking. Voorwaardelijke veroordeling, indien gedaagde de schikking niet nakomt.
 22. Huurrecht - ontbinding en ontruiming toegewezen.
 23. Kort geding. Huur. Ontruiming bedrijfsruimte
 24. Nakoming kostenafspraak in erfpachtovereenkomst. Vertrouwensbeginsel. Uitleg overeenkomst in erfpachtakte. Artikel 6:258 BW. Artikel 6:248 lid 2 BW. Betekenis geboden alternatief voor beperkende werking redelijkheid en billijkheid.
 25. Uitleg van artikel 7:271 lid 1 BW (laatste zin)
 26. Huur sociale woning. Ontbinding en ontruiming. Opschorting huurbetaling wegens ontbreken keuken?
 27. Hypothecaire financiering 2006/2007; vraag of sprake is geweest van overkreditering en/of onzorgvuldige advisering door bank met oog op Gedragscode Hypothecaire Financiering 2007. Bonus meegenomen bij bestendig inkomen. Woonlastpercentage boven Nibud-norm. Langdurig dubbele lasten. Overwaarde op grond van geveltaxatie. Fiscale gevolgen. Vorderingen afgewezen.
 28. Hoger beroep; faillissementspauliana; grondverkoop en -overdracht tussen echtgenoten meer dan vijf jaar voor faillietverklaring man; -schuldeisersbenadeling? geen wetenschap van benadeling: voor de echtgenoten waren een meer dan vijf jaar later gevolgd faillissement en het tekort daarin niet met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te voorzien; -hetzelfde criterium geldt voor de Peeters...
 29. Buitengerechtelijke ontbinding meerpartijenovereenkomst.
 30. Eindvonnis in afwikkeling samenwerking na tussenvonnis op 16 maart 2022 ECLI:NL:RBNHO:2022:2219
 31. Bekrachtiging eenhoofdig gezag en afwijzing verzoek tot omgangsregeling.
 32. Opleveringsgeschil; bedrijfsruimte; vaststellingsovereenkomst.
 33. VvE zaak, vernietiging besluiten. Onvoldoende onderbouwd, geen belang bij.
 34. Koopovereenkomst (vastgoed). Verkoper wordt aansprakelijk gesteld voor kosten die de (tussen)koper heeft moeten vergoeden aan de (eind)koper in verband met het voldoen aan de omgevingsvergunning en wegens lekkages en vochtproblemen.
 35. Aansprakelijkheid van een verkoopmakelaar tegenover de kopers voor een fout in een meetcertificaat. De verkopers zijn hiervoor niet aansprakelijk tegenover de kopers. De makelaar kan de gevolgen van de meetfout niet bij de verkopers neerleggen en kan de schade evenmin verhalen op de opsteller van het meetcertificaat, omdat de makelaar te laat heeft geklaagd.
 36. Ontruiming huurwoning
 37. borgstelling, art. 1:88 BW, vernietiging, ongedaanmaking hypotheek echtelijke woning, arrest inschrijven
 38. mondeling vonnis voorwaardelijke ontbinding en ontruiming.
 39. mondelinge huurovk en onduidelijkheid over verschuldigde huur.
 40. ontruiming kort durende huurovereenkomst geen recht of titel meer om daar te wonen
 41. gebrek in de woning wordt door de verhuurder niet verholpen.
 42. mondelinge overeenkomst vervangen cv ketel + ambtshalve toetsing.
 43. Eindvonnis, hoort bij tussenvonnis 18/11/2021. Pensioenzaak. Hader is geen (online) reisagent in de zin dat dat zij in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) het bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uitoefent of in (een van) de jaren 2014 tot en met 2020 heeft uitgeoefend. Hader is dus niet verplicht deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche en hoeft geen pensio...
 44. Aandelenoverdracht uitzendbureau voor dakdekkers; matiging contractuele boetes vanwege te late betaling koopprijs; door koper gevorderde betaling van schadevergoeding en boetes worden afgewezen; compensatie proceskosten.
 45. bevrijdende verjaring, overgangsrecht bij bezit te kwader trouw, begin verjaringstermijn. geen schadevergoeding want geen verlies eigendom. geen onrechtmatig handelen van woningcorporatie door overlast van haar huurders en parkeren door derden
 46. Gedaagden worden veroordeeld om bedrijfspand binnen zes weken te ontruimen. Niet aannemelijk is geworden dat er een huurovereenkomst bestaat tussen eiseres en gedaagden en de kantonrechter is dan ook voorshands van oordeel dat gedaagden zonder recht of titel in het bedrijfspand verblijven.
 47. dringend eigen gebruik op grond van stedenbouwkundig motief, niet uitvoerbaar bij voorraad
 48. dagvaarding nietig wegens het ontbreken van gronden
 49. Indiensttreding uitzendkracht bij inlener. Berekening redelijke vergoeding te betalen door inlener aan uitzendorganisatie. Eindvonnis na tussenvonnis waarin partijen zich uit mochten laten over de redelijke vergoeding.
 50. Bij het berekenen van de kinderalimentatie gaat het hof uit van de werkelijke woonlasten omdat dit leidt tot een hogere onderhoudsbijdrage.