Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Beroepen van buren en eigenaar tegen besluit op handhavingsverzoek ogv Wabo. Bijgebouw in achtererfgebied. Beroep buren gegrond. Toewijzing handhavingsverzoek idz dat het bouwwerk geheel verwijderd moet worden.
 2. Onbtinding en ontruiming met voorwaarden
 3. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 4. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; huur roerende zaken
 5. op 21 november 2022 heeft eiseres haar tractor ter reparatie naar gedaagde gebracht. Toen eiseres de tractor op 25 november 2022 weer wilde ophalen, weigerde gedaagde deze af te geven. Zij wilde eerst betaling van enkele openstaande facturen. Op 28 februari 2023 heeft deze rechtbank in kort geding beslist dat gedaagde zich ten onrechte op het retentierecht beriep. Gedaagde moest de tractor aan...
 6. Huur, vermeende overlast honden.
 7. De rechtbank verklaart voor recht dat partijen elk hun eigendommen behouden, bepaalt dat partij A in het kader an de verrekening van de huwelijksvoorwaarden een geldbedrag aan partij B dient te voldoen en veroordeelt partij B tot het betalen van een bedrag aan partij A. Tussen partijen moest een verrekening plaatsvinden conform artikel 20 van hun huwelijksvoorwaarden.
 8. Gedaagde huurt een appartement van eiser. Volgens eiser heeft gedaagde een betalingsachterstand laten ontstaan waardoor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming gerechtvaardigd is. Gedaagde is het daar niet mee eens. Gedaagde heeft betaling van een deel van de huur opgeschort omdat er volgens haar gebreken zijn in het gehuurde. Gedaagde betaalt ook de voorschotten voor, en de eindafreke...
 9. De rechtbank ontbindt de huurovereenkomst en veroordeelt de gedaagde om de huurachterstand te betalen. Eiser vorderde ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand, omdat de gedaagde de betalingsverplichting niet is nagekomen.
 10. De rechtbank ontbindt de huurovereenkomst en veroordeelt de gedaagde om de huurachterstand te betalen. Eiser vorderde ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand, omdat de gedaagde de betalingsverplichting niet is nagekomen en het gehuurde niet als hoofdverblijf heeft, wat in strijd is met de afspraken van de huurovereenkomst.
 11. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 12. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; overige huurrecht
 13. Verbintenissenrecht. Geschil tussen eigenaren van recreatiewoningen jegens grondeigenaar. Geen koopovereenkomst tussen partijen ten aanzien van de grond totstandgekomen. Grondeigenaar heeft invulling gegeven aan woningeigenaren verleende voorkeursrecht. Geen verplichting tot dooronderhandelen. Opheffing conservatoir beslag.
 14. KG gelden die zijn betaald op grond van een investeringsovereenkomst moeten worden terugbetaald.
 15. Kort geding. Partijen X en NS zijn in 2009 (gemengde) ‘Overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden tot beheer van een rijwielstalling alsmede van huur van een rijwielshop’ aangegaan, met de bepaling dat beheer en huur onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld en op volledige rechtsverhouding de regeling van art. 7:290 BW (beschermde bedrijfsruimte) van toepassing is. NS wil beh...
 16. 1:255 BW, jarenlange strijd tussen ouders, alle minderjarigen in het gezin worden bedreigd in hun ontwikkeling, ontbreken van een veilige opvoedomgeving, minderjarigen wonen inmiddels niet meer samen, psyco-educatie voor ouders noodzakelijk, ondertoezichtstelling voor 12 maanden.
 17. Zaak hangt samen met rekestnummer C/10/674857 / JE RK 24-468 (ondertoezichtstelling). 1:253a BW, verzoek wijziging hoofdverblijf oudste minderjarige, wens minderjarige, kindbrief.
 18. Arbeidsrecht. Verbintenissenrecht. Voormalig werknemer vordert betaling overuren. Hof honoreert beroep op klachtplicht. Toepassingsbereik artikel 6:89 BW. Toepassing artikel 6:89 BW.
 19. Ontslag statutair bestuurder. Verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding wordt afgewezen.
 20. Verbintenissenrecht. Ongerechtvaardigde verrijking. Redelijkheidstoets van art. 6:212 lid 1 BW.
 21. Kort geding. Executiegeschil. De tenuitvoerlegging van het vonnis wordt niet geschorst. De inhoudelijke beoordeling van de zaak en de afweging van de feiten en omstandigheden van die zaak door de kantonrechter kunnen in het hoger beroep aan de orde komen. Van een evidente fout of vergissing is geen sprake. Gedaagde heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, gesteld dat sprake is van feiten en...
 22. Kort geding. Huurwoning. Huurster overleden. Zoon verblijft zonder recht of titel. Ontruiming. Betaling (achterstallige) huurtermijnen door zoon en (overige) erfgenamen.
 23. Kort geding. Krakers. Ontruiming toegewezen.
 24. Afwijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Stuit af op zwaarwichtig bezwaar en verzoeker heeft ook onvoldoende belang.
 25. Kort geding. Ontruiming woning. Toewijzing. Zorgovereenkomst en huurovereenkomst. Gedaagde onttrekt zich aan zorg en er zijn sterke aanwijzingen dat in de woning bedrijfsmatige prostitutie heeft plaatsgevonden. Belangenafweging.
 26. Verdeling woning en spaarpolis. Valt dit vermogen geheel in huwelijksgemeenschap of behoort het deels toe aan de erfgenamen van de eerder overleden eerste echtgenote van de man? Welk recht is van toepassing op de verkrijging van dit vermogen, de erfenis van de ex-echtgenote en het huwelijksvermogen van partijen? Is er reden om de verdeling uit te stellen?
 27. Echtscheiding, geschilpunt zorgregeling: uitgebreidere regeling dan in vovo bepaald.
 28. Echtscheiding. Geschilpunten: bepaling hoofdverblijf minderjarigen bij de man, tegen wens minderjarigen zorgregeling met de vrouw bepaald, partneralimentatie: verweer ontbreken lotsverbondenheid verworpen, afwijzen verzoek verdeling huwelijksgemeenschap omdat onvoldoende is gesteld over omvang.
 29. bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie
 30. Kort geding. Toewijzing vorderingen betaling huurachterstand en ontruiming.
 31. Huur. Waarborgsom. Verrekening g/w/l.
 32. Huur. Woonruimte. Splitsing van de all-in prijs, artikel 7:258 BW
 33. Deurwaardersrenvooiprocedure ex artikel 438 lid 5 Rv inzake een gedwongen ontruiming van een woonruimte: voorwaarden voor moratorium zijn geschonden waardoor deze is komen te vervallen. Deurwaarder mag de executie voortzetten.
 34. Executiegeschil schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ontruiming woning; na mondelinge behandeling bericht gemeente over opgestarte schuldhulpverlening; eiswijziging na mondelinge behandeling toegestaan; meenemen recente ontwikkelingen past binnen het streven om op maatschappelijk relevante wijze bij te dragen aan oplossing geschillen; geen belang bij schorsing wegens toezegging verhuurder.
 35. Huur bedrijfsruimte. Geen sprake van misbruik van omstandigheden en dwaling. Ontbinding en ontruiming.
 36. Huur. Servicekosten.
 37. Echtscheiding, zorgregeling rekening houdend met vijfploegendienst man, houdster paspoort minderjarige, kinderalimentatie: verdiencapaciteit vrouw, geen afwijking woonbudget lasten niet duurzaam lager; gelasten wijze verdeling huwelijksgemeenschap: wijze verdeling inboedelgoederen, waardering auto, verdeling banksaldi, draagplicht belastingschulden.
 38. schadevergoeding
 39. Juridisch onnavolgbaar waarom huurcommissie in haar uitspraak de beheerder als verhuurder heeft aangemerkt. Verklaring voor recht dat beheerder niet de verhuurder is. Beheerder moet wel 'makelaarskosten' als onverschuldigd aan huurder terugbetalen wegens 'dienen twee heren'.
 40. Verval uitspraak huurcommissie ex artikel 7:262 BW: Volgt ambtshalve toetsing huurprijswijzigingsbeding, oneerlijk.
 41. Effectenleasezaak.
 42. Kort geding. Huur woonruimte. Ontruiming. Exorbitant hoog gasverbruik, onbetaald gelaten energieafrekeningen en overlast.
 43. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 44. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; vordering huurder onderhoud/herstel
 45. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; bedrijfsruimte ontbinding/ontruiming
 46. Ontbinding en ontruiming, geen hoofdverblijf in het gehuurde.
 47. Vordering beëindiging huur bedrijfsruimte o.g.v. slechte bedrijfsvoering en belangenafweging, subsidiair ontbinding. Vorderingen afgewezen.
 48. ‘Vennootschap onder firma. Verstoorde relatie tussen vennoten. Ene vennoot vordert in kort geding van de andere vennoot inzage en andere maatregelen ter zake van de boekhouding/administratie van de vennootschap en tevens toegang tot het restaurant van de vennootschap alsmede betaling van diverse geldbedragen. Vennoten hebben jegens elkaar in beginsel recht op toegang tot en inzage in de bedrijf...
 49. Moratorium toegewezen. Verzoekers hebben voldoende inkomen om de huur maandelijks te voldoen. Verzoekers hebben de lopende huur betaald voor de maanden april en mei 2024. Daarnaast staan verzoekers onder budgetbeheer.
 50. Moratorium toegewezen. Huur januari, februari, maart, april en mei 2024 betaald. Sprake van beschermingsbewind waardoor voldoende wordt gewaarborgd dat de lopende termijnen worden betaald.