Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Effectenlease. Dexia. Rol tussenpersoon.
 2. Ontbinding aannemingsovereenkomst rechtsgeldig. Ongedaanmaking reeds verrichte prestaties. Aanvullende schadevergoeding. Bewijslevering stand van het werk. Huurderving. Tussenvonnis.
 3. Effectenlease. Dexia. Rol tussenpersoon.
 4. Voorlopige voorzieningen. Bijdrage in kosten verzorging en opvoeding stiefkinderen toegewezen; omstandigheid dat stiefvader elders woont doet onderhoudsplicht niet eindigen. Voorlopige partnerbijdrage afgewezen want geen aanvullende behoefte i.v.m. eigen inkomsten. Overige gevraagde voorzieningen afgewezen want geen voorzieningen in de zin van artikel 822 lid 1 Rv.
 5. Eindvonnis in verdelingszaak van een scheepscasco. Rechtbank wijst de makelaar aan die is aangedragen door eiseres, ondanks de bezwaren daartegen van de gedaagde, die niet zelf een andere makelaar heeft aangedragen. Geen bodemprijs bepaald. Als niet onderhands verkocht kan worden, moet worden geveild. Eerdere tussenvonnissen van 12 mei 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:4612) en van 20 oktober 2021 (ECLI...
 6. Eindvonnis na bewijsopdracht. Afwijzing vordering.
 7. Dexia zaak. Effectenleaseovereenkomst.
 8. Afwijzing verzoek goedkeuring afwijkende bedingen bedrijfsruimte. De afwijkende bedingen tasten de rechten van de huurder uit afdeling 6, titel 4, boek 7 BW wezenlijk aan en de maatschappelijke positie van de huurder in vergelijking met die van de verhuurder is zodanig dat huurder de bescherming van genoemde afdeling in redelijkheid behoeft.
 9. Dexia zaak. Effectenleaseovereenkomst
 10. Huurzaak. Beëindiging huurovereenkomst door opzegging huurders of ontbinding op vordering verhuurder. Huurprijsvermindering/schadevergoeding wegens gebreken. Omvang achterstallige huur. Verrekening met de door de huurders aan de verhuurder betaalde bedragen voor verbeteringen aan het gehuurde en de waarborgsom. Schadevergoeding wegens beschadiging gehuurde.
 11. Effectenlease. Dexia. Rol tussenpersoon.
 12. Effectenlease. Dexia. Rol tussenpersoon.
 13. Dexia zaak. Effectenleaseovereenkomst
 14. Geldleningen. Wie heeft als debiteur te gelden? Bewijswaardering. Onderhandeling over schikking niet te beschouwen als erkenning. Gebruik van appartement berust niet op huurovereenkomst. Onrechtmatige onttrekkingen niet komen vast te staan. Beroep op verrekening deels afgewezen omdat tegenvordering niet processueel liquide is (uitkomst van procedure in het buitenland tussen zelfde partijen). ...
 15. Huurachterstand, ontbinding ontruiming toegewezen, betalingsregeling.
 16. In het kader van een projectovereenkomst in onderaanneming uitgevoerde civiele -en installatiewerkzaamheden. Het verzakken van de damwand is niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de onderaannemer. Vergoeding deel kosten en schade van onderaannemer.
 17. Vordering in kort geding tot ontruiming van een bedrijfsruimte inclusief bedrijfsafhankelijke woonruimte wegens een aanzienlijke huurachterstand die grotendeels is ontstaan sinds het uitbreken van de coronacrisis, en een vordering tot betaling van de achterstallige huur.
 18. Onlosmakelijke franchise- en onderhuurovereenkomst. Tekortkoming in nakoming franchise-overeenkomst voldoende grond voor ontruiming? Beroep op effecten corona beschouwd als beroep op onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW. Verdeling risico op basis van 50/50.
 19. Nevenverzoeken over hoofdverblijfplaats minderjarigen, zorgregeling, vervangende toestemming reisdocument en hulpverleningsproject, huurrecht, kinderbijdrage en verdeling. Huidige zorgregeling als minimumregeling vastgesteld teneinde contactbehoud te borgen.
 20. Bevoegdheidsincident. Sectorbevoegdheid. Huur en verhuur schip. Art. 93 en art. 94 Rv. Verwijzing naar de kantonrechter.
 21. -
 22. Deurwaarder verwijst voor tarieven naar algemene voorwaarden. Gefactureerde bedrag in afwijking daarvan gebaseerd op berekening salaris gemachtigde. Afwijzing van de vordering en overweging ten overvloede.
 23. Proces-verbaal mondeling eindvonnis. Vordering tot terugbetaling teveel betaalde huur toegewezen, maar grotendeels al betaald. Verweer tegen terugbetaling borg slaagt niet. Dat schade is veroorzaakt en hersteld is onvoldoende onderbouwd. Afwijzing buitengerechtelijke kosten. Hoofdsom in bik-brief onjuist en verkeerd aangezegd.
 24. Huur woonruimte; hardnekkige GHB-verslaving en drugshandel; tweede kans; bij tweede sluitingsbevel burgemeester ontbindt verhuurder ex art. 7:231 lid 2 BW; huurovereenkomst onder voorwaarden voor andere woning aangeboden; geen misbruik van bevoegdheid.
 25. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub g BW onder toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen door werkgever.
 26. Geschil exploitant bungalowpark en diverse eigenaren vakantiewoningen over afdracht provisie i.v.m. boekingsovereenkomsten. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2068.
 27. Art. 80 lid 1 GMoVo en art. 3 Uitvoeringswet GMoVo; art. 110 lid 2 Rv en art. 353 lid 1 Rv; art. 3.29 en art. 3.8 BVIE; Hoger beroep; onbevoegdheid hof ten aanzien van vorderingen op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening; auteursrechten op de Barntent; ‘opdrachtgeversauteursrecht’; afbreken van onderhandelingen – positief en negatief contractsbelang; kostenvergoeding.
 28. De rechtbank verleent vervangende toestemming voor inschrijving op de basisschool en peuteropvang. Rust en continuïteit acht de rechtbank doorslaggevend bij de keuze voor de school. De vrouw heeft een tijdelijke woonplek waardoor de kans groter is dat de kinderen, als ze in haar woonplaats worden ingeschreven, van school moeten wisselen. Peuteropvang is in het algemeen ook in het belang van het...
 29. TBE toewijzen. Budget instabiel. Inwonende kinderen dragen niet bij.
 30. In drie voorafgaande procedures is verzoek tot verhuizing van de vrouw met de minderjarigen (mj) afgewezen. De vrouw is inmiddels zonder die mj verhuisd. Bij toewijzing van verzoek tot wijziging van hoofdverblijf van de mj bij de vrouw zou zij in materiele zin vervangende toestemming krijgen om met hen naar haar woonplaats te verhuizen. Verzoek is daarom afgewezen. Vaststelling omgangsregeling.
 31. Geschil tussen huurder en verhuurder over een kattenluikje in een deur in een pand. De kantonrechter beslist de situatie ter plekke te gaan bekijken.
 32. De verhuurder van de derde verdieping van een pand die eiste dat de huurder, die ook twee van de vier ruimtes op de vierde verdieping in gebruik heeft, het kattenluikje uit de toegangsdeur naar zijn woning haalt, vangt bot.
 33. Een huurder moet 471 euro aan huurachterstand en buitengerechtelijke kosten (85,50 euro) betalen, maar hoeft geen proceskosten te betalen, omdat deze onnodig gemaakt zijn.
 34. Artikel 3:107 Bw. Geen recht van overpad. Incidenteel gebruik, geen daad van bezit
 35. Opheffing bewind ondanks aanwezigheid gronden. Geen zinvolle uitvoering bewind.
 36. Verbintenissenrecht. Contractuele verhouding tussen het COA en PTH mbt de huur en mogelijk de reservering van een pand. Vraag of die verhouding is beëindigd omdat PTH voor een bepaalde periode niet over de benodigde vergunningen beschikte.
 37. Vordering tot afgifte van bouwmaterialen van een bedrijf dat materialen ter beschikking had gesteld aan een onderaannemer, jegens de hoofdaannemer, nadat de onderaannemer is gefailleerd. Kantonrechter had de vorderingen van het verhuurbedrijf afgewezen, samengevat omdat deze de eigendom van de materialen waarvan zij afgifte vorderde, onvoldoende kon aantonen. Hof wijst de vordering toe op basis...
 38. Boedelverdeling. Tussenvonnis. Het gezamenlijke huis wordt aan de vrouw toebedeeld en zij moet de gezamenlijke leningen overnemen. Aanhouding verdere beslissingen voor verstrekking nadere informatie. Bepaling nieuwe mondelinge behandeling.
 39. Afwijzing ontruiming na burgemeestersluiting. Onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter zal oordelen dat 1) in redelijkheid van bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding gebruik is gemaakt 2) sprake is van een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt
 40. Verzoek van moeder om de BEM-clausule op de spaarrekening van de minderjarige op te heffen vanwege de door de gemeente aan haar opgelegde verplichting op grond van de Participatiewet. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat opname van gelden van de rekening met BEM clausule niet in het belang van de minderjarige wordt geacht en niet in rechte vaststaat dat de minderjarige onderhoudsplichti...
 41. Hoofdverblijf Zorgregeling
 42. Ontruiming van een woning in kort geding. Is de huurovereenkomst die partijen hebben gesloten te kwalificeren als een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zoals bedoeld in artikel 7:271 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en zal deze huurovereenkomst daarom van rechtswege eindigen?
 43. Bewindvoerder heeft procedure overgenomen. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde.
 44. Opzegging arbeidsovereenkomst, handelen in strijd met het concurrentiebeding, boete
 45. Is er een huurovereenkomst tot stand gekomen? Tussenvonnis bewijsopdracht.
 46. Geen bevrijdende verjaring eigendom uitbouw. Vordering van gebruiker afgewezen. Geen onafgebroken bezit gedurende twintig jaar. Tegenvordering van eigenaar tot staking gebruik toegewezen. Dwangsom.
 47. Faillissement. Toepasselijkheid van art. 24 Fw op vordering tot onverschuldigde betaling tegen de curator. Terugwerkende kracht van ontbinding ex art. 1302 BW.
 48. Hof komt tot voorlopig oordeel dat Beklamelnorm is geschonden bij aangaan charterparty.
 49. Kort geding. Inbreuk merkrecht door (voor internetgebruiker onzichtbaar) gebruik naam concurrent als Google AdWord.
 50. Kort geding over inhoud en uitvoering huurovereenkomst, die nog voor de appeldagvaarding feitelijk was geëindigd. Onvoldoende belang bij hoger beroep.