Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Restwaarde warmwatertoestel afwijzen
 2. Huurovereenkomst tot stand gekomen? Betaling huurachterstand en boetes.
 3. Het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid die een bij het hotel gelegen jachthaven verhuurde aan een bv mocht in mei 2020 deze huurovereenkomst per 31 december 2020 opzeggen.
 4. Alimentatie. Terugbetaling van te veel ontvangen kinderalimentatie? Moet gebruiksvergoeding voor voormalige echtelijke woning worden betrokken bij bepaling van behoefte? Betekenis van exploitatielasten van buitenlandse woning bij bepaling van behoefte. Indexering van partneralimentatie. Grenzen van de rechtsstrijd.
 5. Wrakingsverzoek afgewezen. Een rechterlijke beslissing is geen grond tot wraking.
 6. Huurrecht - Vraag of de doorberekening van een teruggave energiebelasting tot de servicekosten behoort - Ontvankelijkheid
 7. conservatoir verhaals- en leveringsbeslag op aandelen. vermogensinstandhoudingsverklaring als zekerheid. Bodemprocedure kan niet tot levering leiden. leveringsbeslag opgeheven.
 8. Vernietiging ontslag op staande voet, toewijzing loonvordering, transitievergoeding en billijke vergoeding
 9. Ontruiming huurwoning in kort geding. Huurder vertoont agressief en intimiderend gedrag naar omwonenden en veroorzaakt (drugsgerelateerde) overlast.
 10. Executiegeschil. Schorsen tenuitvoerlegging ontruimingsvonnis na belangenafweging.
 11. Verzoek tot ontslag van executeur testament. Gewichtige redenen als bedoeld in art. 4:149 lid 1 f BW. Zgn. 'ruimschoots'-verklaring in art. 4:202 BW. Executeur ook afwikkelingsbewindvoerder? Uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
 12. Vordering tot vergoeding van wettelijke rente afgewezen. Geen verzuim. Vonnis nieuwe stijl.
 13. OK; Enquête; Tweede fase; Afwijzing verzoek vaststelling wanbeleid
 14. Verzoek tot ontruiming woning. Huurder schiet tekort in nakoming verplichting huurovereenkomst door veroorzaken overlast voor buren en omwonenden. Bedreiging personeel verhuurder. Beroep op tenzij-clausule van artikel 6:265 BW slaagt niet.
 15. Afwikkeling samenwerking onroerend goed.
 16. kort geding over de nakoming van een overeenkomst met betrekking tot de inkoop van aandelen, geschil over de uitleg van de overeenkomst, belangenafweging.
 17. Hoofdverblijf Zorgregeling Kinderalimentatie Verdeling
 18. Verstekvonnis ontbinding en ontruiming
 19. Huurachterstand. Verweer dat is opgezegd, slaagt niet.
 20. Kort geding. Gebruik gehuurde als Covid19-testlocatie ipv kantoorruimte, ontzegging toegang. Kort geding leent zich niet voor uitleg huurovereenkomst dmv bewijslevering. Uitkomst reconventie hangt samen met oordeel in conventie over opschorting huur.
 21. Vordering op grond van artikel 7:262 BW, welke punten moeten worden toegekend aan het energielabel.
 22. Toelating statushouder tot schuldsaneringsregeling. Overweging ten overvloede over gebrekkige (schuld)hulpverlening door gemeente.
 23. Vordering huurprijsvermindering vanwege gebreken.
 24. Opdrachtnemer schiet tekort mbt tot werkzaamheden in tuin en veroorzaakt schade. In conventie grotendeels toewijzing van gevorderde (vervangende) schadevergoeding. In reconventie geen aanleiding voor bewijslevering mbt afspraken en gesteld wilsgebrek.
 25. Eindvonnis na bewijslevering. Eiseres heeft na het tussenvonnis enkel stukken overgelegd die al deel uitmaakten van het dossier. Afwijzing vordering als onvoldoende onderbouwd.
 26. Korte samenvatting: Kort geding bij de Kantonrechter . Executiegeschil. Kantonrechter heeft de huurovereenkomst bij verstek ontbonden en de huurder tot ontruiming en betaling van de achterstallige huur veroordeeld. De voormalige huurster vordert in kort geding dat de kantonrechter de executie van het verstekvonnis schorst omdat zij de huur niet heeft betaald als gevolg van de kinderopvangtoesla...
 27. Vordering schadevergoeding huurder op verhuurbemiddelaar afgewezen.
 28. Woningbouwvereniging vordert ontbinding en ontruiming van een huurwoning vanwege aangetroffen hennep, hennepgruis en hennep(kwekerij)-gerelateerde voorwerpen. Kantonrechter stelt de tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst vast, maar oordeelt dat de feiten en omstandigheden in dit geval die tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning niet rechtvaard...
 29. Huur woonruimte. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde vanwege ernstige en structurele geluidsoverlast voor omwonenden.
 30. Kort geding; huurzaak. Vordering tot ontruiming vanwege ernstige geluidsoverlast toegewezen.
 31. Afwijzing verzoek schorsing 360 lid 2 Rv en verzoek voorlopige voorziening 223 Rv, verhuizing en verdeling zorg- en opvoedingstaken.
 32. Vereffenaar van nalatenschap moeder tracht ontruiming te bereiken van tot de nalatenschap behorende woning, die door moeder verhuurd zou zijn aan ex-schoondochter tegen niet marktconforme prijs (inclusief gas, water en licht). Argument dat hypotheekverstrekker dreigt met executieverkoop wegens ongeoorloofde verhuur is onvoldoende. En zolang vereffenaars geen andere aanwijzing geven, mag huurder...
 33. Renvooiprocedure. Vader vraagt in het faillissement van zijn zoon erkenning van verschillende vorderingen.
 34. Vermoeden van opzetaanrijding. Ontbreken bewijsaanbod. Artikel 843a Rv.
 35. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2019:1688 en ECLI:NL:GHSHE:2019:2546. (Herkomst van authentieke ondertekening onbekend).
 36. Verzoek wijziging partneralimentatie. Geen wijziging van omstandigheden. Ten tijde van sluiten van het echtscheidingsconvenant was de geboorte van de dochter van de man al voorzienbaar en aanstaande, geen wijziging van omstandigheden. Inkomensdaling is door de man niet aangetoond. De man kan de partneralimentatie beperkter fiscaal aftrekken als gevolg van gewijzigde fiscale tarieven. In beginse...
 37. Wijziging kinderalimentatie. Omgang geschorst voor een jaar, en derhalve geen recht op zorgkorting nu omgang op korte termijn niet te verwachten is en de schorsing voortvloeit uit de houding en gedrag van de man. Beroep op de aanvaardbaarheidstoets faalt nu de woonlasten lager zijn dan het forfaitaire bedrag en de schulden vermijdbaar waren.
 38. Wijziging kinderalimentatie. Gemaakte afspraken over wijziging worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-norm. Nieuw geregistreerd partnerschap levert wijziging van omstandigheden op nu de man daardoor ook onderhoudsplichtig is geworden voor zijn stiefkinderen. Behoefte stiefkinderen is door hun ouders niet vastgesteld en partijen in deze procedure twisten over de hoogte hiervan. In de uitzo...
 39. (ver)koopbeding overeengekomen? Hoe dan ook biedt het beding geen grondslag voor het gevorderde. Onvoldoende gesteld voor ongerechtvaardigde verrijking.
 40. Inhoud: Beslissing op nevenvoorzieningen echtscheiding. Op deel van het huwelijksvermogen Ethiopisch recht van toepassing.
 41. Investering in percelen grond. Geen schending vergunningsplicht. Van misleiding of een oneerlijke handelspraktijk is evenmin gebleken.
 42. Kort geding. Franchise. Non-concurrentiebeding. Vordering tot vernietiging van overeenkomst op grond van dwaling is verjaard ex artikel 3:52 lid 1 sub c BW. Knowhow in de zin van artikel 1 van de Vrijstellingverordening (330/2010). Stellingen over schending zorgplicht lenen zich niet voor behandeling in kort geding. Beroep op non-concurrentiebeding is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van red...
 43. Camping kon en kan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet weigeren om seizoenshuurder een hernieuwd aanbod voor een seizoensplaats te doen.
 44. Opheffen conservatoir beslag.
 45. Ontslag op staande voet – ontslag statutair bestuurder – volledige en marginale toetsing gevolgen criterium – geen incidenteel appel. formele relatie: AUA201902074
 46. drie appels, drie procedures 1e tsbs - Langdurig onverdeeld gebleven boedel – hybride afwikkeling art. 3:200a lid 3 BW – afstamming van [Naam 1]
 47. Rekest. Verzoek verwijdering BKR-registratie toegewezen. Tijdelijke achterstand volledig te wijten aan incidentele gebeurtenis, waardoor inkomsten tijdelijk wegvielen. Krediet na registratie volledig en eerder dan oorspronkelijke looptijd afgelost. Geen sprake van kredietrisico.
 48. Verzekeringsrecht. Brand in de keuken v/e café. Verzekeraar heeft terecht dekking geweigerd, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarde. Voldoende is komen vast te staan dat er voorafgaand aan de brand geen sprake was v/e werkende maximaalthermostaat
 49. De vordering van De Alliantie tot het verrichten van alle in het verduurzamingsplan opgenomen werkzaamheden wordt, als onvoldoende bepaald, afgewezen. De Alliantie heeft haar stellingen die ten grondslag liggen aan haar vordering dat de kolenkachel onklaar dient te worden gemaakt of afgekoppeld dient te worden en de schoorsteen moet worden dichtgezet, onvoldoende aannemelijk gemaakt. Vooralsnog...
 50. Hoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2018:4667.