Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Verdelingszaak. Toebedeling woning. Uitleg van afspraken die zijn vastgelegd in een proces-verbaal bij de rechtbank. Spoedeisend belang bij geldvordering. Bekrachtiging.
 2. Vraag (1) of een makelaar er afdoende voor heeft gewaarschuwd dat in een door hem opgestelde huurovereenkomst een nietige bepaling was opgenomen en (2) of zijn opdrachtgever daar dan schade door heeft geleden. Schriftelijke bevestiging van de waarschuwing vereist? Belang professionele rol van de opdrachtgever.
 3. Garantie. Uitleg. Haviltex.
 4. Burenoverlast (directe buren). Onrechtmatige daad wegens hinder. Onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de hinder onrechtmatig is. Vorderingen afgewezen.
 5. Gemeenschap. Erfgenamen van deelgenoot vorderen nakoming van tussen deelgenoten overeengekomen verdeling. Gedaagde betwist het bestaan van de gestelde overeenkomst.
 6. Eindvonnis. Gederfde huurinkomsten deels toegewezen (ambtshalve toetsing, art. 6:248 lid 2). Afwijzing boete (Radlinger) en reputatieschade.
 7. Vordering betaling boete en openstaande facturen. Deels toegewezen.
 8. Huur woonruimte. Medehuurderschap dochter. Toewijzing.
 9. Bekrachtiging afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing. Noodzaak niet aangetoond.
 10. Huurder exploiteert juwelierszaken in meer dan 30 gehuurde panden. De professionele verhuurder van één van die panden vordert achterstallige huur en vindt dat er geen aanleiding is tot enige huurkorting wegens corona omdat er als concern geen verlies is geleden dan wel enige mate van verlies onvoldoende is onderbouwd. Toepassing vaste lasten methode.
 11. Huurovereenkomst, voortzetten na overlijden.
 12. Schadestaatprocedure. Er wordt een schadebedrag van € 33.056,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, toegekend. De rechtbank schat de schade lager dan door eiser begroot. Hoewel eiser onderbouwd heeft gesteld dat hij een periode nodig heeft gehad voor het opnieuw opbouwen van zijn goede naam als gevolg van de onrechtmatige mededeling van de gemeente en hij daarnaast voo...
 13. Aanneming van werk. Vaststelling besparingen na opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Eindarrest na deskundigenrapport. Deskundige stelt vast dat de aannemer geen projectadministratie bijhield en geen nacalculaties uitvoerde. Daardoor zijn de daadwerkelijke besparingen op een concreet project niet vast te stellen. Schatting van de besparingen op basis van de bruto marge. Ontbreke...
 14. Aanneming van werk. Aanbouw woning. Werk is niet opgeleverd. Opdrachtgever wenst herstel gebreken. Opdrachtgever mocht uit de houding van aannemer opmaken dat verdere aanmaning tot herstel zinloos was. Daarmee is opdrachtgever in verzuim geraakt met betrekking tot zijn verplichting om de gebreken te herstellen. Opdrachtgever mocht de vordering tot nakoming van de overeenkomst omzetten in een v...
 15. Appartementsrecht. Vordering tot het bijeenroepen van een vergadering van eigenaars op grond van artikel 2:8 BW toewijsbaar. Vordering tot het instellen van een reservefonds in de zin van artikel 5:126 BW toegewezen. Vordering tot het dan nemen van een besluit overeenkomstig de vordering afgewezen. Als de appartementseigenaar het niet eens is met kan de appartementseigenaar proberen dat besluit...
 16. Anders dan de rechtbank verleent het hof de verzochte machtiging tot uithuisplaatsing voor de gehele verzochte periode.
 17. Kort geding. Timeshareweken niet aan derden in gebruik te geven.
 18. Civiel. Het gerecht verstaat de vordering van eiseres als een schadevordering wegens niet nakoming. Vordering ter zake van kosten van herstel van de winkelruimte. Verrekening met de borg.
 19. Afwijzing van een verzoek vervroegde opname in de zin van artikel 54a Onteigeningswet (Ow). De onteigenaar dient een herhaald verzoek in om benoeming van een rechtercommissaris en van een of meer deskundigen (en benoeming van een derde in de zin van artikel 20 Ow), alsmede tot het bepalen van een vervroegde descente ex artikel 54a Ow omdat in een eerder ingediend verzoek was verzuimd om de huur...
 20. Civiel. Huurachterstand, boetes, reparatiekosten en gederfde huurinkomsten.
 21. Overeenkomst tot levering van leermiddelen aan school. Toerekenbare tekortkoming van de school. Uitleg overeenkomst. Terugkoopregeling. Postcontractuele werking compensatieregeling. Haviltex. Cao-norm.
 22. Bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW. Ontbinding. Exploitatieplicht. Huurachterstand. Gebrek.
 23. Koop onroerende zaak. Non-conformiteit en aansprakelijkheid makelaar in verband met geschiktheid berging voor normaal gebruik.
 24. Huur bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW. Opzegging. Huurtermijn. Datum oplevering. Gebrek.
 25. Geldvordering uit hoofde van een huurovereenkomst met betrekking tot een auto.
 26. Verstekzaak. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Non concurrentie. Geen sprake agentuurovereenkomst
 27. Huur woonruimte. Huurachterstand van zeven maanden. Ontruiming toegewezen.
 28. Civiel. Schuldvordering.
 29. Koopovereenkomst? Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel, want er is sprake van een aanbod en aanvaarding, het aanbod is binnen een redelijke termijn aanvaard en over de essentialia van de overeenkomst is overeenstemming bereikt. De vorderingen tot het meewerken aan de levering worden toegewezen, op straffe van een dwangsom.
 30. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte en tot betaling van de huurachterstand.
 31. Huur woonruimte; toetsing aanvangshuurprijs, ontvankelijkheid; huur voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan; lekkages via dak; huurprijsvermindering wegens gebreken.
 32. Ontbinding en ontruiming woonruimte. Gevorderde incassokosten worden afgewezen omdat geen 14-dagenbrief is gestuurd, althans de brieven voldoen niet aan de vereisten.
 33. Verhuurder bedrijfsruimte weigert borg terug te betalen na einde huur. Tegenvordering verhuurder en beroep op verrekening - merendeels - onvoldoende onderbouwd. Toewijzing vordering huurder om verhuurder te veroordelen tot betaling van de borg.
 34. Bewindvoerder komt tevergeefs op tegen ontbinding huurovereenkomst en ontruiming huurder.
 35. Effectenlease, Dexia. Tussenpersoon, clientenremissier. Heeft de tussenpersoon geadviseerd en was de aanbieder daarvan op de hooge? tussenarrest voor uitllating naar aanleiding van HR 10 juni 2022. Onaanvaardbaar zware financiele last
 36. Verzekeringsrecht. Uitgebreide gevarenverzekering. Uitleg polisvoorwaarden. Schade door dakinstorting na hevige regenval. Begrip "constructiefout".
 37. Verzakte vloer woning na verkoop. Deskundigenonderzoek. Voldoende aannemelijk dat sprake is van verborgen gebrek dat verkoper al voor de levering, en bij het vervangen van een balk na levering, had kunnen constateren, Schadebegroting.
 38. rechtsgeldige levering, bescherming 3:24 BW, inschrijfbaar feit
 39. Kwalificatie huurovk; 7:230a of woonruimte, mondeling vonnis
 40. Tussenarrest. Bewijsopdracht. Is sprake van onrechtmatige concurrentie
 41. Boskalis heeft zand toegepast in het grondlichaam van door haar te versterken dijken. Is Boskalis daarmee afgeweken van de overeenkomst met het Waterschap? Zo ja, was die afwijking toegestaan? Aan bod komen: nakoming; wanprestatie; paragraaf 15 UAV-GC 2005; eigen schuld (schadebeperkingsplicht); proportionaliteit herstel; verrekening; Aw 2012 (Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omt...
 42. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:7782). Onrechtmatige daad. Toerekenbaarheid. Geslaagde bewijslevering.
 43. Eindarrest. Aannemer is toerekenbaar tekortgeschoten omdat klimpark gebouwd met onbewerkt Douglas hout met daarin veel spinthout in gekozen constructie, dat is aangetast door houtrot, niet de levensduur had die opdrachtgever mocht verwachten. Gebrek was niet kenbaar bij oplevering. Verwijzing naar schadestaat. Geen voorschot.
 44. Vordering tot huurprijsvermindering wegens gebreken aan de gehuurde woonruimte wordt afgewezen, omdat er geen sprake is van gebreken die een huurprijsvermindering rechtvaardigen.
 45. Kort geding vonnis. Verhuurder vordert ontruiming woning ivm overlast. Kantonrechter wijst de gevraagde voorlopige voorziening toe.
 46. Huur bedrijfsruimte, opzegging wegens dringend eigen gebruik, toewijzing met tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten
 47. Burgerlijk recht, Handel. Vonnis in kort geding. Spoedeisend belang volgt uit de aard van de zaak. Gemeente Brunssum gaat niet akkoord met tijdelijke huisvesting op vakantiepark. Nu sprake is van een (opschortende) voorwaarde, die niet is vervuld, is er geen overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Afwijzen vorderingen.
 48. Kort geding. Aanbesteding. Herontwikkeling terrein Codrico-fabriek. Gemeente mocht aannemen dat erfpachter van terrein de enige serieuze gegadigde is voor aankoop/uitgifte in erfpacht. Uitzondering Didam-arrest van toepassing.
 49. Uitzendbeding. Is het cao-uitzendbeding dat in veel uitzendovereenkomsten is opgenomen rechtsgeldig, voor zover het leidt tot onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht? Strijd met art. 7:691 lid 2 BW? Strijd met het opzegverbod tijdens ziekte? Doorkruising van wettelijke ontslagstelsel, nu het cao-uitzendbeding fungeert als ontbindende voorwaarde op ba...
 50. Procedure ex artikel 7:262 BW na uitspraak Huurcommissie.