Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Kort Geding. Veroordeling tot aanbieden andere woning. Proces-verbaal (vaststellingsovereenkomst opgemaakt na de zitting) geen executoriale titel voor gedwongen ontruiming.
 2. Partner- en kinderalimentatie en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 3. Koopovereenkomst. “Terugkoopgarantie”. Tussenarrest met bewijsopdracht. Verkoper dient te bewijzen dat partijen zijn overeengekomen dat koper pas na verloop van twee jaar een beroep zou kunnen doen op de terugkoopgarantie regeling .
 4. Executiegeschil; schriftelijke en telefonische behandeling kort geding vanwege corona; geen kennelijke misslag; belangenafweging
 5. zorgmachtiging verleend art. 6:4 Wvggz
 6. Hoger beroep. De nieuwe huurovereenkomst tussen partijen houdt (ook) een minnelijke regeling voor een aantal onderwerpen die in geschil waren tussen partijen. Die onderwerpen kunnen daarom niet in hoger beroep opnieuw aan de orde worden gesteld. Matiging van de bedongen proceskosten (art. 242 Rv).
 7. Verzet tegen verstekvonnis terecht ontvankelijk geacht omdat onverkorte toepassing van artikel 143 lid 3 Rv in verbinding met artikel 144 Rv in dit geval in strijd met artikel 6 EVRM zou komen.
 8. Hoger beroep van vonnis na verzet. Onverkorte toepassing van verzet termijn komt in dit geval in strijd met artikel 6 EVRM. Verzet was daarom ontvankelijk, hoewel verzet termijn was verstreken. Huurovereenkomst. Huurder heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake was van gebreken die verlaging van de huurprijs rechtvaardigen.
 9. huurovereenkonst
 10. huurovereenkomst
 11. huurovereenkomst
 12. huurovereenkomst
 13. Afwijzen verzoek vervangende toestemming om van Gouda naar Hilversum te verhuizen.
 14. scheiding met nevenvoorzieningen
 15. Executiegeschil, aangezegde ontruiming. Kantonrechter wijst vordering af: van gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen is niet gebleken/ geen misbruik van bevoegdheid door verhuurder
 16. Vordering verhuurder tot (onder meer) ontruiming. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd is vóór 1 juli 2016 gesloten. Anders dan de verhuurder aanvoert, is artikel 7:271 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals dat vanaf 1 juli 2016 luidt, dus niet van toepassing. De huurder stemt niet in met opzegging. De huurovereenkomst is niet beëindigd. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en...
 17. Vordering verhuurder tot ontruiming woning in kort geding toegewezen. Geweldsincident tussen buren met lichamelijk letsel tot gevolg. Voldoende aannemelijk dat huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen. Daarnaast huurachterstand van vijf maanden en heeft huurder al vijf maanden geen hoofdverblijf meer in het gehuurde. Tekortkomingen zodanig ernstig dat naar voorlopig oordeel ontbinding...
 18. Testamentair bewindvoerder sluit namens de (toen minderjarige) verkoper een overeenkomst tot verkoop van een woning, onder de ontbindende voorwaarde "dat de verkoper binnen twee maanden na heden geen machtiging voor de verkoop en levering heeft ontvangen van de kantonrechter om het verkochte tegen bovenvermelde prijs te mogen vervreemden". De machtiging is niet (binnen bedoelde termijn) ontvan...
 19. Voorlopige voorzieningen - vrouw verzoekt partneralimentatie ter hoogte van het pensioen van de man. De man heeft AOW en pensioen en verblijft in een zorginstelling vanwege dementie en heeft enkel een eigen bijdrage van € 350,-- te voldoen. De rechtbank volgt niet de vrouw in haar standpunt dat er op neerkomt dat geen rekening gehouden zou moeten worden met de vrije draagkrachtruimte van de man...
 20. proces-verbaal van mondeling vonnis. Zorgplicht van een verhuurmakelaar
 21. Schadevordering werkgever tegen bedrijfstakpensioenfonds vanwege onnodige kosten onderzoek naar verplichte aansluiting. Niet de handelskamer maar de kantonrechter is bevoegd. Verwijzing.
 22. Opzegging arbeidsovk door werkgever en overgang van onderneming, Toekenning loon, billijke vergoeding, vergoeding over opzegtermijn van zes maanden en de transitievergoeding. Artt. 7:662 BW, 7:672 lid 11 BW, 7:673 en 7:681 BW.
 23. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Het is de ouders niet gelukt samen een OSP op te stellen. Zij zijn het wel eens over de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling, maar niet over de kinderalimentatie. De duurzame ontwrichting van het huwelijk wordt betwist. Advies (vanuit de Raad) om hulpverlening voor de kinderen op te starten. De kinderalimentatie en partneralimentatie is door de rechtbank...
 24. Burgerlijk procesrecht. Stuit een vordering van een projectontwikkelaar tot vergoeding van gederfde winst af op het gezag van gewijsde, althans op de eisen van een goede procesorde? Geval waarin een zodanige vordering in de eerste schadestaatprocedure is afgewezen en op een enigszins gewijzigde feitelijke grondslag (latere uitvoering van dit bouwproject) wordt ingediend in een tweede schadestaa...
 25. Personen en familierecht, jeugdbeschermingsrecht, IPR. Verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming tot beëindiging van het ouderlijk gezag van de vader. De minderjarige is in India bij haar vader, na ongeoorloofde overbrenging vanuit Amsterdam in september 2016. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Erkenning Indiase beslissingen. Litispendentie. Kwaliteit van onderzoek door Raad voor de Kinderbes...
 26. Huur woning. Overlast. Bewijswaardering. Ontbinding en ontruiming.
 27. Huurrecht. Kort geding tot ontruiming. Is er een terecht beroep op verrekening gedaan van kosten voor herstel voordeur en huurpenningen? Geen verdere bewijslevering in kort geding.
 28. Huurrecht, ontbinding en ontruiming wegens overlast
 29. Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Eindbeslissing ten aanzien van de afwikkeling huwvw tav verhuurd pand, rest van de verzoeken aangehouden in afwachting van een door partijen in te stellen hoger beroep.
 30. Tussen partijen is op basis van de koopoptie in de huurovereenkomst na beëindiging van de huurovereenkomst een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het voorheen gehuurde pand.
 31. Artikel 7:213 Burgerlijk Wetboek.
 32. Benoeming partner tot erfgenaam en executeur. Verbreking samenwoning. Uitleg testament.
 33. Hoger beroep van ECLI:NL:RBMNE:2018:1398. Uitleg lease-overeenkomst.
 34. Contradictoir. Verdeling/vergoedingsrechten na samenwoning
 35. Kort geding. Huur. Ontruiming winkelruimte met inpandige bedrijfswoning. Structureel te laat en niet (volledig) betalen van de huur. Geen terme de grâce. Of het gehuurde gebreken vertoont waarvoor verhuurder aansprakelijk is, is niet voetstoots vast te stellen, maar vergt een nader onderzoek.
 36. Huurrecht, verhuurder is geslaagd in het opgedragen bewijs dat huurder niet feitelijk in de woning woont en aldaar niet zijn hoofdverblijf heeft. Huurovereenkomst wordt ontbonden en huurder dient woning te ontruimen.
 37. Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor gebruik van een ongeschikte zaak (Miragelplombe) bij een behandeling?
 38. bevoegdheid en beslissing over kinderen in nederland
 39. Een Amsterdamse cateraar mag haar klanten bedienen zonder tussenkomst van het cateringplatform waar zij eerder zaken mee deed.
 40. Aansprakelijkheid ziekenhuis voor gebruik van gebrekkige zaak (PIP-implantaat) bij uitvoering van de medische behandelingsovereenkomst?
 41. Conclusie op verstek. Art. 61 Rv. Betekening anoniem oproepingsexploot op onjuist adres.
 42. Verbintenissenrecht; gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW); miskenning door het hof op wie stelplicht en bewijslast rust?; miskenning door het hof van de relevantie van eerdere en latere gebeurtenissen?; geestelijke stoornis en nadeel (art. 3:34 BW).
 43. Huur bedrijfsruimte. Zaak i.v.m. renovatie van winkelcentrum Schalkwijk. Vordering van ex-huurder tot schadevergoeding wegens onjuiste huuropzegging is door kantonrechter terecht afgewezen. Met (door de kantonrechter goedgekeurd) afwijkend beding heeft huurder afstand gedaan van de in art. 7:293 BW vervatte opzeggingstermijn van één jaar en van de in art. 7:295 BW neergelegde ontruimingsbescher...
 44. : huur bedrijfsruimte; vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:3394; huurder geslaagd in bewijs dat partijen met ingang van 1 mei 2014 een nieuwe huurovereenkomst zijn aangegaan, waarbij ieder met inachtneming van een termijn van een maand de huur kon opzeggen en dat verhuurder heeft ingestemd met de door huurder verzonden opzegging; huurder heeft (uitsluitend) zichzelf als getuige doen horen; deze verk...
 45. Eindvonnis in zaak De Put vs. camping De Bron. Leden vereniging hebben camping inmiddels verlaten. Eisvermeerdering: schadevergoeding. Afgewezen: gasten hebben zelf gekozen voor vertrek vóór bewijslevering. Geen od camping. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2019:6557
 46. schorsing ontruiming van huurwoning in kort geding
 47. Veroordeling tot ontruiming van huurwoning in kort geding. Toepassing van artikel 7:219 BW? In de huurwoning zijn meerdere vuurwapens, een aanzienlijke hoeveelheid munitie en een groot contant geldbedrag aangetroffen. Volgens huurster waren deze zaken eigendom van haar volwassen en in dezelfde buurt in een eigen huurwoning wonende zoon en had zij geen aanleiding om te vermoeden dat haar zoon d...
 48. Art. 164 lid 2 Rv, partijgetuigenverklaring wordt onvoldoende op essentiële punten ondersteund, bewijs niet geleverd.
 49. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; pensioen in eigen beheer.
 50. Kort geding. Huur. Ontruiming wegens overlast