Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Toewijzing vordering tot ontruiming gehuurde en tot betaling huurachterstand in kort geding. Huurder is stelselmatig en in ernstige mate tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.
 2. KG. vordering verwijdering BKR-registratie codes A, 2 en 3 afgewezen. beoordelingskader kort. belangenafweging. relatief groot bedrag afgeboekt. pas krap 2 vd 5 jaar verlopen. verhuisbelang niet urgent. uitwerking kopstaart
 3. Procesrecht; beslagvrije voet; woonplaats schuldenaar art. 475e Rv (oud); omvang informatieplicht schuldenaar art. 475g lid 1 Rv (oud); begrip ‘bronnen van inkomsten’; buitenlandse bronnen van inkomsten?
 4. Echtscheiding. Huurrecht. Verdeling huwerlijksgoederengemeenschap: verdeling huisdieren (hond en poes).
 5. kort geding. opheffing blokkering zakelijke bankrekening afgewezen. verdachte transactie (bijschrijving 40.000 en direct daarna opname 10.000, fraudebericht van de andere bank en andere signalen). eiser heeft elders nog toegang betalingsverkeer.
 6. Huurovereenkomst met betrekking tot rooftopbar in Sint Maarten – orkaan Irma – vordering tot vergoeding zaakschade en schade door winstderving – beroep op artikel 6:101 BW – een feit van algemene bekendheid – beroep op exoneratie naar redelijkheid en billlijkheid onaanvaardbaar.
 7. Huur perceel grond – vordering huurder tot treffen voorlopige voorziening in kort geding afgewezen – voorshands voldoende aannemelijk dat de bodemrechter de huurovereenkomst zal ontbinden wegens het gedurende vele jaren onbetaald laten van de huurpenningen.
 8. Een vrouw zonder verblijfstitel en haar minderjarige dochter moeten de noodopvang verlaten.
 9. kort geding. afgifte bescheiden ogv art 843a Rv na bewijsbeslag toegewezen. uitleg concurrentiebeding.
 10. Partneralimentatie. Draagkracht man na tweede huwelijk. Klacht dat het hof te hoge eisen stelt aan stelplicht man dat nieuwe echtgenote niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
 11. Bijdrage kosten jongmeerderjarigen en meerderjarige kinderen. Ingangsdatum bepaald op moment dat jongmeerderjarige haar vader per sms vraagt om een bijdrage. Behoeftigheid jongmeerderjarigen, niet gebleken van structurele eigen inkomsten.
 12. Caribische zaak (Curaçao). Procesrecht. Mocht het hof voor de in eerste aanleg toegewezen schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW Curaçao) een andere vorm van schadevergoeding in de plaats stellen? Partijdebat in hoger beroep. Grenzen van de rechtsstrijd. Art. 281a Rv Curaçao.
 13. Onduidelijkheid wie de (laatste) werkgever is komt niet voor risico van de werknemer.
 14. Ontvankelijkheid. “Eén keer schieten”-regel uit HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160 en HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:96. Huur bedrijfsruimte. Hoofdelijke aansprakelijkheid (indirect) bestuurders (appellanten sub 2 en 3) van huurder (appellante sub 1) jegens verhuurder (geïntimeerde) voor huurachterstand, schadevergoeding wegens gederfde huurinkomsten na ontbinding van huurove...
 15. Partneralimentatie. In Roemenië gesloten huwelijk. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Behoefte en behoeftigheid man. Beslissing op basis van summiere gegevens, schattenderwijs.
 16. Artikel 5:97 BW. Wijzigen erfpachtvoorwaarden op grond van onvoorziene omstandigheden?
 17. Verdeling tussen samenlevers zonder geregistreerd partnerschap of schriftelijk samenlevingscontract. Bewijsopdrachten over en weer.
 18. Partneralimentatie
 19. wijziging onderhoudsbijdrage jongmeerderjarige
 20. Vonnis verwijzing kanton (huurzaak)
 21. Uitleg term ‘Bedrijfsruimte en/of kantoorruimte’ in akte van splitsing.
 22. Huur woonruimte. Huurder is instelling voor geestelijke gezondheidszorg die woningen onderverhuurt aan cliënten. Ontbinding huurovereenkomst wegens structurele en ernstige overlast veroorzaakt door (deel van) onderhuurders waarop door huurder onvoldoende adequaat is gereageerd. Geen andere maatstaf.
 23. Vordering tot ontruiming huurwoning afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagde zodanig ernstig agressief gedrag vertoont zodat er sprake van slecht huurderschap is.
 24. Uitleg overeenkomst; Aanbiedingsplicht bij verkoop van verhuurd winkelpand; bewijslastverdeling; bewijsopdracht niet voldoen aan aanbiedingsplicht.
 25. Internationale kinderontvoering. Welke is de gewone verblijfplaats van de minderjarige nadat deze binnen een korte periode vanuit Nederland naar het buitenland is verhuisd en vervolgens weer in Nederland heeft verbleven. Intentie ouders. Feitelijke gedragingen moeder. Artikel 3 HKOV.
 26. Vof. Twee van de vier vennoten hebben zich laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze uitschrijving kwalificeert als een opzegging jegens de andere vennoten. Art. 7A:1683 onder 3 BW. De vof moet worden geacht te zijn ontbonden per datum uitschrijving van de vennoten. Vereffening is een beheersdaad, die door de deelgenoten tezamen dient te geschieden (art. 3:170 lid 2 BW). Uitzondering...
 27. Bemiddelingsovereenkomst. Dienen van twee heren. Toegang tot verhuurder geblokkeerd. Bemiddelaar moet hetgeen door de huurder onverschuldigd betaald is aan de huurder terugbetalen.
 28. Huurrecht. Verzoek medehuurderschap. Geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 29. Huur bedrijfsruimte. Verhuurder heeft de huurovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd. Dat betekent dat de huurovereenkomst voortduurt en huurder niet hoeft te ontruimen. Omdat verhuurder de onderhoudsverplichtingen waartoe hij door het hof is veroordeeld niet nakomt is hij dwangsommen aan huurder verschuldigd. Huurder mag deze dwangsommen verrekenen met de huur. Het beroep van huurder op opscho...
 30. Vernietiging oosv en afwijzing ontbinding. Werkneemster kan een verwijt worden gemaakt van haar gedrag, maar werkgever heeft niet met haar onderzocht hoe toekomstige incidenten kunnen worden voorkomen.
 31. Opzegging huurovereenkomst ongebouwde onroerende zaak met daarop een recreatiewoning. De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Art. 6:248 lid 1 BW. Geen opstalrecht door verjaring.
 32. De in kort geding gevorderde opheffing van het executoriale beslag wordt afgewezen; niet is gebleken noch aannemelijk gemaakt dat volledig is voldaan aan de vordering van gedaagde op eiser uit hoofde van de tussen hen geldende executoriale titel van 19 juli 2017.
 33. Warmtewet. Is het besluit van de Vereniging nietig wegens strijd met de Warmtewet respectievelijk vernietigbaar op grond van de redelijkheid en billijkheid?
 34. Tussenarrest, bewijsopdracht. Beantwoordt koopovereenkomst aan leveringsakte?
 35. Huurrecht. Kort geding. Verhuurder heeft bedrijfsruimte/woning opnieuw verhuurd, terwijl overeenkomst met eerste huurder niet is geëindigd. Niet is komen vast te staan dat de opzegging huurder heeft bereikt. Onvoldoende zeker dat in bodemzaak overeenkomst wordt ontbonden.
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid. Gedurende de verbouwing van een woning gaat de aannemer failliet en het werk komt stil te liggen. De opdrachtgever spreekt de bestuurders van de aannemer aan. Geen aansprakelijkheid.
 37. Appartementsrecht. Uitleg splitsingsakte. Overtreding horecaverbod. Beroep door VvE op horecaverbod is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 38. Huurzaak bedrijfsruimte. Vordering mutatieschade. Ook in hoger beroep is de vordering tot vergoeding van schade wegens oplevering van het gehuurde in beschadigde staat, behalve wat als schade is erkend, onvoldoende onderbouwd dan wel ongegrond.
 39. Schadestaatprocedure/eindarrest, vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2020:2807. Schadestaatprocedure biedt geen plaats voor vordering in reconventie die niet zelf berust op een verwijzing naar de schadestaatprocedure (2.2). Verwijzing naar schadestaatprocedure voor begroting van “schade als gevolg van het moeten sluiten van café Zoop” omvat niet de gestelde schade die is geleden in aanloop naar die sluiti...
 40. Schadestaatprocedure/tussenarrest. Biedt de schadestaatprocedure plaats voor een vordering in reconventie die niet zelf berust op een verwijzing naar de schadestaatprocedure (2.17-18)? Uitleg dictum waarmee naar de schadestaatprocedure is verwezen: welke schade (2.24-27)?
 41. Afwijzing faillissementsaanvraag van verzoeker. Niet duidelijk is gebleken van een vorderingsrecht op verweerder.
 42. Gezondheidsrecht. Schadestaatprocedure. Vliegtuigpassagier krijgt bagagestuk op haar hoofd, gevolgd door klachten en langdurige uitval. Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2013:4457 (aansprakelijkheid luchtvervoerder voor schade). Deskundigenrapportages neuroloog en (neuro)psycholoog. Plausibele ongevalsgerelateerde klachten gedurende drie jaar. Toerekening. Smartengeld.
 43. vervolg op tussenvonnis 9 maart 2021. Schuldeisersverzuim van Q-Park staat in de weg aan betalingsverplichting van Houthoff
 44. Partneralimentatie, behoeftelijst, gebrek aan draagkracht onvoldoende onderbouwd.
 45. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst na sluiting door Burgemeester proportioneel
 46. Huur. Regelingsvonnis.
 47. Kennelijke misslag? Uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis over einde huurovereenkomst en ontruiming 7:290-bedrijfsruimte (art. 223, 351 Rv en 7:295 BW).
 48. Kinderalimentatie. Beoordeling van al dan niet afspraak tussen partijen. Beoordeling behoefte kind en draagkracht man en meenemen schuldenlast.
 49. Vordering tot medehuurderschap op grond van art 7:267 lid 1 BW. Zoon voert duurzame en gemeenschappelijke huishouding met zijn moeder. Terugkeerder, wederzijdse zorg, voldoende financiële waarborg.
 50. Kinderalimentatie. Verdiencapaciteit, uitgaande van het wettelijk minimum loon.