Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Misbruik van omstandigheden? Kon erflater zijn wil bepalen? Welke kosten kan de executeur ten laste van de nalatenschap brengen. Omvang giften/schenkingen? Tussenarrest bewijslevering.
 2. Gedaagde woont in een woonboerderij, die behoort tot een nalatenschap. Eisers maken deel uit van de erfgenamen, en vorderen (onder andere) ontruiming van de woonboerderij door gedaagde. Exeptio plurium litis consortium, naast eisers zijn er nog 14 erfgenamen. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding en stelt eisers in de gelegenheid alle erfgenamen in de proce...
 3. Onrechtmatige daad; hondenbeet na hand in brievenbus; aansprakelijkheid; art. 6:179 BW; letsel; maatstaf; schadeberekening
 4. Kort geding. Executiegeschil. Uitleg van dictum/veroordeling. Valt ‘schuurgedeelte’ onder ‘bedrijfsruimte’ of onder ‘woonruimte’? Heeft het hof de juiste maatstaf gehanteerd bij uitleg veroordeling? Is de uitleg van het hof begrijpelijk?
 5. KG civiel; vorderingen toegewezen. Gedaagde moet de aanmeervoorzieningen en het gebruik daarvan als ligplaats voor kegelschepen en duwbakken in de ADM haven gedogen.
 6. Huurrecht. Zowel de man als de vrouw vorderen een verklaring voor recht dat hun – met uitsluiting van de ander – het huurrecht toekomt van de woning waarvan zij beiden contractueel medehuurder zijn. Analoge toepassing van artikel 7:267 lid 7 BW. Kantonrechter bepaalt dat de vrouw het huurrecht niet langer zal voortzetten.
 7. Aanbesteding. Uitleg van begrip(pen) in de Leidraad en Nota van Inlichtingen.
 8. Vordering tot opheffing beslag van vader afgewezen. Geen sprake van onrechtmatig gelegd beslag door dochter. Openstaande vordering ogv achterstallige onderhoudsbijdrage. Verweer toerekening ex artikel 6:43 BW slaagt niet, evenmin beroep rechtsverwerking.
 9. Verzekeringsrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zelfstandige zonder personeel (klusbedrijf). Mate van arbeidsongeschiktheid. Primaire dekkingsomschrijving. Uitleg van de polisvoorwaarden. Vraag welke werkzaamheden in aanmerking moeten worden genomen bij vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid. Redelijkheid en billijkheid.
 10. Huurrecht. Overlast. Gedragsovereenkomst. Tekortkomingen huurder op dit moment niet ernstig genoeg om ontruiming van het gehuurde met alle gevolgen voor huurder te rechtvaardigen. Onvoldoende duidelijk in hoeverre huurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor incidenten nabij het gehuurde.
 11. Brussel I bis-Vo. Rome I-Vo. Huurachterstand. Artikel 6:43 BW. Geen veertiendagenbrief overgelegd.
 12. Huurrecht. Voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst in verband met verwezenlijking bestemming ex artikel 7:310 lid 1 BW. Betekenis "krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming". Schadeloosstelling.
 13. Huurrecht. Executiegeschil over uitvoerbaar bij voorraad verklaard ontruimingsvonnis. Geen kennelijke juridische misslag. Belang van verhuurder bij ontruiming weegt zwaarder dan belang van huurder om hoger beroep af te wachten.
 14. Geschil tussen kleindochter en zoon van erflaters over omvang legitimaire massa nalatenschap (groot)moeder en verdeling nalatenschap (groot)vader. Nalatenschap erflaatster: Geen sprake van nietig testament. Betaling uitvaartkosten, geen betaling uit moraal en fatsoen. Deel giften niet te beschouwen als gebruikelijke giften. Executierechter in appel heeft vonnis rechtbank ten aanzien van dwangso...
 15. Opzegging kredietovereenkomsten door bank is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Verkoop door de bank via veiling van de onroerende zaak van de kredietnemer is niet onrechtmatig.
 16. Tweebosbuurt Rotterdam. Dringend eigen gebruik huurwoning in verband met sloop en renovatie. Rol van stedenbouwkundige ontwikkelingen. Geen schending van artikel 8 EVRM. Veroordeling tot ontruiming uitvoerbaar bij voorraad.
 17. Gezamenlijk gezag; hoger beroep; verhuisverbod niet langer op zijn plaats.
 18. Uitleg bepaling in kredietovereenkomst die regelt onder welke voorwaarden geen boete verschuldigd is bij vervroegde aflossing. Inbreng door huisartsen van onroerend goed in een cv wordt beschouwd als verkoop en levering van dat og. Geen boete verschuldigd
 19. Civiel; handelszaak; het Gerecht oordeelt afscheidsbeleid van demissionaire Arubaanse minister ter zake van uitgifte in erfpacht van schaarse domeingronden in strijd met de openbare orde; het Gerecht verklaart daarom in reconventie voor recht dat door die minister namens het Land Aruba met eiseres in conventie gesloten erfpachtovereenkomsten nietig zijn.
 20. huurovereenkomst scorebord; opzegging door huurder; vordering tot vergoeding schade (deels) toegewezen; geen btw over schadevergoeding; gedeeltelijke vernietiging
 21. Dexia-zaak
 22. Dexia-zaak
 23. Dexia-zaak
 24. Huurachterstand, vermindering ivm corona
 25. Dexia-zaak
 26. Verzoek verlenen medehuurderschap; geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding
 27. Dexia-zaak
 28. Dexia-zaak
 29. Overeenkomst van opdracht. Verhuurbemiddeling. Schending zorgplicht van bemiddelaar door onvoldoende onderzoek naar identiteit, werkzaamheden en inkomsten huurder. Aansprakelijkheid voor schade bedrijfspand en huurderving. Verwerping eigen schuld verweer.
 30. Dexia-zaak
 31. Dexia-zaak
 32. Dexia-zaak
 33. Dexia-zaak
 34. Verdeling maatschap. Onbevoegd handelen beherend vennoot. Deelvonnis.
 35. Verzoek tot nakoming van het ouderschapsplan ten behoeve van drie meerderjarige kinderen. Er is sprake van een derdenbeding (verklaring voor recht). De rechtbank legt de uitspraken uit het ouderschapsplan uit aan de hand van de Haviltexnorm. Het verzoek ten aanzien van het boetebeding wordt afgewezen (artikel 6:92 BW). Op basis van het ouderschapsplan kan óf nakoming gevraagd wordt óf een boete...
 36. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde. Overlast. Tegenbewijs.
 37. Schorsingsverzoek slaagt deels, namelijk voor zover het de dubbele woonlasten betreft van de man en alleen ten aanzien van de partneralimentatie. Voor het overige onderbouwt de man zijn stellingen in de schorsingsprocedure onvoldoende.
 38. Kort geding. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Ontruiming.
 39. Kwalificatie van de overeenkomst. Er is geen sprake van een tekortkoming wegens het (voortgaan met) (onder)huur. Met betrekking tot de beoordeling of sprake is van een tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, is eiseres toegelaten tot het leveren van bewijs.
 40. Verzet tijdig ingesteld. Huurovereenkomst. Identiteitsfraude.
 41. Huur woonruimte. Vordering tot voortzetting huurovereenkomst na overlijden van de huurder. Dat de huurder voor zijn overlijden in een verpleegtehuis was opgenomen, staat niet aan toewijzing van de vordering in de weg.
 42. Huurovereenkomst. Artikel 7:225 BW.
 43. Geschil tussen gemeente Amsterdam en erfpachter over nakoming erfpachtvoorwaarden (maximum vloerpercentage kantooroppervlak). Matiging contractuele boete. Ontruiming naastgelegen perceel afgewezen.
 44. Vordering tot verplaatsing van satellietschotels in kort geding toegewezen. Geschil tussen eigenaars van een appartementsrecht die een dakterras willen realiseren en gebruikers (huurders) van een appartementsrecht die daar satellietschotels hebben staan.
 45. Effectenlease, 1:88/1:89 BW, verjaring vordering onverschuldigde betaling, digitale volmacht
 46. Effectenlease, 1:88/1:89 BW, verjaring vordering onverschuldigde betaling
 47. Effectenlease, 1:88/1:89 BW, verjaring overschuldigde betaling
 48. verzoek onderhandse verkoop ex artikel 3:268 lid 2 BW. Is de eigenaresse misleid?
 49. Ontruimingsvordering in kort geding toegewezen. Huurwoning in gebruik gegeven aan broer. Contractuele boete 4500 ook toegewezen. Geen oneerlijk beding.
 50. Huur bedrijfsruimte (hotel). Corona. Huurprijsaanpassing? Onvoorziene omstandigheden (art 6:258 BW). Tussen partijen gemaakte afspraken. Aanspraak huurprijsvermindering bepaald adhv formule Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2021:2728.