Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. huur woonruimte, voortzetten huurovereenkomst na overlijden huurder, artikel 7:268 BW
 2. Tussenvonnis. Bewijsopdracht.
 3. Eindvonnis na twee tussenvonnissen. Geschil over afrekening na einde huur woning (inhuurovereenkomst).
 4. Grondhuur – Bewijs van toezegging om waardevergoeding voor opstal te betalen niet geleverd.
 5. in conventie indeplaatsstelling afgewezen, geen sprake van een derde als bedoeld in artikel 7:307 lid 1 BW; in reconventie ontbinding afgewezen, inbrengen huurovk in de vof rechtvaardigt geen ontbinding gelet op omstandigheden
 6. Verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wegens een achterstand in de huurbetalingen. De achterstand is ontstaan door een tijdelijke onderbreking van de bijstandsuitkering van gedaagde. Gedaagde maakt zijn beschermingsbewindvoerder terzake een verwijt. Eiseres staat echter buiten het geschil dat gedaagde met zijn bewindvoerder heeft. Zij hoeft daar ge...
 7. Erfrecht. Eindvonnis na tussenvonnis van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:2833). Moeder is op 10 maart 2013 overleden. Haar vijf kinderen zijn haar erfgenamen. Moeder heeft in haar testament één van haar vijf kinderen (gedaagde sub 2) tot executeur benoemd. De nalatenschap bevatte banktegoeden en een rekening-courantvordering op gedaagde sub 1. De erfgenamen zijn het niet eens met de wijze van...
 8. bestaan overeenkomst niet voldoende onderbouwd
 9. Prejudiciële vragen. Huurrecht. Heeft beslissing o.g.v. art. 7:267 lid 7 BW werking jegens de verhuurder? Is art. 7:267 lid 7 BW ook van toepassing op contractuele medehuur en, zo ja, heeft de beslissing op grond van die bepaling dan ook werking jegens de verhuurder?
 10. Art. 3 Europese Insolventieverordening / Nederlandse rechter bevoegd tot openen territoriale insolventieprocedure / Uitgesproken faillissement vestiging rechtspersoon / Vordering summierlijk aannemelijk / Pluraliteit aanwezig / Toestand van te hebben opgehouden te betalen / Vernietiging beschikking houdende onbevoegdheid
 11. Kort geding. Vordering tot opheffing van conservatoire afgiftebeslagen die betrekking hebben op zaken waarvoor (lease)huurkoopovereenkomsten zijn gesloten. Afwijzing. Geen schending artikel 21 Rv en overeenkomsten op goede gronden ontbonden. Belangenafweging leidt niet tot opheffing, dat sprake is van een levensvatbare onderneming is niet onderbouwd.
 12. Weigering verlof tenuitvoerlegging van arbitraal kort geding vonnis waarbij staking tenuitvoerlegging kort geding vonnis van Gerecht van Curacao is bevolen. Tenuitvoerlegging arbitraal kort geding vonnis onverenigbaar met gesloten stelsel rechtsmiddelen.
 13. Huur. Huurovereenkomst die onder het bereik van de artikel 7:271 lid 1 BW tweede volzin valt. Huurovereenkomst is van rechtswege geëindigd.
 14. Huurrecht woonruimte; medehuurderschap verkregen zonder medeweten en instemming van hoofdhuurder; beroep op artikel 7:267 lid 7 BW slaagt om die reden niet.
 15. Hof past forfaitaire systeem bij vaststellen kinderalimentatie ook toe ten aanzien van de woonlast. Er is geen sprake van een situatie als bedoeld in HR 16 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:586).
 16. Partneralimentatie, ‘ja, maar-verweer’, niet betrekken stellingen voorlopige voorzieningenprocedure, schatten inkomen, geen reële aankomende woonlasten gesteld, jusvergelijking, duur alimentatie, uitsluiten indexering.
 17. Jaren niet werken en medische situatie onvoldoende voor aannemen behoeftigheid. Uit medische stukken volgt niet dat en in hoeverre de vrouw vanwege haar medische situatie beperkt is om zelf te voorzien in haar levensonderhoud (behoefte). Bij de keuze of de noodzaak om het huwelijk te beëindigen, hoort de noodzaak en verantwoordelijkheid voortaan zoveel mogelijk zelf te voorzien in het levenson...
 18. Verlening schone lei
 19. Kort geding. Eiser vordert (onder meer) opheffing van leveringsbeslag op woning. Gedaagde vordert dat eiser meewerkt aan levering van woning aan hem. Voorzieningenrechter wijst alle vorderingen af omdat nadere bewijslevering nodig is.
 20. Incident ex artikel 223 Rv. Vordering afgewezen. Onvoldoende onderbouwd dat procedure in hoofdzaak niet kan worden afgewacht en onvoldoende zeker dat vorderingen in hoofdzaak worden toegewezen.
 21. Vordering tot ontbinding huurovereenkomst, betaling huurachterstand, ontruiming en vergoeding herstelkosten voordeur die bij politie inval is beschadigd. Vorderingen worden toegewezen waarbij de ontbinding van de huurovereenkomst (lees: ontruiming) op 1 januari 2022 wordt vastgesteld.
 22. Verzoek dwangakkoord en WSNP afwijzen. Schuldhulpverlening niet bevoegd onder art. 48 Wck.
 23. Huur bedrijfsruimte. Vord. terugbetaling waarborgsom. Verweer dat kosten herstel schade ingehouden mogen worden slaagt niet. Pp. hebben nadere overeenkomst gesloten waarmee schadekwestie geregeld. Verh. kan niet eenzijdig terugkomen op bindende afspraak.
 24. executie kort geding na ontbinding van de huurovereenkomst; geen verlenging van de huurovereenkomst door voortgezet gebruik van de woning tijdens de gerechtelijke procedures; geen noodtoestand of Covid-19 besmetting (corona) door de ontruiming.
 25. Afwijzing toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling
 26. Beeindiging huurovereenkomst. Eiseres stelt dat gedaagden de woning niet in de juiste staat hebben achtergelaten en vordert betaling van de herstelwerkzaamheden. Gedaagden erkennen de woning niet netjes te hebben achtergelaten, maar zijn het met bepaalde kosten niet eens. Naar het oordeel van de kantonrechter hebben gedaagden gelegenheid gehad om de woning netjes op te leveren en blijkt uit de...
 27. Schadestaat na ontbinding huurovereenkomst. Halvering toe te wijzen schade omdat beide partijen niet hebben voldaan aan kernverplichting uit overeenkomst.
 28. Vordering tot terugbetaling van geldlening. Beroep op verrekening uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 BW afgewezen omdat deze vordering ex artikel 3:310 BW is verjaard, in de geldleningsovereenkomst een verrekeningsverbod is opgenomen en geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking.
 29. Overeenkomst tot levering van energie door Ennatuurlijk. Kettingbeding in leveringsakte van de woning die eigenaar verplicht tot afnemen van warmte en warm tapwater. Consument zegt levering op per brief. Ennatuurlijk houdt consument aan algemene leveringsvoorwaarden waarin is bepaald dat bij afsluiting vooraf een vergoeding daarvoor moet worden betaald. Consument weigert vooraf te betalen. De k...
 30. het feit dat verschillende tarieven worden gerekend voor verschillende woonwijken die op hetzelfde net zijn aangesloten hoeft niet in strijd te zijn met het discriminatieverbod van artikel 2 lid 4 van de Warmtewet. De omstandigheden in het onderhavige geval leiden ertoe dat geen sprake is van een overtreding van het discriminatieverbod.
 31. Opzegging bankrelatie. Woninghypotheek. Particuliere klant. Agressieve en bedreigende uitlatingen van de klant. De bank kon tot het oordeel komen dat voortzetting van de bankrelatie in redelijkheid niet van haar kon worden gevergd. Opzegging niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 32. sprake van een rechtsgeldige schuldoverneming?
 33. KG ontruiming. Woonbegeleidingsovereenkomst. Gedaagde zit gedetineerd.
 34. KG burgemeestersluiting. uitvoerbaarverklaring van dit vonnis op te schorten tot een week na de uitspraak in de bezwaarschriftprocedure bij de gemeente
 35. Vorderingen naar aanleiding van onjuiste taxatie. Gestelde schade komt op grond van eigen schuld volledig voor rekening van eiseres. Vordering tot schadevergoeding afgewezen en ten aanzien van overige vorderingen is eiseres niet-ontvankelijk.
 36. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming huurwoning, verzamelwoede (hoarding), geen goed huurderschap na weigering accepteren hulpverlening door huurder.
 37. huurachterstand, ontbinding/ontruiming, beroep op corona gerelateerde omstandigheden, redelijkheid en billijkheid
 38. Nasleep affectieve relatie. Man neemt gedurende relatie alle uitgaven voor zijn rekening: geldlening, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking? Uitleg samenlevingscontract. Betalingen vanaf zakelijke rekening van de man. Gezamenlijke exploitatie van winkel. Gemeenschappelijk voordeel ontbreekt, geen kwalificatie overeenkomst als vennootschap onder firma. Kwijtschelding schulden.
 39. Verdeling na echtscheiding. Man staat onder bewind; diens bewindvoerder alsnog in rechte betrokken. Turks of Nederlands huwelijksvermogensrecht? Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Afstand door man van aandeel in overwaarde woning. Welke schulden moeten nog verrekend worden? Tussenvonnis.
 40. Huurovereenkomst woonruimte, gebreken, toegang tot het gehuurde
 41. Kort geding. Is tussen partijen een huurovereenkomst tot stand gekomen? Nee. Niet voldaan aan voorwaarden tot standkomen huurovereenkomst.
 42. Erfdienstbaarheid. Recht van overpad verkregen door verjaring.
 43. Schade wegens brand in een tweedehands zonnebank in een zonnestudio. Vordering tegen eerste verkoper en fabrikant. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Geen productaansprakelijkheid. Non-conformiteit? Onrechtmatige daad? Is het een gebrek en is dat toerekenbaar? Tussenvonnis.
 44. K.G. Ontruiming.
 45. Appelgrens (332 lid 1 Rv). Optellen vordering in conventie en reconventie (332 lid 3 Rv), tenzij sprake is van een in reconventie ingestelde vordering die geen andere strekking heeft dan om de gedaagde in conventie te bevrijden van de verplichting tot betaling van het in conventie gevorderde.
 46. Geen doorbrekingsgrond appelverbod art. 7:262 lid 2 BW (vaststelling huurprijs door Huurcommissie).
 47. Kort geding, schijt aan Corona feestjes en overlast. Gedaagden hebben ernstige overlast veroorzaakt door in hun appartementen feesten te houden, waarbij meer dan 100 mensen in het gehuurde aanwezig waren en er lachgas en cocaïne werd gebruikt. Politie heeft een inval gedaan. Gedaagden zijn toerekenbaar en ernstig tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst waar...
 48. Huurrecht woonruimte; artikel 7:267 BW; sociale huurwoning; ouders op leeftijd en hun meerderjarige dochter vorderen dat dochter medehuurder zal zijn; dochter biedt uit financieel oogpunt onvoldoende waarborg voor huurbetaling; vordering afgewezen.
 49. Huur woonruimte. Appelverbod beslissing kantonrechter waarover huurcommissie om uitspraak was verzocht. Art. 7:262 lid 2 BW. Geen sprake van doorbrekingsgronden.
 50. Verval van inboedelverzekering vanwege aanwezigheid hennepkwekerij.