Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Ontruiming woning op grond van kortgedingvonnis dat nadien in hoger beroep wordt vernietigd. Ontbinding huurovereenkomst op de voet van artikel 7:210 lid 1 BW omdat de verhuurder de woning al aan een derde heeft verhuurd en de verhuurder dus aan de ontruimde huurder geen huurgenot meer kan verschaffen. Aansprakelijkheid verhuurder voor de schade die de ontruimde huurder heeft geleden door de on...
 2. Aannemingsbedrijf Tuin heeft niet onrechtmatig jegens eiser gehandeld door als koper mee te werken aan de levering van het pand aan Tuin. De gestelde huurovereenkomst tussen de gemeente en eiser was ten tijde van de levering al rechtsgeldig geëindigd. Gedaagde mocht bovendien afgaan op de mededeling van de gemeente dat kooponderhandelingen tussen de gemeente en eiser waren geëindigd. Tuin hoef...
 3. De atelierovereenkomst en museumovereenkomst zijn rechtsgeldig opgezegd door de gemeente Den Helder. Daarom kan in het midden blijven of sprake is van huur of gebruik. Indien sprake is van huur, dan is dit huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW en niet van middenstandsbedrijfsruimte of woonruimte. Eiser heeft verzuimd tijdig opschorting van de ontruiming aan de rechter te vragen. De vorderi...
 4. Gemeente handelt niet onrechtmatig door bestemmingsplan niet verder uit te werken. Beleggingsmaatschappij heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd schade te hebben geleden door de handelwijze van de gemeente.
 5. Ontbinding overeenkomst. Ongedaanmakingsverplichtingen, teruglevering.
 6. Door Shell opgestelde Clusterbusinessplannen zijn aan te merken als bindende partijbeslissingen in de zin van artikel 7:904 lid 1 BW. Dit betekent dat partijen daaraan in beginsel gebonden zijn, tenzij gebondenheid aan die Clusterbusinessplannen in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard...
 7. Wijziging kinderalimentatie. Instemming met lagere bijdrage na verzoening. Niet opnieuw behoefte bepalen.
 8. Kort geding. Beroep op verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheid ex artikel 3:99 BW verworpen wegens ontbreken van goede trouw. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Vorderingen strekkende tot nakoming vaststellingsovereenkomst grotendeels afgewezen.
 9. herstelkosten huurwoning, art. 7:224 lid 2 BW, beschermingsbewind huurder, 14-dagenbrief voldoet niet aan eisen van art. 6:96 lid 6 BW
 10. Kort geding. Executiegeschil met betrekking tot huurbedingbeschikking.
 11. Kern van het geschil is de vraag of verhuurder de kosten voor het onderhoud aan de (kijk)tuin via de servicekosten mag doorberekenen. De huurcommissie oordeelt van niet. De kantonrechter oordeelt van wel. De kantonrechter is van oordeel dat aan de volgende criteria is voldaan: a) de tuin volgens contract deel uitmaakt van het gehuurde als onroerende aanhorigheid; b) overeengekomen is dat de di...
 12. geen spoedeisend belang in hoger beroep bij gevorderde reële executie
 13. Huur bedrijfsruimte. Huurovereenkomst gesloten? Bewijsopdracht.
 14. Executiegeschil in kort geding op de voet van artikel 438 lid 2 Rv. De geëxecuteerde is in een bodemprocedure op vordering van zijn buurman op straffe van een dwangsom veroordeeld tot het volledig verwijderen van een buitensporig grote Canadese populier uit zijn kleine achtertuin, mede omdat de stronk tegen het pand van de buurman aangroeide en de stronk en de wortels schade veroorzaakten of dr...
 15. Vaststelling kinder- en partneralimentatie. Draagkracht; geen rekening houden met IKAP-reservering. Onderbouwde behoefte wat hoger dan hofnorm, daarvan uitgaan. Geen terugbetaling (betaalde bedragen lager dan behoefte kinderen en vrouw).
 16. Tussentijdse beëindiging in verband met feitelijk drijven onderneming en geen inzage verstrekken in inkomsten- en uitgavenstromen in onderneming
 17. Vervolg van tussenarrest 6 juni 2017. Brand Febo Damrak. Plaats van ontstaan noch oorzaak van de brand is komen vast te staan. Dan ook geen wanprestatie van de huurster. Alsnog afwijzing van de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst
 18. Gezag Zorgregeling Kinderalimentatie
 19. Omvang/uitleg afspraken partijen in kort geding. Geen verlenging van de overeenkomst. Wel een redelijke voorbereidingsperiode overeengekomen gezien de voorafgaande werkwijze tijdens deze overeenkomst, de bekendheid bij beide partijen van de noodzaak daarvan voor tijdige levering aan de eindgebruiker en de toezegging de planning van de levering aan deze eindgebruiker niet in gevaar te zullen bre...
 20. het hof verklaart zich onbevoegd, gewone verblijfplaats van de kinderen is in Australië
 21. Overheidsaansprakelijkheid. De inspecteur heeft niet onrechtmatig gehandeld met zijn afwijzing van de verzoeken om ambtshalve teruggaaf op de verzoeken van Haag Wonen tot teruggave van pro rata btw over de jaren 2007 tot en met 2011 vanwege het in de noemer van de pro rata breuk opnemen van de omzet die met de verkoop van huurwoningen is behaald.
 22. Kortgeding huurzaak. Ontruiming toegewezen.
 23. Echtscheiding. Huwelijk gesloten op Curaçao. Ter zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld. Verzoek om afstorting pensioen afgewezen.
 24. Tussentijds hoger beroep tegen een tussenvonnis. Vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Had de kantonrechter de vordering aanstonds moeten toewijzen? Bekrachtiging van het tussenvonnis en terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.
 25. beroep op extinctieve verjaring t.a.v. perceel grond/water
 26. bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement, van buitenkomende oorzaak?, stelplicht en bewijslast
 27. Ontbinding huurovereenkomst wegens overtreding gebod om geen buurtgerelateerde misdrijven te plegen.
 28. Bewijswaardering, valsheid in geschrifte afgeleid uit verkeerde datering invoering Euro.
 29. "Warmtewet. Toepassing correctiefactoren niet toegestaan”
 30. KG. Ontruiming.
 31. Civiel. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 32. De online uitzending over Millionaire Makelaar (MM) in het programma “Foute Boel” hoeft niet van de SBS6 website te worden verwijderd.
 33. Aanvang realisatietermijn voor aansluiting, artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet.
 34. Partijen zijn een kinderbijdrage overeengekomen in het ouderschapsplan. De vrouw verzoekt vaststelling van deze kinderbijdrage in de voorlopige voorzieningenprocedure. Beoordeling in het kader van de voorlopige voorzieningen of de tussen partijen geldende afspraak over de kinderbijdrage niet van toepassing is, omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkhei...
 35. verhuiskostenvergoeding bij geen verhuizing, schadevergoeding wegens vermindering woongenot, termijn instellen vordering huurvermindering.
 36. Incidentele vordering tot opheffing van het loonbeslag afgewezen. De stelling van eiser in het incident dat hij geen huurovereenkomst met verweerder in het incident heeft gesloten en dat ten koste van hem identiteitsfraude is gepleegd, is door verweerder in het incident gemotiveerd betwist. Daarover zal in de hoofdzaak moeten worden beslist en op dat oordeel kan niet worden vooruitgelopen. Het...
 37. vordering ontruiming sociale huurwoning in kort geding toegewezen; door tussenpersoon gefraudeerd met inschrijvingsgegevens WoningNet; huurovereenkomst tot stand ogv bedrog en/of dwaling; buitengerechtelijk ontbonden door verhuurster
 38. Huur bedrijfsruimte. Art 7:296 BW. Dringend eigen gebruik. Belangenafweging.
 39. Huur pand (geen woonruimte). Contractuele bepaling zet bepaalde in artikel 7:216 lid 3 BW opzij.
 40. Afrekening diverse posten na verbouwing pand tussen opdrachtgever tevens verhuurder en opdrachtnemer tevens huurder. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3782.
 41. Huurrecht. Onderverhuur sociale huurwoning via Airbnb. Ontbinding en ontruiming afgewezen. Winstafdracht opbrengst.
 42. Verzoek vaststelling beslagvrije voet ex artikel 475e Rv. Niet hanteren van een beslagvrije voet voor schuldenaar die in het buitenland woont is niet in strijd met het Verdrag tussen Nederland en Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen en de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname. Appellant heeft geen volledig inzicht ge...
 43. Bewindvoerder is ontvankelijk in haar vordering tegen de woningbouwvereniging Woonwaard. Het gaat om een vordering van een potentiele huurder met een urgentieverklaring. Het beroep van de woningbouwvereniging op het voldoen aan de voorwaarden van haar “nieuwe kans” is niet onrechtmatig jegens de bewindvoerder en de onder bewindgestelde. Er is nog een oude huurschuld, die niet voor de helft is v...
 44. Partijen hebben vier overeenkomsten met elkaar gesloten inzake koop en levering van twee tweedehands scheepsmotoren en een of meer onderdelen daarvan. Vorderingen gebaseerd op non-conformiteit van een motor en samenhang met later gesloten overeenkomsten. Bepaling van de inhoud van latere overeenkomst. Duits recht van toepassing.
 45. Vervolg van tussenarrest 7 november 2017. Hof zal vergoeding verhuis- en inrichtingskosten toekennen. Verhuurster mag haar vordering tot beëindiging van de huur intrekken. Art. 7:297 lid 2 BW.
 46. Ontruiming woning gevorderd. Woning was ingericht als bedrijfsmatige seksinrichting, er heeft prostitutie in plaatsgevonden. Ondanks opzegging van de huurder heeft er geen eindoplevering plaatsgevonden en zijn er geen sleutels ingeleverd. Vordering tot ontruiming is toegewezen.
 47. Ontruiming woning in verband met overlast. Vordering toegewezen.
 48. Afrekening kosten van na aanbesteding gesloten overeenkomst tussen ROC Twente en Ricoh over multifunctionals. Ricoh heeft te veel in rekening gebracht en moet een bedrag restitueren.
 49. Afrekening kosten van na aanbesteding gesloten overeenkomst tussen ROC Twente en Ricoh over multifunctionals. Ricoh heeft te veel in rekening gebracht en moet een bedrag restitueren.
 50. Huur winkelruimte. Kosten herstel dekvloer voor rekening van huurder of verhuurder?