Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Procedure tijdig gestart na uitspraak Huurcommissie. Gebreken en dat dit aan verhuurder kan worden toegerekend onvoldoende aangetoond.
 2. conventie: overleggen Whatsapp berichten. reconventie: opheffen beslag
 3. ontbinding huurovereenkomst en ontruiming, geweldsincident, strafvonnis, huurovereenkomst onder voorwaarden, complex voor 55+, overlast, persoonlijke situatie huurder
 4. Geen recht op huurprijsvermindering omdat niet is komen vast te staan dat sprake is van onrechtmatige overlast veroorzaakt. Bovendien heeft verhuurder voldoende maatregelen getroffen en heeft huurder daaraan onvoldoende meegewerkt.
 5. Erfrechtelijke zaak. Informatieplicht executeur 4:148 BW, onrechtmatige onttrekkingen, stelplicht, nodeloos in rechte betrokken met bijpassende gevolgen proceskostenveroordeling
 6. Beroep op huurbescherming door commercieel inhuurbedrijf is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 7. Te late oplevering huurwoningen, contractuele boete, schade, schoonmaak
 8. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 9. art. 289 Rv / het is aan de rechter die over de feiten oordeelt of hij in het gegeven geval aanleiding vindt voor een veroordeling in de proceskosten. art. 5:130 BW / de VvE heeft in redelijkheid tot het besluit over de begroting kunnen komen in het licht dat het onderhoud aan het pand noodzakelijk is, verweerders niet eerder kenbaar hebben gemaakt dat zij de eenmalige verhoging van de VvE-bij...
 10. Finaal verrekenbeding. Pseudo-gemeenschap. HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389. Nalatenschap blijft buiten de verrekening. Vordering op holding valt ingevolge de HVW in de pseudogemeenschap en moet worden verrekend.
 11. Kinderalimentatie. Behoeftebepaling kinderen bij ouders die niet hebben samengewoond. Netto-inkomen wordt gebruteerd om fiscale aanspraken te berekenen.
 12. Onrechtmatige daad (amotie van chalet). Aannemelijkheid van schade. Stelplicht eiser.
 13. 7:264 BW. Huur woonruimte. Huur en membership costs in rekening gebracht. Huurrecht van toepassing op hele overeenkomst.
 14. Een echtpaar met een boerenbedrijf dat jarenlang procedeert met hun bank krijgt in twee uitspraken ongelijk. (Zie ECLI:NL:RBAMS:2023:445)
 15. Vordering tot terugbetaling van energiekosten stuit af op het finale kwijtingsbeding. Nog te betalen energiekosten worden vastgesteld. Huurpenningen en schade.
 16. aannemingsovereenkomst; ontbinding; schadevergoeding; eindvonnis na tussenvonnis
 17. Verdeling onroerend goed. Waardering: waardestijging tussen taxatiedatum en datum verdeling.
 18. Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Stilzwijgende afspraak tot obligatoire gemeenschap van woning? Ongerechtvaardigde verrijking. Is de verlengde verjaringsregeling voor echtgenoten van artikel 3:320 jo 3: 321 lid 1 sub a BW van overeenkomstige toepassing?
 19. Verdeling na echtscheiding. Artikel 3:179 lid 2 BW. Dwaling met betrekking tot het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime. Verdeling van overgeslagen goederen ná een notariële akte tot partiële verdeling.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbetaald gebleven huurvordering. Onrechtmatige benadeling schuldeiser door selectieve betaling en verkoop activa voor symbolische prijs?
 21. Overeenkomstenrecht; procesrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies waardevermeerdering gehuurd bedrijfspand; totstandkomingsgebreken, schending hoor en wederhoor. Motiveringsgebrek oordeel buitengerechtelijke incassokosten.
 22. Internationale kinderontvoering vanuit niet-verdragsland. Gewone verblijfplaats kinderen; hadden de ouders de intentie zich in Nederland te vestigen? Ondragelijke toestand, is daarvoor voldoende gesteld? Verzet kinderen en mate van rijpheid. Artikel 20 HKOV. Artikel 8 EVRM.
 23. De rechtbank wijst het verzoek van echtgenote 2, om voor recht te verklaren dat de door echtgenote 1 gedane afstand van de gemeenschap van goederen nietig is, af. De rechtbank komt tot de conclusie dat echtgenote 1 haar recht om afstand te doen niet op grond van artikel 1:107 BW heeft verloren. Niet gebleken is dat echtgenote 1 zich ten aanzien van de elektrische fiets, de bakfiets en de auto o...
 24. De vordering ziet op betaling van stookkosten van het voorgaande jaar. De oude verhuurder is niet gerechtigd om betaling van deze kosten te vorderen. Deze rechten zijn namelijk met de eigendomsoverdracht van het gehuurde overgaan op de nieuwe huurder
 25. Dwaling. Causaal verband. Stelplicht en bewijslast. Hoor en wederhoor.
 26. Betreft het vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2022:2945. Huurster heeft 3 maanden de tijd gekregen om aan te tonen dat zij haar ex-vriend buiten de deur kan houden en daarmee de overlast die zij veroorzaakt, te staken. Zij heeft in die drie maanden toch overlast veroorzaakt. De vordering tot ontruiming van de woning wordt daarom toegewezen. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van huurster krijgt zi...
 27. Bodemverontreiniging. Vordering vernietiging overeenkomst en schadevergoeding. Grondslagen: dwaling, bedrog, onrechtmatige daad. Afwijzing vorderingen wegens verjaring.
 28. Huurrecht. Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Eindvonnis na tussenvonnis ECLI:NL:RBROT:2022:6545.
 29. Effectenlease
 30. Vordering van executeur ten behoeve van nalatenschap op één van de erfgenamen. Tussenkomst door andere erfgenaam met vordering tot verdeling volledige nalatenschap. Oproeping als derde van derde en laatste erfgenaam, die verstek laat gaan. Vordering van exexcuteur en vordering na tussenkomst in principe toewijsbaar. Uitlating voortzetting procedure.
 31. preventieve garantieclausule of primaire dekkingsomschrijving?
 32. Kort geding – regeling in vonnis - ontruiming
 33. Betreft een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. Het dringend eigen gebruik bestaat in dit geval uit sloop met vervangende nieuwbouw. Het dringend eigen gebruik is voldoende aannemelijk, vast staat dat er andere passende woonruimte voor de huurder beschikbaar is en de belangenafweging valt uit in het voordeel van de verhuurder. Het belang bij het uitv...
 34. beschikking verlenging ondertoezichtstelling
 35. Verzoek voorlopige voorziening, artikel 287b Fw, inkomsten uit eigen onderneming, Bbz-krediet, toewijzing verzoek.
 36. beëindiging gezag.
 37. Aruba. Koop te bouwen woning. Exoneratiebeding. Redelijkheid en billijkheid. Ontbinding. Schadebegroting. Surseance van betaling. Gehomologeerd schuldeisersakkoord.
 38. Onterecht ontslag op staande voet. Ontbinding op de g-grond. Billijke vergoeding en kosten rechtsbijstand.
 39. Eiseres in conventie niet-ontvankelijk, bewindvoerder had als eiser moeten optreden. In reconventie wordt ontruiming toegewezen.
 40. Kort geding. Vordering om water- en stroomtoevoer naar gehuurde (weer) aan te sluiten afgewezen.
 41. Eiser/verweerder 1 en gedaagde/eiser zijn beide 50% aandeelhouder en bestuurder van MVD Europe. Eiser/verweerder 1 heeft recent geconstateerd dat ten laste van MVD Europe grote betalingen zijn gedaan aan gedaagde/eiser en aan hem gelieerde (rechts)personen. Eiser/verweerder 1 heeft als medebestuurder belang bij zijn vordering tot inzage in de bankrekeningafschriften en administratie van MVD Eur...
 42. Huur bedrijfsruimte. Brand, hennepkwekerij. Tekortkoming huurder (7:290, 7:219 BW).
 43. Hoogte behoefte, huwelijk slechts 1 jaar geduurd, draagkracht, man heeft sinds 2020 een eigen onderneming, verdeling inkomstenbelastingschuld.
 44. Bouwzaak. Het belangrijkste verwijt aan de aannemer in deze zaak, waar een aantal andere punten ook spelen, is dat hij de aansluiting van de gevel op de vloer bij de verbouwing van drie woningen niet goed heeft uitgevoerd en niet heeft gewaarschuwd toen bleek dat de feitelijke situatie afweek van de tekeningen. De door het hof benoemde deskundige heeft geoordeeld dat de uitvoering op eigen init...
 45. belangenafweging huurrecht: belang van de vrouw weegt zwaarder. Verzoek tot terugbetaling van €10.000,- afgewezen bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing van de man. Artikel: 827 lid 1 sub e RV juncto 7:266 lid 5 BW
 46. Huur tijdens overeenkomst niet betaald. Toewijzing huurachterstand en ontruiming gehuurde.
 47. Voorlopig deskundigenbericht.
 48. Ontruiming wegens ernstige overlast.
 49. Huurachterstand, betalingsregeling
 50. Nakoming vaststellingsovereenkomst. Toewijzing ontruiming woning.