Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Het warenhuisconcern HBC mag geen getuigen horen over hoe de contracten met verschillende verhuurders van panden tot stand zijn gekomen.
 2. Een huurster die bijen houdt op haar balkon mag haar bijenkast (voorlopig) houden.
 3. De parkeerovereenkomst tussen Q-Park en een van de (vaste) gebruikers van de Mahler parkeergarage op de Zuidas is niet aan te merken als huurovereenkomst, omdat het object van het gehuurde onvoldoende bepaalbaar is.
 4. Brandverzekering. Schadevaststelling op grond van de verzekeringsvoorwaarden. Onderverzekering. Is assurantietussenpersoon in zijn zorg jegens verzekeringnemer tekortgeschoten?
 5. Eindvonnis. Het bij tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2020:756) opgedragen bewijs niet geleverd. Het verzet tegen de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis is ongegrond.
 6. Overeenkomst van aanneming van werk of zijn de werkzaamheden uitgevoerd op basis van regie. Aanneming van werk overeengekomen, maar gelet op de consequente en eensgezinde handelwijze van partijen bij aanvang, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden, moeten zij worden geacht nader te zijn overeengekomen dat de werkzaamheden zouden worden verricht op basis van regie.
 7. Huur woonruimte. Drugshandel in het gehuurde. Onvoldoende toezicht door huurder op het gehuurde. Geen overmacht aan zijde huurder. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming.
 8. Caribische zaak. Huurrecht. Concordantiebeginsel. Timeshare-overeenkomsten. Is art. 7:226 BWSM ("koop breekt geen huur") ook van toepassing wanneer sprake is van eigendomsoverdracht door een ander dan de verhuurder? Anticipatie mogelijk op Ontwerp Timeshare Ordinance? Is de verkrijger die niet de verhuurder is, gehouden de gebruiksrechten van de timeshare-nemers te eerbiedigen?
 9. Betalingen ten laste van vastgoed-C.V.’s. door voormalig (indirect) bestuurder. Vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:1831.
 10. overeenkomst van opdracht; toereikende volmacht; vervangende schadevergoeding toegewezen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2888.
 11. geen afgifte van camerabeelden gemaakt bij een strafvorderlijke huiszoeking
 12. afgewezen, aanmaning voldoet niet aan art 6:96 lid 6 BW
 13. ontruimingstermijn op 2 weken gesteld
 14. Belanghebbende – informant – recht uit EVRM
 15. KG Gebrek huur bedrijfsruimte? Komst van een hospice in een bedrijfspand leidt niet tot vermindering huurgenot (gebrek) voor zakelijke huurder van een andere verdieping in dit pand.
 16. huur woonwagenstandplaats, bodemverontreiniging, geen tekortkoming, onrechtmatige daad of gebrek
 17. Ontruiming afgewezen. De gevolgen van de Covid 19-pandemie ontslaat huurster niet van haar betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst en een verdeling van de negatieve gevolgen gelijkelijk over beide partijen is in deze zaak vooralsnog niet aan de orde. Grote financiële belangen.
 18. Vordering strekt tot voldoening van een geldsom. Vordering toegewezen.
 19. Eigendom door verjaring van strook grond en water.
 20. Executiegeschil. Schorsing van door het hof toegewezen ontruiming in een kortgedingprocedure, totdat daarover in de bodemprocedure is beslist. Belangenafweging en primaat bodemprocedure.
 21. Bewijswaardering met betrekking tot het verweer van voormalig huurder dat de verschuldigde huurtermijnen gedurende een periode van ruim twee jaar contant zijn betaald.
 22. Kort geding. Afwijzing van een gevorderd gebod om “De Hypotheker” te verplichten de franchiseovereenkomst met een franchisenemer (tijdelijk) te verlengen.
 23. huur bedrijfsruimte / corona / onvoorziene omstandigheden / gebrek / huurkorting
 24. Bruikleen overeenkomst; gebruikersvergoeding; tijdelijk gebruik; tekortkoming in de nakoming.
 25. Goederenrecht. Erfgrensgeschil in kort geding. Ontgronding van de eigendom van een ander? Uitleg van de koopovereenkomst en van de leveringsakte. Aannemelijk is dat de eigendomsgrens loopt conform de visie van eiseres. Gedaagde wordt veroordeeld om mee te werken aan aanwijzing van die grens aan het Kadaster.
 26. KG vordering terugbetaling voorschot "charter price" deels toegewezen.
 27. Kort geding. Franchiseketen. Contant betaalde bestellingen niet geregistreerd in kassasysteem, naast andere verwijten over en weer. Mag de franchisegever de ontbinding van een franchiseovereenkomst en huurovereenkomst op dit moment effectueren?”
 28. Toewijzing vordering tot ontruiming woonruimte in verband met (erkende) huurachterstand; Vordering tot ontbinding huurovereenkomst afgewezen aangezien de huurovereenkomst reeds door een opzegging is beëindigd.
 29. Vorderingen i.v.m. huur staanplaats toegewezen.
 30. schenkingen, erfenis en stamrecht bij niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 31. Is de wettelijke gebrekenregeling toepasselijk bij deze bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW?
 32. Vordering tot schorsing van de executie voor zover deze betrekking heeft op de betaling van de partneralimentatie toegewezen. Het wegvallen van het inkomen van eiser is niet aan hem verwijtbaar. Het is een gevolg van de verspreiding van het coronavirus en de in verband daarmee genomen beslissing van de regering van Aruba om (onder meer) alle restaurants te sluiten. Dit betreffen uitzonderlijke...
 33. Vergoedingsrecht met betrekking tot tijdens affectieve relatie ten behoeve van de andere partij gedane betalingen? Overeenkomst, ongerechtvaardigde verrijking, redelijkheid en billijkheid.
 34. Kort geding. Vordering tot staken executie wordt toegewezen. De bank kan zich niet op het recht van parate executie beroepen nu hypotheekgever niet in verzuim verkeert.
 35. voorlopig gebruiksrecht huurwoning na verbreking relatie. Omstandigheden partijen gelijk. (Grotere) financiële draagkracht van de man geeft doorslag in de belangenafweging. Gebruik woning voorlopig aan de man toegewezen
 36. Huur woonruimte. Betekenis beding in erfpachtakte tussen gemeente en oorspronkelijke verhuurder met betrekking tot huurprijsverhogingen. Overgang naar andere verhuurder. Allonges met betrekking tot huurprijsverhogingen in relatie tot beding in erfpachtakte. Belang van appellanten. Aanspraak van medehuurder op bedingen in een allonge?
 37. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2019:4089. Werknemer is op staande voet ontslagen. Werkgever verwijt werknemer dat hij frequent en structureel meer uren dan werktijd heeft genoteerd dan hij daadwerkelijk heeft gewerkt. Bewijswaardering. Het hof beveelt een nieuwe mondelinge behandeling en neemt daarvoor een agenda in de beschikking op.
 38. Tussenvonnis. Kernverplichting overeenkomst niet nagekomen. Boetebedrag in beginsel verschuldigd. Beroep op matiging boete. Onduidelijk aan de hand waarvan de boete is berekend en vastgesteld. Gelegenheid partijen om zich hierover uit te laten.
 39. Eindarrest. Regresrecht tussen hoofdelijk verbonden huurders. Verdeelsleutel als een van beide het gehuurde verlaat.
 40. In geschil is de vraag of een door partijen ondertekend document, dat betrekking heeft op het gebruik van meerdere bedrijfsruimten, aangemerkt moet worden als één overeenkomst van huur en verhuur of dat per bedrijfsruimte sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 41. Huur woonruimte. Verzoek huurverlaging wegens gebreken door Huurcommissie toegewezen. Huurder gaat vervolgens naar kantonrechter in verband met de in zijn ogen te late ingangsdatum. Kantonrechter oordeelt dat geen gebrek aanwezig is en wijst alle vorderingen op die grond af. Kan huurder worden ontvangen in zijn hoger beroep? Alleen voor zover het gaat om een andere vordering dan verlaging van d...
 42. Presidentsrekesten. Verzoek curator tot verkrijgen van verlof voor inroepen ontruimingsbeding toegewezen. Omdat de curator de onroerende zaak verkoopt op basis van een afspraak met de hypotheekhouders kan de curator, als lasthebber van de Rabobank, het ontruimingsbeding inroepen en de rechten van de Rabobank op grond van het hypotheekrecht uitoefenen.
 43. Man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd maken afspraak bij echtscheidingsconvenant dat man in woning blijft wonen en de woning onverdeeld blijft. Man kan niet voor onbepaalde tijd in onverdeelde woning blijven wonen zonder ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid vrouw uit hypothecaire geldlening. Man miskent daarmee het bepaalde in artikel 3: 178 lid 5 BW nu er geen nieuwe overeenkoms...
 44. (on)bevoegde onderhuur: tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst als hoofdhuurder, betalen huurpenningen na einde hoofdhuurovereenkomst, oplevering woning, schadeplichtig zowel tav huurtermijnen als eventuele opleveringsgebreken. Gebonden door digitale ondertekening, voldaan vereisten art 3:15a BW. Geen ingebrekestelling vereist om huurder in verzuim te laten komen bij niet juiste wi...
 45. Ontbinding en ontruiming. Vordering erkend.
 46. Presidentsrekesten. Verlof voor inroepen huurbeding verleend. Nu de eigenaar/hypotheekgever niet heeft meegewerkt aan de taxatie en de taxateur niet in de gelegenheid heeft gesteld de woning van binnen te inspecteren, kon de bank niet uitsluiten dat er (onbekende) huurders zijn die zich op huurrechten zouden kunnen beroepen. De bank behoefde daarnaar geen nader onderzoek te verrichten.
 47. Executoriale verkoop van verhypothekeerde woning. Betalingsachterstand ingelopen? Inbreuk op eigendomsrecht? Bewijslastverdeling. Verzwaarde motiveringsplicht.
 48. Wsnp-zaak: bekrachtiging in hoger beroep van een verlenging van de termijn
 49. Terugvordering van geldleningen van € 78.000,- en € 122.000,-. Gedaagde beroept zich op dwaling en stelt tevens dat de geldleningen voor de vorm zijn opgemaakt, mede gelet op de affectieve relatie met de geldleenverstrekker. Inmiddels is de geldleenverstrekker overleden en hij heeft gedaagde als legataris benoemd in zijn testament. De rechtbank gelast alsnog een mondelinge behandeling, gecombin...
 50. Ontruiming huurwoning wegens het veroorzaken van ernstige en langdurige overlast aan de woonomgeving, vernieling van de woning waardoor gevaarlijke situaties zijn ontstaan en een huurachterstand.