Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Moratorium toegewezen. Voldoende aannemelijk dat de lopende termijnen kunnen en zullen worden betaald.
 2. verzet, buitengerechtelijke ontbinding koopovereenkomst recreatiewoning, economisch eigendom, juridisch eigendom, (feitelijke) levering, schadevergoeding
 3. Saneringskrediet 18 maanden. Voorstel uiterste waartoe verzoekster in staat moet worden geacht. Voorstel gunstiger resultaat voor de schuldeisers.
 4. Ontbreken ouderschapsplan, echtscheiding uitgesproken, hoofdverblijf (over eens), zorgregeling (grotendeels over eens), kinderalimentatie berekend, huurrecht (over eens).
 5. Kort geding. Burgemeestersluiting wegens prostitutiewerkzaamheden in de woning. Terecht buitengerechtelijk ontbonden. Ontruiming woning toegewezen. Belang van het kind staat daaraan niet in de weg.
 6. Na de verkoop van het perceel door de verhuurder is de huurovereenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar. Niet is vast komen te staan dat de huurder en de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden hebben beëindigd. De huurder is daarom nog huur verschuldigd over de afgelopen jaren.
 7. De netbeheerder vordert een vergoeding voor het energieverbruik over de periode dat de bewoner geen energieleverancier had. Dat de afspraken tussen de bewoner en zijn verhuurder met terugwerkende kracht zijn gewijzigd, komt voor rekening en risico van de bewoner. De bewoner is daarom een vergoeding verschuldigd aan de netbeheerder, ook al heeft hij aan zijn verhuurder ook al een vergoeding voor...
 8. Ontbinding en ontruiming woning toegewezen met langere ontruimingstermijn. Niet tijdige vroegsignalering en belang van het kind staan daaraan niet in de weg. Betaling huurachterstand ook toegewezen.
 9. art. 15 AVG / inzageverzoek / verzocht om een volledig overzicht van verwerkte gegevens en kopieën / tussenbeschikking
 10. Bemiddelingsovereenkomst huur woonruimte; courtage niet toegestaan
 11. Geen dwaling of toerekenbare tekortkoming bij de totstandkoming van koopovereenkomst van beleggingspand. Beroep op rechtsverwerking faalt.
 12. De huurder heeft de gestelde gebreken aan het gehuurde onvoldoende onderbouwd. De vordering tot herstel en huurprijsvermindering wordt daarom afgewezen. Dat geldt ook voor de gevorderde materiele en immateriele schadevergoeding.
 13. Huur. Vordering achterstallige huursommen en vergoeding reparatie- en herstelkosten na oplevering woning.
 14. Partij A stelt dat zij een aanneemovereenkomst met partij B (handelend vanuit zijn eenmanszaak bedrijf 2), heeft gesloten voor het herstellen en afbouwen van een chalet dat zij heeft gekocht. Volgens haar is partij B de overeenkomst niet nagekomen en heeft zij de overeenkomst ontbonden. Zij vordert in conventie (onder meer) een verklaring voor recht dat de overeenkomst is ontbonden, terugbetali...
 15. De rechtbank veroordeelt de gedaagde tot betaling van bedragen aan de eisers. Eisers vorderden betaling van bedragen van de gedaagde vanwege openbaar gemaakte muziek. Eisers zijn belast met de inning van vergoedingen betreffende auteursrechten op muziekwerken.
 16. Tussenvonnis. Vordering tot terugbetaling geldleningen deels toewijsbaar, deels bewijsopdracht. Verweren dat lening reeds is afbetaald, dat schriftelijke overeenkomst niet de ware partijbedoeling weergeeft en beroep op verjaring verworpen. Beroep op verrekening gepasseerd nu de gegrondheid daarvan niet eenvoudig is vast te stellen (artikel 6:136 BW).
 17. Kort geding. Vordering binnentreden in huurwoning voor onderhoud cv-installatie bij verstek toegewezen. Afwijzing machtiging bijstand sterke arm, nu deurwaarder deze bevoegdheid al heeft.
 18. De bewoners wonen allen in een voormalig kantoorpand. Ieder van de bewoners heeft in verband daarmee in het verleden een zogenaamde bruikleenovereenkomst gesloten met partij B 1. In een eerder kort geding (najaar 2023) is de vordering van partij B 1 tegen de bewoners tot ontruiming van het pand afgewezen. De bewoners verblijven nog steeds in het pand en vorderen in dit kort geding – op straffe...
 19. Aansprakelijkheid beschermingsbewindvoerder, diverse schadeposten; causaal verband. Veroordeling schadevergoeding i.v.m. bijzondere bijstand.
 20. huurzaak; huur bedrijfsruimte; De zaak draait om de vraag of eiseres de huurovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd. Partijen verschillen van mening over de looptijd van de huurovereenkomst. De kantonrechter stelt de looptijd vast aan de hand van uitleg van de overeenkomst (Haviltex).
 21. In deze zaak gaat het om de vraag wie de eigenaarslasten van de woning moet betalen en om een gebruiksvergoeding. Het tijdelijke verblijf elders heeft het gebruik van de woning niet (tijdelijk) beëindigd.
 22. Ontbinding en ontruiming woning en parkeerplaats toegewezen. Betaling huurachterstand ook toegewezen.
 23. Huur. Vordering ontbinding en ontruiming afgewezen. Onvoldoende gesteld dat sprake is van verboden onderverhuur. Verhuuradvertentie rechtvaardigt niet de ontbinding met haar gevolgen.
 24. Particuliere verhuurder handelt in dit geval niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Richtlijn oneerlijke bedingen niet van toepassing.
 25. Onrechtmatigheid plaatsing (bar)container? ja, beperking in drijven horecaonderneming. Gedeeltelijke toewijzing van gevorderde schadevergoeding.
 26. geen spoedeisend belang bij vordering tot voorschotbetaling op gestelde schade aangenomen.
 27. Vaststelling van een zorgregeling die kan dienen als kader waarbinnen toegewerkt wordt aan de opbouw van contact. art. 1:253a lid 4 BW, art. 1:377e BW.
 28. Vordering tot niet-ontvankelijkheid in incident. Eiser heeft een vordering ingesteld op grond van artikel 7:262 lid 1 BW. Betekening van de (1e) dagvaarding was op tijd, maar de zaak is niet tijdig en correct ingeschreven bij de rechtbank (dagvaarding per post kwam te laat en is geretourneerd). De dagvaarding is wel tijdig ingediend via Veilig Mailen. Geen herstelexploot uitgebracht. Eiser heef...
 29. Verkeersongeval. Meerdere auto's. Aansprakelijkheid. Gevaarljk rijgedrag. Voldoende afstand houden.
 30. vordering zoon tot voortzetting huurovereenkomst van overleden moeder, artikel 7:268 BW, duurzame gemeenschappelijke huishouding
 31. Executiegeschil. In geschil is de vraag of het ontruimingsvonnis ten uitvoer kan worden gelegd nu volgens de curator van de gefailleerde huurder het faillissementsprocesrecht van artikel 28 FW niet in acht is genomen.
 32. Eisers vader huurde een woonwagenstandplaats van gedaagde. De vader is overleden. Eiser is geen voorzettende huurder (artikel 7:268 BW). Eiser is ook geen eerste rechthebbende op de woonwagenstandplaats. De in reconventie gevorderde ontruiming wordt toegewezen.
 33. Aruba. Artt. 7:752 en 7:274 lid 2 BW. Opzegging huur bedrijfspanden aan Palm Beach Strip. Appelverbod niet van toepassing. Geen toestemming huurcommissie vereist.
 34. Huurzaak. Ontbinding huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming woning en betaling (achterstallige) huur en gebruiksvergoeding.
 35. gebiedsverbod wegemns overlast voor de dochter van huurders. Voorwaardelijke ontruiming wordt afgewezen omdat de huurders er alles wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt aan hebben gedaan om hun dochter bij te sturen en de benodigde hulp voor hun kwetsbare dochter te krijgen. Gebleken is dat het niet verantwoord is als de dochter op straat terecht komt. Niet aannemelijk dat in een bodemprocedu...
 36. Huur bedrijfsruimte. Schade bij oplevering na opzegging. Wettelijk vermoeden uit artikel 7:224 lid 2 BW. Geen algemene bepalingen van toepassing op de mondelinge huurovereenkomst. Gevorderde herstelkosten afgewezen.
 37. Verzekeringsrecht. Uitleg polisvoorwaarden. Verzekeraar hoeft geen dekking te verlenen aan eiseres onder masterpolis voor schade aan een wisselstopmachine.
 38. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Rechtbank stelt geen zorgregeling vast omdat de man afstand wil nemen van de vrouw en het kind. Geen draagkracht alimentatie vanwege schulden. Huurrecht.
 39. Medehuurderschap ex artikel 7:267 BW?
 40. Kort geding. Huurrecht. Vordering tot ontruiming van het gehuurde (kiosk) ivm huurachterstand toegewezen.
 41. Huur woonruimte. Ontbinding van de huurovereenkomst afgewezen. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Oneerlijke bepalingen.
 42. Kort geding. Huur. Niet als goed huurder gedragen. Ontruiming.
 43. Huurachterstand met rente en buitengerechtelijke incassokosten toegewezen. Verweer van huurder dat hij de huur elke maand heeft betaald, faalt.
 44. Huur woonruimte. Artikel 7:272 lid 2 BW. Geen sprake van de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' (artikel 7:274 lid 1 sub c BW). In reconventie herstel van gebreken, huurprijsvermindering (artikel 7:207 lid 1 BW jo. artikel 7:257 lid 1 BW) en terugbetaling van een deel van de huur en (service)kosten gevorderd.
 45. Vordering tot cassatie in het belang der wet. Is de Gecertificeerde Instelling in een procedure tussen ouders over gezag en/of omgang belanghebbende?
 46. Geschil tussen 2 vennootschappen over onbetaalde rekningen, verbroken samenwerking, niet gerealiseerde overname, onbetaald gebleven kickbackfees, rekening en verantwoording over aannemingsprojechten.
 47. verzoek adoptie meerderjarig persoon. De rechtbank stelt vast dat niet is gebleken van zeer bijzondere omstandigheden waardoor in het licht van artikel 8 EVRM kan worden voorbij gegaan aan het feit dat * ten tijde van het verzoek tot adoptie al meerderjarig was. Verzoek afgewezen.
 48. De rechtbank verklaart het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrong. Partij betwist een parkeerboete omdat het ging om een verhuurd voertuig.
 49. Huurachterstand met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten toegewezen. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Eventuele onderlinge afspraken tussen huurders hebben geen gevolgen voor die aansprakelijkheid.
 50. Huurprijsvermindering vanwege gebreken (overlast en lekkages)