Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Gedaagde is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst, door (1) het aanwezig hebben van 393 gram hennepgruis en een bedrijfsmatige hennepkwekerij en (2) het verschaffen van elektriciteit aan een buurman. Deze tekortkomingen rechtvaardigen echter geen ontbinding van de huurovereenkomst, omdat o.a. voldoende aannemelijk is geworden dat het hennepgruis voor eigen gebruik was bedoeld e...
 2. Beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik t.b.v. herontwikkeling woonwijk. Sloop wegens de bouwkundige staat van het gehuurde zelf en tevens ingegeven door stedenbouwkundige, sociaal-economische en volkshuisvestelijke aspecten. Gelet op de bijzonderheden van dit specifieke geval een iets hogere tegemoetkoming op grond van artikel 7:275 lid 1 BW. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
 3. Vordering tot ontruiming huurwoning toegewezen: aanhoudende overlast.
 4. Vervangende toestemming verhuizing Vervangende toestemming inschrijving school Hoofdverblijf Zorgregeling
 5. Ontbinding op grond van art. 7:669 lid 3 sub e BW. Vervolg op HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:106. Is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten, zodanig dat in redelijkheid van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren? Kenbaarheidsvereiste.
 6. Nakoming boetebeding in verband met te late betaling van overeengekomen koopsom en huurprijs. Matiging van de boete (ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, ECLI:NL:HR:2018:207).
 7. Geen vervangende toestemming verhuizing met kinderen na geboorte van kind met nieuwe partner, onvoldoende noodzaak, onvoldoende wijziging van omstandigheden na eerdere in hoger beroep bekrachtigde afwijzing op verzoek.
 8. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap 34 jaar na ontbinding. Gemeenschappelijke woning. Wijze van verdeling: verkoop. Peildatum waardering: datum van verdeling of datum echtscheiding 1986; redelijkheid en billijkheid; beroep op rechtsverwerking.
 9. Samenwerkingsovereenkomst in de horeca aangemerkt als arbeidsovereenkomst.
 10. Vordering tot ontruiming huurwoning toegewezen. Ernstige overlast.
 11. Faillissementsrecht. Heeft curator aanspraak op verkoopopbrengst verpande zaken ingevolge art. 57 lid 3 Fw? Uitleg afspraken curator en pandhouder over parkeren opbrengst beweerdelijke bodemzaken.
 12. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Bank schond zorgplicht door rentederivaat te adviseren met, zoals verzocht door cliënt, een looptijd van tien jaar. Kon hof beroep op eigen schuld (art. 6:101 BW) afwijzen? Vaststelling hypothetische situatie zonder tekortkoming met het oog op vaststelling schade.
 13. Vennootschapsrecht. Sprake van arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst? Medewerking aan ontbinding besloten vennootschap. Onttrokken gelden uit vennootschap.
 14. Bewijs van overeenkomst. Stellige ontkenning handtekening. Bewijsaanbod. Geen ambtshalve bewijsopdracht.
 15. Luchtvaartclaim. Beroep op doorwerking van buitengewone omstandigheid slaagt (intrekken en het opleggen van een later slot).
 16. huur hotel; nieuwe huurder; afspraak betaling restant exploitatievergoeding die met vorige huurder was afgesproken – mag dat? artikelen 7:307 en 308 BW nvtp
 17. Kort geding, huur woning. Ordemaatregel gevorderd wegens ernstige overlast (in eerste aanleg geen ontruiming gevorderd). Gevorderde ordemaatregel ging volgens hof te ver. Inmiddels in bodemprocedure huurovereenkomst ontbonden en ontruiming bevolen.
 18. Geluidhinder. Toetsingskader. Laagfrequent en tonaal geluid. Deugdelijkheid meetrapporten. Onrechtmatige geluidhinder door bedrijf op twee dagen. Schadevergoeding. Verbod met dwangsom. Verhuurders niet aansprakelijk.
 19. Uitzendovereenkomst. Beroep op uitzendbeding tijdens ziekte rechtsgeldig, want inlener geeft te kennen de opdracht te eindigen. Einde van rechtswege. Artikel 7:691 lid 2 BW.
 20. Hoedanigheid huurder, eisvermeerdering buiten beschouwing gelaten, huurovereenkomst beëindigd, conventie en reconventie gedeeltelijk toegewezen, proceskosten gecompenseerd. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:12610
 21. De kantonrechter gelast een mondelinge behandeling om de zaak met partijen te bespreken. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:12611
 22. Huur. All-in huurprijs is gesplitst. Afrekening servicekosten. Verdeelsleutel. Ontbinding huurovereenkomst niet gerechtvaardigd.
 23. Langdurig onverdeeld gebleven boedel New Orleans. Toekenning in eigendom van één kavel aan een gebruiker en van de rest van het terrein aan FKP, tegen een vergoeding aan afstammelingen van de oorspronkelijk rechthebbende. Artikel 3:200a lid 3 BW.
 24. Eiser procedeert als curator in het faillissement van Color Coating (CC). Hij vordert (onder meer) een verklaring voor recht dat gedaagde geen vordering heeft op CC en ook geen (rechtsgeldig) pandrecht heeft gevestigd ter versterking van die vordering. Daarnaast vordert de curator onder meer dat gedaagde rekening en verantwoording aflegt van de bedragen die zij heeft geïnd ten behoeve van CC, e...
 25. “Overheidsaansprakelijkheid. Eiseres bestrijdt de juistheid van de door de Staat uitgevoerde taxaties van opstallen van geveilde locaties van benzinestations op grond van de Benzinewet en vordert aanvullende vergoedingen. Bevat de Taxatiewijzer de juiste methodiek? Beroep op artikel I Eerste Protocol EVRM.”
 26. Effectenlease. Tussenarrest. Bij vaststelling van de schade mag rekening worden gehouden met de fiscale voordelen die afnemer als gevolg van de leaseovereenkomsten heeft genoten. Bij overname van de aandelen door afnemer is geen sprake van schade uit hoofde van een fictieve restschuld. Afnemer heeft de leaseovereenkomsten vervroegd beëindigd. Niet is komen vast te staan dat in art. 3 van de lea...
 27. ACH heeft in eerste aanleg en hoger beroep geen verweer gevoerd. Het hof wijst de vordering van Volksbank toch af omdat deze ongegrond voorkomt. De stelling van Volksbank dat verkoop en levering van de villa aan ACH uitsluitend ten doel heeft de villa aan het verhaal van Volksbank te onttrekken stuit reeds af op de omstandigheid dat onvoldoende is gesteld voor de conclusie dat verkoper ten tijd...
 28. Huur woonruimte. Nieuwe huurachterstand? Imputatieregels van artikel 6:43 BW. Vordering tot ontbinding en ontruiming afgewezen. Executoriaal beslag op huursubsidie voor achterstallige huurtermijnen nietig. Artikel 45 lid 1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR).
 29. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Tussentijdse beëindiging met wederzijds goedvinden? Art. 7:293 lid 3 BW. Art. 3:33-3:35 BW. Aanspraak huurtermijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:248 lid 2 BW.
 30. Huurovereenkomst bedrijfsruimte met het oog op overname door huurder van de exploitatie van de daarin door verhuurder geëxploiteerde massagesalon. Weigering exploitatievergunning aan huurder omdat het gevaar bestond dat deze mede zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (artikel 3 lid 1 onder b van de Wet Bibob). Is deze weigering onrechtmatig jegens verhuurder vanwege strijd met de on...
 31. Franchise en onderhuur. Ontbinding hoofdhuurovereenkomst. Latere ontbinding onderhuurovereenkomst. (Niet-)nakoming onderhuurovereenkomst in het tussenliggende tijdvak. Eigen schuld onderhuurder / schadebeperkingsplicht? Effect ontbinding onderhuurovereenkomst. Rol redelijkheid en billijkheid in verband met wanprestatie onderhuurder door het plegen van fraude. Goodwillvordering onderhuurder.
 32. Vordering van huurders van woonappartementen in een appartementencomplex tot vermindering van de huurprijs op de voet van artikel 7:207 BW wegens geluids-, stank en andere overlast als gevolg van ingrijpende werkzaamheden aan de gevel van het appartementencomplex. Die gevelwerkzaamheden waren noodzakelijk omdat een constructiefout is gemaakt bij de bouw van het appartementencomplex. De genoemde...
 33. Uitleg bepaling over winstafhankelijke prestatiebeloning in aanvullende arbeidsovereenkomst
 34. Tussenvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, waardering aandelen na deskundigenbericht, niet meewerkende man, kosten deskundige voor rekening van man, nadere akte over (eenzijdige) verkoop appartement door man. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de man niet (tijdig en volledig) meewerkt. De man voert in procedure hetzelfde aan als hij al bij de deskundige heeft aangevoerd, die daarop gemot...
 35. Goederenrecht. Geen verkrijgende verjaring van strook grond door de geïntimeerde. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, heeft de geïntimeerde of zijn rechtsvoorganger geen bezit verkregen. Door met toestemming van een rechtsvoorganger van de appellant een schutting op de strook te plaatsen, is die rechtsvoorganger hooguit houder/gebruiker van de strook grond geworden. Ook gras zaaien/onderh...
 36. Verenigingsrecht. Besluit van bestuur van vereniging van volkstuinders tot opzegging lidmaatschap van de appellante. Ingevolge artikel 2:15 BW had de appellante binnen een jaar na de dag waarop zij van het opzeggingsbesluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd, een vordering tot vernietiging daarvan kunnen indienen bij de rechtbank. Zij heeft dit niet gedaan, zodat het besluit tot opze...
 37. Huurrecht. Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Dringend belang bij persoonlijk gebruik voldoende aannemelijk? Staat rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst in de weg aan huurbeëindiging?; HR 24 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2255 (Tokkie/Michael); lotsverbondenheid? Contractsoverneming? Verhuis- en inrichtingskosten.
 38. Kort geding. Huurovereenkomst woonruimte. Bij huiszoeking heeft de politie een pistool en drugs aangetroffen. Bestuurlijke waarschuwing van de burgemeester. Het betreft hier gedragingen van de zoon van de huurder, maar in het licht daarvan heeft de huurder zelf zich niet als goed huurder gedragen. Vgl. Hoge Raad ECLI:NL:HR:2007:AZ8743. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is de vordering tot...
 39. Huur van woonruimte. Incidentele voorzieningsvordering tot ontruiming c.a. afgewezen.
 40. Echtscheiding met nevenvoorzieningen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling en de kinderalimentatie.
 41. Kort geding. Verhuurd pand deels beschadigd door brand. Vraag of verhuurder gerechtigd is de huurovereenkomst om die reden op grond van artikel 7:210 BW te ontbinden. Uitleg van de in artikel 7:206 BW geformuleerde uitzondering op de verplichting van de verhuurder om gebreken te herstellen.
 42. Onteigeningszaak, vaststellen schadeloosstelling, deskundigenrapport, waardering onteigende o.b.v. NAR methode, renovatiekosten, vergelijkingsobjecten
 43. Relatievermogensrecht. Uitsluiting vordering verdeling (art.3:178 lid 3 BW)
 44. huur niet-geliberaliseerde woonruimte, energielevering door verhuurder overgedragen aan gelieerde vennootschap, afrekening servicekosten ex artikel 7:259 BW of volgens Warmtewet, huurcommissie heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard
 45. Eindvonnis. Huurprijsgrens woonruimte.
 46. “verkeerde brandstof getankt in huurauto. Eigen risico afgekocht, maar deze schade valt daar ogv de AV niet onder. AV niet tijdig ter hand gesteld, geldig vernietigd. Ged mocht er in de omstandigheden op vertrouwen dat hij niet méér hoefde te betalen dan het eigen risico.”
 47. Vordering O+O toegewezen, hoge huurachterstand. Ged had verder (grote) spullen verzameld en in gemeenschappelijke ruimten geplaatst. Ondanks aanmaning niet weggehaald, sprake van verzuim. Gevorderde bijgekomen schade van eiseres toegewezen ogv 6:74 BW.
 48. Vordering O+O wegens de aanwezigheid en/of handel in drugs afgewezen. Niet is in rechte vast komen te staan dat ged heeft geweten dat er drugs in de woning lagen en evenmin dat vanuit de woning is gehandeld. Ook overige overlast is onvoldoende voor O+O.
 49. Niet is vast komen te staan dat eiseres in verzet hoofdverblijf in het gehuurde had. Daardoor geen medehuurderschap in de zin van artikel 7A:1623g (oud, nu artikel 7:266) BW en niet hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen huurovk.
 50. Buitengerechtelijke ontbinding 7:231 lid 2 BW rechtsgeldig verlopen. Door het vervaardigen van drugs is er schade ontstaan. Het door eiseres gevorderde schadebedrag wordt toegewezen, ondanks betwisting. Gedaagde heeft niet aan stelplicht voldaan.