Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. eindafrekening aanneemovereenkomst op basis van regie (7:764 BW)
 2. Berusting in onterecht ontslag op staande voet. Gefixeerde vergoeding, transitievergoeding en billijke vergoeding toegewezen.
 3. betaling gevorderd ogv energieovereenkomst, terugkomen op tussenbeslissing. Eteck heeft onvoldoende gesteld tav sluiten van de overeenkomst. Ambtshalve toetsing op oneerlijke bedingen en oneerlijke handelspraktijken niet mogelijk, vordering afgewezen
 4. Vordering tegen grote vermogensbeheerder tot nakoming van huur- en koopovereenkomst bedrijfspand (sale & lease back) toegewezen. Bestaat overeenkomst? Contract niet getekend. specifieke omstandigheden. redelijkheid en billijkheid.
 5. De gemeente Amsterdam mag, ondanks dat zij wel al de vergunningen had verleend, toestemming weigeren aan de koper van een zelfbouwkavel om daar drie woningen op te bouwen.
 6. Een man mag het lidmaatschap van zijn 80-jarige moeder van een volkstuinvereniging in Amstelveen niet voortzetten.
 7. Een vrouw mag de auto die zij van haar ex-schoonouders kreeg houden. Dat heeft de kantonrechter bepaald.
 8. art. 287a Fw / dwangakkoord / schuldenaar heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich maximaal heeft ingespannen en dat het aanbod het hoogst haalbare is / schuldenaar meent dat zij niet kan werken, maar er is geen arbeidsdeskundig rapport overgelegd / vernietiging vonnis waarvan beroep waarin dwangakkoord is opgelegd / weigering toelating tot schuldsaneringsregeling op b en c grond.
 9. voorlopige voorziening, partneralimentatie, rekenen met extra lasten vanwege stijgende prijzen en hoogte bijstandsnorm in 2023.
 10. ontbinding (na afwijzing UWV) afgewezen omdat noodzaak voor verval functie onvoldoende is onderbouwd.
 11. Incidentele vordering ex art. 351 Rv, belangenafweging, belang van de vrouw bij executie is in beginsel gegeven, niet gebleken dat belang van de man zwaarder weegt dan dat van de vrouw.
 12. Huur volkstuin, bijdrage kosten na vertrek
 13. Prejudiciële vragen. Betaling door middel van Afterpay. Toepasselijkheid van afd. 7.2A.1 BW over consumentenkrediet. Is uitstel van betaling een kredietovereenkomst? Kosten in de zin van art. 7:57 lid 1 onder g en art. 7:58 lid 2 sub e BW. Verstrekken van informatie ‘geruime tijd’ voor sluiten kredietovereenkomst in de zin van art. 7:60 BW. Ambtshalve beoordeling naleving art. 4:34 Wft en art....
 14. huurrecht, geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 15. wijziging partneralimentatie o.g.v. artikel 1:401 lid 1 BW; niet voldaan aan artikel 1:401 lid 4 BW.
 16. onrechtmatig handelen door ex-bestuurder jegens vennootschap door grote bedragen in contanten van de bankrekening van vennootschap op te nemen, bedragen van deze bankrekening te pinnen en bedragen van deze bankrekening over te schrijven.
 17. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Worden onder het inkomstenbegrip in de huwelijkse voorwaarden ook niet uitgekeerde ondernemingswinsten verstaan?
 18. Huurkoopovereenkomst (lease) - vorderingen tot verklaring voor recht dat is ontbonden, afgifte van de auto en betaling van de resterende bedragen worden toegewezen. Geen aparte voorlopige voorziening nodig, nu ook uitspraak in de hoofdzaak is gedaan.
 19. Huurrecht; artikel 7:259 BW; redelijke vergoeding; warmtelevering; blokverwarming; nutsvoorzieningen; artikel 8a Warmtewet
 20. Art 288 lid 1 sub b FW en 288 lid 2 sub c Fw / CJIB schulden niet te goeder trouw / beroep op hardheidsclausule slaagt niet
 21. De bewindvoerder maakt namens huurder aanspraak op betaling van een met de verhuurder overeengekomen financiële tegemoetkoming in verband met beëindiging van de huur. De verhuurder stelt dat de huurder daarop geen aanspraak kan maken, omdat hij het gehuurde niet tijdig heeft verlaten. Hij vordert in reconventie betaling van energielasten, proces- en executiekosten en schadevergoeding. De kanton...
 22. Huurrecht - Bedrijfsruimte - gevorderde ontbinding en ontruiming toegewezen wegens een huurachterstand van 10 maanden. Incassokosten primair afgewezen nu niet is gebleken dat de gemaakte kosten hoger zijn dan het toepasselijke tarief van het Besluit.
 23. Huurrecht - Gevorderde ontruiming afgewezen. De kantonrechter is voorshands niet van oordeel dat er sprake is van een tekortkoming zoals door eiser gesteld. Niet aannemelijk dat de vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen.
 24. Huurrecht - Ondanks een uiterst hoge huurachterstand en een verbod op opschorting aan de zijde van gedaagde, wordt de vordering tot ontruiming afgewezen. Het belang van gedaagde weegt in de kort geding toets zwaarder dan dat van eiser.
 25. Huurrecht - Tussenvonnis. Eiser mag zich uitlaten over de op hem rustende verplichting als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de actuele huurachterstand.
 26. Voorlopige voorziening - Vordering in conventie gedeeltelijk toegewezen. Slechts ten belope van de erkende termijnen en een voorschot op de schadevergoeding. Vordering in reconventie afgewezen.
 27. Leaseovereenkomst - vordering tot betaling toegewezen. Eiseres is partij in de overeenkomst met gedaagde, na een succesvolle overname van rechtsvorderingen op gedaagde. Gedaagde moet de te veel gereden kilometers vergoeden conform de overeenkomst.
 28. Huurrecht - vordering tot ontbinding en ontruiming toegewezen vanwege een huurachterstand van 10 maanden.
 29. geen dringend eigen gebruik woonruimte
 30. Huurrecht - gevorderde ontbinding en ontruiming toegewezen vanwege een huurachterstand van zeven maanden. Vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard ondanks het verzoek van gedaagde dit niet te doen.
 31. Executiegeschil - Vordering afgewezen. Belangen van huurder wegen niet zwaar genoeg om af te wijken van de hoofdregel dat de verhuurder een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis ten uitvoer mag leggen.
 32. Machtiging tot uithuisplaatsing
 33. Arubaanse zaak. Huwelijksvermogensrecht. Vergoedingsrechten en- plichten in huwelijkse en voorhuwelijkse periode. Grondslag? Verjaring vergoedingsplicht voorhuwelijkse periode? Heeft het hof de omvang van het vergoedingsrecht correct vastgesteld? Vermeerdering van eis in appel?
 34. Huurrecht - ontbinding en ontruiming toegewezen. Huurachterstand van vier maanden.
 35. Huurrecht- ontbinding en ontruiming toegewezen. In het gehuurde zijn 129 Cobra's (vuurwerk met per stuk 48,5 gram springstof) aangetroffen. Dit maakt dat de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Dit is een voldoende ernstige tekortkoming.
 36. kort geding. Vordering van gemeente tot ontruiming standplaats. Voldoende aannemelijk dat de huurovereenkomst met betrekking tot de standplaats is geëindigd, zodat gedaagden het gehuurde zonder recht of titel in gebruik houden.
 37. Huurrecht - Ontbinding en ontruiming toegewezen wegens huurachterstand van vier maanden.
 38. huurovereenkomst
 39. Huurrecht - Ontbinding en ontruiming toegewezen. Huurder heeft zijn hoofdverblijf niet in het gehuurde. Hierdoor heeft de huurder zich niet als goed huurder gedragen.
 40. Verzekeringsfraude? Is verzekeraar terecht overgegaan tot registratie in het incidentenregister en in het extern verwijzingsregister, tot weigering de geclaimde schade uit te keren en alle verzekeringsovereenkomsten te beëindigen? Het hof oordeelt van wel. Bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van 6 april 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1246.
 41. Activa passiva transactie, non-conformiteit, nakoming koopovereenkomst.
 42. Huurovereenkomst in de zin van art. 7:230a BW of van art. 7:290 BW ? De kwalificatie van de overeenkomst. Partijbedoelingen. Omzetting door gebruik. Geen voor publiek toegankelijke ruimte. De kwalificatie van de overeenkomst moet plaatsvinden aan de hand van de inhoud en strekking daarvan alsmede aan de hand van de achterliggende partijbedoelingen. Bij overeenkomst zijn partijen overeengekomen...
 43. Huwelijkvermogensrecht. Marokkaans of Nederlands recht. Verdeling. Tussenvonnis. Staat van verdeling.
 44. proces-verbaal mondelinge uitspraak; huurachterstand; huurverhogingen geen werking gehad
 45. Kort geding. Eiser verhuurt een woning aan mevrouw. Zij stelt dat mevrouw overlast veroorzaakt voor omwonenden en vordert dat haar bewindvoerder wordt veroordeeld tot ontruiming. De kantonrechter wijst de vordering toe. Het is voldoende aannemelijk geworden dat mevrouw overlast heeft veroorzaakt, dat zij daarmee is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en dat deze tekortkoming...
 46. Aansprakelijkheid verkopend makelaar afgewezen. Enkel noemen van bedrag voor onroerende zaak onvoldoende om te kwalificeren als bod wegens ontbreken essentialia van te sluiten koopovereenkomst. Geen verplichting verkopend makelaar om genoemd bedrag door te geven aan verkoper. Geen aansprakelijkheid makelaar in persoon naast makelaarskantoor waarvoor makelaar werkt.
 47. erfrecht, vaststelling verdeling
 48. Geschil verdeling woning ex-partners. Opschortende voorwaarde. Geen verdeling tot stand gekomen. Spoorboekje gelasten wijze van verdeling en verrekening posten met overwaarde.
 49. Opzegging huur bedrijfsruimte na huurachterstanden, belangenafweging, vergoeding ex artikel 7”297 BW, korting op de huur wegens corona / covid - sluitingen
 50. LOI. Geen koopovereenkomst aandelen tot stand geomen tussen partijen. Geen gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Overeenkomst van opdracht.