Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. In vorig kort geding is de vordering om huurder te veroordelen tot ontruiming en betaling van de huurachterstand en waarborgsom afgewezen. Verhuurder vordert nu in kort geding betaling van diezelfde huurachterstand en waarborgsom. Die vordering wordt afgewezen. Wel wordt huurder veroordeeld tot betaling van de daarna verder opgelopen huurachterstand en tot ontruiming van het gehuurde.
 2. Deze zaak gaat over het onrechtmatig onttrekken van gelden. De eisende partijen beweren dat één van de gedaagde partijen onrechtmatig gelden heeft onttrokken aan de vof (één van de eisende partijen) en dat deze gelden onverschuldigd aan de andere gedaagde partij zijn betaald. De rechtbank geeft de vof deels gelijk, wat ertoe leidt dat de gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld om aan de vof een...
 3. Huur bedrijfsruimte. Vordering om te veroordelen tot isoleren vloer en muur afgewezen. Onvoldoende onderbouwd dat vochtoverlast wordt veroorzaakt door koelcel.
 4. Is er sprake van dwaling of onrechtmatigde daad van de franchisegever, nu de franchisenemer niet die omzet heeft gedraaid als in de omzetprognoses?
 5. Ontruiming (vanwege al dan niet hoofdverblijf) in kort geding niet toewijsbaar t.a.v. gedaagde sub 1. Bij verstek wel toegewezen t.a.v. gedaagde sub 2.
 6. Vermogensrechtelijke afwikkeling van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. De vrouw heeft een nominaal vergoedingsrecht op de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen. De vrouw exploiteerde voor het huwelijk al een eenmanszaak. De activa van de eenmanszaak behoren tot het privé vermogen van de vrouw en worden niet in de verdeling...
 7. Beroepsfout Taxateur. Gevolg onderverzekering. Veroordeling tot vergoeding schade. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2023:3816.
 8. Geschil of Staat deur woning van sociale verhuurder moet vergoeden na rechtmatige politie-inval. Kantonrechter oordeelt dat deze schade niet onder het normale maatschappelijk risico of normale bedrijfsrisico van de huiseigenaar valt. Staat moet schade vergoeden o.g.v. beginsel van gelijkheid voor publieke lasten
 9. Uitzendovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden als gevolg van de Coronamaatregelen van de overheid.
 10. Er is sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die al vele jaren bestaat, aangevoerde opzeggingsgronden zijn onvoldoende aannemelijk. Aan huurder worden verschillende wangedragingen verweten die zich al enige tijd geleden zouden hebben voorgedaan. Alle gedragingen zijn gemotiveerd betwist en huurder is nooit schriftelijk gewaarschuwd.
 11. Effectenleasezaak.
 12. Ontslag op staande voet. Billijke vergoeding.
 13. Schadestaatprocedure, vervolg na ECLI:NL:RBDHA:2019:11447 (vonnis in incident m.b.t. de cessie). Vordering van Loterijverlies.NL B.V. tot betaling van buitengerechtelijke kosten n.a.v. de collectieve actie van Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterij o.g.v. misleidende reclame (zie gerechtshof Den Haag 28 mei 2013, ECLI:NL:2013:GHDHA:2013:CA0587 en Hoge Raad 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015...
 14. Huur woonruimte. Verrekening met corona-korting voor bedrijfsruimte? Onvoldoende gegevens beschikbaar.
 15. Bijzondere oveenkomst; huurrecht; vordering huurder onderhoud/herstel
 16. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; huur roerende zaken
 17. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; achterstallige huur
 18. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; afrekening servicekosten
 19. Kort geding. Executiegeschil. Toewijzing vordering. Belang eiser bij schorsing weegt zwaarder dan belang gedaagde bij tenuitvoerlegging vonnis, dat onjuistheden bevat.
 20. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2023:7201). Begroting schade als gevolg van niet-nakoming huurovereenkomst, waarvan bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 21. 7:268 BW, vordering voortzetten huur zoon na overlijden vader. Geen duurzame gemeenschappelijke huishouding,; zoon bleef thuis wonen omdat vader zieker werd. Geen huisvestingsvergunning.
 22. De passagiers hebben niet onderbouwd hoe de kosten voor de huurauto en de extra overnachting(en) in verband staan met de annulering van de vlucht.
 23. Civiel. Verdeling nalatenschap
 24. Kort geding. Opheffen beslag. Toewijzing vordering. Er is beslag gelegd op zaken die tot het vermogen van de vennoot onder firma behoren, terwijl één van de vennoten in dit geval schuldenaar is.
 25. Huurzaak, ambtshalve toetsing; vernietiging van oneerlijk rentebeding op grond van de Richtlijn 93/13 EG
 26. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; bedrijfsruimte, alleen achterstallige huur
 27. Aansprakelijkheid verzekeraar voor schade als gevolg van losgeraakte waterleiding door gedraging van hulppersoon? Beroep op exoneratiebepaling uit de ROZ-voorwaarden bij de huurovereenkomst slaagt. De exoneratie is niet alleen van toepassing op contractuele verbintenissen. Afwijzing vorderingen.
 28. De kantonrechter wijst de vorderingen in de hoofdzaak en de vrijwaringszaak af. Omdat Partij B niet in de procedure is verschenen, wordt er aan hem verstek verleend. Elbuco heeft via de website van SSD (een handelsnaam van Elbuco) elektronische apparatuur voor verhuur aangeboden. In dit geval was er op naam van partij A een televisie en een playstation gehuurd. Elbuco wil betaling zien voor de...
 29. Wijze van verdeling nalatenschap en (familie)vennootschap
 30. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 31. Huurcommissie heeft huurprijs met terugwerkende kracht verlaagd. Verhuurder moet onverschuldigd betaalde huur terugbetalen. Nietig boetebeding. In strijd met dwingend recht.
 32. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 33. De VvE verenigt de eigenaars van 71 appartementsrechten in een appartementencomplex. Een van die eigenaars heeft de woning, waarvoor zij een appartementsrecht heeft, bouwkundig in twee zelfstandige wooneenheden gesplitst. Dit heeft zij gedaan door de binnentrap tussen de twee verdiepingen van de woning te verwijderen en het trapgat af te sluiten. Iedere verdieping heeft nu een andere huurder en...
 34. Tussenbeschikking. Partneralimentatie: naar aanleiding van getuigenverhoor wordt de man in de gelegenheid gesteld om een memorie na getuigenverhoor te nemen; de vrouw kan daarop vervolgens reageren. Verdeling eenvoudige gemeenschappen: hof voornemens deskundigen te benoemen. Pensioenaanspraken vrouw: hof voornemens deskundigen te benoemen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te reageren o...
 35. Tussenbeschikking. Partneralimentatie: in het kader van de primaire stelling van de man dat de vrouw samenwoont als waren zij gehuwd (artikel 1:160 BW) wordt de man toegelaten tot het leveren van bewijs van deze stelling. Verdeling van de eenvoudige gemeenschappen, afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, pensioenaanspraken van de vrouw en vergoedingen.
 36. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350, lid 3 sub c, d en e Fw.
 37. art. 15 AVG / inzageverzoek / verzocht om een volledig overzicht van verwerkte gegevens en kopieën / tussenbeschikking
 38. OK; artikel 2:316 BW; bekrachtiging hoger beroep
 39. wooncomplex van coöperatieve vereniging die de appartementen aan haar leden verhuurt; de coöperatieve vereniging mag haar contributie (fors) verhogen voor haar leden-huurders.
 40. Dexia Effectenlease
 41. Vordering tot betaling van de laatste twee betalingstermijnen op grond van een overeenkomst tot koop en verkoop van activia en passiva. Gedaagde weigert betaling vanwege vermeende fraude door verkopers en beroept zich op verrekening. Daarnaast vordert zij (in reconventie) vergoeding van haar verdere schade. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van fraude en dat koper haar betalingsverpli...
 42. Contractueel hoofdelijke verschuldigde boete en onderlinge draagplicht van de man en de vrouw.
 43. Huur, ontbinding en ontruiming. Bewind. Hoogte huurachterstand rechtvaardigt ontbinding. Huurprijswijzigingsbeding oneerlijk.
 44. De rechtbank heeft de vorderingen van de man en de vrouw over en weer tot inzage van bescheiden op de voet van 843a Rv afgewezen. Het hof is van oordeel dat partijen ten tijde van de beslissing in hoger beroep geen spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen.
 45. handlichting minderjarige om een eigen bedrijf uit te kunnen oefenen, niet-geanonimiseerd
 46. Het hof is van oordeel dat het in het belang van de verzorging en de opvoeding van de kinderen noodzakelijk is de beslissing tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing te bekrachtigen. Artikel: 1:265b, lid 1, BW en 1:265c, lid 2, BW
 47. Kort geding. Buitengerechtelijke ontbinding na sluiting gehuurde op grond van artikel 13b Opiumwet. Niet aannemelijk gemaakt dat ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of misbruik van bevoegdheid oplevert. Ontruiming toegewezen.
 48. Voortzetting van de exploitatie van reeds gesloten vestigingen onder raamhuurovereenkomst wordt afgewezen. Geoordeeld wordt dat voorshands op basis van overgelegde cijfers voldoende aannemelijk is geworden dat bij de exploitatie van deze vestigingen dermate substantiële verliezen worden geleden, dat het voortzetten van de exploitatie offers vraagt van huurster die, alle omstandigheden in aanmer...
 49. De kern van het geschil is de vraag of de VvE in de notulen van haar ALV van 5 november 2022 onrechtmatige uitlatingen over eiser heeft gedaan en of er gronden zijn voor rectificatie van die uitlatingen.
 50. de kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de moeder en zijn de helft van de tijd bij de vader. Vaststelling van een door de moeder aan de vader te betalen bijdrage in de zorgkosten.