Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Tijdelijke ontheffing zelfbewoningsplicht; belangenafweging; artikel 6:259 BW
 2. Verdeling gemeenschap na echtscheiding. Vergoedingsrecht nominaal of beleggingsleer (artikel V lid 1 van het overgangsrecht bij artikel 1:87 BW)? Handelskamer van de rechtbank erkent verrekeningsverweer van de vrouw vanwege haar recht op partneralimentatie op basis van dringende verplichting van moraal en fatsoen.
 3. Partneralimentatie. Bewust afwijken wettelijke maatstaven?
 4. Rechtspersonenrecht; serviceflat; besluit van rechtspersoon; reikwijdte van art. 2:8 BW; vernietiging van besluit, art. 2:15 lid 1 onder b BW en art. 2:8 BW; gevolgen van vernietiging van besluit en art. 3:53 lid 2 BW.
 5. Verzet. Nietige dagvaarding in verstekprocedure. Nietigheid niet gedekt door verzet.
 6. Totstandkoming overeenkomst, aanbod en aanvaarding
 7. Keuken uit een showroom is onbevoegd aan een derde verkocht en geleverd. De gevorderde schadevergoeding is toewijsbaar tot een bedrag van in hoofdsom € 30.000.
 8. Niet voldaan aan de stelplicht ten aanzien van een beweerd gebrek.
 9. Schuldbekentenis, wilsgebrek, vernietiging wegens dwaling.
 10. Kort geding. Executiegeschil. De huurder heeft geen belang meer bij toewijzing van zijn vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging nu de ontruiming inmiddels heeft plaatsgevonden. Het door huurder aangevoerde belang speelt geen rol bij de beoordeling. Geen misbruik van executiebevoegdheid.
 11. Ontbinding huurovereenkomst wegens ernstige overlast
 12. Huur van bedrijfsruimte. Huurder voert tevergeefs aan dat hij heeft betaald aan persoon die gerechtigd was de huur te innen, en dat het vruchtgebruik en de volmacht van de verhuurder zijn geëindigd. Vordering tot terugbetaling in vrijwaring toegewezen.
 13. Garantiebepaling uitleg (haviltex) onvoorziene omstandigheden verjaring rechtsverwerking
 14. Kort geding. Vordering tot staking verwerking persoonsgegevens (art. 35 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dagvaarding in kort geding ingesteld nadat de termijn van art. 35 lid 2 UAVG is verstreken. Ontvankelijkheid. Spoedeisend belang. Kan een verzoek ex art. 21 AVG en art. 35 UAVG meermalen worden gedaan? Kan in het kader van 35 UAVG-verzoek om een voorlopige voorzienin...
 15. Ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen
 16. Terugbetaling leningen. Verjaring gestuit door erkenning? Bewijswaardering. Terugkomen op bindende eindbeslissing?
 17. lekkage in woning; huurprijsvermindering; Huurcommissie;
 18. Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de ontwerpende aannemer. Uitleg van de begrippen ‘ontwerp’ en ‘fout’ in de verzekeringsvoorwaarden. Schade deels veroorzaakt door uitvoering; dat deel valt niet onder de verzekering. Ander deel van de schade veroorzaakt door het ontwerp, in zoverre is de verzekeraar wel gehouden tot schade-uitkering. Partijen moeten zich nader uitlaten over de hoogt...
 19. Vordering voorschot verzekeringsuitkering wegens brand. Terughoudendheid toewijzing geldsom in kort geding. Verzekeraar beroept zich op polisvoorwaarden; bestemmingswijziging? Na eerdere hennepkwekerij nu opnieuw aanwijzingen voor aanwezigheid hennepkwekerij. Vordering niet toewijsbaar
 20. Rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Causaal verband (art. 6:98 BW). Matiging schade (art. 6:109 BW). Voortzetting na HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:214.
 21. verstek kort geding ontruiming krakers
 22. Kort geding over (geen) onrechtmatige overheidsdaad. Stelsel rond bewaken en beveiligen van personen. Afbouw van beschermingsmaatregelen o.g.v. dreigingsinschattingen; plicht om in te schrijven in de Basisregistratie Personen.
 23. Tussenvonnis over de vraag of niet-leden van een vereniging dezelfde vergoeding dienen te betalen als leden van een vereniging die een park met vakantiehuisjes beheert. Vereniging wordt in de gelegenheid gesteld haar vordering nader te onderbouwen. Daarnaast nog behandeling van diverse reconventionele vorderingen met betrekking tot de verplichtingen tussen de eigenaren van de huisjes en de behe...
 24. “Huurovereenkomst. Wanprestatie. Ontruiming.”
 25. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Tekortkoming die ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:5333.
 26. Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:1325.
 27. schorsing in het incident
 28. De eigenaren van de tweede verdieping van een pand hoeven de zolderberging, die al jaren werd gebruikt door de huursters van de begane grond, niet weer in de oude staat te herstellen.
 29. Een huurder van Eigen Haard moet zijn medewerking verlenen aan de renovatie van het wooncomplex waar hij woont en waar zeventig procent van de huurders voor de renovatie zijn.
 30. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Is overeengekomen dat de huurder moet bijdragen in de stichtingskosten/aansluitkosten van een warmte-koudeopslaginstallatie?
 31. WSNP. Verzoek tot beëindiging schuldsaneringsregeling wegens (met name) winkeldiefstal door de schuldenaar (art. 350 lid 3 sub c Fw). Beoordelingsruimte van de rechter. Mocht het hof beslissen dat beëindiging van de schuldsaneringsregeling hier een te zware sanctie vormt en dat verlenging van de looptijd (art. 349a lid 3 Fw) in dit geval op zijn plaats is?
 32. Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder van een uitzendonderneming wordt aansprakelijk gesteld door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ter zake van door de uitzendonderneming verschuldigde achterstallige loonverplichtingen. De rechtbank oordeelt dat SNCU ter zake vorderingsgerechtigd is. De vordering wordt toegewezen. Toepassing van Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2...
 33. Erfrecht. Wijze van verdeling vermogensbestanddelen gelegen in Spanje, waaronder een vakantiewoning.
 34. Ontbinding van koopovereenkomst met betrekking tot eenmanszaak. Ongedaanmakingsverbintenissen.
 35. Kort geding. Moeten de bijzonderheidscoderingen in het BKR worden verwijderd? Nee, er is gelet op het betaalverleden een zwaarwegende grond voor handhaving.
 36. Burengeschil. Gedaagde heeft niet voldaan aan veroordeling om versmalling van de toegangsweg van eiseres ongedaan te maken. Machtiging aan eiseres om dat op gedaagdes kosten zelf te doen.
 37. Incassomedewerkster moet aan FKP namen en adressen verstrekken van mogelijk betrokkenen bij fraude. Geen lijfsdwang.
 38. Arbeidsrecht. Mogelijkheid vernietiging door werkgever van een arbeidsovereenkomst die onder invloed van een wilsgebrek (bedrog) is aangegaan. Aanvullende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken?
 39. Huur winkelruimte, permanente opslag van vuurwerk toegestaan? Devolutieve werking, stelplicht en bewijslast.
 40. Gemeente De Ronde Venen heeft in 2013 een Revitaliseringsplan opgesteld dat - kort gezegd - inhoudt dat het woonwagencentrum aan de Molenland in Wilnis zal worden opgeknapt en uitgebreid. De bewoners hebben in 2013 en 2015 op verzoek van de Gemeente overeenkomsten ondertekend, waarin is opgenomen dat zij aan de uitvoering van het Revitaliseringsplan hun medewerking zullen verlenen. De Gemeente...
 41. Civiel recht, niet ontvankelijk ex artikel 7A:1557rBW
 42. Civiel recht, schuldvordering
 43. Civiel recht, proceskostenveroordeling
 44. Woongroepenbeleid. Huurovereenkomst uit 1994. Studentenhuis mag blijven; verhuurder moet zich inzetten voor het verkrijgen van de vergunning.
 45. Verzoek billijke vergoeding afgewezen. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.
 46. consumentenkoop; kapotte auto; ontbinding
 47. kraken, vordering tot ontruiming, proportionaliteit inbreuk op huisrecht artikel 8 EVRM, al dan niet bestaan van daadwerkelijke huurovereenkomst
 48. Ontruiming. Al uitgevoerd. Verbod? Spoedeisend belang?
 49. ontruiming.
 50. Weigering beslagverlof bekrachtigd in hoger beroep. Vertegenwoordiging van een BV. Aandeelhouders. Zaakwaarneming. Tegenstrijdig belang.