Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Vordering tot ontruiming van woonruimte in kort geding wegens overlast. De overlast is ernstig van aard en frequent. Verder is er sprake van een gespannen situatie tussen huurder en omwonenden. De stelling van de bewindvoerder van huurder dat het gedrag van huurder binnen afzienbare tijd zal verbeteren, overtuigt niet. Er is al eerder beterschap beloofd. De hulpverleenster met wie huurder een g...
 2. KG, ontruiming.
 3. Kort geding. Ontruiming huurruimte i.v.m. overlast.
 4. KG, ontruiming.
 5. Een vrouw moet haar sociale huurwoning ontruimen, omdat de woning tijdens haar afwezigheid gebruikt werd voor illegale prostitutie.
 6. Verbintenissenrecht. Vordering tot schadevergoeding na ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst horecapand. Vervolg op HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:140. Aansprakelijkheid voor door verhuurder na ontruiming gederfde omzet in verband met herstelwerkzaamheden aan het pand? Motivering.
 7. Beslagrecht. Executoriaal derdenbeslag. Vaststelling beslagvrije voet voor in Hongarije wonende Nederlander in verband met tenuitvoerlegging van verstekvonnis van 11 juli 1996. Bij de beantwoording van de vraag of op grond van het bepaalde in artikel 475e Rv een beslagvrije voet moet worden vastgesteld, worden het bestaan van de vordering waarvoor het beslag is gelegd en de geldigheid van het g...
 8. Beroep op dwaling van huurders die na inkomensdaling huurprijs niet meer kunnen opbrengen faalt.
 9. Huur woonruimte. Vordering tot ontruiming afgewezen. Het hof is, met de kantonrechter, van oordeel dat één incident, afgezet tegen een lange periode van huurderschap zonder problemen, er op dit moment niet toe kan leiden dat tot een ingrijpende maatregel van ontruiming van het gehuurde kan worden overgegaan.
 10. Faillissement vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid voor boedeltekort op grond van schending boekhoudplicht. Ongerechtvaardigde verrijking? Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:4042.
 11. Huur standplaats camping
 12. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming wordt opgevolgd door een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar zonder huurbescherming tussen dezelfde partijen en met betrekking tot hetzelfde huurobject (zelfstandige woonruimte). Verhuurder beroept zich in dat kader op de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Toepassing Haviltex-formule. De kantonrechter oordeelt dat...
 13. Huur restaurant. Beroep op hypothecair huurbeding verworpen. Huurachterstand rechtvaardigt ontbinding. Korting van 50% op huurprijs over de periode van sluiting wegens corona. Ontruiming met terme de grâce.
 14. Ontruiming na beëindigingen overeenkomst.
 15. huurrecht; kantoorruimte en overige bedrijfsruimte artikel 7:230 a BW; huurachterstand?; ontbinding en ontruiming?
 16. Woninghuur – vordering huisuitzetting wegens overlast. Bewijs van de (mate van) overlast. Het hof bepaalt een comparitie van partijen met het oog op de tenzij-bepaling in artikel 6:265 lid 1 BW.
 17. Artikel 350 lid 3, aanhef en onder c Fw. Sollicitatieplicht. Boedelachterstand. Laatste kans om met verlenging van de looptijd van de schuldsaneringsregeling die regeling tot een goed einde te brengen.
 18. Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b Fw. Artikel 288 lid 3 Fw. Bekrachtiging afwijzing omzettingsverzoek. Niet te goeder trouw ten aanzien van twee in het laatste jaar van de gevoerde onderneming ontstane schulden uit leningen. Onvoldoende inzicht in besteding leningen. Geen toelating op grond van de hardheidsclausule.
 19. Eigen schuld (schadebeperking). Huur(genot), huurovereenkomst (goodwill). Ingebrekestelling. Rechtsverwerking (door onderhandelingen). Schadebeperking (eigen schuld). Uitleg overeenkomst. Wanprestatie.
 20. Aansprakelijkheid vereffenaar na beneficiaire aanvaarding. Kantonrechter wijst de vordering van de verhuurder van erflater op grond van artikel 4:184lid 2 sub b BW af.
 21. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de vrouw op dit moment een zodanig spoedeisend belang heeft bij het treffen van een voorziening die strekt tot verkoop van de woning aan een derde dat dit belang zwaarder dient te wegen dan de belangen van de man. Het gevorderde ten aanzien van de auto en het daarmee samenhangende krediet wordt ook afgewezen bij gebrek aan voldoende spoedeisend belang. Vo...
 22. Huurder gehouden aan huuropzegging. Niet voldoende onderbouwd dat er sprake is van een wilsgebrek/misbruik van omstandigheden. Contractuele boete ook toewijsbaar.
 23. Verhuurder vraagt in kort geding een veroordeling van een huurder wegens overlast. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, omdat geen sprake is van een totaal geëscaleerde situatie, zoals de verhuurder heeft gesteld. Het hof heeft dit vonnis overgenomen. Ook in hoger beroep is niet gebleken van concreet gevaar voor de veiligheid van omwonenden, zodat er geen aanleiding is voor de gevraag...
 24. Kort geding; einde overeenkomst tot verlening van ADL-assistentie?
 25. Vordering tot schadevergoeding op bindend adviseur wegens fout in bindend advies (schending hoor en wederhoor) waardoor wederpartij met succes vernietiging bindend advies inroept. Verjaring. Ingangsdatum verjaringstermijn.
 26. Eindarrest na tussenarrest van 5 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2003). Huurrecht woonruimte. Verhuurder niet geslaagd in bewijsopdrachten.
 27. Huurrecht; huur ligplaats voor woonboot; huurverhogingsvoorstel door de Staat (verhuurder); deskundigenrapport; vaststelling redelijke huurprijs conform voorstel van de Staat.
 28. vergoedingsrechten, verknochtheid, letselschadevergoeding
 29. Huurrecht; huur ligplaats voor woonboot met tijdelijke woonbestemming; huurverhogingsvoorstel door de Staat (verhuurder); vaststelling redelijke huurprijs na deskundigenbericht.
 30. Huurrecht; huur ligplaats voor woonboot; huurverhogingsvoorstel door de Staat (verhuurder); vaststelling redelijke huurprijs na deskundigenrapport.
 31. Huurrecht; huur ligplaats voor woonboot; huurverhogingsvoorstel door de Staat (verhuurder); vaststelling redelijke huurprijs na deskundigenrapport.
 32. Kort geding; ontruiming bedrijfsruimte; exploitatieverplichting niet nagekomen; verboden onderverhuur bovenwoning; betalingsproblemen; toekomstige huurtermijnen en schadevergoeding afgewezen.
 33. Huur bedrijfsruimte. Indeplaatsstelling toegewezen. Geen beperkingen aan gebruik van de tot het gehuurde behorende tuin.
 34. VOF kan niet in haar vorderingen tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming worden ontvangen, nu niet gebleken is dat zij eigenaar of verhuurder is van het pand, waardoor zij dus niet gerechtigd is de uit de huurovereenkomst voortvloeiende rechten te doen gelden.
 35. huurrecht; dringend eigen gebruik?
 36. Toewijzing van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 37. Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van hoofdverblijfplaats kind. Berekeningssystematiek behoefte kinderalimentatie als ouders niet in gezinsverband hebben samengewoond. Moet rekening worden gehouden met een hoger inkomen van de man dan alleen zijn DGA-salaris. Verdiencapaciteit van de vrouw. Onvoldoende onderbouwd dat zij geen hoger inkomen kan verwerven. Grievend gedrag van de vrouw jegens...
 38. Huurachterstand. Niet in geschil dat sprake is van achterstand, echter wel over de hoogte daarvan. De kantonrechter wijst een gedeelte van de vordering toe.
 39. Aansprakelijkheid advocaat. Diende advocaat bij beëindiging werkzaamheden te wijzen op verjaringsrisico? Opschortingsrecht bij wanbetaling.
 40. Kort geding. Huur. Herstel elektriciteitsvoorziening en meterkast. Geen spoedeisend belang.
 41. Verkoop van een administratiekantoor. Wie is als koper aan te merken? Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3872.
 42. Luchtvaartzaak. Vorderingen ten onrechte niet gesplitst in het incident. Vordering compensatie wegens vertraagde vlucht toegewezen. Vordering schadevergoeding wegens vertraagde bagage afgewezen.
 43. Tussen partijen is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) gesloten, eindigend op 13 mei 2020. Omdat gedaagde zich niet gedroeg als een goed huurder, heeft eiser - voordat de corona-crisis begon - gedaagde aangeschreven met de mededeling dat de huurovereenkomst eindigt en met het verzoek het gehuurde te ontruimen. Gedaagde heeft ten tijde van corona een beroep gedaan op de spoedwet en...
 44. Bada Bing huur orkaan Irma, beperkende werking redelijkheid en billijkheid
 45. uitleg maintenance voorshands bewezen tegenbewijs aansprakelijkheid voor hulppersoon
 46. Ontbindingsverzoek van de werkgever op de a-grond wordt toegewezen. De werkzaamheden van de werkgever en de groep zijn geëindigd, herplaatsing is niet mogelijk. Geen billijke vergoeding.
 47. KG huurder vordert verwijdering schimmel en voorschot op vergoeding (gevolg)schade wegens lekkage. Er is sprake van een gebrek, maar verhuurder geen verwijt te maken.. Ook heeft verhuurder tijdig en adequaat actie ondernomen, itt huurder.
 48. Huurzaak. Ontbinding en ontruiming, huurachterstand. Na inlopen huurachterstand en eiswijziging is alleen nog aan de orde of gedaagde de WR en proceskosten moet betalen. Eiseres heeft gedaagde terecht in rechte betrokken. Toewijzing vorderingen.
 49. Eigendom stuk grond verkregen door bevrijdende verjaring. Vordering tot schadevergoeding o.g.v. 6:162 BW (HR 24 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:309) afgewezen.
 50. Bedrijfshuur horecapand tijdens corona. Levert de overheidsmaatregel tot sluiting voor het publiek een gebrek jegens de huurder op als bedoeld in art. 7:204 lid 2 BW? Huurder InBev verlaagt op grond van art. 7:207 BW na een convenant met de gemeente Breda en de horeca aldaar eigenmachtig ook voor de rest van het land de huurprijs tot 2/3 van de overeengekomen huur. De kantonrechter oordeelt in...