Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

De gebrekenregeling omvat alles wat er met betrekking tot een gebrek geregeld is. In het kort komt de regeling op het volgende neer.

  • Art. 7:204 BW definieert het begrip gebrek.
  • Art. 7:206 lid 1 BW verplicht de verhuurder tot het verhelpen van gebreken.
  • Art. 7:207 BW geeft de huurder recht op een vermindering van de huurprijs evenredig aan een met het gebrek verband houdende vermindering van het huurgenot.
  • Art. 7:208 BW verplicht de verhuurder tot vergoeding van de schade die door een gebrek is veroorzaakt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  • Art. 7:210 BW bepaalt dat als door de aanwezigheid van een gebrek het huurgenot geheel onmogelijk wordt gemaakt en de verhuurder niet verplicht is dit te verhelpen, zowel de huurder als de verhuurder gerechtigd is de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
  • De omvang van plichten en rechten die samenhangen met een gebrek worden begrensd door de verdeling van het onderhoud van de verhuurde zaak tussen partijen, zoals die volgt uit de wet - zie 7:217 BW (Kleine herstellingen) en 7:240 BW (Kleine herstellingen) - en de huurovereenkomst.
Wetsartikelen huurrecht algemeen
Wetsartikelen woonruimte
Middenstands- en overige bedrijfsruimte

De huurregimes middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte kennen geen specifieke gebrekenregeling.