Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Een schakelbepaling is een wetsartikel dat een verbinding tussen wetsartikelen of wetsafdelingen legt. Een schakelbepaling kan een wetsartikel of wetsafdeling op andere afdelingen of artikelen van toepassing verklaren.

Voorbeelden

Art. 7:209 BW (semi-dwingend recht)

Art. 7:209 BW bepaalt voor alle huurregimes dat van de volgende artikelen niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen:

Art. 7:242 BW (semi-dwingend recht)

Art. 7:242 BW verwijst naar:

Art. 7:247 BW (geen huurprijsbescherming bij geliberaliseerde woning)

Art. 7:247 BW bepaalt dat de daarop volgende artikelen van afdeling 5 ('Huur van woonruimte'), onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') de betreffende onderafdeling, behoudens de artikelen 249, 251, 259, 261 lid 1 en 264, niet van toepassing zijn op een overeenkomst van huur en verhuur, die betrekking heeft op een zelfstandige woning, ten aanzien waarvan bij de aanvang van de bewoning een huurprijs gold of geldt die hoger is dan de liberalisatiegrens.

Art, 7:282 BW (semi-dwingend recht)

Art, 7:282 BW bepaalt dat van de artt. 7:272 tot en met 7:281 BW niet ten nadele van de huurder dan wel onderhuurder kan worden afgeweken.