Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. In geschil is of de gemeente een koopovereenkomst op grond van de resultaten van een Bibob-onderzoek mocht ontbinden. Eisers hebben tijdens het onderzoek onvoldoende informatie aangeleverd. Vorderingen worden afgewezen.
 2. De coronapandemie is een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan de overeenkomst van festivalorganisatoren Apenkooi en ID&T met CupKing, gespecialiseerd in de verhuur van herbruikbare bekers, wordt ontbonden.
 3. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten, afwijzing restwaarde Mediaboxen.
 4. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten, afwijzing restwaarde Mediabox en afsluitkosten.
 5. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing. Eindvonnis na akte uitlating over Ziggo On Demand. Aanvullende dienst in de zin van artikel 6:230j BW. Toewijzing verbruikskosten; afwijzing afsluitkosten en administratiekosten.
 6. Verzoek verhoging beslagvrije voet (artikel 475fa Rv): afgewezen, want mogelijkheid tot verlaging alimentatieverplichting staat nog open.
 7. opheffing beslag. gedaagde beroept zich op arrest Vleesmeesters Versman/ALOG.
 8. Personen- en familierecht. Kan bevel tot terugverhuizing worden gegeven aan een ouder die, toen deze ouder alleen met het gezag over het kind was belast, met onbekende bestemming is verhuisd? Eenhoofdig gezag en gezamenlijk gezag. Art. 1:247 lid 3 BW, art. 1:253a BW en art. 8 EVRM.
 9. ‘’verzoekschrift inzake verlenging machtiging uithuisplaatsing’’
 10. Aansprakelijkheidsrecht. Afwikkeling aardbevingsschade. Onrechtmatigheid van hinder en overlast jegens bewoners. Vraag wanneer aanspraak bestaat op vergoeding van vermogensschade wegens gederfd woongenot, en op vergoeding van immateriële schade. Belang van de omstandigheid hoe vaak de bewoner fysieke schade aan de woning heeft gehad. Omvang immateriële schadevergoeding. Art. 6:162 BW, art. 6:97...
 11. opzegging huurovereenkomst, huurachterstand, oplevering gehuurde, oud BW
 12. afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing.
 13. Verzekeringsrecht. Aan de hand van welke stukken/stellingen moet worden beoordeeld of een bindend advies vernietigd moet worden. Beoordeling of de mondelinge toelichting op het bindend advies het gebrek in de motivering heelt.
 14. Het verzoek van moeder tot vervangende toestemming verhuizing is door de rechtbank (opnieuw) afgewezen, ondanks dat de moeder feitelijk al is verhuisd en de minderjarige (van 10 jaar oud) de consistente wens heeft uitgesproken om met de moeder mee te verhuizen. Ouders hebben een belaste voorgeschiedenis, maar voeren desondanks zonder noemenswaardige problemen al geruime tijd een co-ouderschap u...
 15. Pv mondelinge uitspraak. Verzet ex art 2:334k en l BW ongegrond. Eyewish Franchisenemers hebben geen vordering waarvoor waarborg moet worden gegeven. Eyewish Franchisevereniging is niet ontvankelijk want niet is voldaan aan de eisen van 3:305a BW.
 16. Hoofdverblijf Zorgregeling IPR
 17. In 2014 ontbonden huwelijksgemeenschap. Is destijds een verdelingsafspraak gemaakt of zijn de woning en de spaarpolis onverdeeld gebleven? Geen rechtsverwerking. Alsnog verdeling van de woning en de spaarpolis. Heeft de man een vergoedingsrecht? Heeft de vrouw aanspraak op een gebruiksvergoeding?
 18. Huurprijsvermindering vanwege onvoorziene omstandigheden (coronacrisis). De korting wordt berekend aan de hand van de formule: huurkorting = huurprijs x percentage omzetdaling x 0,5. Bij berekening van de omzetdaling wordt rekening gehouden met TVL.
 19. wijziging kinderbijdrage vanwege rechtens relevante wijziging van omstandigheden
 20. Kort geding. Opheffen executoriaal derdenbeslag. Geen titel voor ontruimingskosten in ontruimingsvonnis. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor ontruimingskosten volgt uit algemene voorwaarden bij huurovereenkomst. Veroordeling tot betaling ontruimingskosten.
 21. Huurovereenkomst. Faillissement huurder. Betalingsregeling vóór faillissement met volmacht aan verhuurder voor doen van betalingen. Geen Pauliana (art. 42 Fw), want niet onverplicht en geen wetenschap benadeling. Geen vernietiging op grond van art. 47 Fw, want geen samenspanning.
 22. Kort geding. Wet natuurbescherming. Jacht. Jachthouder. Toestemming wildbeheereenheid voor de jacht in jachtvelden van wildbeheereenheid. Vraag of jager recht heeft op de jacht na verstrijken geldigheidsduur toestemming. Samenwerking wildbeheereenheid met jagersverenigingen. Wijze van verdelen jachtvelden en afschot. Door opzegging lidmaatschap jagersvereniging heeft jager zich buiten verdeling...
 23. Vordering ontruiming bedrijfspand i.v.m. huurachterstand.
 24. Vordering in conventie tot betaling volledige huurachterstand en ontruiming huurpand. Vordering in reconventie tot halvering van de huurachterstand i.v.m. twee lockdowns vanwege de Corona-crisis.
 25. Huurrecht. Ontbinding en ontruiming huurovereenkomst woonruimte als gevolg van onrechtmatige overlast tegenover omwonenden. Die overlast is een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst tegenover verhuurder. Huurder staat onder bewind.
 26. Ontvankelijkheid vordering; beoordeling dagvaarding. Aansprakelijkheid beschermingsbewindvoerder (boek 1 bewindvoerder) jegens derde, zorgvuldigheidsnorm.
 27. Huurrecht; kort geding; huurder moet medewerking verlenen aan (dringende) renovatiewerkzaamheden; artikel 7:220 BW
 28. Kort geding. Agrarisch recht. Niet tijdig hoger beroep tegen mondeling deelvonnis, waarvan motivering is uitgewerkt bij later vonnis. Tijdelijke verhuur gronden door pachtkamer aangemerkt als reguliere pacht. Bijstand van verpachter aan pachter in kort geding tussen grondeigenaar en pachter. Kosten ex art. 7:344 lid 2 BW. Pachter op grond van vordering grondeigenaar veroordeeld tot ontruiming....
 29. KG. Eiser is huurder van pand met voorkeursrecht van koop. Haar stelling dat zij koopovk mbt pand heeft gesloten, is niet aannemelijk gemaakt. Zij heeft geen gebruik gemaakt van voorkeursrecht. Gevorderde verbod tot levering pand aan derde is afgewezen.
 30. Brand tijdens dakdekkerswerkzaamheden. Geen schending bijzondere zorgplicht of ongeschreven zorgvuldigheidsnorm bij gebruik "open vuur-methode". Met toepassing van artikel 7:756 BW een gedeeltelijke ontbinding van de aannemingsovereenkomst.
 31. KG. Vraag of koopcontract en huurcontract zodanig met elkaar verbonden zijn, dat het feit dat koopcontract niet is ondertekend moet leiden tot een ontbinding van het wel ondertekende huurcontract. Conclusie: nee. Gedaagde moet huurcontract nakomen.
 32. reële executie bij het gelasten van de wijze van verdeling;
 33. KG. Hoogte huurachterstand (rekening houdend met eventuele huurprijsvermindering vanwege corona) en slechte financiële positie van huurder rechtvaardigen ontruiming café/bar door huurder.
 34. Afwijzing vordering tot ontruiming gekraakt pand wegens onvoldoende spoedeisend belang.
 35. Huur. Verstek. Ontruiming. Huurder woont niet in de woning.
 36. Huur woonruimte; geen goed huurderschap; gevaarzetting en overlast; afwijzing vordering tot ontruiming; onder gestelde feiten en omstandigheden niet waarschijnlijk dat de vordering in een nog te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen.
 37. Vaststelling nadere huurprijs op grond van 7:303 BW voor restaurant. Keuze vergelijkingspanden. Correctiepercentage.
 38. huur; verplichting tot onderhoud tuin
 39. aanvaarding nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam (art. 4:192 BW)
 40. Huurrecht - Vordering tot ontruiming afgewezen. Primair is er geen sprake van een buitengerechtelijke ontbinding omdat gedaagde deze ontbinding niet heeft ontvangen. Subsidiair heeft gedaagde niet in strijd gehandeld met artikelen 7:213 en 7:214 BW.
 41. Betalingsregeling huurachterstand.
 42. Voorlopige voorziening in het kader van de echtscheiding, aan de orde is mogelijke toepassing van het Belgisch recht op het verzoek tot partneralimentatie
 43. Huur bedrijfsruimte, huurachterstand, contractuele boetes.
 44. In principaal hoger beroep wordt slechts een van de twee pijlers voor de aangevochten beslissing bestreden. De ander (niet bestreden) pijler kan die beslissing zelfstandig dragen. Reeds om die reden kan het principaal hoger beroep geen doel treffen. De aan het incidenteel hoger beroep verbonden voorwaarde is niet in vervulling gegaan, zodat het hof ook daarover niet hoeft te oordelen.
 45. Huur supermarktruimte. Einde. Vaststellingsovereenkomst niet tot stand gekomen. Boete verschuldigd. Geen ongerechtvaardigde verrijking.
 46. Projectontwikkelaar wordt geconfronteerd met hogere bouwkosten dan voorzien, verwijt de gemeente onjuiste informatie te hebben verstrekt en stelt te hebben gedwaald. Geen rechtsverwerking aan de zijde van de projectontwikkelaar. Dat de gemeente onjuiste informatie heeft verstrekt is niet komen vast te staan. Voor zover het door derden gestelde nieuwe eisen betreft, gaat het om een toekomstige o...
 47. huur woonruimte; verhuurder niet geslaagd in bewijslevering waardoor huurders niet aansprakelijk zijn voor waterschade aan het gehuurde.
 48. Hoger beroep van curator tegen afwijzing procesmachtiging door rechter-commissaris. Hoger beroep faalt. De rechter-commissaris heeft bij de beoordeling van het paulianaberoep het juiste juridische criterium gebruikt en dit criterium terecht integraal toegepast op het samenstel van de door curator aangevallen rechtshandelingen.
 49. 7:376 BW. De pachter pacht in totaal ongeveer 5 ha van de beide verpachters. Ze willen de beide pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de grond volgens hen onderverpacht voor aardappelteelt en kolenteelt en het land vol onkruid staat. Van bedrijfsmatige landbouw is volgens hen geen sprake. Verder vorderen de verpachters winstafdracht. Het hof neemt een tekortkoming aan voor het t...
 50. Kort geding huur, overlast, verstek.