Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de overeenkomst tussen partijen dient te worden beschouwd als een huurovereenkomst die naar zijn aard slechts van korte duur is. Dit betekent dat gedaagde de woning in Holten moet verlaten. De voorzieningenrechter is in reconventie voorshands van oordeel dat partijen op 31 juli 2023 een nieuwe bruikleenovereenkomst hebben gesloten. Verweerst...
 2. Huur woonruimte, vordering tot ontbinding en ontruiming in verband met huurachterstand. Belang woningstichting bij beëindiging van de huurovereenkomst groter dan het belang van huurder en haar minderjarig dochter.
 3. Huurzaak; Huurder huurt een woning en heeft een huurachterstand laten ontstaan. De kantonrechter toetst ambtshalve de huurovereenkomst aan het Europese en Nederlandse consumentenrecht, in het bijzonder aan de Richtlijn 93/13 EG. Het beding inzake de buitengerechtelijke kosten wordt oneerlijk verklaard en vernietigd. Een beroep op de wettelijke regeling is niet mogelijk. Geen strijd met de recht...
 4. Voorwaardelijke ontbinding huurovereenkomst met voorwaarden zoals besproken tijdens de gehouden mondelinge behandeling.
 5. Kort geding. Zorgovereenkomst en huurovereenkomst. Op goede gronden zorg beëindigd. Vordering tot ontruiming toegewezen.
 6. Huurders moeten woning ontruimen na aanslag met explosief op deze woning. Verhuurder heeft, met oog op veiligheid andere huurders en omwonenden, spoedeisend belang. Huurders hebben zich niet als goed huurder gedragen doordat zij bekend waren met een dreiging, maar daarvan geen melding hebben gemaakt bij de politie of de verhuurder. ). Door na te laten deze dreiging te melden – maar zelf buiten...
 7. Toewijzing huurachterstand, afwijzing gevorderde boete wegens hennep en mutatiekosten.
 8. Effectenlease. Oneerlijk beding bij vroegtijdige beëindiging. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 9. Artikel 93 Rv, kantonrechter onbevoegd. Vordering beperkt, tot € 25.000,-, betwisting rechtstitel en geen uitdrukkelijke afstand gedaan van het meerdere.
 10. Ontbinding huurovereenkost. Al twee jaar sprake van huurachterstand. Achterstand was bij dagvaarding vijf maanden en is niet ingelopen. Bovendien geen zicht op financiele stabiliteit. Wegens aanwezigheid kinderen ontruimingstijd van 6 maanden.
 11. Tussen huurder (hierna: H) en verhuurder (een stichting, hierna: V) heeft een huurovereenkomst bestaan betreffende een studio. Bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft H een 'overeenkomst van opdracht' getekend wat betreft een aantal werkzaamheden in het gehuurde, zoals het witten van het plafond voor een door H te betalen bedrag van € 1.203,95. Deze overeenkomst van opdracht is gesloten m...
 12. Huur, kort geding tot herstel gebrek. Vorderingen afgewezen. Huurder is te voortvarend geweest met aanspannen kort geding. Hij moet verhuurder een redelijke termijn geven om een gebrek te herstellen en dat is niet gebeurd. Vier dagen na melding gebrek al datum voor kort geding gevraagd, één week na melding gebrek dagvaarding uitgebracht. Gebrek is één dag na betekening dagvaarding hersteld. Gee...
 13. Artikel 1:253a BW: hoofdverblijfplaats, inschrijving BRP, zorgregeling, vakanties. Afwijzing van verzoek om reiskosten.
 14. Huurkoop, verstek
 15. Vervolg op: ECLI:NL:GHARL:2017:868 Erfrecht. Geschil van twee zussen over de afwikkeling van de nalatenschap van hun ouders. Is het laatste testament van de vader van partijen, dat hij heeft gemaakt bij notariële akte, een vervalsing? Dwingend bewijs notariële akte, behoudens tegenbewijs.
 16. Kort geding, verstek, toewijzing ontruiming maar verlenging gevorderde ontruimingstermijn, ernstige en structurele overlast, al tweede kans gehad.
 17. Hoewel vordering/verzoek tot vergoeding van schade voortvloeiende uit (door vrouw gestelde onrechtmatige) wijze verkoop woning door man strikt genomen geen nevenvoorziening is die thuishoort in echtscheidingsprocedure, gaat hof om doelmatigheidsredenen (partijen procederen al sinds 2012), en omdat kwestie verweven is met afwikkeling huwelijkse voorwaarden, toch over tot beoordeling van dit verz...
 18. Huurprijsvermindering vanwege lekkage in serre/loggia. In de gegeven omstandigheden mochten huurders verwachten dat deze serre (een inpandig balkon, dat volgens de vergunning niet wind- of waterdicht hoeft te zjin) geen lekkage zou opleveren. Huurprijsvermindering van 5% toegekend. Daarom geen huurachterstand na opschorting, geen ontbinding huurovereenkomst.
 19. Huurgeschil tussen familieleden. In de bodemprocedure is al beslist dat de huurder moet betalen. Verhuurder heeft geen belang bij een nieuwe veroordeling tot betaling, maar wel bij een bevel tot ontruiming.
 20. Opheffing conservatoir beslag op olie. De olie behoort niet toe aan de gestelde schuldenaar.
 21. Oplevering bedrijfspand. Geen beschrijving bij aanvang huurovereenkomst opgemaakt. Bijna alle gevorderde schadeposten afgewezen.
 22. Overeenkomst van opdracht, werkzaamheden aan een bedrijfspand, toewijzing betaling facturen, verrekeningsverweer wordt gepasseerd ex art. 6:136 BW, eiseres kan niet van te voren kosten verrekenen met een tussentijdse betaling om die kosten aan het oordeel van de rechter te onttrekken.
 23. VCM
 24. Kort geding. Artikel 705 lid 2 Rv jo. 6:51 lid 2 BW. Vordering opheffing conservatoir beslag. Het Rotterdams Garantieformulier 2008, waarbij uitbetaling volgt in geval van vonnis (of arrest) dat in kracht van gewijsde is gegaan, biedt voldoende zekerheid. Dat neemt niet weg dat een belangenafweging moet plaatsvinden en dat de uitkomst daarvan kan zijn dat het beslag, ondanks de aangeboden zeker...
 25. Kort geding. Huur van woonruimte. Vordering tot ontruiming afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is dat de huurovereenkomst in een bodemprocedure daadwerkelijk wordt ontbonden. Eiser heeft geen melding zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening gedaan en ook voor het overige is niet gebleken dat eiser het bepaalde in artikel 2 van het Besluit heeft nageleefd...
 26. Kort geding. Huur van woonruimte. Verstek. Toewijzing ontruiming en achterstallige gebruiksvergoeding. Afwijzing kosten van de ontruiming, omdat deze kosten niet vooraf begroot kunnen worden.
 27. Effectenleasezaak
 28. Kort geding. Huur van bedrijfsruimte. Vordering tot ontruiming afgewezen. De kantonrechter kan nu niet vaststellen tot wanneer de huurovereenkomst duurt, er is geen betalingsachterstand en gedaagde gebruikt het pand in overeenstemming met de bestemming.
 29. Verhuurder moet huurder een woning ter beschikking stellen op basis van de gemaakte afspraken. Geen beroep op overmacht. Matiging boete.
 30. Kort geding. Huur van woonruimte. Onderhuur. Overlijden hoofdhuurder. Aan de onderhuurder komt geen huurbescherming toe, omdat hij een onzelfstandig gedeelte van de woning onderhuurde. Artikel 7:269 lid 1 BW. De veroordeling tot ontruiming is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Toewijzing ontruiming op een termijn van zes maanden.
 31. Gebreken en huurprijsvermindering. Huurachterstand na verrekening vormt geen grond voor ontbinding en ontruiming.
 32. Huur van garage c.q. parkeerplaats. Huurachterstand van drie maanden. Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd en toegewezen.
 33. Uitleg bepaling in huurovereenkomst m.b.t. eerste recht van koop.
 34. Effectenlease.
 35. Afwijzing verzoek tot wijziging kinderalimentatie. Man onderbouwt gebrek aan verdiencapaciteit niet. Proceskostenveroordeling bij rechtbank en hof.
 36. KG. Executiegeschil n.a.v. een verstekvonnis in KG dat in kracht van gewijsde is gegaan. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019: 2026, Zeester) een nieuwe toetsingsmaatstaf neergelegd voor een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak in kort geding. Daarbij is hij teruggekomen van zijn uitspraak die is ingezet met het arres...
 37. In deze zaak vordert een verhuurder van een bedrijfsruimte dat gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van een huurachterstand en tot vergoeding van de schade die de verhuurder heeft geleden, omdat in het gehuurde een hennepkwekerij is aangetroffen. Gedaagde betwist echter dat hij met de verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten uit hoofde waarvan hij gehouden is de door de verhuurder gevo...
 38. Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid (o.a. art. 2:248 BW). Stelplicht/bewijslast alternatieve oorzaak faillissement. Administratieplicht en belangrijke oorzaak faillissement. Stellingen inzake dubieuze transacties. Bewijsaanbod. Art. 24 Rv. Proceskosten.
 39. Arbeidsrecht WWZ. Toekenning billijke vergoeding. Geen causaal verband handelwijze werkgever en opzegging arbeidsovereenkomst na 104 weken wachttijd en verkregen ontslagvergunning.
 40. Het gehuurde is bij het einde van de huurovereenkomst niet in goede staat en zonder gebreken weer aan verhuurder ter beschikking gesteld Afdoening schade geleden door huurder. Uitleg boetebeding.
 41. Personen- en familierecht. Bevel tot terugverhuizen op voet art. 1:253a BW; strijd met art. 2 Vierde Protocol EVRM? Vervolg op HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1513.
 42. Arbeidsrecht WWZ. dringende reden? (ernstig) verwijtbaar handelen?
 43. Huur. Tikkende verwarming. Geen gebrek. Geen huurprijsvermindering (huurcommissie gevolgd). Geen bruikbare geluidsmetingen van huurster overlegd.
 44. Steekwoorden: Kort geding. Parate executie. Uitleg geldleningsovereenkomst. Is hypotheekverlener in verzuim? Samenvatting. Partijen gaan een geldleningsovereenkomst aan voor € 370.000, deels bedoeld voor de aankoop van een appartement, deels voor de verbouwing daarvan. De bedoeling is om het appartement na verbouwing met winst te verkopen, waarbij eiser het grootste gedeelte van de winst zou...
 45. kg; Ontruiming huurwoning: Ktr oordeelt dat gebreken kunnen worden hersteld. Onvoldoende aannemelijk dat huurder verplichtingen zodanig heeft geschonden dat ontruiming gerechtvaardigd is.
 46. KG; ontruiming huurwoning; brandstichting in schuurtje en betalingsachterstand
 47. Tussenvonnis. Verzoek huurder gemachtigd te worden haar woning aan te passen in die zin dat de woning niet langer op het gas aangesloten zal zijn.
 48. Huurder wordt toegestaan haar woning aan te passen in die zin dat de woning niet langer op het gas aangesloten zal zijn. De door de huurder voorgenomen veranderingen schaden de verhuurbaarheid van de woning niet, of leiden tot een waardedaling van de woning, zoals bedoeld In artikel 7:215 lid 2 jo lid 4 BW.
 49. De rechtbank oordeelt dat de gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens een huurster. De huurster en haar buren hebben sinds 2018 conflicten met elkaar.
 50. De verhuurder van een kamer van 13 m2 in Amsterdam mag deze ontruimen. Er was een huurovereenkomst gesloten op basis waarvan duidelijk was dat slechts één persoon de kamer zou bewonen.