Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. dringend eigen gebruik, inpandige souvenierswinkel in hotel
 2. De vordering tot ontruiming van een huurwoning in een seniorencomplex wordt na de vondst van 81 hennepplanten toegewezen. Het belang van verhuurder bij de ontruiming van het gehuurde weegt zwaarder dan het woonbelang van huurder.
 3. Huurprijsindexering van 9,6% per 1 april 2023 bij bedrijfsruimte is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. De huurindexering volgens de nieuwe rekenmethode van het CBS (11,3%) zou nog hoger liggen.
 4. Kort geding. Geschil tussen chaleteigenaren en parkbeheerder over bevoegdheid van parkbeheerder om op grond van niet-nakomen financiele verplichtingen uit hoofde parkreglement poortsleutel te blokkeren en (onder meer) drinkwatervoorziening af te sluiten.
 5. Toekenning voorlopige voorziening artikel 287b lid 1 Fw., de belangenafweging valt ondanks maatschappelijke overweging toch uit in het voordeel van verzoeker.
 6. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2022:4309. Aandelenlease; wetenschap Dexia van advisering door tussenpersoon Spaar Select. Vordering echtgenoot tot vernietiging van overeenkomst ex artikel 1:89 BW is verjaard.
 7. Kort geding. Opheffing beslag. Dwangsomgeschil. Toewijzing. Beoordeling van de inhoud van de verplichtingen waarop een dwangsom is gesteld en of dwangsommen zijn verbeurd. Verjaring. Artikel 611g Rv.
 8. Huurrecht. Vijf maanden huurachterstand. Ontbinding toch niet gerechtvaardigd omdat de huurachterstand wordt meegenomen in een schuldsaneringsplan, de totstandikoming van dit plan is vertraagd buiten schuld van de huurder en de lopende huur correct wordt voldaan.
 9. Eiser heeft een (voormalig sociale huur)woning gekocht van een woningcorporatie. Volgens eiser is de woning ongeschikt voor normaal gebruik omdat zijn buurman ernstige overlast veroorzaakt en omdat in de woning sprake is geweest van lekkages. Eiser vordert schadevergoeding van de woningcorporatie. De rechter wijst een deel van deze vordering toe. Er is voldoende komen vast te staan dat sprake i...
 10. Eiser en betrokkene zijn de zoons van gedaagde. Gedaagde is gehuwd geweest met hun vader. Dit huwelijk is geëindigd door het overlijden van de vader. In de loop van deze procedure is bij beschikking van de kantonrechter een meerderjarigenbewind ingesteld over de goederen van moeder. Moeder verblijft momenteel in het buiteland, bij haar zoon en zijn gezin. Moeder bezit een vakantiehuis. Eiser he...
 11. DZU en partij A zijn een overeenkomst aangegaan op grond waarvan DZU bij de opstallen van het boerenbedrijf van partij A de asbestdaken zou laten saneren en vervangen, om ze vervolgens te huren en te voorzien van een zonnepaneleninstallatie die DZU kon exploiteren. Partij A stelt dat de werkzaamheden niet goed zijn gegaan, omdat er te veel en verkeerde gaten in de nieuwe dakplaten zijn geboord,...
 12. Partij A hebben samen een chalet in eigendom. Dat chalet staat op camping ’t partij B. Partij A huren de staanplaats van het chalet van partij B. Partij B levert gas, water en elektriciteit tot de hoofdmeterkast bij de staanplaats. In conventie gaat het onder meer over de vraag of partij B de leidingen van gas, water en elektriciteitstoevoer van het chalet moeten herstellen, en of zij aan parti...
 13. Gedaagden huren sinds 1 december 2014 van DGS een woning. Gedaagde 2 is vijf jaar geleden uit de woning vertrokken. De huurovereenkomst met DGS is met zowel gedaagde 1 als gedaagde 2 aangegaan. Er is een huurachterstand ontstaan, welke tot en met februari 2024 € 4.366,11 bedraagt. De kantonrechter veroordeelt gedaagden de huurachterstand te betalen, en een ontbinding van de huurovereenkomst tus...
 14. De rechtbank partij B toe om bedrijf 2 en 3 in vrijwaring te doen dagwaarden tegen de civiele terechtzitting, teneinde op de eis in vrijwaring te antwoorden. Partij A vorderde betaling van achterstallige huur en ontbinding van de huurovereenkomst. Partij B vorderde dat hem wordt toegestaan om anderen in vrijwaring op te roepen.
 15. Gedaagde heeft een huurachterstand laten bouwen, en was in gelegenheid gesteld om stappen te ondernemen tot het verkrijgen van een inkomen. Doordat gedaagde niet meer van zich heeft laten horen aan de woonstichting en kantonrechter, worden de vorderingen van de woonstichting toewijsbaar. De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst tussen partijen, en veroordeelt gedaagde de woning te ontruime...
 16. Huur, ontbinding en ontruiming wegens geen hoofdverblijf in woning, tegenbewijs
 17. Effectenlease. Waiver. Dexia heeft onrechtmatig gehandeld door de overeenkomsten met afnemer aan te gaan, terwijl zij wist, althans behoorde te weten, dat de afnemer door de tussenpersoon (NBG Finance) was geadviseerd, terwijl deze tussenpersoon er geen vergunning voor bezat. De gevorderde verklaring voor recht dat Dexia niets meer aan afnemer is verschuldigd kan daarom niet zonder meer worden...
 18. Effectenlease. Waiver. Dexia heeft onrechtmatig gehandeld door afnemer als klant te accepteren terwijl zij wist, of behoorde te weten dat de afnemer was geadviseerd door een tussenpersoon (Spaar Select) die geen vergunning tot adviseren had. De gevorderde verklaring voor recht dat Dexia niets meer aan afnemer verschuldigd is kan daarom enkel onder voorwaarden van betaling van de nog aan afnemer...
 19. Huurzaak. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming horecaruimte toegewezen in verband met betalingsachterstand, onbetaalde indexeringen en onbevoegde onderhuur. Beroep op huurkorting i.v.m. coronamaatregelen slaagt niet.
 20. 3:166, 6:6, 6:10 BW. Vermogensrechtelijke afwikkeling ex-samenwoners. Onderneming en woning. Volgens de rechtbank is geen sprake van een vof maar van een eenmanszaak van de man. Ongelijke bijdrage in financiering gezamenlijke woning leidt niet tot een vergoedingsrecht.
 21. huur bedrijfsruimte waarin wapens worden geproduceerd is 7:230 a BW bedrijfsruimte; immers geen detail- of ambachtsbedrijf
 22. aanneming van werk: opdrachtgever hoeft laatste termijn nog niet te betalen want werk is niet opgeleverd; meerwerkfacturen niet verschuldigd want onduidelijk of meerwerk is overeengekomen en uitgevoerd; gebreken niet hersteld. Vordering aannemer tot betaling werkzaamheden wordt afgewezen, vordering tot betaling parkeerkosten wel toegewezen.
 23. Schade door onrechtmatige hinder ex artikel 5:37 BW – eigen schuld – schadebegroting – matiging
 24. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik wordt afgewezen. Het belang van de dochter van verhuurder om in het gehuurde een gezinsleven op te bouwen levert geen eigen belang van de verhuurder op. Weliswaar is de dochter gebaat bij deze constructie, maar de verhuurder heeft niet onderbouwd dat hiermee ook zijn eigen belang gediend is. Ook heeft de verhuurder n...
 25. Afrekening van door opdrachtgever beëindigde aanneemovereenkomst. Opdrachtgever moet restant aanneemsom betalen minus besparingen. Zie ook tussenvonnis van 8 september 2021.
 26. Kort geding, executie geschil, ontruiming. Huurder heeft binnenkort nieuwe woning, belang om ontruiming aan te houden is daarom beperkt. Geen dwangsom
 27. Civiel recht. Bodemzaak. Koopovereenkomst. Huiszwam in woning die zich openbaart na verkoop en levering. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een gebrek dat aan normaal gebruik in de weg staat. Het beroep op de ouderdomsgarantie gaat niet op. Het gebrek was de kopers niet bekend en ook niet kenbaar op het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst. Gedeeltelijke ontbinding va...
 28. Artikel 351 Rv.
 29. Verlenging schuldsaneringsregeling ondanks toerekenbaar tekortschieten in nakoming verplichtingen gedurende de looptijd; gedeeltelijke vrijstelling reguliere afdrachtverplichting.
 30. Kort geding over een aan de huurder verweten schending van de zorgplicht voor de gehuurde woning en tuin, op basis waarvan de verhuurder voor rekening van de huurder de nodig geachte opruim- en schoonmaakwerkzaamheden wil (doen) verrichten.
 31. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling eenvoudige gemeenschappen. Tweede tussenvonnis waarin onder meer partijen gelegenheid wordt gegeven om jaarstukken van de vier BV's op te (laten) stellen en zich uit te laten ten aanzien van de daarna te benoemen deskundige. Ook wordt de vordering ten aanzien van de bankrekeningen van de kinderen afgewezen. De man heeft geen belang bij zijn vorder...
 32. Partijen zijn uit elkaar maar huurden samen een woning. Beide partijen vorderen dat zij de huur alleen mogen voortzetten. Partijen zijn voorafgaande aan de mondelinge behandeling overeengekomen dat gedaagde de huur alleen zal voortzetten. Partijen hebben de kantonrechter verzocht de vordering van gedaagde daarom toe te wijzen.
 33. In eerdere procedure is bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen vanwege het onverantwoord voortzetten van de exploitatie onderneming na peildatum. Dit betreft de schadestaatprocedure. Niet aannemelijk dat de verhuurder van het bedrijfspand (eiser) in de hypothetische situatie waarin de exploitatie van de onderneming eerder was gestaakt, in financiele zin beter af zou zijn geweest dan in de huid...
 34. Huurprijsvermindering wegens gebreken. De gebreken die wel voldoende vaststaan (de slechte afvoer van de douche en het omhoog komende afvalwater van de bovenburen) kwalificeert de kantonrechter als een gebrek dat in het Gebrekenboek wordt aangeduid als een C M2 gebrek: “De riolering vertoont zodanige gebreken dat er terugvoer van afvalwater plaatsvindt.” Dit is een zogenaamd categorie C gebrek...
 35. Veiling voor huurrecht tankstation (o.g.v. Benzinewet). Winnende bieder\huurder heeft gedwaald (art. 6:228 BW). Door een verwerkingsfout van de Staat waren in het biedboek verkeerde aantallen kaartliters (te laag) en niet-kaartliters (te hoog) opgenomen. Eiser stelt dat hij hierdoor te veel heeft geboden en vordert vergoeding o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) en nadeelsopheff...
 36. Aansprakelijkheid makelaar? Geen sprake van schending zorgplicht makelaar verkopende partij jegens potentiële koper.
 37. Handelsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid artikel 2:138 jo 3:300a BW. De curator spreekt twee bestuurders en de feitelijk bestuurder van een stichting aan voor het boedeltekort. De twee bestuurders vorderen vrijwaring door de feitelijk bestuurder en de curator pro se. De rechtbank oordeelt in de hoofdzaak dat de stichting aan de heffing van Vpb is onderworpen (dus artikel 2:138 BW is toepassel...
 38. VT inschrijving school toegewezen. Verzoek wijziging gezamenlijk gezag aangehouden.
 39. Kort geding, verstek, ontruiming, huurachterstand
 40. Verzekeringsrecht. Dekkingsgeschil WA- en cascoverzekering auto. Verzekeraar weigert dekking met een beroep op schending polisvoorwaarde dat bij verhuur voor de bestuurder een minimum leeftijd geldt van 25 jaar. Beide partijen merken deze bepaling aan als dekkingsvoorwaarde. Uitleg van de bepaling leidt ertoe dat ook voor de huurder een minimum leeftijd van 25 jaar geldt. Beroep op artikel 6:24...
 41. Eindvonnis in zaak over afwikkeling samenwerking en gevorderde betalingen voor werkzaamheden.
 42. Verstekzaak. Ontbinding en ontruiming wegens huurachterstand sociale huurwoning. Bik- en rentebeding vermoedelijk oneerlijk. Proceskostenbeding ook oneerlijk maar geen rechtsgevolgen.
 43. Tussenvonnis verstekzaak. Huurachterstand sociale huur. Bik- en rentebeding vermoedelijk oneerlijk. Proceskostenbeding ook oneerlijk maar geen rechtsgevolgen.
 44. Zijn werkelijk gemaakte proceskosten verschuldigd?
 45. Executie van Duits vonnis in Nederland. Geschil over hoogte vordering. Onvoldoende gesteld voor (dreigende) onverschuldigde betaling.
 46. Voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning, zoals besproken op zitting. Nakoming van de betalingsverplichting en zich melden in geval van opnieuw financiele problemen.
 47. Kort geding. Vordering tot verwijdering van de Japanse duizendknoop. Het is voldoende aannemelijk dat de plant zich vanuit de tuinen van gedaagde heeft verspreid naar de tuin van eiseres. Dat is – gelet op de aard van de plant en de mogelijke schade gevolgen - als onrechtmatig aan te merken. Het is niet gebleken dat gedaagde maatregelen heeft getroffen om dit tegen te gaan. In zoverre is sprake...
 48. De belangen van de minderjarige brengen niet zonder meer met zich dat aan de moeder een verhuisverbod kan worden opgelegd. Een co-ouderschap zal dan weliswaar niet meer mogelijk zijn, maar daar staat tegenover dat co-ouderschap niet in het belang van de minderjarige wordt geacht, als de moeder dat niet meer aan kan.
 49. Kort geding. Woningbouwstichting vordert van huurder medewerkering de uitvoering van de opruimwerkzaamheden. Tegen huurder wordt verstek verleend. Zijn bewindvoerder heeft geen verweer gevoerd tegen de vorderingen. Voldoende aannemelijk is dat er op dit moment sprake is van een (brand)gevaarlijke situatie in het gehuurde die onaanvaardbare risico’s oplevert voor huurder zelf en zijn directe wo...
 50. Schadestaat in letselzaak; ernstig (hersen)letsel door medische fout, bij betrokkene die als gevolg van schotwond in ziekenhuuis was opgenomen.; diverse schadeposten.