Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. In conventie ontbinding/ontruiming autogarage en tankstation en schadevergoeding. In reconventie schadevergoeding. Is tussen partijen een huurovereenkomst ontstaan? Zo ja, is deze buitengerechtelijk ontbonden? Gelasting comparitie van partijen.
 2. Vaststelling partneralimentatie. Behoefte, behoeftigheid, lotsverbondenheid en limitering. Overeenkomst over afwikkeling huwelijkse voorwaarden in eerste aanleg. Ontbreken kwijtingsbeding in beschikking geen betekenis.
 3. Coronacrisis. Gebruik voetbalstadion niet mogelijk door beperkingen van overheidswege. Gebrek ex art. 7:204 lid 2 BW. Uitsluiting recht op huurvermindering in huurovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden. Onvoldoende onderbouwing van stelling dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om huurder aan overeengekomen huurprijs te houden.
 4. Beroepsaansprakelijkheid taxateur die failleert. Door kopers ter verificatie ingediende schadevordering wordt door curator op lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. Curator vordert veroordeling van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar taxateur tot betaling schadevordering. Maatmancriterium.
 5. Eindvonnis na bewijsopdracht. Eiseres heeft niet bewezen dat het dak rot was. Schadevordering in reconventie wordt afgewezen.
 6. Afrekening samenwerking. Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht (zzp-er)? Voor wiens riisico geen declarabele uren meer gemaakt voor opdrachtgevers?
 7. machtsstrijd tussen belangenorganisaties voor gehandicapten en de coördinator van een aantal clubs die vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisaties
 8. Huurovereenkomst. Ontruiming onderhuur.
 9. De exploitant van een scheepswerf hoeft de eigenaar van een zeilschip geen schadevergoeding te betalen voor onderhoudswerkzaamheden die hij niet heeft uitgevoerd.
 10. relatievermogensrecht, afwikkeling samenleving, verkoop woning, gebruiksvergoeding;
 11. Vordering o+ o wegens huurachterstand. Uit de akte na descente blijkt dat de huurachterstand is voldaan. Geen sprake van een eiswijziging o.g.v. slecht huurderschap. o+o wordt afgewezen. Huurprijsverlaging in reconventie wordt ook afgewezen.
 12. Bevel aan gedaagden tot ontruiming van bouwvallig pand in Otrobanda conform ter zitting gemaakte afspraken.
 13. Vordering tot schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Vordering, voor zover gegrond op valsheid in geschrifte, wordt afgewezen. Vordering, voor zover gegrond op beroepsaansprakelijkheid, is verjaard.
 14. Onbehoorlijk bestuur, bestuurder aansprakelijk voor tekort in faillissement.
 15. Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Coronacrisis, Noodverordening COVID-19. Gebrek in de zin van art. 7:204 BW.
 16. onderverhuur via Airbnb
 17. Voorlopige voorziening. Opzegging gebruik campingwinkel. Huur of bruikleen? Niet doorslaggevend is hoe de contractuele relatie is betiteld. Steeds overeenkomsten voor 1 jaar. Exploitatieverplichting in het seizoen is niet ‘echte’ tegenprestatie in de zin van een aan een wederkerige overeenkomst inherent ruilelement. Opzegging tegen einde looptijd geoorloofd. Ontruiming gelast.
 18. Ontruiming woning. Toegewezen i.v.m. aangetroffen hennepkwekerij en huurachterstand.
 19. Verstekarrest. Langslepend geschil over de bouw van een kamerverhuurpand tussen projectontwikkelaar en bouwbedrijf.
 20. Waar loopt het recht van overpad? Artikel 5:73 lid 1 BW. In dit geval geeft de doorslag hoe het recht van overpad gedurende geruime tijd te goeder trouw zonder tegenspraak is uitgeoefend.
 21. huurzaak voeging
 22. Huurzaak. Uitleg van een vaststellingsovereenkomst. Aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid? Onrechtmatige hinder. Gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW of feitelijke stoornis door een derde in de zin van artikel 7:204 lid 3 BW? Matiging ex artikel 6:94 lid 1 BW van de contractuele boete wegens het niet tijdig voldoen van de huur.
 23. -
 24. -
 25. Onrechtmatige daad.
 26. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2019:5820. Aanvaring op de Waal. Aansprakelijkheid voor schade aan twee binnenschepen in verhouding tot het gewicht van de schuld van de bij de aanvaring betrokken schepen (artikel 8:1006 BW). Verletschade. Uitlating over de opbrengsten in de periode van drie maanden voor en drie maanden na de periode van stilliggen.
 27. Partneralimentatie. Nu de man voor de berekening van zijn draagkracht uitgaat van de gemiddelde winst uit onderneming sluit het hof hierbij aan.
 28. Verkoop onroerend goed. Bedrijfsobject. Omvang kadastraal perceel aanmerkelijk kleiner dan wat ter plaatse te zien is. Deel van het verkochte bedrijfsobject ligt op grond van een ander. Als verkoper daarvan weet, rust op hem een mededelingsplicht. In dit geval is verzuimd de koper te waarschuwen. Verkoper schadeplichtig
 29. Bewind. Toerekenbare tekortkoming van de bewindvoerder; veroordeling door de toezichthoudende kantonrechter van de bewindvoerder tot betaling van schadevergoeding aan betrokkene. Medeschuld betrokkene, daarom toerekening deel van de schade aan betrokkene zelf.
 30. Tegen verstekvonnis van 27 juli 2011, op basis waarvan huurwoning is ontruimd, wordt pas op 13 september 2017 verzet ingesteld door de veroordeelde. De veroordeelde ontkent de woning te hebben gehuurd, bewoond en ontruimd. Is de verzettermijn onder deze omstandigheden door de ontruiming gaan lopen? Zijn er daden van bekendheid gepleegd waardoor de verzettermijn is gaan lopen? Processuele compli...
 31. erfrechtkwestie. betwisting handtekening, deskundigenbericht.
 32. Verzoek van de bewindvoerder tot opheffing van het bewind, betrokkenen willen voortzetting en wijziging van bewindvoerder. Vanwege het ontbreken van een juiste grondhouding bij betrokkenen is het bewind voor geen enkele bewindvoerder uitvoerbaar en wordt het bewind opgeheven omdat het zinloos is gebleken.
 33. Opzegging dan wel ontbinding van een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte
 34. Overeenkomst tussen het Land en verzekeringsmakelaar nietig wegens strijd met de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten.
 35. Verhuur van horeca-pand “Boshuis Venkraai” door Natuurmonumenten aan een vof. Na enkele jaren laat de vof het horecabedrijf feitelijk exploiteren door twee voormalige werkneemsters in het kader van een commanditaire vennootschap, welke constructie in de gegeven omstandigheden feitelijk neerkomt op contractueel verboden onderverhuur van het horeca-pand door de vof aan de voormalige werkneemsters...
 36. Onrechtmatige daad; onzorgvuldig handelen producent farmaceutisch afval; eigen schuld voederbedrijf dat zonder onderzoek het product in voer heeft verwerkt. Toepasselijk recht.
 37. Hof verwerpt verweer appellant dat hij geen partij is bij de huurovereenkomst en niet aansprakelijk is voor de huurachterstand. Daarnaast heeft hij in te staan voor het bestaan en de omvang van zijn volmacht ex artikel 3:70 BW en is hij bij gebreke daarvan ook aansprakelijk.
 38. Koop-/aannemingsovereenkomst. Uitleg boetebeding. Toepassing Haviltex-maatstaf. Onzekerheidsexceptie (art. 6:263 lid 2 BW)
 39. vordering op oud-werknemer wegens onjuist declareren van onkosten; voldoende onderbouwd? juridische fout brengt nog geen verplichting mee tot vergoeding daadwerkelijk gemaakte proceskosten.
 40. Staatssteun. Verbintenissenrecht. Koop door gemeente van terrein van onderneming; onrechtmatige staatssteun? Steun uitgevoerd in strijd met art. 108 lid 3 VWEU; algehele of partiële nietigheid koopovereenkomst?; art. 3.41 BW. Rente over terug te betalen koopsom.
 41. Huur woning. Ontruiming in kort geding. Overlast huurder danwel inwonende derde ondanks gedragsaanwijzing. Ontruimingstermijn 2 weken ivm coronacrisis
 42. Mededinging. Markt voor huizensites in Nederland. Lokale markten voor woningmakelaardij. Economische machtspositie. Misbruik. Niet kan worden aangenomen dat Funda c.s. misbruik maken van een economische machtspositie. VBO c.s. hebben onvoldoende gesteld. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:772.
 43. kort geding in een huurzaak over de schorsing van de executie van een verstekvonnis (ontruiming). Is door de toetsing in de verstekprocedure ex artikel 139 Rv een belangenafweging gemaakt als bedoeld in artikel 6:265 BW?
 44. huur standplaats; ontruiming; vordering voortzetting huurovereenkomst ex art. 7:268 lid 2 BW op grond van hoofdverblijf en gemeenschappelijke huishouding met moeder afgewezen; bekrachtiging Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3256 en ECLI:NL:GHAMS:2019:4069.
 45. afwijzing vordering beroepsaansprakelijkheid advocaat
 46. Huurrecht, ontruiming.
 47. vordering ex art. 7:243 BW. Tussenbeschikking. Vervanging moederhaard door HR ketel afgewezen. Verzoekers uitlaten over berekening kosten aanbrengen isolatieglas en vloerisolatie.
 48. Verstek. Geen rechtskeuze voor Nederlands recht mogelijk. Belgisch recht toegepast. Kredietovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Niet voldaan aan precontractuele verplichting. Betaling kredietsom. Afwijzing rente en kostenvergoeding. Betaling in termijnen.
 49. Onderhoudsbijdrage. Tussenbeschikking. Benoeming deskundige.
 50. huur woonruimte; hennepplantage op zolder. Ook het hof acht het ongeloofwaardig dat huurster geen weet heeft gehad van de hennepkwekerij (van een behoorlijke omvang) op de zolder van haar woning.