Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Verkoop auto, koopprijs in termijnen te betalen. Overeenkomst op goede gronden ontbonden door verkoper, wegens uitblijven termijnbetaling. Teruglevering auto niet mogelijk. Koper dient daarom de waarde te vergoeden van de auto.
 2. Het verzoek van huurder om verlenging van de ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW wordt na belangenafweging afgewezen.
 3. In deze zaak vordert een verhuurster beëindiging van de huurovereenkomst op grond van gestelde dringend eigen gebruik. De opzegging door verhuurster voldoet aan de formele eisen en is rechtsgeldig. Verhuurster wordt in de gelegenheid gesteld een nadere onderbouwing te geven op de stelling dat zij het verhuurde persoonlijk in gebruik gaat nemen. Huurders mogen daarop reageren.
 4. De rechtbank veroordeelt partij B om een bedrag aan partij A te betalen. Partij A vorderde partij B te veroordelen tot het betalen van bedragen. Het geschil tussen partijen betreft onder meer de afrekeningen voor water- en energieverbruik.
 5. Partij A, partij B, verweerster 1 en verweerster 2 zijn broers en zussen. De moeder van partij A, partij B, verweerster 1 en verweerster 2 is overleden en zij zijn gezamenlijk haar erfgenamen. De nalatenschap van de moeder omvat onder andere een woning, waar partij B op dit moment nog in woont. Partij A vordert in conventie onder meer ontruiming van de woning, medewerking van partij B aan de ve...
 6. Vonnis in kort geding. Eiser heeft de huurovereenkomst terecht buitengerechtelijk ontbonden. Dit besluit is niet onaanvaardbaar in het licht van de redelijkheid en billijkheid, evenmin is er sprake van misbruik van bevoegdheid.
 7. Kort geding. Vordering tot ontruiming sociale huurwoning afgewezen. Onvoldoende aanleiding om huurders vooruitlopend op de uitkomst van een bodemprocedure te veroordelen tot ontruiming. Woningstichting heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat omwonenden gevaar lopen als huurders er blijven wonen of dat noodzakelijke werkzaamheden dan niet kunnen worden uitgevoerd. Eenmalig geweldsincident dat...
 8. Een huurder van een woning moet die ontruimen omdat hij een hennepplantage met 97 planten had.
 9. Gastarbeiderspension. Overeenkomsten betreffende huisvesting van buitenlandse gastarbeiders ten aanzien waarvan de rechter zonder miskenning van art. 1 of van enig ander artikel der Huurwet heeft kunnen beslissen dat de bepalingen dezer wet daarop van toepassing zijn.
 10. Gastarbeiderspension. Overeenkomsten betreffende huisvesting van buitenlandse gastarbeiders ten aanzien waarvan de rechter zonder miskenning van art. 1 of van enig ander artikel der Huurwet heeft kunnen beslissen dat de bepalingen dezer wet daarop van toepassing zijn.
 11. Echtscheiding en verdeling.
 12. De verhuurder vordert in kort geding ontruiming van woonruimte vanwege één ernstig incident dat heeft plaatsgevonden in de omgeving van het gehuurde gericht tegen een omwonende. De huurder is na het ernstige incident aangehouden en direct daarna gedwongen opgenomen in een crisisinstelling. Er zijn geen aanwijzingen dat de huurder inmiddels uit die instelling is ontslagen. De dagvaarding is bete...
 13. In deze zaak vordert een werkgever schadevergoeding van zijn voormalige werknemer, een rental manager, omdat deze de geldende voorschriften en procedures voor de verhuur van machines zou hebben geschonden en de werkgever daardoor schade zou hebben geleden. Volgens de werkgever is die schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 7:661 lid 1 BW. De werknemer betwist...
 14. Non-conformiteit marktverkoopwagen. Ontbinding, ongedaanmakingsverbintenissen en schadevergoeding.
 15. Verstek. Kort geding over ontruiming van huurwoning.
 16. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 17. Huur woonruimte, ontbinding wegens overlast. Overlast voldoende komen vast te staan. Stank vanwege katten, aanloop voor verkoop katten, plaatsen van berichten op social media, schending privacy buren door het maken van opnames, betrokkenheid bij burenruzie. Of andere buur ook een verwijt valt te maken, doet niet af aan eigen tekortkoming. Belangen minderjarig kind moeten worden meegewogen, maar...
 18. Huur, tussenvonnis. Bepalen datum einde huurovereenkomst. Niet het moment waarop huurder is vertrokken, wel het moment waarop verhuurder de sloten heeft vervangen. Bewijsopdracht aan verhuurder ten aanzien van verwijderen jacuzzi uit tuin en staat van het gehuurde bij aanvang van de huur (art. 7:224 lid 2 BW). Schoonmaakkosten voor rekening van huurder.
 19. Huur woonruimte. Twee zonen vorderen voortzetting van de huurovereenkomst na het overlijden van hun moeder. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Anders dan de kantonrechter, wijst het hof de vordering toe.
 20. Huurzaak. Geen verblijf meer in huurwoning na aankoop andere woning. Tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning rechtvaardigt Het hof bekrachtigt oordeel kantonrechter.
 21. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte, herstel goede staat
 22. Vordering facturen brandmeldingssysteem. Reconventionele vordering in verband met verbeurde gemeentelijke dwangsommen omdat brandmeldingssysteem niet tijdig is opgeleverd en gecertificeerd. Wie is opdrachtgever/opdrachtnemer? Schijn van volmachtverlening. Fatale termijn. Geen overmacht. Schadebeperkingsplicht. Verrekening facturen met dwangsommen. Meerwerkfactuur. De kantonrechter oordeelde da...
 23. Ambtshalve toetsing Algemene Huurvoorwaarden maart 2021. eindvonnis na akte
 24. Ambtshalve toetsing Algemene Huurvoorwaarden maart 2021. tussenvonnis
 25. Ambtshalve toetsing. Oneerlijk beding in huurovk mbt buitengerechtelijke incassokosten en administraratiekosten.
 26. Ambtshalve toetsing Huurvoorwaarden september 2014. Oneerlijk bikbeding
 27. Huur woonruimte. Vaststelling huurprijs. Professionele huurder. Beslissing Huurcommissie. De kantonrechter oordeelt dat in de huurovereenkomst sprake is van een all-in prijs. De door huurder voorgestelde splitsing is redelijk gelet op het bepaalde in artikel 17 UHW. Beroep op redelijkheid en billijkheid of misbruik van recht slaagt niet.
 28. WHOA-zaak. Verzoek homologatie akkoord niet-ontvankelijk. Het akkoord wijzigt rechten van schuldeisers die in faillissement naar verwachting (deels) worden voldaan terwijl er geen voorstemmende klasse is die bestaat uit (de vorderingen van) deze ‘in the money’ schuldeisers.
 29. Kort geding. Verstek. Huur kantoorruimte. Huurachterstand. Ontruiming. Buitengerechtelijke incassokosten. Boetes.
 30. Kort geding. Huur woonruimte. Huurder gebruikt woning als opslagplaats. Volgens onderzoek is sprake van een brandgevaarlijke situatie. Dat huurder op korte termijn zijn gedrag structureel verandert is niet aannemelijk. Ontruiming toegewezen.
 31. Koopovereenkomst ten aanzien van een bedrijfspand. Ontbindende voorwaarde. Onrechtmatige executie. Ongedaanmakingsverbintenissen. Teruglevering pand? Terugbetaling koopsom? Geldvorderingen in kort geding.
 32. Diverse op onrechtmatige daad gegronden jegens de Ontvanger niet toewijsbaar in kort geding.
 33. Toedeling huurrecht tussen twee huurders. Affectieve relatie is geëindigd. Beide partijen hebben een zwaarwegend belang bij het behoud van de woning. De financiële situatie van de man geeft de doorslag, zodat de woning aan de vrouw wordt toegewezen.
 34. Kort geding. Verstek. Huur onzelfstandige woonruimte. Huurachterstand en overlast. Ontruiming. Overweging ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het vonnis omdat partijen voor de zitting afspraken hebben gemaakt over de huurachterstand en de termijn waarop huurder het gehuurde zal verlaten.
 35. Overeenkomstenrecht. Opzegging duurovereenkomst (franchise); voldoet neutrale grond voor opzegging (wijziging distributiebeleid) aan voorbehouden reden dat in redelijkheid van franchisegever geen voortzetting kan worden verlangd?; additionele schadevergoeding ondanks inachtneming redelijke opzegtermijn? Proceskosten.
 36. Kort geding. Huur woonruimte. Tekortkoming. Ambtshalve toetsing huurprijswijzigingsbeding. Huurder heeft een huurachterstand van elf maanden. Ontruiming toegewezen.
 37. Overeenkomstenrecht. Opzegging duurovereenkomst (franchise); voldoet neutrale grond voor opzegging (wijziging distributiebeleid) aan voorbehouden reden dat in redelijkheid van franchisegever geen voortzetting kan worden verlangd?; additionele schadevergoeding ondanks inachtneming redelijke opzegtermijn? Proceskosten.
 38. : Fraude. Brand koeienstal. Verzekeringnemer heeft valse facturen ingediend bij de verzekeraar en heeft de stal niet herbouwd. Verzekeringnemer moet de ontvangen gelden op grond van onverschuldigde betaling terugbetalen.
 39. Kort geding. Huur woonruimte. Tekortkoming. Huurder heeft de woning langdurig onderverhuurd zonder toestemming van de verhuurder terwijl hij zelf elders verbleef. Ontruiming toegewezen. Voorschot op schadevergoeding ex artikel 6:104 BW (winstafdracht) afgewezen.
 40. Vorderingen uit hoofde van een (onder)huurovereenkomst, leningsovereenkomst en gecedeerde vorderingen in het kader van een voorgenomen filmproductie.
 41. schadestaatprocedure in verband met verhuur en sloop schoolgebouw
 42. Faillissementspauliana. Benadeling schuldeisers; toetsingscriterium.
 43. Eindvonnis na akte sociale huur Woonwaard AV januari 2015. Ambtshalve toetsing van bik- en rentebedingen (in combinatie met boetebeding) leidt tot afwijzing van de gevorderde bik en rente.
 44. Aanneming van werk; aanvaarding offertes; oplevering; niet in verzuim; betaling openstaande facturen; garantie; machtiging tot herstelwerkzaamheden.
 45. De wrakingskamer is van oordeel dat het wrakingsverzoek kennelijk ongegrond is. Het wrakingsverzoek richt zich tegen een procesbeslissing van de kantonrechter. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat dit geen wrakingsgrond op kan leveren.
 46. Bijzondere overeenkomst; opdracht; verrichten diensten/werkzaamheden
 47. Incidentele vordering op grond van artikel 843a Rv. Gelet op verwijzing naar en verwevenheid met grieven in hoger beroep wordt beoordeling van incidentele vordering in hoofdzaak zelf betrokken; geen noodzaak om in dit stadium daarop vooruit te lopen. Zaak brengt niet mee dat op incidentele vordering eerst en vooraf moet worden beslist (artikel 209 Rv).
 48. Opzegging van huurovereenkomst met betrekking tot een vaste staanplaats op Vakantiecentrum De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Is artikel 17 lid 2 van de AV, op grond waarvan de recreant zijn klacht binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer moet voorleggen en daarna het geschil uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij...
 49. personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; overeenstemming over de verdeling van de huwelijksgemeenschap?
 50. Vervangende toestemming inschrijving basisschool afgewezen.