Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak servicekosten

 1. Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand, achterstallige servicekosten, gebruikersvergoeding, contractuele boete
 2. Huur bedrijfsruimte. Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder en ontruiming bedrijfsruimte terecht plaatsgevonden? Huurpenningen en servicekosten stelselmatig niet betaald. Onvoldoende gesteld voor toepassing ‘tenzij’-clausule art. 6:265 lid 1 BW.
 3. Huur bedrijfsruimte. Vordering tot betaling van achterstallige huurpenningen, servicekosten en contractuele boetes. Terughoudendheid bij veroordeling tot betaling van een geldsom in kort geding. Spoedeisend belang niet aannemelijk gemaakt, vorderingen afgewezen.
 4. Voor bewijs is een enkele schriftelijke verklaring onvoldoende. Overeengekomen servicekosten: Haviltex.
 5. Uitleg huurovereenkomst. Vraag of parkeerplaats al dan niet tot het gehuurde behoort. Gedeeltelijke ontbinding huurovereenkomst. Afrekening servicekosten.
 6. Huurrecht. Anticipatie op gewijzigde Warmtewet. Verhuurder mag geen hoger bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke kosten van verbruik; het corporatiebreed toepassen van één tarief is niet mogelijk. Kosten voor afschrijving en onderhoud van de verwarmingsinstallaties mogen uitsluitend via de kale huur en niet via de servicekosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
 7. Belanghebbende verhuurt woningen aan toeristen. Artikel 4, lid 3 LIB bepaalt dat bij het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan derden de zuivere opbrengst wordt gesteld op 65% van het verkregen voordeel. Het Gerecht leidt uit de wetsgeschiedenis af dat aftrekbaar zijn de kosten die ook onder de titel “servicekosten” rechtstreeks aan een huurder in rekening gebracht zouden kunnen word...
 8. Terugvordering huurders teveel betaalde servicekosten. Verrekening/tegenvordering verhuurder voor reparatiekosten en lokale belastingen? Verhaal van gebruikersdeel lokale belastingen is mogelijk op grond van de lagere belastingwetgeving.
 9. Huurovereenkomst is op vordering van de verhuurder ontbonden wegens betalingsachterstand. Jaren later ingestelde vordering van (rechtsopvolger van) huurder op grond van 6:271 BW is terecht afgewezen. Deze ontbinding treft de verbintenissen tot aan de datum van de ontbinding niet. Er zijn dus geen ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan ten aanzien van de huurpenningen, servicekosten en verhuurko...
 10. Huurrecht. Servicekosten. Procesrecht. Staat de afspraak in de huurovereenkomst dat een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit in de huurprijs is inbegrepen (art. 12 HPW) in de weg aan een gang naar de Huurcommissie (art. 13 HPW)? Staat art. 37 HPW er aan in de weg dat in een dagvaardingsprocedure een verklaring voor recht wordt gevorderd ter zake de vergoeding van de serv...
 11. Huurrecht. Servicekosten. Procesrecht. Staat de afspraak in de huurovereenkomst dat een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit in de huurprijs is inbegrepen (art. 12 HPW) in de weg aan een gang naar de Huurcommissie (art. 13 HPW)? Staat art. 37 HPW er aan in de weg dat in een dagvaardingsprocedure een verklaring voor recht wordt gevorderd ter zake de vergoeding van de serv...
 12. Huurrecht woonruimte. Weigering aanbod nieuwe huurovereenkomst met hogere huurprijs vanwege vervanging blokverwarming door hr-ketels. Art. 7A:1623 e lid 1 onder 4 e (thans art. 7:274 lid 1 onder d) bij niet-geliberaliseerde woonruimte niet van toepassing in geval van voorstellen die een wijziging van de huurprijs of servicekosten inhouden. Deze regel leidt uitzondering indien wijziging van huur...
 13. Huurrecht woonruimte. Weigering aanbod nieuwe huurovereenkomst met hogere huurprijs vanwege vervanging blokverwarming door hr-ketels. Art. 7A:1623 e lid 1 onder 4 e (thans art. 7:274 lid 1 onder d) bij niet-geliberaliseerde woonruimte niet van toepassing in geval van voorstellen die een wijziging van de huurprijs of servicekosten inhouden. Deze regel leidt uitzondering indien wijziging van huur...
 14. Verzoek ontbinding en ontruiming met flinke huurachterstand en boete. Reconventionele vordering aan servicekosten en smartengeld
 15. Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).
 16. Huurovereenkomst. Onderhuur. Servicekosten. Schadevergoeding. Grondslagwijziging in strijd met behoorlijke procesorde.
 17. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand? Reconventie. Stook- en servicekosten onverschuldigd betaald? Aanspraak op 'bufferinkomsten'?
 18. Geschil binnen de VvE over servicekosten. Moeten garage-eigenaren meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, terwijl ze daar geen gebruik van maken? Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 19. huurzaak; geschil over afrekening servicekosten
 20. Tussenvonnis. Huur. Verhuurder moet bewijzen dat huurder naast huur ook servicekosten en waarborgsom verschuldigd is.
 21. Geschil binnen de VvE over servicekosten. Moeten garage-eigenaren meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, terwijl ze daar geen gebruik van maken? Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 22. Toepassing van de Warmtewet binnen het huurrecht. Huur van appartement met warmte-koudeopslag installatie (WKO). De WKO is geen eigendom van de verhuurder, maar (door opstalrecht) van de leverancier van de energie. Huurder heeft geen contract met de energieleverancier. Huurder weigert het vast recht voor de WKO te betalen dat de verhuurder bij hem in rekening brengt. In eerste aanleg is de verh...
 23. Wet Woz. Waardevaststelling appartement in serviceflat. Waardedrukkende invloed van de verplichting tot het betalen van servicekosten waartegenover de bewoner van dat appartement persoonlijke diensten ontvangt.
 24. Verzoek om handhaving tegen overtredingen van de NS van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er zijn drie overtredingen gesteld: a. verplichte identificatie/legitimatie bij inleveren anonieme chipkaart voor uitbetaling van het daarop aanwezige saldo; b. poging tot misleiding van eiser als klant dat identificatie verplicht zou zijn bij de aanschaf van vervoersbewijzen aan de statio...
 25. Servicekosten bungalowpark; erfpacht, contractsvrijheid
 26. huur bedrijfsruimte, geschil over doorbelaste elektriciteitskosten en servicekosten, (deel) werkelijke proceskosten toegewezen
 27. Huur bedrijfsruimte, geschil over doorbelast elektriciteitsverbruik en servicekosten, toewijzing (deel) van de werkelijke proceskosten
 28. vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:3531 en ECLI:NL:GHAMS:2019:2588. (Ook) Servicekosten zijn terecht toegewezen. Bestreden vonnis wordt bekrachtigd.
 29. Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).
 30. Hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter over de uitsplitsing all-inhuur in kale huur en servicekosten op grond van artikel 7:258 BW? Geen doorbreking van appelverbod omdat bij all-inhuur terecht artikel 7:258 BW is toegepast.
 31. afrekening servicekosten en nutsvoorzieningen 7:259 BW 7:237 lid 2 BW
 32. Huurrecht woonruimte; kritische huurder; huurder heeft niet het recht te bepalen welke werkzaamheden wanneer worden verricht; veroordeling tot medewerking aan dringende werkzaamheden; verhuurder mag voorschot servicekosten wijzigen
 33. Voorstel van verhuurder tot verhoging van de kale huurprijs met ruim 72% is geen redelijk voorstel; te korte (huur)ingroeiperiode aan huurder voorgesteld. Deel van betaalde servicekosten terugbetalen. Geen prestatie tegenover betaling servicekosten.
 34. Verhuur bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW. Huurder schiet tekort in betaling huur en servicekosten. Vordering tot ontruiming en tot betaling totale huurachterstand (ruim € 450.000) in kort geding toegewezen, die tot betaling contractuele boete (ruim € 90.000) afgewezen. Bestond grond om ook die vordering in kort geding toe te wijzen? Art. 6:93 BW niet van toepassing. Geen grond voor toepassing a...
 35. Kern van het geschil is de vraag of verhuurder de kosten voor het onderhoud aan de (kijk)tuin via de servicekosten mag doorberekenen. De huurcommissie oordeelt van niet. De kantonrechter oordeelt van wel. De kantonrechter is van oordeel dat aan de volgende criteria is voldaan: a) de tuin volgens contract deel uitmaakt van het gehuurde als onroerende aanhorigheid; b) overeengekomen is dat de di...
 36. servicekosten beding geliberaliseerde woonruimte. Beding niet redelijk, wanneer daar tegenover geen of een verwaarloosbare prestatie staat.
 37. Huur bedrijfsruimte. Gebreken. Servicekosten
 38. Ingangsdatum wettelijke rente: eerste dag van verzuim na beslistermijn van acht weken. De Raad is niet bevoegd te oordelen over de aangevallen uitspraak voor zover die ziet om inzageverzoeken Wpb in dossier en bijbehorende dwangsommen. Berekening woonkostentoeslag volgens beleid. Geen aanleiding om van beleid af te wijken voor wat betreft servicekosten. Geen aanspraak op dwangsom in verband met...
 39. Huurrecht woonruimte. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:3531. Appellant is niet in bewijslevering geslaagd. Rolverwijzing in verband met servicekosten omdat waarschijnlijk is dat gemeente van de haar eerder geboden gelegenheid louter als gevolg van een misverstand/vergissing geen gebruik heeft gemaakt. Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:108.
 40. Toepassing van de Warmtewet binnen het huurrecht. Huur van appartement met warmte-koudeopslag installatie (WKO). De WKO is geen eigendom van de verhuurder, maar (door opstalrecht) van de leverancier van de energie. Huurder heeft geen contract met de energieleverancier. Huurder weigert het vast recht voor de WKO te betalen dat de verhuurder bij hem in rekening brengt. In eerste aanleg is de verh...
 41. Bij een wooncomplex met meerdere zelfstandige woningen achter één energieaansluiting, behoort het terugvragen van energiebelasting door verhuurder ten behoeve van de huurder tot de overeengekomen servicekosten, althans het terugvragen van energiebelasting
 42. Huurprijzen. Afrekening servicekosten. In rekening brengen van nieuwe soort servicekosten.
 43. onzelfstandige woonruimte, servicekosten, artikel 7:259 lid 2 BW
 44. Een woningbouwvereniging heeft een renovatievoorstel gedaan aan huurders in een woonblok. Belangrijk onderdeel van dit voorstel is het renoveren van de flats tot nul op de meter-woningen (NOM-woningen). Daarbij hoort een door de huurders te betalen maandelijkse Energieprestatievergoeding (EPV), naast de huurprijs en de servicekosten. Deze zou in de plaats moeten komen van hun huidige kosten voo...
 45. Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten niet nietig c.q. vernietigbaar. Niet in strijd met artikel 38 van het Modelreglement 1973.
 46. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Servicekosten. Dwaling. Boeterente. De servicekosten werden afgerekend via het systeem van voorschot/eindafrekening. Het bij aanvang huur vastgestelde voorschot was 38k. In de jaren daarna zijn die kosten fors gestegen tot 109k in 2015. Vanaf 2006 was sprake van onvoorziene uitbreiding van service en dus verhoging van de servicekosten. Daarom geen dwaling. Betal...
 47. Servicekosten blokverwarming. Warmtewet. Huurcommissie heeft geoordeeld dat afschrijving groot onderhoud, onderhoudscontracten en storingscompensatie ten aanzien van warmte-installatie verhuurder niet aan huurder in rekening mogen worden gebracht als servicekosten. Hoger beroep bij kantonrechter. Kantonrechter bevestigt oordeel Huurcommissie. Een warmte-installatie valt onder het begrip “onroer...
 48. Omdat verweerder bij het bestreden besluit II een herziene beslissing op bezwaar heeft genomen, heeft eiseres niet langer belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep voor zover dat is gericht tegen het bestreden besluit I. Daarom is het beroep gericht tegen bestreden besluit I niet-ontvankelijk. Het beroep tegen het bestreden besluit II is ongegrond, omdat de servicekosten van eisere...
 49. De appellante huurt een woning van de geïntimeerde. Vordering van de verhuurster tot betaling van ‘servicekosten’ – naast de huurprijs – als vergoeding voor de zonnepanelen en -boiler. Anders dan de eerste rechter oordeelde, zijn de zonnepanelen en -boiler bestanddelen van de woning in de zin van artikel 3:4 BW. De vordering van de verhuurster wordt alsnog afgewezen.
 50. Kort geding. Huur woonruimte. O.a. vordering tot betaling van achterstallige servicekosten en waarborgsom en tot ontruiming. Hoogte achterstand servicekosten niet komen vast te staan. Niet aannemelijk dat ernst van de tekortkomingen ontbinding rechtvaardigen. Vorderingen worden afgewezen.