Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak servicekosten

 1. Verstekzaak in hoger beroep. Huur bedrijfsruimte. Geen beëindiging huur met wederzijds goedvinden. Dus huur over verlengde periode verschuldigd; servicekosten niet.
 2. De rechtbank is van oordeel dat eiser wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij als bewoner van een dienstwoning servicekosten moest betalen. De terugvordering is niet in strijd met het zekerheidsbeginsel. Eiser kan geen geslaagd beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Van een toezegging dat hij de servicekosten niet hoefde te betalen is niet gebleken. Ook het beroep op de zes-maandenjuri...
 3. Huur. Voor zover het hoger beroep is gericht tegen de eindbeslissingen in het tussenvonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, is huurder daarvan niet tijdig in hoger beroep gekomen. Daarmee zijn die eindbeslissingen onherroepelijk geworden en dient huurder in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard in het hoger beroep van dat tussenvonnis. Huurder heeft...
 4. Toewijzen vordering servicekosten. Na wijziging van eis heeft gedaagde de vordering erkend. Compensatie proceskosten.
 5. Servicekosten, onjuist verbruik, onjuiste berekening
 6. Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte. Geschil met betrekking tot huurverhoging, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en servicekosten.
 7. huurovereenkomst, huurprijsverhoging, servicekosten, huurcommissie
 8. voormalig onderwijsgebouw in hoofdhuurovereenkomst bestemd tot woonruimte, regels woonruimte ook van toepassing op de hoofdhuurovereenkomst, rioolheffing moet worden bestreden uit huurprijs en mag niet in rekening worden gebracht als servicekosten.
 9. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 10. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 11. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 12. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 13. Huur. Opzegging nietig. Ontbinding slaagt niet. Servicekosten verrekenen onvoldoende onderbouwd. Huurprijsverhoging kan niet tot jaren terug worden doorgevoerd.
 14. WOZ-waarde van een serviceflat. De vergelijkingsobjecten hebben met de serviceflat vergelijkbare gebouwgebonden servicekosten, zodat een eventuele waardedrukkende invloed hiervan is verdisconteerd in de verkoopprijzen van deze objecten. Met de door de heffingsambtenaar toegepaste neerwaartse correctie op de waarde van de serviceflat is in voldoende mate rekening gehouden met het specifieke nega...
 15. Uitleg begrip servicekosten in testament, opgenomen in legaat gebruik en bewoning
 16. zonnescherm roerende zaak, dus terecht in servicekosten
 17. Appartementsrecht. Eigenaar verzoekt nietig verklaring of vernietiging besluit VvE waarmee eerder besluit tot een korting op servicekosten wordt teruggedraaid. Verzoek afgewezen omdat juist het oude kortingsbesluit nietig is wegens strijd splitsingsakte.
 18. Huurachterstand, huurverhoging, servicekosten, ontbinding, ontruiming
 19. Huurrecht - Vraag of de doorberekening van een teruggave energiebelasting tot de servicekosten behoort - Ontvankelijkheid
 20. Servicekosten, onjuist verbruik, onjuiste berekening
 21. huurprijs en servicekosten voor units in de Markthal; inspaningsverplichting van de verhuurder voor de branchering; geen gebreken.
 22. huurachterstand, bedoeling partijen, servicekosten, huurtoeslag, huurverhoging
 23. Huur. All-in huurprijs is gesplitst. Afrekening servicekosten. Verdeelsleutel. Ontbinding huurovereenkomst niet gerechtvaardigd.
 24. huur niet-geliberaliseerde woonruimte, energielevering door verhuurder overgedragen aan gelieerde vennootschap, afrekening servicekosten ex artikel 7:259 BW of volgens Warmtewet, huurcommissie heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard
 25. Huur woonruimte; afrekening bij einde huur; verschuldigdheid huur over opzegtermijn; ontbreken afrekening servicekosten.
 26. Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand, achterstallige servicekosten, gebruikersvergoeding, contractuele boete
 27. Huur bedrijfsruimte. Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder en ontruiming bedrijfsruimte terecht plaatsgevonden? Huurpenningen en servicekosten stelselmatig niet betaald. Onvoldoende gesteld voor toepassing ‘tenzij’-clausule art. 6:265 lid 1 BW.
 28. Huur bedrijfsruimte. Vordering tot betaling van achterstallige huurpenningen, servicekosten en contractuele boetes. Terughoudendheid bij veroordeling tot betaling van een geldsom in kort geding. Spoedeisend belang niet aannemelijk gemaakt, vorderingen afgewezen.
 29. Voor bewijs is een enkele schriftelijke verklaring onvoldoende. Overeengekomen servicekosten: Haviltex.
 30. Uitleg huurovereenkomst. Vraag of parkeerplaats al dan niet tot het gehuurde behoort. Gedeeltelijke ontbinding huurovereenkomst. Afrekening servicekosten.
 31. Huurrecht. Anticipatie op gewijzigde Warmtewet. Verhuurder mag geen hoger bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke kosten van verbruik; het corporatiebreed toepassen van één tarief is niet mogelijk. Kosten voor afschrijving en onderhoud van de verwarmingsinstallaties mogen uitsluitend via de kale huur en niet via de servicekosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
 32. Belanghebbende verhuurt woningen aan toeristen. Artikel 4, lid 3 LIB bepaalt dat bij het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan derden de zuivere opbrengst wordt gesteld op 65% van het verkregen voordeel. Het Gerecht leidt uit de wetsgeschiedenis af dat aftrekbaar zijn de kosten die ook onder de titel “servicekosten” rechtstreeks aan een huurder in rekening gebracht zouden kunnen word...
 33. Terugvordering huurders teveel betaalde servicekosten. Verrekening/tegenvordering verhuurder voor reparatiekosten en lokale belastingen? Verhaal van gebruikersdeel lokale belastingen is mogelijk op grond van de lagere belastingwetgeving.
 34. Huurovereenkomst is op vordering van de verhuurder ontbonden wegens betalingsachterstand. Jaren later ingestelde vordering van (rechtsopvolger van) huurder op grond van 6:271 BW is terecht afgewezen. Deze ontbinding treft de verbintenissen tot aan de datum van de ontbinding niet. Er zijn dus geen ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan ten aanzien van de huurpenningen, servicekosten en verhuurko...
 35. Huurrecht. Servicekosten. Procesrecht. Staat de afspraak in de huurovereenkomst dat een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit in de huurprijs is inbegrepen (art. 12 HPW) in de weg aan een gang naar de Huurcommissie (art. 13 HPW)? Staat art. 37 HPW er aan in de weg dat in een dagvaardingsprocedure een verklaring voor recht wordt gevorderd ter zake de vergoeding van de serv...
 36. Huurrecht. Servicekosten. Procesrecht. Staat de afspraak in de huurovereenkomst dat een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit in de huurprijs is inbegrepen (art. 12 HPW) in de weg aan een gang naar de Huurcommissie (art. 13 HPW)? Staat art. 37 HPW er aan in de weg dat in een dagvaardingsprocedure een verklaring voor recht wordt gevorderd ter zake de vergoeding van de serv...
 37. Huurrecht woonruimte. Weigering aanbod nieuwe huurovereenkomst met hogere huurprijs vanwege vervanging blokverwarming door hr-ketels. Art. 7A:1623 e lid 1 onder 4 e (thans art. 7:274 lid 1 onder d) bij niet-geliberaliseerde woonruimte niet van toepassing in geval van voorstellen die een wijziging van de huurprijs of servicekosten inhouden. Deze regel leidt uitzondering indien wijziging van huur...
 38. Huurrecht woonruimte. Weigering aanbod nieuwe huurovereenkomst met hogere huurprijs vanwege vervanging blokverwarming door hr-ketels. Art. 7A:1623 e lid 1 onder 4 e (thans art. 7:274 lid 1 onder d) bij niet-geliberaliseerde woonruimte niet van toepassing in geval van voorstellen die een wijziging van de huurprijs of servicekosten inhouden. Deze regel leidt uitzondering indien wijziging van huur...
 39. Verzoek ontbinding en ontruiming met flinke huurachterstand en boete. Reconventionele vordering aan servicekosten en smartengeld
 40. Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).
 41. Huurovereenkomst. Onderhuur. Servicekosten. Schadevergoeding. Grondslagwijziging in strijd met behoorlijke procesorde.
 42. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand? Reconventie. Stook- en servicekosten onverschuldigd betaald? Aanspraak op 'bufferinkomsten'?
 43. Geschil binnen de VvE over servicekosten. Moeten garage-eigenaren meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, terwijl ze daar geen gebruik van maken? Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 44. huurzaak; geschil over afrekening servicekosten
 45. Tussenvonnis. Huur. Verhuurder moet bewijzen dat huurder naast huur ook servicekosten en waarborgsom verschuldigd is.
 46. Geschil binnen de VvE over servicekosten. Moeten garage-eigenaren meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, terwijl ze daar geen gebruik van maken? Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 47. Toepassing van de Warmtewet binnen het huurrecht. Huur van appartement met warmte-koudeopslag installatie (WKO). De WKO is geen eigendom van de verhuurder, maar (door opstalrecht) van de leverancier van de energie. Huurder heeft geen contract met de energieleverancier. Huurder weigert het vast recht voor de WKO te betalen dat de verhuurder bij hem in rekening brengt. In eerste aanleg is de verh...
 48. Wet Woz. Waardevaststelling appartement in serviceflat. Waardedrukkende invloed van de verplichting tot het betalen van servicekosten waartegenover de bewoner van dat appartement persoonlijke diensten ontvangt.
 49. Verzoek om handhaving tegen overtredingen van de NS van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er zijn drie overtredingen gesteld: a. verplichte identificatie/legitimatie bij inleveren anonieme chipkaart voor uitbetaling van het daarop aanwezige saldo; b. poging tot misleiding van eiser als klant dat identificatie verplicht zou zijn bij de aanschaf van vervoersbewijzen aan de statio...
 50. Servicekosten bungalowpark; erfpacht, contractsvrijheid