Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak servicekosten

 1. Huur woonruimte. Artikel 7:272 lid 2 BW. Geen sprake van de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' (artikel 7:274 lid 1 sub c BW). In reconventie herstel van gebreken, huurprijsvermindering (artikel 7:207 lid 1 BW jo. artikel 7:257 lid 1 BW) en terugbetaling van een deel van de huur en (service)kosten gevorderd.
 2. Tussenvonnis in verstekzaak. Ambtshalve vernietiging huurprijswijzigingsbeding treft de kale huurprijs. Verwijzing naar de rol om verhuurder informatie te laten verstrekken over de te betalen en betaalde maandhuur, bestaande de kale huur plus bijkomende (service)kosten.
 3. Eiser huurt een caravan/chalet met opstal van gedaagde op een familiecamping. Eiser vindt dat hij een jacuzzi bij zijn chalet mag plaatsen en gebruiken, dat hij teveel servicekosten heeft betaald, dat gedaagde gebreken aan het chalet moet herstellen en dat hij tot dat moment recht heeft op huurprijsvermindering. Gedaagde is het hier niet mee eens. De vorderingen van eiser zullen worden afgewez...
 4. Vordering tot terugbetaling te veel betaalde servicekosten en waarborgsom wordt toegewezen. Beroep op verrekening slaagt niet.
 5. Terugbetalen waarborg na einde huur. Mag verhuurder de waarborgsom verrekening met openstaande servicekosten?
 6. Ontbinding huurovereenkomst vanwege achterstand gedurende 45 maanden in servicekosten en huurachterstand.
 7. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; afrekening servicekosten
 8. Partij huurt een appartement van De Marken. De Marken brengt maandelijks een voorschot voor de servicekosten in rekening bij partij, waaronder voor de post groenonderhoud. Partij stelt dat hij geen tuin huurt en daarom niet gehouden is aan de kosten van het groenonderhoud bij te dragen. Volgens partij heeft hij teveel aan servicekosten voor het groenonderhoud en andere posten betaald en moet he...
 9. Eindafrekening huur. Huurder heeft te veel servicekosten betaald. Verhuurder had de waarborgsom niet mogen verrekenen met herstel- en schoonmaakkosten, omdat huurder niet in de gelegenheid is gesteld om het zelf te herstellen.
 10. geliberaliseerde huur woonruimte; nietig huurprijswijzigingsbeding (art. 5.2 ROZ-model)?; particuliere of professionele verhuurder?; servicekosten overeengekomen in de vorm van een vaste VvE-bijdrage?; uitleg huurcontract
 11. Huurachterstand woonruimte; geschil over hoogte afrekening stookkosten en voorschot servicekosten
 12. Vordering VvE tot betaling van premieverhoging via de servicekosten afgewezen. Geen rechtsgeldig besluit VvE.
 13. Uitleg bepaling in huurovereenkomst over (verhoging van) servicekosten. Huurder moet afrekeningen betalen; voorschot mocht niet eenzijdig worden verhoogd. In reconventie wordt verhuurder veroordeeld om een boete te betalen wegens het niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden. Geen matiging.
 14. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Nader overeengekomen huurprijs in- of exclusief servicekosten?
 15. Doorbelasting energienota's en servicekosten, deskundigenbericht
 16. Schade aan het gehuurde bij einde huurovereenkomst. Afrekening servicekosten.
 17. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; afrekening servicekosten
 18. Huurovereenkomst nog te bouwen beachclub. Huur verschuldigd vanaf datum terbeschikkingstelling en ingebruikname. Oplevering gehuurde door verhuurder aan huurders na oplevering door aannemer aan verhuurder. Hoogte huurprijs in huurovereenkomst afhankelijk gesteld van bouwkosten. Beding niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Realisatie beachclub in overleg met huurde...
 19. Huur woonruimte. Geschil over servicekosten. Beroep op opschortingsrecht. Is huurder zodanig tekortgeschoten dat ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gerechtvaardigd zijn?
 20. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; afrekening servicekosten
 21. Huurovereenkomst bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW. Ingangsdatum verplichting tot betaling servicekosten. Uitleg huurovereenkomst.
 22. huurrecht bedrijfsruimte, huurder onvoldoende gegevens om huurkorting ivm corona vast te stellen, verhuurder onvoldoende inzicht in servicekosten, geen cumulatie van contractuele boete;
 23. kort geding, herstel gebreken, terugvordering roerende zaken als servicekosten en afgeschreven meubilair, verrekening, huurprijsvermindering.
 24. Eiser verhuurde een woning aan gedaagden en vordert bedragen voor nog verschuldigde huur, servicekosten en herstelkosten. Gedaagden voeren geen verweer tegen de huur en servicekosten en hebben hun verweer tegen de herstelkosten onvoldoende onderbouwd. De rechtbank veroordeelt de gedaagden om deze bedragen te betalen.
 25. Art. 7:230a BW. Huur bedrijfsruimte. Huurder verlaat het pand voor het einde van de huurovereenkomst en betaalt de laatste huurfacturen niet. Zij stelt dat een derde het pand is gaan gebruiken. Ook het voorschot op de servicekosten wil zij niet betalen omdat zij geen energie meer verbruikt. Het geschil ziet daarnaast op de betaling van zogenoemde R&D-werkzaamheden die maandelijks werden gefactu...
 26. Huurovereenkomst woonruimte studentencomplex; afrekening servicekosten
 27. einde huurovereenkomst, huurachterstand, verrekening 7:127 BW afgewezen, termijn servicekosten 7:259 verlopen
 28. Vordering teveel betaalde servicekosten, kosten voor reparatie CV en inkomstenderving door afsluiten elektra door verhuurders. Huurcommissie heeft bepaald dat huurders teveel voorschot hebben betaald. Verhuurders zijn geen procedure gestart bij de ktr, dus de beslissing is onherroepelijk. Vorderingen worden allemaal toegewezen.
 29. Sint Maarten. Vereniging van eigenaren. Achterstallige servicekosten. Verjaring
 30. VvE zaak. Verjaring. Verrekening. Eigenaar van appartementen in een wooncomplex vordert schadevergoeding wegens het weigeren door de VvE van een aspirant-huurder voor één van zijn appartementen op basis van diens (jonge) leeftijd. De VvE vordert betaling van de eigenaarsbijdragen voor haar servicekosten. Aangezien de eigenaarsbijdragen in strijd met het splitsingsreglement worden berekend, st...
 31. Geschil over verschuldigde servicekosten tussen huurder en ex-verhuurder. Rechtsgeldige verhoging voorschot. Geen verplichting om bij te stellen, naar aanleiding van lage afrekening. Toewijzing deel servicekosten. Compensatie proceskosten.
 32. Huurrecht: Afrekening servicekosten voldoet niet aan wettelijke eisen onder meer omdat in huurovereenkomst voorschotbedrag voor glasverzekering en rioolontstopping is overeengekomen, geen storting in fonds.
 33. Huurder huurt van eigenaar studentenwoning, niet van (voormalig) inwonende zoon van de eigenaar. Opzegging o.g.v. artikel 7:274 lid 1 sub f BW en 7:274 lid 1 sub a BW slaagt niet. Ontbinding afgewezen. Servicekosten.
 34. Huurzaak. De kantonrechter stelt de servicekosten voor een gehuurde woonruimte vast.
 35. Eindvonnis. Vaststelling betalingsverplichting servicekosten.
 36. Servicekosten
 37. Afrekening servicekosten is onvoldoende inzichtelijk omdat niet alle posten uit de huurovereenkomst daarop voorkomen. Gerechtvaardigde twijfel over juistheid berekening stookkosten niet weggenomen. Verhuurder moet inzichtelijke afrekening overleggen en bewijzen dat stookkosten juist zijn berekend
 38. Geschil over de vraag in hoeverre maandelijkse betalingen kwalificeren als huurprijs of als vergoeding voor servicekosten. Huurder stelt door verhuurder ten onrechte huurtoeslag te zijn misgelopen en stelt hem daarvoor aansprakelijk.
 39. Huurder vordert vergoeding van servicekosten, herstelkosten en huurprijsvermindering. Verhuurder vordert ontbinding vanwege slecht huurdersgedrag en heeft huurovereenkomst opgezegd. Vorderingen over en weer afgewezen
 40. Artt. 7:262 lid 1 BW; 7 Uhw; 10 Uhw. Vaststelling van de servicekosten door de huurcommissie leidt uiteindelijk tot procedure bij de kantonrechter. Verhuurders eisen o.a. vernietiging van de uitspraak huurcie. Huurder verzet zich o.a. tegen huurverhoging.
 41. Tussenvonnis. Huur woonruimte. Afrekening servicekosten. Verwarming. Bewijsopdracht.
 42. Huurrecht. Afrekening servicekosten. Opbrengst zonnepanelen niet in mindering brengen op de aan huurder in rekening te brengen servicekosten.
 43. Partijen hebben een inwoonovereenkomst met elkaar gesloten. Eisers vorderen een beslissing van de kantonrechter over de hoogte van de servicekosten. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe de inwoonovereenkomst moet worden gekwalificeerd.
 44. Huur. Gebrek. Servicekosten. Boete. Klachtplicht. De opvolgend eigenaar is niet verplicht een afrekening servicekosten op te stellen over de periode voordat deze eigenaar werd (7:226 BW) omdat de verplichting tot het opstellen van de afrekening al opeisbaar was vóór het moment van eigendomsovergang. In de huurovereenkomst staat dat het gehuurde een oppervlakte heeft van 480 m². Feitelijk is dez...
 45. Tussenvonnis. Geen sprake van all-inprijs. Vaststelling hoogte servicekosten, voor wat betreft energiekosten, onderhoud energie-installaties en lift. Verwijzing naar de rol voor een nieuwe specificatie.
 46. huurrecht; servicekosten; schadevergoeding ivm verhuizing
 47. Geschil over servicekosten na uitspraak Huurcie. Geen belang bij oordeel over die uitspraak. Ktr oordeelt 'over de punten' die bij de Huurcie aan de orde zijn gesteld. Geen eigen meter. Energie en waterverbruik door derden,
 48. Huurrecht. Vaststellen van de servicekosten. Vordering tot huurprijsvermindering wordt afgewezen. Geen gebrek en vervaltermijn.
 49. Verzoeken ex artikel 8 Wohv. Reikwijdte bepaling. Teruggaaf energiebelasting is onderdeel van servicekosten, kosten terugvragen zijn administratiekosten. Instemmingsrecht huurdersorganisatie. Verdeling teruggaaf onder huurders zelfstandige eenheden.
 50. Verhuurder is gehouden onverschuldigd betaalde communitykosten terug te betalen, maar mag die verrekenen met een herziene afrekening servicekosten. Het was verhuurder toegestaan om een eerder verstrekte afrekening servicekosten te herzien. Het verrekeningsverweer van verhuurder gaat in deze procedure alleen op ten aanzien van 2019. Voor 2020 is het verrekeningsverweer niet eenvoudig vast te st...