Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak servicekosten

 1. Huur bedrijfsruimte; geschil over hoogte afrekening servicekosten en voorschot servicekosten; het gehuurde is deel van een bedrijfsgebouw, waarvan de indeling en het verloop van de leidingen en aansluitingen door verbouwingen diverse malen is gewijzigd.
 2. Afrekening nutsvoorzieningen en servicekosten
 3. Eindvonnis na descente. Groenvoorziening heeft een zodanig openbaar karakter dat deze naar aard en bestemming geen onderdeel uitmaakt van gehuurde. Genot primair ontleend aan openbare bestemming. Geen onroerende aanhorigheid. Geen servicekosten.
 4. Geen gebruik om niet maar huur bedrijfsruimte. Veroordeeld tot betaling huur en servicekosten.
 5. Huurcommissie. Wijze van procederen van Camelot verdient geen schoonheidsprijs. Camelot stelt dat de huurcommissie de eindafrekening servicekosten te laag heeft vastgesteld. Camelot heeft bij akte diverse produkties en specificaties in het geding gebracht, maar dit voldoet niet. Niet duidelijk wordt hoe de totale energiekosten voor de algemene gedeelten van het gebouw zijn omgeslagen per huurde...
 6. Huurcommissie, eindafrekening servicekosten. Camelot heeft niet afgerekend over de post stoffering/meubilering, terwijl daarvoor wel voorschot is betaald. Het bedrag aan voorschot voor stoffering/meubilering wordt in mindering gebracht op het openstaand bedrag van de eindafrekening.
 7. Verstekzaak. Vordering VVE tot betaling servicekosten. Wijziging standpunt in hoger beroep.
 8. Vaststelling servicekosten huurwoning
 9. Vordering tot betaling afrekening servicekosten grotendeels afgewezen. Verhuurder heeft de afrekening te laat opgesteld en redelijkheid en billijkheid verzetten zich tegen volledige toewijzing.
 10. Camelot, huurcommissie, servicekosten, vorderingen niet onderbouwd, afgewezen Camelot komt op tegen vaststelling servicekosten door de huurcommissie. De advocaat heeft zich onttrokken. Hoewel in het tussenvonnis is gevraagd om specificatie en onderbouwing heeft Camelot niets meer laten horen en is niet ter zitting verschenen. Vorderingen afgewezen.
 11. Tussenvonnis. Servicekosten; wat is reëel verbruik. Bewijsopdracht hoogte opslag intensief gebruik
 12. Anders dan appellant en met de rechtbank is de Raad van oordeel dat het appellant redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat hij als bewoner van een dienstwoning gehouden was servicekosten te betalen. De plicht daartoe volgt uit de regelgeving. Van de zijde van het ministerie van Buitenlandse Zaken is bij bericht van 18 april 2017 aan de betrokken ambtenaren kenbaar gemaakt dat de Regeling in...
 13. Veelprocedeerder. Vereenvoudigde afdoening zaak over woonkostentoeslag. Kennelijk ongegrond beroep. Eiseres dient steeds omvangrijke beroepschriften waarin wordt verwezen naar de andere geschillen met verweerder. In de onderhavige zaak is dit ook het geval. Die andere geschillen vallen echter buiten de omvang van dit geding en zullen dan ook onbesproken worden gelaten. De vele schadeclaims die...
 14. huurrecht bedrijfsruimte, servicekosten die niet te relateren zijn aan de overeenkomst, geen duidelijke toelichting en onderbouwing, tekortkoming van de verhuurder leidt tot ontbinding van de overeenkom
 15. Eiseres voldoet niet aan voorwaarden van art. 3:305a BW. Vorderingen niet vatbaar voor cessie. Vorderingen overlegging onderliggende stukken servicekosten afgewezen bij gebrek aan belang. Ook niet voldaan aan voorwaarden artikel 843a Rv.
 16. Huurcommissie, afrekening servicekosten, wegwijsplicht Verhuurder Camelot is het niet eens met de vastgestelde bedragen voor servicekosten 2019 en 2020. Zij brengt meer dan 100 pagina’s produkties in het geding om te onderbouwen dat de gemaakte kosten hoger uitvielen dan voorzien. Kantonrechter oordeelt dat Camelot moet specificeren wat uit de stukken kan worden afgeleid en met name hoe de kos...
 17. De verhuurder kan alleen servicekosten aan de huurder in rekening brengen die met de huurder zijn overeengekomen. Het moet daarbij gaan om specifiek omschreven zaken. Het is aan de verhuurder om de kosten die zijn gemaakt te specificeren en te onderbouwen. Voor de roerende zaken dient, om de afschrijving te kunnen bepalen, voorts inzicht te worden verschaft in de aankooprijs en de datum waarop...
 18. De huurcommissie heeft de servicekosten voor 2019 vastgesteld. Eiser heeft niet aangetoond dat de werkelijke kosten hoger waren dan het vastgestelde bedrag. De 120 pagina’s aan produkties (facturen)zijn niet toegelicht en gespecificeerd en het is niet aan de kantonrechter om op zoek te gaan in de produkties. Vorderingen afgewezen.
 19. Huurrecht. vordering tzv servicekosten. vevaltermijn art. 51 UHW (30 maanden); ambtshalve toeapssing; tussenvonnis; geen ontbinding huurovereenkomst; wel hoofdverblijf; geen slecht huurderschap.
 20. Huur geliberaliseerde woonruimte. Servicekosten. Huurder heeft aanspraak op terugbetaling van servicekosten op grond van artikel 7:259 lid 1 BW.
 21. Leidt hoogte van de servicekosten tot een geslaagd beroep op non conformiteit of dwaling jegens verkoper van een appartementsrecht? Is notaris tekortgeschoten bij het verlijden van de splitsingsakte en/of leveringsakte of heeft hij onrechtmatig gehandeld?
 22. Afwijzing aanvragen om bijzondere bijstand voor servicekosten, tandartskosten en kosten voor een extra accu voor e-bike. De servicekosten vloeien niet voort uit bijzondere omstandigheden. Appellant heeft zijn stelling dat hij vanwege zijn longaandoening geen andere keuze had dan te verhuizen naar de serviceflat met hoge servicekosten niet aannemelijk gemaakt. Artikel 15, eerste lid, tweede volz...
 23. Huurzaak. Huurder maakt aanspraak op terugbetaling te veel betaalde huur en huurprijsvermindering wegens gebreken. Vervaltermijnen art. 7:249 en art. 7:257 BW. Betalingsverplichting gemeentelijke heffingen en servicekosten. Opleveringsdiscussie.
 24. Huurzaak. Huurder maakt aanspraak op terugbetaling te veel betaalde huur en huurprijsvermindering wegens gebreken. Vervaltermijnen art. 7:249 en art. 7:257 BW. Betalingsverplichting gemeentelijke heffingen en servicekosten. Opleveringsdiscussie.
 25. Huurzaak. Huurder maakt aanspraak op terugbetaling te veel betaalde huur en huurprijsvermindering wegens gebreken. Vervaltermijnen art. 7:249 en art. 7:257 BW. Betalingsverplichting gemeentelijke heffingen en servicekosten. Opleveringsdiscussie.
 26. Huurzaak. Huurder maakt aanspraak op terugbetaling te veel betaalde huur en huurprijsvermindering wegens gebreken. Vervaltermijnen art. 7:249 en art. 7:257 BW. Betalingsverplichting gemeentelijke heffingen en servicekosten. Opleveringsdiscussie.
 27. Kort geding: ontruiming woonruimte toegewezen. Achterstand van meer dan drie maanden. Verrekeningsverweer op grond van de stelling dat de verhuurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst een te hoog bedrag aan servicekosten in rekening heeft gebracht, slaagt niet.
 28. [Eiser] vordert teveel betaalde bedragen inzake servicekosten en huur terug van [gedaagde] na uitspraak van de huurcommissie. De kantonrechter zal deze bedragen toewijzen. Het verzet van [gedaagde] tegen deze uitspraken van de huurcommissie was te laat
 29. Huurrecht. Art. 7:233 BW. Kapitaal- en onderhoudslasten WKO-installatie als servicekosten? Onroerende aanhorigheid.
 30. Kort geding. Appartementsrecht. Ontzegging gebruiksrecht door VvE. Structurele betalingsachterstand servicekosten en lekkages. Tenuitvoerlegging besluit door VvE levert geen misbruik van recht op. Bekrachtiging vonnis.
 31. Afrekening van servicekosten en energieverbruik. Afwijking van liquidatietarief in verband met versturen van vervalste facturen.
 32. Huur woonruimte; terugbetaling teveel betaalde huur en servicekosten na uitspraak Huurcommissie; niet geleverde diensten door verhuurder; retournering waarborgsom en oplevering bij einde huur.
 33. Een verhuurder moet ruim 4.500 euro aan te veel betaalde huur en servicekosten terugbetalen.
 34. Geschil over met welke partij een huurovereenkomst is gesloten en over de eindafrekening van servicekosten.
 35. Kort geding. Vordering tot betaling huur en servicekosten toegewezen. Niet aannemelijk dat nog steeds sprake is van onvoorziene omstandigheden en dat een omzet gerelateerde huurkorting moet worden toegepast. Omzet(prognoses) niet voldoende onderbouwd.
 36. Bij besluit van 12 november 2018 heeft de AP het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de Nederlandse Spoorwegen afgewezen. [appellant] vindt dat de NS ten onrechte zijn persoonsgegevens nodig zegt te hebben voor een aantal handelingen. Hij heeft daarom de AP verzocht om met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 handhavend op te treden tegen...
 37. Verstekzaak in hoger beroep. Huur bedrijfsruimte. Geen beëindiging huur met wederzijds goedvinden. Dus huur over verlengde periode verschuldigd; servicekosten niet.
 38. De rechtbank is van oordeel dat eiser wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij als bewoner van een dienstwoning servicekosten moest betalen. De terugvordering is niet in strijd met het zekerheidsbeginsel. Eiser kan geen geslaagd beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Van een toezegging dat hij de servicekosten niet hoefde te betalen is niet gebleken. Ook het beroep op de zes-maandenjuri...
 39. Huur. Voor zover het hoger beroep is gericht tegen de eindbeslissingen in het tussenvonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, is huurder daarvan niet tijdig in hoger beroep gekomen. Daarmee zijn die eindbeslissingen onherroepelijk geworden en dient huurder in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard in het hoger beroep van dat tussenvonnis. Huurder heeft...
 40. Toewijzen vordering servicekosten. Na wijziging van eis heeft gedaagde de vordering erkend. Compensatie proceskosten.
 41. Servicekosten, onjuist verbruik, onjuiste berekening
 42. Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte. Geschil met betrekking tot huurverhoging, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en servicekosten.
 43. huurovereenkomst, huurprijsverhoging, servicekosten, huurcommissie
 44. voormalig onderwijsgebouw in hoofdhuurovereenkomst bestemd tot woonruimte, regels woonruimte ook van toepassing op de hoofdhuurovereenkomst, rioolheffing moet worden bestreden uit huurprijs en mag niet in rekening worden gebracht als servicekosten.
 45. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 46. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 47. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 48. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 49. Huur. Opzegging nietig. Ontbinding slaagt niet. Servicekosten verrekenen onvoldoende onderbouwd. Huurprijsverhoging kan niet tot jaren terug worden doorgevoerd.
 50. WOZ-waarde van een serviceflat. De vergelijkingsobjecten hebben met de serviceflat vergelijkbare gebouwgebonden servicekosten, zodat een eventuele waardedrukkende invloed hiervan is verdisconteerd in de verkoopprijzen van deze objecten. Met de door de heffingsambtenaar toegepaste neerwaartse correctie op de waarde van de serviceflat is in voldoende mate rekening gehouden met het specifieke nega...