Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak kleine herstellingen

 1. De kantonrechter wijst de vorderingen van GV toe. Gedaagde heeft de huurachterstand niet weersproken. Gedaagde komt geen beroep op opschorting toe in verband met de door hem gestelde gebreken. Een aantal van de door gedaagde genoemde gebreken komen voor zijn rekening op grond van het Besluit kleine herstellingen. Verder heeft gedaagde de stelling van GV dat gebreken ter zake de ventilatie en c...
 2. Toewijzing O&O; huurachterstand. NL recht(er) van toepassing/bevoegd; ne bis in idem, geen misbruik van procesrecht; huurder heeft onterecht zelf facturen met de huurpenningen verrekend; Besluit kleine herstellingen.
 3. Schutting omgewaaid. Art. 7:204 lid 2 BW. Voor tuinonderhoud zie onderdeel 'l' van het Besluit kleine herstellingen. Het herstel is niet als kleine herstelling uitgesloten. Bereikbaarheidsmaatstaf is geen vereiste en het kostencriterium speelt geen rol.
 4. Huurovereenkomst en Besluit kleine herstellingen vormen geen grondslag voor het aannemen van een onderhoudsverplichting van huurder voor een niet voor huurder toegankelijke kijktuin, welke verplichting zich bovendien ook niet verhoudt met de onmogelijkheid deze na te komen.
 5. Kern van het geschil is de vraag of verhuurder de kosten voor het onderhoud aan de (kijk)tuin via de servicekosten mag doorberekenen. De huurcommissie oordeelt van niet. De kantonrechter oordeelt van wel. De kantonrechter is van oordeel dat aan de volgende criteria is voldaan: a) de tuin volgens contract deel uitmaakt van het gehuurde als onroerende aanhorigheid; b) overeengekomen is dat de di...
 6. Huurder moet meewerken aan het kappen c.q. snoeien van fundering-bedreigende c.q. overlastgevende bomen. Verwijdering van de niet door huurder geplante boom valt niet onder huurdersverplichtingen ex Besluit kleine herstellingen.
 7. Kort geding. Huurder vordert herstel diverse gebreken in woning. Afwijzing. Onvoldoende zekerheid over bestaan deel van gebreken. Kleine herstellingen dient huurder zelf te verrichten. Voor het overige geen spoedeisend belang.
 8. huurrecht; artikel 7:214 BW, artikel 7:240 BW, vervangen van een ruit geen kleine hestelling als bedoeld in artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen.
 9. huur van woonruimte, scheurvorming, constructieve aard? gering van omvang? Besluit kleine herstellingen
 10. Huurovereenkomst. Schade ontstaan door lekkage is geen gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW, maar een feitelijke stoornis door derden als bedoeld in lid 3 van genoemd artikel. Schade gaat niet verder dan afgebladderde verf die eenvoudig door schilderwerk kan worden hersteld. Dit betreft kleine herstelling ten aanzien waarvan niet op de verhuurder, maar op de huurder de verplichting rust...
 11. Gedaagde wordt veroordeeld om als huurder zijn tuin netjes te onderhouden o.g.v. art. 7:217 juncto 7:240 BW, in samenhang met art. 1 van het Besluit kleine herstellingen. De verhuurder heeft een eigen belang om te handhaven, ook zonder klachten van buren.
 12. huur van woonruimte, scheurvorming, constructieve aard? gering van omvang? Besluit kleine herstellingen
 13. huur; besluit kleine herstellingen; kosten wassen (on)bereikbare ramen
 14. Huurzaak. Besluit kleine herstellingen prevaleert boven inhoud van overeengekomen algemene voorwaarden. Objectivering van bereikbaarheid in geval van wassen van ramen. In dit geval zijn de vaste ramen van binnenuit bereikbaar voor bewassing met een eenvoudig hulpmiddel. Dat huurder daar door persoonlijke omstandigheden niet toe in staat is, maakt dat niet anders. Verhuurder niet gehouden tot pe...
 15. Verzakking in tuin huurder; in casu geen gebrek dat leidt tot vermindering huurgenot (artikel 7:204, lid 1 BW); kleine herstellingen ten gevolge van verzakking voor rekening van huurder (artikel 7:240 BW).
 16. Huur woonruimte. Collectieve actie huurdersvereniging. De belangen die door de huurders aan de orde zijn gesteld lenen zich gedeeltelijk niet (huismeesterproblematiek) en gedeeltelijk wel (kosten glasbewassing) voor bundeling. De kosten van het wassen van onbereikbare ramen mogen door de verhuurder aan de huurders in rekening worden gebracht. Betekenis Besluit Kleine Herstellingen.
 17. Kosten van CV-onderhoud deel van het servicekostenpakket? Neen. In punt i van de bijlage bij het Besluit kleine herstellingen (op basis van art. 7:240 BW) is periodiek serviceonderhoud van de CV-ketel niet opgenomen. Daaruit mag niet a contrario worden afgeleid dat het niet de bedoeling van de besluitwetgever is dat dit onderhoud voor rekening van huurders komt. Een redenering a contrario past...
 18. Besluit kleine herstellingen. Servicekostenbeleid Huurcommissie. Ruiten fysiek niet bereikbaar voor huurders. Bewassingskosten.
 19. Huur woonruimte met geliberaliseerde huurprijs. Vraag wie als contractspartij heeft te gelden. Geen sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden of ontbinding van de huurovereenkomst. Bewijsopdracht ten aanzien van overname huurovereenkomst door een derde en door derde verrichte huurbetalingen. Gevorderde rioolkosten kleine herstelling in de zin van artikel 7:217 jo. artikel 7:240 BW en het...
 20. Zaaknummer 104.004.682 [Pw art. 26 lid 1, 7:339 BW] Onderhoudsverplichting van bomen.. Het omzagen van bomen waarvan de wortels en de stam zijn aangetast kan, anders dan bijvoorbeeld het snoeien van bomen, niet als het verrichten van kleine herstellingen worden beschouwd.