Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verhuurder moet gebreken herstellen (art.7:206 lid 1 BW)

De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen (art. 7:206 lid 1 BW).

Kleine herstellingen (art. 7:206 lid 2 BW)

Deze verplichting geldt niet ten aanzien van kleine herstellingen en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is (art. 7:206 lid 2 BW).

Huurder herstelt zelf (art. 7:206 lid 3 BW)

Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering van de huurprijs te brengen. Hiervan kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken (art. 7:206 lid 3 BW).

Semi-dwingend recht (art. 7:209 en 7:242 lid 1 BW)

Art. 7:209 BW en art. 7:242 lid 1 BW bevatten semi-dwingend recht. Zij bepalen dat van art. 7:206 lid 1 en 2 BW niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.