Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

 • een staat of een eigenschap
 • of een andere omstandigheid van het gehuurde
 • die niet aan de huurder is toe te rekenen
 • waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten.

Het begrip gebrek heeft, volgens de parlementaire geschiedenis, een ruime betekenis: alle genotsbeperkingen die niet aan de huurder zijn toe te rekenen vormen een gebrek. Voorbeelden van die genotsbeperingen c.q. gebreken zijn:

 • een slechte onderhoudstoestand
 • materiële beschadigingen
 • constructiefouten
 • ongedierte
Woonruimte (art. 7:241 BW)

De gebrekenregeling in de artt. 7:204 t/m 7:210 BW is voor woonruimte nader uitgewerkt in art. 7:241 BW: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke tekortkomingen in elk geval als gebreken worden aangemerkt.

Geen feitelijke stoornis

Een gebrek moet worden onderscheiden van een feitelijke stoornis door derden zonder bewering van recht als bedoeld in art. 7:211 BW  en een bewering van recht zonder feitelijke stoornis zijn geen gebreken in de zin van art. 7:204 lid 2 BW.

Semi-dwingendrecht (art. 7:242 lid 1 BW)

Art. 7:242 lid 1 BW (semi-dwingend rechtschakelbepaling) bepaalt dat, behoudens bij de standaardregeling ex art. 6:214 BW, niet ten nadele van de huurder van art. 7:204 BW kan worden afgeweken (tenzij het gaat om herstellingen aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen of gebreken aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen).

Huurcommissie

De Huurcommissie onderscheidt drie categorieën gebreken: 

 • zeer ernstige gebreken (categorie A);
 • ernstige gebreken (categorie B);
 • overige ernstige gebreken (categorie C).