Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder huurcommissie wordt verstaan de huurcommissie bedoeld in art. 3a Uw HW (art. 7:238 BW).

Geschillen

De huurcommissie is een officiële en onafhankelijke geschillencommissie op het gebied van huur en verhuur van woonruimte. De huurcommissie oordeelt over geschillen over:

Samenstelling

De huurcommissie bestaat uit een bestuur en minimaal vier en maximaal tien zittingsvoorzitters. Daarnaast bestaat de huurcommissie uit zittingsleden uit de kring van huurders onderscheidenlijk de kring van verhuurders. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter (art. 3a lid 2 Uw HW).

Het bestuur en de zittingsvoorzitters hebben tot taak binnen de huurcommissie de eenheid en de kwaliteit van de uitspraken, adviezen en verklaringen te bevorderen. Zij kunnen met het oog hierop regels stellen. Bij de uitvoering van deze taak treden zij niet in de procesrechtelijke behandeling van, de inhoudelijke beoordeling van alsmede de beslissing in een concrete zaak (art. 3a lid 3 Uw HW).

Indien ten aanzien van het stellen van de regels, bedoeld in art. 3a lid 3 Uw HW, tussen het bestuur enerzijds en de zittingsvoorzitters gezamenlijk anderzijds een verschil van mening bestaat, beslist het bestuur. Indien binnen het bestuur een verschil van mening bestaat, beslist de voorzitter. Indien binnen de kring van zittingsvoorzitters een verschil van mening bestaat, wordt onderling bij meerderheid van stemmen beslist, waarbij bij een staking van de stemmen binnen die kring het bestuur beslist (art. 3a lid 4 Uw HW).