Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verzoek aan huurcommissie over eindafrekening (art. 7:260 lid 1 BW)

Indien de huurder en verhuurder geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten, kan de huurder of verhuurder de huurcommissie verzoeken uitspraak daarover te doen (art. 7:260 lid 1 BW).

Art. 7:260 BW geldt niet bij een geliberaliseerde woonruimte.

Termijn (art. 7:260 lid 2 BW)

Het verzoek heeft betrekking op niet meer dan één tijdvak van ten hoogste twaalf maanden voor elke kostensoort waarop het verzoek betrekking heeft. Het verzoek kan worden gedaan tot uiterlijk vierentwintig maanden nadat de in artikel 259 lid 2 genoemde termijn voor het verstrekken van het overzicht door de verhuurder is verstreken (art. 7:260 lid 2 BW).

Verplichting verhuurder (art. 7:260 lid 3 BW)

Bij het verzoek neemt de verhuurder de betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot de servicekosten op in een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier (art. 7:260 lid 3 BW).

Kantonrechter

De procedure bij de huurcommissie is niet exclusief. Als tussen huurder en verhuurder een geschil bestaat over de (hoogte van de) servicekosten kan de huurder ook in een dagvaardingsprocedure een verklaring voor recht vorderen van hetgeen hij verschuldigd is en terugbetaling vorderen van hetgeen hem meer in rekening is gebracht dan hij verschuldigd is. Zie:

Semi-dwingend recht (7:265 BW)

Art. 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen van Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen (artt. 7:246 t/m 7:265 BW) niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.