Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Inleiding (art. 7:255 lid 1 BW)

Art. 7:255 lid 1 BW bepaalt dat de huurprijs van woonruimte waarin of waaraan gedurende de huurtijd door of vanwege de verhuurder:

  1. voorzieningen zijn aangebracht die verband houden met een maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een gehandicapte, bij het normale gebruik van zijn woonruimte ondervindt, in de kosten waarvan ingevolge enige wettelijke regeling een financiële tegemoetkoming is verleend, of
  2. veranderingen of toevoegingen, waaronder niet wordt verstaan het verhelpen van gebreken als bedoeld in artikel 204, zijn aangebracht, waardoor het woongerief geacht kan worden te zijn gestegen en die niet ingrepen zijn als bedoeld onder a,

is de huurprijs, vermeerderd met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten van deze ingrepen, veranderingen of toevoegingen met dien verstande dat de nieuwe huurprijs niet hoger mag zijn dan die welke bij toepassing van de regels bedoeld in artikel 10 lid 1 Uw HW als redelijk is aan te merken.

Huurcommissie (art. 7:255 lid 2 BW)

Art. 7:255 lid 2 BW bepaalt dat, indien partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over het bedrag van de verhoging, ieder van hen binnen drie maanden na de totstandkoming van de ingrepen, veranderingen of toevoegingen de huurcommissie kan verzoeken daarover een uitspraak te doen.

Gehandicapte (art. 7:255 lid 3 BW)

Art. 7:255 lid 3 BW bepaalt dat onder gehandicapte in art. 7:255 lid 1 BW wordt verstaan een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt.

Gerelateerde artikelen