Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder huurprijs wordt, bij de huur van woonruimte, verstaan de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte (art. 7:237 lid 2 BW).

Huurprijs niet vrij bij niet-geliberaliseerde woonruimte (art. 7:246 BW)

In beginsel zijn huurder en verhuurder vrij om de huurprijs te bepalen. De huurder kan echter huurprijsbescherming genieten.

Art. 7:246 BW bepaalt echter voor niet-geliberaliseerde woonruimte dat de overeengekomen huurprijs geldt, voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op geliberaliseerde woonruimte. De volgende artikelen zijn echter toch ook van toepassing op geliberaliseerde woonruimte:

Semi-dwingend recht (7:265 BW)

Art. 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen van Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen (artt. 7:246 t/m 7:265 BW) niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.