Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Overeenkomst (art. 7:259 lid 1 BW)

De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot (a) kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en (b) de servicekosten beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeengekomen (art. 7:259 lid 1 BW, eerste volzin).

Geen overeenstemming (art. 7:259 lid 1 BW)

Als er geen overeenkomst is, geldt het volgende:

Eindafrekening (art. 7:259 lid 2 BW)

De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan. Indien aan de verhuurder kosten in rekening worden gebracht die niet een kalenderjaar betreffen, maar een andere periode van twaalf maanden, die een boekjaar vormt en in het verstreken kalenderjaar eindigt, neemt de verhuurder de kosten over die andere periode in het overzicht van dat verstreken kalenderjaar op (art. 7:259 lid 2 BW).

Eindafrekening bij beëindiging huurovereenkomst (art. 7:259 lid 3 BW)

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft het overzicht als in art. 7:259 lid 2 BW bedoeld betrekking op het tijdvak van het kalenderjaar dat op het tijdstip van de beëindiging reeds is verstreken (art. 7:259 lid 3 BW).

Inzagerecht (art. 7:259 lid 4 BW) 

De verhuurder biedt de huurder desverzocht de gelegenheid, na verstrekking van het overzicht bedoeld in art. 7:259 lid 2 BW, tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere bescheiden of van afschriften daarvan (art. 7:259 lid 4 BW).

Art. 7:259 BW geldt ook bij geliberaliseerde woonruimte (art. 7:247 BW)

Ingevolge art. 7:247 BW is art. 7:259 BW ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte

Dat betekent dat de in dit artikel gegeven maatstaf voor de vergoeding van in verband met de bewoning geleverde zaken en diensten ook voor geliberaliseerde woonruimte geldt, alsmede de verplichting voor de verhuurder om de huurder elk jaar een overzicht van en inzage in de in dat jaar in rekening gebrachte kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de (overige) servicekosten, te verstrekken (art. 7:259 lid 2-4 BW).

Semi-dwingend recht (7:265 BW)

Art. 7:259 BW is van semi-dwingend rechtart. 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen van Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen (artt. 7:246 t/m 7:265 BW) niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.