Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verhoging voorschot (art. 7:261 lid 1 BW)

Art. 7:261 lid 1 BW bepaalt dat het voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen alleen mag worden verhoogd bij een overeengekomen uitbreiding van de levering van zaken of diensten. dan wel naar aanleiding van een eindafrekening ex art. 7:259 BW over een vorige periode.

Instemming huurder (art. 7:261 lid 2 BW)

De huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag als die zaken of diensten alleen aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd.

  • Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel (art. 7:261 lid 2 BW).
Verlaging voorschot (art. 7:261 lid 3 BW)

Indien het door de huurder verschuldigde voorschotbedrag aanzienlijk hoger is dan de te verwachten kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter, kan de huurcommissie op verzoek van de huurder het voorschotbedrag verlagen tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot die kosten (art. 7:261 lid 3 BW).

Kantonrechter

De procedure bij de huurcommissie is niet exclusief. Als tussen huurder en verhuurder een geschil bestaat over de hoogte van het voorschot van de kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter kan de huurder ook direct bij de kantonrechter een verklaring voor recht vorderen dat het voorschotbedrag aanzienlijk hoger is dan de te verwachten eindafrekening van deze kosten, dat een deel van het voorschotbedrag daarom geacht moet worden onverschuldigd te zijn betaald en terugbetaling vorderen van hetgeen hem te veel in rekening is gebracht. Zie:

Semi-dwingend recht (7:265 BW)

Art. 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen van Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen (artt. 7:246 t/m 7:265 BW) niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.

Art. 7:261 lid 1 BW ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte (art. 7:247 BW)

Ingevolge art. 7:247 BW is art. 7:261 lid 1 BW ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte.