Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Semi-dwingend recht bij gebreken algemeen (art. 7:209 BW)

Art. 7:209 BW (schakelbepaling) bepaalt voor alle huurregimes dat van de volgende artikelen niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen:

Semi-dwingend recht bij gebreken woonruimte (art. 7:242 BW)

Art. 7:242 lid 1 BW

Art. 7:242 lid 1 BW (schakelbepaling) bepaalt ten aanzien van de huur van woonruimte dat, behoudens bij de standaardregeling ex art. 6:214 BW, niet ten nadele van de huurder van de volgende artikelen kan worden afgeweken (tenzij het gaat om herstellingen aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen of gebreken aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen):

Art. 7:242 lid 2 BW

Art. 7:242 lid 2 BW bepaalt ten aanzien van de huur van woonruimte dat.van de volgende artikelen niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken:

Dwingend recht bij huurprijzen (art. 7:265 BW) 

Art.  7:265 BW bepaalt ten aanzien van de  niet-geliberaliseerde woonruimte en onzelfstandige woningen dat van de bepalingen van onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet kan worden afgeweken, tenzij uit die bepalingen anders voortvloeit. 

Het betreft de volgende artikelen:

Paragraaf 1. Huurprijzen

Paragraaf 2. Andere vergoedingen

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Dwingend recht bij einde huur woonruimte (7:282 BW)

Art. 7:282 BW bepaalt dat van de volgende artikelen in 'Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur' niet ten nadele van de huurder/onderhuurder kan worden afgeweken:

Het enige artikel in 'Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur' waarvan niet ten nadele van de huurder/onderhuurder kan worden afgeweken betreft art. 7:271 BW.