Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Vordering tot betaling voorschot op openstaande facturen. Gedaagde beroept zich op verrekening en restitutierisico. Belangenafweging. Belang van eisende partij moet in dit geval zwaarder wegen. Zij wordt door concurrentiebeding belemmerd in het genereren van inkomsten terwijl de samenwerking door gedaagde is opgezegd. Wel restitutierisico, vordering wordt deels toegewezen.
 2. Rechtbank wijst verzoek van de vrouw om vervangende toestemming om met de kinderen naar Zweden te verhuizen af. Belangen van de man en de kinderen wegen zwaarder.
 3. Caribische zaak. Personen- en familierecht. Uitsluiting huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in Curaçao (art. 1:30 lid 1 en 1: 33 BWC) in strijd met discriminatieverbod (art. 3 Staatsregeling Curaçao). Constitutionele toetsing o.g.v. art. 101 Staatsregeling Curaçao. Kon het hof zelf de discriminatie opheffen? Zie ook HR 12 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:978.
 4. Caribische zaak. Personen- en familierecht. Uitsluiting huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in Aruba (art. 1:31 lid 1 en 1: 33 BWA) in strijd met discriminatieverbod (art. I.1 Staatsregeling Aruba). Constitutionele toetsing o.g.v. art. I.22 Staatsregeling Aruba. Kon het hof zelf de discriminatie opheffen? Zie ook HR 12 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:977.
 5. Huurrecht; verzoek goedkeuring afwijkend beding (art. 7: 291 BW). Hetgeen is bepaald in artikel 21 deel B komt neer op een (gedeeltelijke) uitsluiting van de gebrekenregeling. Dit betreft niet een afwijking van afdeling 6 van titel 7 BW, zodat een dergelijk beding niet voor goedkeuring in aanmerking kan komen.
 6. Huurzaak; Woningcorporatie Ymere moet de door huurders aan de energieleverancier betaalde kosten voor het gebruik van een warmtepomp in het gehuurde vergoeden. De kantonrechter oordeelt dat de warmtepomp moet worden aangemerkt als onroerende aanhorigheid in de zin van artikel 7:233 BW en onderdeel is van de huurovereenkomst tussen partijen. De kapitaals- en onderhoudslasten worden daarom verond...
 7. Benoeming maritieme gerechtsdeskundige "volledig" conform rapport Afkoersen op vaste maritieme gerechtsdeskundigen.
 8. Weens Koopverdrag. Vordering tot terugbetaling van betaalde bedragen voor niet geleverde mondmaskers toegewezen, omdat koper de overeenkomst inzake aankoop van de mondmaskers rechtsgeldig gedeeltelijk had ontbonden.
 9. Beschikking. De rechtbank wijst de overige verzoeken van verzoeker af. De vraag was of verzoeker nog recht heeft op de door hem verzochte billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding.
 10. Eindvonnis na tussenvonnissen. Deskundigenbericht. Gebreken aan aanbouw woning. Aannemer moet schade betalen.
 11. Een aandeelhouder van Marqt mocht op grond van een in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen drag along-recht de mede-aandeelhouders dwingen om alle aandelen in Marqt te verkopen, omdat de kopende partij niet ‘otherwise connected’ was met die aandeelhouder. Haviltex-maatstaf. Ook is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat die aandeelhouder gebruik heeft gema...
 12. Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Art. 798 lid 1 Rv. Is gecertificeerde instelling belanghebbende in zaak op de voet van art. 1:253n BW tot beëindiging van gezamenlijk gezag over onder toezicht gesteld kind?
 13. Verbintenissenrecht. Koopovereenkomst woning. Uitleg van de bepaling over aanvullende meldingen ter zake subsidiemogelijkheid aardbevingsschade.
 14. Toewijzing van een verzoek om een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv. Gedaagde sub 2 wordt veroordeeld om voor de duur van het geding € 338.800 te betalen vermeerderd met rente. Zie ook C/16/548877 / HA ZA 22-622 d.d. 28-2-2024 ECLI:NL:RBMNE:2024:1554
 15. Verbintenissenrecht. Aaneming van werk. Opdracht tot installatie van mest/waterafscheider. Geschil over meerwerk. Heeft hof nagelaten te toetsen of tenzij-bepaling van art. 7:755 BW van toepassing is? Motiveringsklachten. Grenzen rechtsstrijd in hoger beroep.
 16. 843a Rv, geen rechtsbetrekking, geen rechtmatig belang
 17. Easygroup treedt op basis van meerdere merken (EASYJET, EASYBUS, EASYHOTEL, EASYMONEY, etc.) op tegen het gebuik van Easy Money, Easy Green en Easy Bank door Bunq. Easygroup baseert zich primair op een seriemerk. In reconventie vordert Bunq nietigverklaring en vervallenverklaring van de ingeroepen merken op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen, non-usus en depot te kwader trouw. De vord...
 18. Eiser heeft een bedrag van € 8.500,00 naar de bankrekening van gedaagde overgemaakt en vordert terugbetaling. Gedaagde stelt dat hij het bedrag al heeft (terug)betaald. Naar het oordeel van de kantonrechter is gedaagde er niet in geslaagd te bewijzen dat het bedrag is (terug)betaald aan eiser. De kantonrechter wijst de vordering van eiser dan ook toe.
 19. Partijen zijn elkaars achterburen. Zij hebben een geschil over de erfgrens. De feitelijke erfgrens wordt gevormd door een beukenhaag, houten schutting en daartussenin een laurierhaag. Uit een meting van het kadaster is naar voren gekomen dat de feitelijke erfgrens afwijkt van de kadastrale erfgrens. In deze zaak gaat het om de vraag welke erfgrens juridisch gezien tussen partijen heeft te gelde...
 20. verlenging ondertoezichtstelling
 21. Beschikking op verzoek U.S. District Court N.D. of Alabama (Verenigde Staten) in het kader van een rogatoire commissie. De achtergrond is een civiele smaadprocedure tussen een exploitant van steenkolenmijnen en een Amerikaanse advocaat. De indiening van het verzoek van de District Court vond plaats op verzoek van de exploitant. Pax heeft in 2014 een rapport uitgebracht met de titel ‘The Dark Si...
 22. Gedaagde heeft voor eisers werkzaamheden verricht, onder andere bestaande uit de bouw van een woning en van een carport/berging. Eisers houden gedaagde aansprakelijk voor de gevolgschade van lekkage in de woning en voor een lekkage aan de carport/berging. Ten aanzien van de gevolgschade aan de woning oordeelt de kantonrechter dat gedaagde hiervoor niet aansprakelijk is. Ten aanzien van de door...
 23. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden beperkt tot bepaalde rechtsbetrekking.
 24. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Echtscheiding. Afwikkeling periodiek verrekenbeding over inkomen in huwelijkse voorwaarden. Art. 1:141 BW.
 25. Arbeidsrecht. Overgang onderneming, art. 7:663 BW, dynamisch incorporatiebeding cao. Maatstaven HvJEU 27 april 2017, ECLI:EU:C:2017:317 (Asklepios). Afstand van bij overgang bestaande rechten?
 26. Partijen hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan eiser schoonmaakwerkzaamheden moet verrichten voor gedaagde. Volgens eiser heeft zij deze werkzaamheden verricht en hiervoor een tweetal facturen gestuurd. Later is een deel van dit bedrag gecrediteerd. Een totaalbedrag van € 196,60 voor de maanden november en december 2023 is nog niet betaald. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat e...
 27. De rechtbank veroordeelt de gedaagde om aan de eiser een bedrag te betalen. De gedaagde had een aantal studieboeken niet geretourneerd.
 28. echtscheiding, eenhoofdig gezag, betekening in Rusland, bevoegdheid rechtbank in geval van kinderontvoering
 29. Opname van persoonsgegevens van eiser in het IVR en het EVR op goede grond. De kantonrechter is van oordeel dat eiser heeft gehandeld met het opzet om gedaagde te misleiden; zij heeft de gezondheidsverklaring bewust onjuist ingevuld, om gedaagde ertoe te bewegen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die gedaagde anders niet/niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten.
 30. verklaring voor recht met betrekking tot een oneerlijke handelspraktijk bij gebrek aan voldoende belang afgewezen
 31. Kinderalimentatie. Inkomen man in geschil bij bepaling behoefte en draagkracht. Man dga van B.V. en verhuurder van onroerende zaken. Rechtbank rekent met verhuurinkomsten en met het dga salaris. Man heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt en onderbouwd dat hij geen salaris kan onttrekken aan de B.V. Behalve concept jaarrekening verder geen stukken overgelegd. Komt voor rekening en risico man.
 32. Beoordeling rechtsgeldigheid Eritrees huwelijk. Beroep vrouw op artikel 10:32 BW onder c. Rechtbank oordeelt dat vrouw met afgelegde verklaring onder ede nooit uitdrukkelijk om erkenning van het (kind)huwelijk heeft verzocht. Rechtbank verklaart voor recht dat het huwelijk van partijen niet voor erkenning in aanmerking komt en dus niet vatbaar is voor inschrijving in de BRP. Verzoek eenhoofdig...
 33. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Verzoek man zorgregeling afgewezen. Contactherstel nog niet aan de orde. Gelet op problematiek minderjarige ruimte nodig om aan sociaal-emotionele ontwikkeling te werken. Kinderalimentatie. Vrouw geen recente stukken ingediend van winst uit onderneming. Rechtbank aansluiting gezocht bij winst uit eerder jaar. Inkomen man niet gemiddeld. Verdeling huwelijksg...
 34. OK; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; afwijzing van het verzoek om machtiging te verlenen mededelingen te doen uit het conceptverslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
 35. Gezamenlijk gezag.
 36. Betalingsachterstand zorgverzekeringspremie. Betalingsregeling – overeengekomen na uitbrengen dagvaarding – opgenomen in de beslissing.
 37. WWZ. Ontbinding vanwege duurzame verstoorde arbeidsverhouding tussen onderhoudsmedewerker woningstichting met zijn direct leidinggevende. Geen ernstige verwijtbaarheid bij de werkgever.
 38. Benoeming van een bewaarder van dossiers van een (voormalig) gecertificeerde instelling (artikel 2:24 lid 2 BW).
 39. Bestuurdersaansprakelijkheid binnen concernverband. Niet-inachtnemen in arbeidsovereeenkomst opgenomen opzegtermijn. Onrechtmatig profiteren van wanprestatie.
 40. Verstekvonnis. Op grond van artikel 10:118 jo 10:119 BW is Nederlands recht van toepassing. Vordering wordt als niet onrechtmatig of ongegrond toegewezen.
 41. Geoordeeld dat partijen gehouden zijn uitvoering te geven aan het proces-verbaal, met dien verstande dat de hierin genoemde taxateur wordt aangepast.
 42. Werknemer vordert re-integratie in zijn eigen functie bij werkgever. Werkgever stelt dat re-integratie in de eigen functie in redelijkheid niet van werkgever gevergd kan worden, omdat de arbeidsverhouding duurzaam is verstoord en mediation niet tot een oplossing heeft geleid.
 43. Huurzaak; eiseres vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Eiseres mag bewijzen dat gedaagde structureel ernstige overlast veroorzaakt in en rondom het gehuurde.
 44. Verzoeker stelt dat de testamentair bewindvoerder in strijd met artikel 4:175 BW heeft gehandeld en dat er niet of nauwelijks met verzoeker wordt gecommuniceerd. Naar het oordeel van de kantonrechter is er in het onderhavige geval geen sprake van gewichtige redenen voor ontslag van de testamentair bewindvoerder.
 45. Omzetting van de curatele in mentorschap. De belangen van betrokkene kunnen met een minder ingrijpende en meer passende maatregel worden behartigd.
 46. Huurrecht. Geen sprake van opzegging. Ook de vordering tot ontbinding en ontruiming in verband met het in gebruik geven van de woning aan anderen is afgewezen.
 47. Financial lease. De betalingsregeling tussen partijen geldt nog steeds, omdat een beroep op het vervallen ervan naar maastaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 'Wettelijke rente' in de algemene voorwaarden verwijst niet naar 'wettelijke handelsrente'.
 48. Kort geding. Meewerken verkoop. Vordering tot verdeling van de verkoopopbrengst afgewezen vanwege declaratoir karakter. Overbruggingskrediet: het niet meewerken aan het vestigen van dit krediet is in de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 49. Dexia-zaak
 50. Vordering van curator tegen IT-systeembeheerder van gefailleerde. IT-systeembeheer is overeenkomst met curator niet strikt nagekomen, maar ontbinding van die overeenkomst is niet gerechtvaardigd. Onverschuldigd betaald bedrag door curator onder protest moet terugbetaald worden.