Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Inzageverzoek op grond van de AVG. Misbruik van recht. Verzoek wordt afgewezen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:2321)
 2. Inzageverzoek op grond van de AVG. Misbruik van recht. Verzoek wordt afgewezen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:2320)
 3. Pas nadat de moeder een hulpverleningstraject volgt, kan worden ingeschat of, en zo ja, op welke manier omgang met moeder (en jongere broertje) tot stand kan worden gebracht. Artikel 1:377a lid 3 BW. Verzoek overleggen stukken wordt afgewezen, artikel 843a Rv, wegens gewichtige redenen en behoorlijke rechtsbedeling is gewaarborgd. Afzien van horen van de minderjarige, te vrezen is dat dit de g...
 4. (Terug)verhuizing binnen een straal van 30 autominuten van de woning van de vader (bekrachtiging), artikel 1:253a BW.
 5. Aanneming van werk. Uitbouw woning na verklaring van geen bezwaar buurman. Eindarrest na deskundigenrapport. Aantasting stabiliteit woning of niveau geluidsisolatie niet vastgesteld.
 6. Weigeren mee te werken aan afkoop achterstallige kinderalimentatie. Misbruik van bevoegdheid? Rol gemeente.
 7. Arbeidsrecht. Is het door de werkgever gehanteerde systeem van het schrijven van minuren toegestaan? Ook tijdens de coronapandemie?
 8. Non-conformiteit tweedehands auto? Nee, bij de koop van een tweedehands auto moet de koper bedacht zijn op gebreken. Geen gevaar voor de verkeersveiligheid of eenvoudig te herstellen. Risico aanvaard door proefrit en geen garantie. Afwijzing vorderingen.
 9. Eindvonnis. Gederfde huurinkomsten deels toegewezen (ambtshalve toetsing, art. 6:248 lid 2). Afwijzing boete (Radlinger) en reputatieschade.
 10. Vordering betaling boete en openstaande facturen. Deels toegewezen.
 11. Wijziging uitzendbureau inleen buschauffeurs. Geen spoedeisend belang bij vordering 16 maanden na wijziging. Geen overgang van onderneming, verwijzing naar HvJ 13 september 2007 (Jouini)
 12. Werkgever in de zorg besluit de tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werkneemster, die een handicap/chronische ziekte (niet aangeboren hersenletsel) heeft, niet te verlengen. Verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Ernstige verwijtbaarheid van werkgever. Billijke vergoeding.
 13. vaststelling omgangsregeling met uit huis geplaatst kind.
 14. Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een in/door de dienst arbeidsongeschikt geraakte werkneemster, omdat zij tijdens haar re-integratie tegen betaling wimpers is gaan zetten in een beautysalon en tegen haar leidinggevende heeft gelogen. Verzoek afgewezen.
 15. Aanneming van werk. Tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Ongedaanmakingsverplichtingen en (aanvullende) schadevergoeding. Omvang van de schade kan niet worden gebaseerd op door eiser in het geding gebrachte offerte van derde omdat het erop lijkt dat die derde de werkzaamheden op een andere wijze verricht en een hogere standaard hanteert dan gedaagde.
 16. Huur woonruimte. Medehuurderschap dochter. Toewijzing.
 17. Vordering in kort geding tot terug verhuizen van moeder met minderjarige waarover zij eenhoofdig gezag heeft afgewezen. Vordering omgangsregeling en kinderalimentatie in kort geding eveneens afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang.
 18. Vordering strekt tot inzage in bewaring genomen foto/videomateriaal/Artikel 843a Rv/inbreuk auteursrechten in kort geding niet aannemelijk geworden/wel sprake van slaafse nabootsing: inzage op die grond toegestaan
 19. Verzoekers verzoeken de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zoals bedoeld in artikel 186 Rv te bevelen. Verweerster heeft begin 2020 als wetenschapper en coauteur een bijdrage geleverd aan de zogeheten Corman-Drosten paper. Daarin wordt een mogelijk testprotocol omschreven waarmee het SARS-CoV2-virus gedetecteerd zou kunnen worden. Verzoekers verwijten verweerster onrechtmatig te hebben geh...
 20. Samenvatting: Aan de hand van de Haviltex-maatstaf is de rechtbank van oordeel dat een redelijke uitleg van de correspondentie tussen partijen inhoudt dat door Webo (bruto-) plaatmateriaal is besteld ten behoeve van een project waarbij vervolgens (nadien) opdracht is gegeven om uit het (bruto-)plaatmateriaal op basis van door Webo vermelde gegevens op de inkooporders eindproducten te maken. De...
 21. Verdeling. Eindvonnis na bewijsopdracht.
 22. Incident tussenkomst toegewezen. Interveniënt is legitimaris. Artikel 4:63 lid 3 BW.
 23. Arbeidsrecht. Is het door de werkgever tijdens de coronapandemie gehanteerde systeem van het schrijven van minuren toegestaan?
 24. Toewijzing verzoek vaststelling ouderschap en wijziging geslachtsnaam. In belang van minderjarige dat ze een tweede juridisch ouder krijgt. Dit dient niet langer afhankelijk zijn van de wil of mogelijkheid van de man om te erkennen. Gerechtelijke vaststelling werkt terug tot de geboorte. Toewijzing verzoek doet meer recht aan artikel 7 en 8 IVRK. Tevens vaststelling genetische afstamming.
 25. Geen schending van artikel 2:8 BW en 2:227 lid 7 BW: een besluit van de aandeelhouders om op een volgende aandeelhoudersvergadering het voornemen tot ontslag van een bestuurder te agenderen, kwalificeert niet als een ontslagbesluit op grond waarvan de bestuurder moet worden gehoord/geraadpleegd.
 26. Kantonrechter geeft toestemming voor erfgenamenonderzoek in Polen.
 27. Een overeenkomst van opdracht om menu- en drankkaarten, flyers, raamstickers en visitekaartjes voor een Italiaans restaurant te ontwerpen en te drukken. De factuur is niet (geheel) betaald, omdat opdrachtgever vindt dat er teveel fouten op de menu- en drankkaarten en de flyers staan. Opdrachtnemer vraagt in deze procedure betaling van de factuur. De kantonrechter oordeelt dat opdrachtgever de f...
 28. Bekrachtiging afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing. Noodzaak niet aangetoond.
 29. Bekrachtiging bestreden beschikking waarin gezamenlijk gezag is beëindigd en de moeder is belast met eenhoofdig gezag. Gezamenlijk gezag niet uitvoerbaar omdat communicatie tussen de ouders alleen mogelijk is met tussenkomst van een onafhankelijke derde.
 30. gevolgen beëindiging arbeidsovereenkomst; vernietiging, (buitengerechtelijke) ontbinding; transitievergoeding; billijke vergoeding; terugbetaling studiekostenbeding Arbeidsrecht WWZ.
 31. Huurder exploiteert juwelierszaken in meer dan 30 gehuurde panden. De professionele verhuurder van één van die panden vordert achterstallige huur en vindt dat er geen aanleiding is tot enige huurkorting wegens corona omdat er als concern geen verlies is geleden dan wel enige mate van verlies onvoldoende is onderbouwd. Toepassing vaste lasten methode.
 32. Verdeling zorg- en opvoedingstaken
 33. ‘Gezag, omgang en erkenning, Het uitgangspunt is dat de juridische status zoveel mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht met de biologische werkelijkheid’.
 34. Huurovereenkomst, voortzetten na overlijden.
 35. Schadestaatprocedure. Er wordt een schadebedrag van € 33.056,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, toegekend. De rechtbank schat de schade lager dan door eiser begroot. Hoewel eiser onderbouwd heeft gesteld dat hij een periode nodig heeft gehad voor het opnieuw opbouwen van zijn goede naam als gevolg van de onrechtmatige mededeling van de gemeente en hij daarnaast voo...
 36. Aanneming van werk. Vaststelling besparingen na opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Eindarrest na deskundigenrapport. Deskundige stelt vast dat de aannemer geen projectadministratie bijhield en geen nacalculaties uitvoerde. Daardoor zijn de daadwerkelijke besparingen op een concreet project niet vast te stellen. Schatting van de besparingen op basis van de bruto marge. Ontbreke...
 37. Burenrecht. Verwijderen overstekende dakgoot en riolering, terugbrengen hoogte van de heggen. In reconventie vestiging erfdienstbaarheid voor de overstekende dakgoot en riolering gevorderd. Verwijderen metalen schutting. Misbruik van bevoegdheid aangenomen. Geen sprake van kwade trouw of grove schuld in de zin van 5:54 BW. In reconventie geoordeeld dat geen recht op uitzicht bestaat. Plaatsen...
 38. Aanneming van werk. Aanbouw woning. Werk is niet opgeleverd. Opdrachtgever wenst herstel gebreken. Opdrachtgever mocht uit de houding van aannemer opmaken dat verdere aanmaning tot herstel zinloos was. Daarmee is opdrachtgever in verzuim geraakt met betrekking tot zijn verplichting om de gebreken te herstellen. Opdrachtgever mocht de vordering tot nakoming van de overeenkomst omzetten in een v...
 39. Appartementsrecht. Vordering tot het bijeenroepen van een vergadering van eigenaars op grond van artikel 2:8 BW toewijsbaar. Vordering tot het instellen van een reservefonds in de zin van artikel 5:126 BW toegewezen. Vordering tot het dan nemen van een besluit overeenkomstig de vordering afgewezen. Als de appartementseigenaar het niet eens is met kan de appartementseigenaar proberen dat besluit...
 40. Blokkaderecht pleegouders. Hoger beroep niet-ontvankelijk. Artikel 1:366a BW en artikel 807 Rv.
 41. Anders dan de rechtbank verleent het hof de verzochte machtiging tot uithuisplaatsing voor de gehele verzochte periode.
 42. Eindvonnis na mondeling tussenvonnis met bewijsopdracht. Vraag of overeenkomst tot stand is gekomen onder opschortende voorwaarde. Waardering van getuigenbewijs. Termijn voor nakomen indien geen termijn is overeengekomen. Opschorting.
 43. Erfdienstbaarheid van weg. Verlegging, onredelijke beperking. Uitleg authentieke akte. 5:70 BW.
 44. Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat stelling over omvang van door kassière weggenomen bedrag wel voldoende onderbouwd is.
 45. Civiel. Het gerecht verstaat de vordering van eiseres als een schadevordering wegens niet nakoming. Vordering ter zake van kosten van herstel van de winkelruimte. Verrekening met de borg.
 46. Kort geding. HR medewerker die volgens de werkgever niet bevoegd was om referentiebrieven op te stellen. Geen sprake van een dringende reden. Bijzondere kenmerken: eerste aanleg
 47. Partijen zijn in december 2005 met elkaar gehuwd in Spanje. Vervolgens zijn zij in februari 2015 nogmaals gehuwd in Chili zonder het Spaanse huwelijk voorafgaand te ontbinden. De vrouw verzoekt de echtscheiding tussen partijen uit te spreken ten aanzien van het Spaanse huwelijk en het Chileense huwelijk te vernietigen. In het kader van dit laatste verzoek beantwoordt de rechtbank de vraag of pa...
 48. Kan een bij rechterlijke beslissing in het ongelijk gestelde partij op grond van onzorgvuldigheid van de rechter een vordering uit onrechtmatige daad tegen de Staat instellen?
 49. Civiel. Huurachterstand, boetes, reparatiekosten en gederfde huurinkomsten.
 50. Overeenkomst tot levering van leermiddelen aan school. Toerekenbare tekortkoming van de school. Uitleg overeenkomst. Terugkoopregeling. Postcontractuele werking compensatieregeling. Haviltex. Cao-norm.