Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. civiel – ej -overneming voogdij
 2. civiel – ej – verlenging ondertoezichtstelling met omgangsregeling
 3. bewijsopdracht in verband met ontslag op staande voet, bewijsopdracht dringende reden
 4. civiel – ej – beëindiging gezamenlijk gezag
 5. civiel – ej – wijziging alimentatie
 6. vordering betaling overuren; verklaring voor recht dat werkgever ex 7:658 BW/7:611 BW aansprakelijk is voor schade als gevolg van gezondheidsklachten
 7. Onrechtmatige daad door het schrijven en verzenden van een anonieme brief aan een journalist, waarin ernstige beschuldigingen worden geuit tegen een rechter. Mogelijkheid tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof (art. 62b RO). Te hanteren maatstaf bij een vordering op grond van een onrechtmatige publicatie. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
 8. Deelgeschil artikel 1019w Rv. Aanrijding tijdens werkzaamheden als belaadster van een vuilniswagen. 185 WVW. Automobilist heeft te weinig afstand gehouden tot de vuilniswagen. Causale verdeling: 100 % automobilist. Geen eigen schuld belaadster.
 9. 1:157 lid 4 BW. Verzoek tot verlenging van de termijn voor partneralimentatie afgewezen.
 10. Schadebegroting na buitengerechtelijke ontbinding turnkey-overeenkomst wegens niet afnemen project. Concreet of abstract? Positief contractsbelang? Gebeurtenissen van latere datum worden meegenomen. Wettelijke handelsrente over niet betaalde eerste termijn komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 11. Rabobank mag de naam fundr blijven gebruiken voor haar online dienst voor kredietaanvraag voor ondernemers.
 12. Artikel 7:271 BW. Heeft huurder de digitale aanzeggingen van verhuurder over het einde van een huurovereenkomst van twee jaar of minder (tijdig) ontvangen? Artikel 3:37 lid 3 BW bepaald dat voldoende moet vaststaan dat het bericht de ontvanger heeft bereikt. Verhuurder heeft alleen de verzending van de aanzegging via Mailchimp aangetoond en niet de ontvangst. Vordering tot ontruiming in kort...
 13. Familierecht. Klacht over verlaging partneralimentatie met terugwerkende kracht. Devolutieve werking appel.
 14. Onrechtmatige daad. Hinder. Heeft gemeente, als verhuurder, onrechtmatig gehandeld door onvoldoende op te treden tegen door huurder, jegens diens buren, veroorzaakte onrechtmatige hinder
 15. Appartementsrecht. Toestemming voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Gekwalificeerde meerderheid vereist? Uitleg art. 37 lid 8 splitsingsreglement (MR 1973). Besluit in strijd met redelijkheid en billijkheid? Kan kantonrechter in verzoekschriftprocedure waarin vernietiging besluit VvE o.g.v. art. 5:130 BW wordt verzocht, ook oordelen over verzoek of vordering tot nietighe...
 16. Verbod verhuizing, vrouw wil samen met haar moeder en zus samenwonen in Balkbrug terwijl partijen in traject ouderschapsbemiddeling zitten om de omgang uit te breiden.
 17. WSNP. Mag de rechtbank die in hoger beroep oordeelt over een beschikking van de rechter-commissaris, de rechter-commissaris op de voet van art. 65 Fw jo. art. 314 lid 2 Fw om zijn visie vragen? Moet bij het bepalen van de beslagvrije voet rekening worden gehouden met het volledige bedrag dat aan ziektekostenpremies is betaald of mag worden uitgegaan van een normbedrag?
 18. Handelen in strijd met concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Verbeuren contractuele boetes. Matiging.
 19. Vordering vaststellen erfgrens Sint Pancras. Beroep op verjaring gedeeltelijk geslaagd. Beroep op Landje-pik arrest Hoge Raad (2017:309) verworpen
 20. renteswap, verjaring, geen zorgplichtschending voor wat betreft opslagverhogingen en verborgen provisie
 21. Verzekeringsrecht. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uitleg verzekerde hoedanigheden en verband met overgang naar 'claims made'-stelsel. Niet behandelde essentiële stelling. Schriftelijke dekkingstoezegging?
 22. nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit tot het opleggen van een maatregel aan een lid van de vereniging; nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit tot wijziging van de statuten; vordering tot schadevergoeding; verzoek afschrift bescheiden artikel 843a Rv.
 23. Pakketreisovereenkomst. Algemene voorwaarden. Annulering reis.
 24. Uithuisplaatsing
 25. Vordering van gemeente tot verwijdering van woonark. Gedaagde beroept zich op verjaring, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en op jurisprudentie inzake onaanvaardbare doorkruising.
 26. deelgeschil letselschadezaak - aansprakelijkheidskwestie na val van trapopstapje in een fastfoodrestaurant - geen gebrekkig opstal - geen onrechtmatige gevaarzetting - toetsing kelderluikcriteria.
 27. Totstandkoming overeenkomst. Telefonische acquisitie. Art. 6:217 en 3:35 BW. Vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Stelplicht. Art. 6:212 BW. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:1310.
 28. Bedrag afgeschreven van bankrekening van de schuldenaar, maar niet bijgeschreven op de bankrekening van de schuldeiser. Artikel 6:114 lid 2 BW.
 29. Busjes aangetroffen bij Nederlands bedrijf. Buitenlandse partij stelt onbetaalde verkoper te zijn. Conflicterende koopovereenkomsten. Onduidelijkheid eigendom. Afwijzing vordering na bewijslevering.
 30. Aansprakelijkheid bank ter zake van beperking financieringsruimte. Appellanten procederen als borgsteller, financier en (indirect) aandeelhouder van gefailleerde kredietnemer. Zij betogen tevergeefs dat bank jegens hen aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad.
 31. De door eiser gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat gedaagden ex artikel 7:658 BW aansprakelijk zijn, wordt afgewezen. Eiser heeft onvoldoende duidelijkheid gegeven over de toedracht van het ongeval.
 32. -
 33. Bekrachtiging ondertoezichtstelling
 34. Zorgregeling
 35. huur bedrijfsruimte, geschil over terugbetaling waarborgsom en verrekening verwarmingskosten
 36. Luchtvaartzaak. De omstandigheid dat eerst aan boord werd onderkend dat een passagier met een mogelijk besmettelijke ziekte zich aan boord van vliegtuig bevond, waardoor de gezagvoerder, na advies van Medlink, heeft moeten besluiten om die passagier van boord te halen en dat het toestel moest worden gedesinfecteerd betreffen buitengewone omstandigheden. Vordering afgewezen.
 37. Luchtvaartzaak. Capaciteitsreductie door luchtverkeersleiding als gevolg van de slechte weersomstandigheden levert in casu een buitengewone omstandigheid op. Luchtvaartmaatschappij had immers geen andere keuze dan het annuleren van vluchten.
 38. Eindvonnis na tussenvonnis over beroepsfout assurantietussenpersoon. Schadebegroting.
 39. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever met toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Aan de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentie- en relatiebedingen kan de werkgever op grond van artikel 7:653 lid 4 BW geen rechten ontlenen.
 40. In de woning van huurder zijn 362 hennepplanten aangetroffen. Verhuurder, een woningbouwcorporatie, vordert in kort geding ontruiming van de woning. Vordering toegewezen.
 41. Vernietiging machtiging uithuisplaatsing, mondelinge uitspraak
 42. -slapend dienstverband, ontbindingsverzoek werknemer art. 7:611 BW
 43. Goederenrecht. Erfdienstbaarheden. Uitlegmaatstaf vestigingsakte. HR 31 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160, NJ 1982/38 (Van Maarseveen/Agterberg) en HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ 2017/345 (School Vest).
 44. Pensioen. Onvoorwaardelijke toeslagverlening. Geen eenzijdige wijziging mogelijk. Strijd met art. 20 Pensioenwet. Beroep op art. 6;248 lid 2 afgewezen.
 45. Uitleg wijzigingsbeding kredietovereenkomst. Alleen wijziging rente leidt tot wijziging kredietvergoeding. Tussentijds appel open gezien verschillende beslissingen in vergelijkbare zaken.
 46. Afwijzing faillietverklaring wegens geen baten ontbonden vennootschap
 47. Iedere afwijzing van verzoek tot omgang is tijdelijk. Gelet op jurisprudentie van het EHRM (19 juni 2013) is het niet nodig dat verzoekende partijen eerst gewijzigde omstandigheden aantoont voordat verzoek inhoudelijk kan worden behandeld.
 48. Kort geding. Hoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:7456. Hoewel de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het concurrentiebeding voor een medisch specialist wordt betwijfeld, bekrachtigt het hof de door de voorzieningenrechter getroffen voorziening als ordemaatregel op grond van een afweging van wederzijdse partijbelangen.
 49. Incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring. Verzoek om pleidooi in het incident afgewezen. Rechtbank constateert dat art. 134 Rv (recht op pleidooi) per 1-1-2019 is vervallen, maar dat art. 208 lid 1 Rv er nog wel naar verwijst. Rechtbank gaat op grond van onder meer art. 6 EVRM ervan uit dat ook in een incident in beginsel recht op een mondelinge behandeling bestaat, maar wijst het verz...
 50. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst ex artikel 7:231 lid 2 BW. Huurder vorderde een verbod op de aangezegde ontruiming: vordering afgewezen. Het gehuurde was door de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet gesloten. De woningstichting had vervolgens de bevoegdheid om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden op grond van artikel 7:231 lid 2 BW. Een beroep van...