Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Geschil over met wie is de overeenkomst gesloten. Geen sprake van vertegenwoordiging, althans hadden eisers dat gelet op de omstandigheden niet hoeven te begrijpen. Gedaagde is tekort geschoten in de nakoming van overeenkomst. Toewijzing vordering.
 2. Totstandkoming huurovereenkomst 7:201 BW.
 3. Huurrecht. Kort Geding. Ontruiming toegewezen. Dwaling bij verhuurder over huishoudsamenstelling (aantal meeverhuizende personen met)) huurster.
 4. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf-betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad biedt partijen gelegenheid zich uit te laten over stellen van prejudiciële vr...
 5. Betaling declaraties van een advocaat. De vraag is of gedaagde opdrachtgever is. De kantonrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Vordering wordt toegewezen.
 6. KG BREIN eist dynamische blokkade domeinen/mirrors/proxy's waarop illegaal films en series worden aangeboden aan abonnees KPN. Sprake van inbreuk, voldaan aan subs. beginsel, voldaan aan UPC Telekabel Wien, vrijheid ondernemerschap KPN niet onred. beperkt
 7. Art. 7:268 BW. Huurrecht. Woonruimte. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Onvoldoende waarborg bieden voor behoorlijke nakoming van de huur. Stelplicht en bewijslast. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Is gezamenlijk voorzien in kosten van huisvesting of kosten van levensonderhoud vereiste?
 8. Huurders van een woning in Amstelveen van verhuurder Bouwinvest hoeven de verhoogde huur niet te betalen. Het huurverhogingsbeding dat in de huurovereenkomst staat is namelijk oneerlijk en de kantonrechter vernietigt dat beding.
 9. deelgeschil
 10. Art. 81 lid 1 RO. Huur woonruimte. Art. 7:268 BW. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 11. Artikel 7:364 in combinatie met 7:363 lid 5 BW. De Princepeel verpacht ongeveer 5 ha aan de pachter. De pachter heeft gevraagd of zijn echtgenote en zoon medepachters mogen worden. De Princepeel heeft dat geweigerd en daarna heeft de pachter de medepacht bij de pachtkamer gevorderd. De Princepeel heeft een tegenvordering ingesteld om de pachtovereenkomst te laten ontbinden of beëindigen. Het ho...
 12. Diverse vergoedingen worden gevorderd, nadat ontslag op staande voet is gegeven. Werkgever is niet in de procedure verschenen. Ontbreken van VOG kon op het moment van het ontslag niet als dringende reden worden gekwalificeerd. Verzoek toewijsbaar.
 13. Overeenkomst van opdracht voor het programmeren van een escaperoom. Betaling van loon en daarnaast de vraag of sprake is van een gewichtige reden voor opzegging en of opdrachtnemer schadevergoeding wegens de opzegging moet betalen.
 14. Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werkgever. Eerdere arbeidsovk voor onbepaalde tijd. Opvolgend werkgever. Art. 7:668a lid 2 BW niet uitgesloten bij overgang van onderneming. Aanspraak op billijke, transitie- en gefixeerde vergoeding.
 15. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Verrekeningen met de waarborgsom. Ongerechtvaardigde verrijking. Gezag van gewijsde. Afwijzing ontbinding. Matiging boete. Afwijzing reconventionele schadevergoedingsvordering wegens gebrek.
 16. Aannemingsovereenkomst; lekkage kozijn; aannemer niet tekortgeschoten richting kozijnenleverancier, dus geen regres ex art. 6:10 BW.
 17. Huur woonruimte. Waterschade aan het gehuurde en de benedenwoning. Ziet bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW ook op bestaan van tekortkoming als oorzaak van schade? Procesrecht. Niet prijsgegeven grondslagen.
 18. Beroep op koopoptie nog mogelijk of is recht daartoe door tijdsverloop of expliciete afstand vervallen? Bewijsopdracht ten aanzien van dit laatste punt.
 19. Geldelijke vordering ten gevolge van de beëindiging van een kredietovereenkomst ten behoeve van zakelijk gebruik. Geen grond voor toepassing van de reflexwerking van artikel 3 van de Richtlijn oneerlijke bedingen (Richtlijn 93/13)
 20. Vervoersovereenkomst. Overligvergoeding terecht berekend over de grootste inzinking van het schip.
 21. Terugbetaling geldlening. Uitleg betalingsregeling met finale kwijting. Vordering niet opeisbaar. Niet-ontvankelijkverklaring.
 22. Aannemingsovereenkomst; lekkage kozijn; kozijnenleverancier deels tekortgeschoten in nakoming werkzaamheden; art. 6:74 BW; herstelkosten en gevolgschade.
 23. Uitgesproken faillissement besloten vennootschap / vordering summierlijk aannemelijk / pluraliteit aanwezig / toestand van te hebben opgehouden te betalen / geen misbruik van bevoegdheid / vernietiging beschikking in eerste aanleg, waarbij het verzoek tot faillietverklaring werd afgewezen.
 24. Beroep op artikel 843a Rv: inzage in communicatie die in conservatoir beslag is genomen afgewezen vanwege een ontoelaatbare fishing expedition.
 25. Art. 81 lid 1 RO. Appartemenstrechten. Art. 5:121 BW. Art. 5:140 BW. Vervangende machtiging. Wijziging akte van splitsing.
 26. Procesrecht; goederenrecht. Devolutieve werking; verhouding tussen verweer en afgewezen vordering in reconventie, waarvan geen hoger beroep. Hoge Raad komt terug van HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8514. Gezag van gewijsde. Bevrijdende verjaring. Maatstaf inbezitneming (art. 3:108 BW en 3:113 BW).
 27. Relatievermogensrecht. Caribische zaak. Partijen hebben samengewoond en zijn nadien gehuwd geweest. Man vordert vergoeding van vrouw i.v.m. betalingen op lening waarvoor hypotheek op woning van vrouw rust. Hebben betalingen geleid tot vermogensverschuiving ten gunste van vrouw? Rente. Grondslag vergoedingsrecht? Art. 87 BWA; art. 87a BWA; HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558; HR 10 mei 2019,...
 28. Geschil inzake verschuldigdheid courtage
 29. Grassland c.s. vordert in deze procedure dat het executoriaal derdenbeslag wordt opgeheven dan wel geschorst en dat het Fundalot c.s. wordt verboden om de geldlening voor het einde van de looptijd op te eisen of op te zeggen dan wel andere executiemaatregelen te nemen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter zal het grootste deel van de vorderingen afwijzen. Hij zal w...
 30. Arbeidsrecht WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Achterhouden postpakketten niet ernstig verwijtbaar want beïnvloed door onder meer de (psychische) problematiek van de werknemer.
 31. Grote leugen. Tot 1971 beperkt stelsel van echtscheidingsgronden in het Burgerlijk Wetboek, waaronder overspel. De Hoge Raad oordeelt dat de wet niet uitsluit dat overspel door gerechtelijke bekentenis (erkenning) bewezen kan worden (dus ook als er in werkelijkheid geen overspel was) en maakt daarmee feitelijk echtscheiding met wederzijds goedvinden mogelijk. Art. 263-264 BW (oud), art. 1903 BW...
 32. Grote leugen. Tot 1971 beperkt stelsel van echtscheidingsgronden in het Burgerlijk Wetboek, waaronder overspel. De Hoge Raad oordeelt dat de wet niet uitsluit dat overspel door gerechtelijke bekentenis (erkenning) bewezen kan worden (dus ook als er in werkelijkheid geen overspel was) en maakt daarmee feitelijk echtscheiding met wederzijds goedvinden mogelijk. Art. 263-264 BW (oud), art. 1903 BW...
 33. Geschil tussen twee reisaanbieders en de Consumentenbond over onder meer een artikel in de Consumentengids. De reisaanbieders eisen rectificatie. Dat wordt afgewezen. De inhoud van de artikelen die eind maart 2023 door de Consumentenbond zijn gepubliceerd - naar aanleiding van een onderzoek naar prijzen van reisaanbiedingen - is niet onrechtmatig.
 34. Verzoek Nidos tot (tijdelijke) voogdij. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Beslissing aangehouden in afwachting van door Nidos over te leggen stukken en informatie over oa identiteit betrokken mindejarigen.
 35. Verzoek Nidos tot (tijdelijke) voogdij. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Beslissing aangehouden in afwachting van door Nidos over te leggen stukken en informatie over oa identiteit betrokken mindejarigen.
 36. Bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheer van het WLZ-PGB en mag daarvoor de vergoeding op grond van de Regeling Beloning regelen, ook als hij feitelijk geen toegang heeft tot het PGB portaal van de SVB en de gewaarborgde hulp hem geen informatie over het PGB verstrekt. Het door de SVB gebruikte automatiseringssysteem sluit niet aan op de civielrechtelijke taken en verantwoordelijkhede...
 37. Rekenkundige verdeling waarde echtelijke woning; verknochte ontslagvergoeding; onevenredig gedragen kosten huishouding; kapsalon in echtelijke woning.
 38. Op verzoek moeder omgang uitgebreid naar maandagmorgen. Geen contra-indicatie waarom dat niet zou kunnen. opmerking gi dat de vader dit niet kan ivm werkzaamheden niet nader onderbouwd en vader geeft bovendien aan dit wel te willen.
 39. De vordering tot betaling van een factuur van een advocaat wordt toegewezen. Gedaagden hebben onvoldoende weersproken dat AdvoConsult de werkzaamheden heeft uitgevoerd voor gedaagden, en niet voor de B.V. van gedaagden.
 40. Toetsing rechtmatigheid van de machtiging uithuisplaatsing.
 41. Kort geding. Vordering tot nakoming van arbeidsovereenkomst en van re-integratieverplichtingen toegewezen. Vordering tot nakoming van cao-bepalingen afgewezen. Loonvordering deels toegewezen.
 42. Ambtshalve toetsing (AT). Huur van een garagebox. Huurachterstand, ontbinding en ontruiming toegewezen.
 43. Huurzaak. Pré Wonen heeft niet de bevoegdheden om tegen de gestelde immateriële gebreken op te treden. De materiële gebreken zijn onvoldoende onderbouwd. Pré Wonen heeft zich bereid verklaard om na vonniswijzing tot een betalingsregeling te komen.
 44. Huurachterstand, verplichtingen uit het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening niet nageleefd. Een eventuele vroegsignalering had echter geen verschil gemaakt.
 45. AT tussenvonnis mbt arrest van het HvJEU d.d. 12 januari 2023 (zaak C-395/21, ECLI:EU:2023:14). Prijsbeding (uurtarief advocaat) voldoet niet aan het transparantievereiste van de richtlijn. Artikel 6:230l sub c BW. Mogelijk oneerlijk beding.
 46. Schadestaatprocedure. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige overdracht van verzekeringsportefeuille. Voor begroting geleden schade is voorlichting door een deskundige noodzakelijk. Vervolg op hoofdzaak met nr. 460479/ HA ZA 14-995.
 47. Onrechtmatige daad. Aanrijding tussen trein en melkwagen (vrachtwagen) op onbewaakte spoorwegovergang. Verhaalsvordering van de WAM-verzekeraar op beheerder van het spoor. Gevaarzetting. Aandeel van ieder der betrokkenen bij ongeval. Vaststelling schade.
 48. Arbeidsrecht. Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet (art. 7:677 lid 2 BW). Dient de hoogte van de vergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van art. 7:677 lid 3 sub a BW te worden bepaald aan de hand van de opzegtermijn die, bij regelmatige opzegging, zou hebben gegolden voor de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden heeft opgez...
 49. Afwijzen verlenging ondertoezichtstelling, Onduidelijk hoe zorgen minderjarige zich verhouden tot normaal pubergedrag.
 50. Kredietovereenkomst. Saldo ineens opgeëist. Stuiting verjaring met twee openbare exploten? Gesteld noch gebleken dat door of namens appellant daadwerkelijk de Basisregistratie Personen is geraadpleegd.