Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Door een beroepsfout van een advocaat heeft een fusie later plaatsgevonden. De vraag is aan de orde of als fusie op het beoogde tijdstip had plaatsgevonden, of dat wel een belastingvoordeel zou hebben opgeleverd (recht op aftrek van rente). Rechtbank oordeelt van niet. Gevorderde vermogensschade wordt daarom afgewezen. Overige gevorderde schade wordt gedeeltelijk toegewezen.
 2. dringend eigen gebruik, inpandige souvenierswinkel in hotel
 3. De vordering tot ontruiming van een huurwoning in een seniorencomplex wordt na de vondst van 81 hennepplanten toegewezen. Het belang van verhuurder bij de ontruiming van het gehuurde weegt zwaarder dan het woonbelang van huurder.
 4. Aandelenlease; wetenschap Dexia van advisering door tussenpersoon Spaar Select. Verjaring vordering echtgenoot tot vernietiging van overeenkomst ex artikel 1:89 BW.
 5. Huurprijsindexering van 9,6% per 1 april 2023 bij bedrijfsruimte is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. De huurindexering volgens de nieuwe rekenmethode van het CBS (11,3%) zou nog hoger liggen.
 6. Kort geding. Geschil tussen chaleteigenaren en parkbeheerder over bevoegdheid van parkbeheerder om op grond van niet-nakomen financiele verplichtingen uit hoofde parkreglement poortsleutel te blokkeren en (onder meer) drinkwatervoorziening af te sluiten.
 7. Er is sprake van groepsaansprakelijkheid (artikel 6:166 BW). Gedaagden hebben namelijk gezamenlijk en in onderlinge afstemming fraude gepleegd jegens eiser. Gedaagden moeten de schade van eiser (deels) vergoeden.
 8. Eiseres vordert (onder meer) schadevergoeding van gedaagde omdat gedaagde volgens haar een samenwerkingsovereenkomst niet is nagekomen. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres af omdat onvoldoende is komen vast te staan dat tussen partijen volledige wilsovereenstemming is bereikt over de beoogde samenwerking. Daarnaast vordert eiseres schadevergoeding omdat gedaagde in strijd met de goede...
 9. Kort geding: Vordering voortzetten bankrelatie toegewezen. Rabobank moet de bankrelatie in privé met een bestuurder van de stichting voortzetten.
 10. Koopovereenkomst eieren pluimveehouder. Bewijsopdracht voor wat betreft duur van overeenkomst (hele legperiode?). Exclusiviteit overeengekomen. Tevens vaste prijs overeengekomen voor periode tot 1 maart 2023. Beroep op dwaling slaagt niet.
 11. Kort geding. Bestuurdersgeschil. Exhibitievordering. Afwijzing.
 12. Beschermingsbewind. Aansprakelijkstelling vorige beewindvoerder. Schade bij de betrokkene, oude schuld bij Essent niet aangemeld bij opvolgend bewindvoerder; deze schuld kan bij et minnelijk traject niet worden meegenomen.
 13. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2022:4309. Aandelenlease; wetenschap Dexia van advisering door tussenpersoon Spaar Select. Vordering echtgenoot tot vernietiging van overeenkomst ex artikel 1:89 BW is verjaard.
 14. Kort geding. Opheffing beslag. Dwangsomgeschil. Toewijzing. Beoordeling van de inhoud van de verplichtingen waarop een dwangsom is gesteld en of dwangsommen zijn verbeurd. Verjaring. Artikel 611g Rv.
 15. Overeenkomst tot restauratie en modernisering van oude auto. Auto valt meermaals stil en eigenaar vordert ontbinding met terugbetaling van restauratiesom. Afwijzing omdat reparateur gebreken steeds heeft hersteld en tekortkoming dus geen ontbinding rechtvaardigt.
 16. Huurrecht. Vijf maanden huurachterstand. Ontbinding toch niet gerechtvaardigd omdat de huurachterstand wordt meegenomen in een schuldsaneringsplan, de totstandikoming van dit plan is vertraagd buiten schuld van de huurder en de lopende huur correct wordt voldaan.
 17. Eiser heeft een (voormalig sociale huur)woning gekocht van een woningcorporatie. Volgens eiser is de woning ongeschikt voor normaal gebruik omdat zijn buurman ernstige overlast veroorzaakt en omdat in de woning sprake is geweest van lekkages. Eiser vordert schadevergoeding van de woningcorporatie. De rechter wijst een deel van deze vordering toe. Er is voldoende komen vast te staan dat sprake i...
 18. Gedaagden moeten aan eiser onbelemmerde toegang tot zijn perceel verlenen en hun bouwwerk op het perceel van eiser verwijderen. Er is geen sprake van verjaring. Beroep op goede trouw door één van gedaagde is niet mogelijk, want uit het Kadaster kon hij kadastrale grens van het perceel van eiser afleiden. Gedaagde toont niet aan dat hij het gedeelte van het perceel waarop zijn bouwwerk staat, 20...
 19. Vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2023:2625. Onvoldoende gesteld om aan te nemen dat ongeval mede aan werkgever te wijten is en dat deze op grond van het Duitse recht in beginsel – afgezien van de Haftungsprivilegierung – mede aansprakelijk is. Bedrijf waar ongeval heeft plaatsgehad is volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van dat ongeval, inclusief de door de werkgever geleden loonschade. Verwi...
 20. Eiser en betrokkene zijn de zoons van gedaagde. Gedaagde is gehuwd geweest met hun vader. Dit huwelijk is geëindigd door het overlijden van de vader. In de loop van deze procedure is bij beschikking van de kantonrechter een meerderjarigenbewind ingesteld over de goederen van moeder. Moeder verblijft momenteel in het buiteland, bij haar zoon en zijn gezin. Moeder bezit een vakantiehuis. Eiser he...
 21. DZU en partij A zijn een overeenkomst aangegaan op grond waarvan DZU bij de opstallen van het boerenbedrijf van partij A de asbestdaken zou laten saneren en vervangen, om ze vervolgens te huren en te voorzien van een zonnepaneleninstallatie die DZU kon exploiteren. Partij A stelt dat de werkzaamheden niet goed zijn gegaan, omdat er te veel en verkeerde gaten in de nieuwe dakplaten zijn geboord,...
 22. Gedaagde heeft zijn auto laten repareren door eiseres. Een medewerker van eiseres heeft met gedaagde afgesproken dat de verzekeraar de betaling zou doen. De verzekeraar heeft niet betaald, omdat volgens de verzekeraar tijdens de moment van reparatie geen verzekeringsdekking was. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde de factuur van eiseres moet betalen.
 23. Partij A hebben samen een chalet in eigendom. Dat chalet staat op camping ’t partij B. Partij A huren de staanplaats van het chalet van partij B. Partij B levert gas, water en elektriciteit tot de hoofdmeterkast bij de staanplaats. In conventie gaat het onder meer over de vraag of partij B de leidingen van gas, water en elektriciteitstoevoer van het chalet moeten herstellen, en of zij aan parti...
 24. Deze zaak gaat over de vraag of eiseres de reparatiekosten van een eerste reparatie van haar auto van gedaagde terug dient te krijgen, en of zij haar daarna auto bij een andere garage mocht laten repareren en de reparatiekosten daarvan op gedaagde kan verhalen. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde een bedrag van € 250,00 van de eerste reparatie aan eiseres terug moet betalen. De reparat...
 25. De rechtbank veroordeelt de gedaagde tot betaling van de meerprijs aan eiser en wijst het meer of anders gevorderde af. Eiser had werkzaamheden verricht voor gedaagde bij het perceel van gedaagde. Het perceel bleek groter dan aanvankelijk gedacht, en er is sprake geweest van prijsstijgingen. Eiser wil het meerwerk- en de meerprijzen bij gedaagde in rekening brengen. De meerprijs moet gedaagde b...
 26. Gedaagde was voorheen werkzaam bij AGC. In de bijlage behorende bij de arbeidsovereenkomst tussen haar en AGC stond een anti-ronselbeding opgenomen. Gedaagde is op 1 september 2022 in dienst getreden bij GMT. Volgens AGC heeft gedaagde vervolgens het anti-ronselbeding met AGC overtreden, reden waarom zij van gedaagde een contractuele boete vordert. Volgens AGC zou gedaagde daartoe door (de dire...
 27. De rechtbank verklaart voor recht dat de gedaagde ongerechtvaardigd is verrijkt en veroordeelt hem om een bedrag aan de curator te betalen en veroordeelt hem tot medewerking aan de overboeking van dit bedrag. Gedaagde had een auto van bedrijf 1 overhandigd gekregen. Vanwege het faillissement van dit bedrijf telde deze handeling als ongerechtvaardigde verrijking.
 28. De rechtbank wijst de vorderingen af. Kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of TKH gehouden is tot betaling van de maximale earn-out omdat zij eiseres de kans heeft ontnomen om deze maximale earn-out te verdienen door het behalen van de maximale earn-out te verhinderen, dan wel door zich daarvoor onvoldoende in te spannen. Voor het antwoord op deze vraag is (ook) de uitleg van d...
 29. Partij A heeft bij Kroon Kozijn Twente B.V. een offerte aangevraagd voor de levering en plaatsing van kunststofkozijnen. Partij A voert in conventie dat gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Vorderingen tegen Kroon Kozijn Nederland B.V. afgewezen. De kantonrechter verklaart voor recht dat de overeenkomst tu...
 30. De rechtbank veroordeelt gedaagde tot betaling van een bedrag aan de eiser. Eiser vorderde betaling van onbetaald gelaten facturen.
 31. De rechtbank veroordeelt partij B tot betaling van bedragen aan partij A 1, 2 en 3 en wijst de vorderingen in reconventie af. Facturen voor verrichte werkzaamheden waren onbetaald gelaten.
 32. Kosten medische behandeling, inspanningsverplichting, opschorting
 33. pacht; pachtovereenkomst; totstandkoming; wilsgebrek?; hoevepacht?; toepassing art. 7:313 lid 3 BW
 34. Verlenging ondertoezichtstelling
 35. Voornaamswijziging afgewezen. Het zwaarwichtig belang is onvoldoende onderbouwd.
 36. stiefvader belanghebbende? verlenging ondertoezichtstelling. vervanging GI inverband met de complexe en atypische gezinsproblematiek en ontwikkelingsachterstand van het kind
 37. Effectenlease. Waiver. Dexia heeft onrechtmatig gehandeld door de overeenkomsten met afnemer aan te gaan, terwijl zij wist, althans behoorde te weten, dat de afnemer door de tussenpersoon (NBG Finance) was geadviseerd, terwijl deze tussenpersoon er geen vergunning voor bezat. De gevorderde verklaring voor recht dat Dexia niets meer aan afnemer is verschuldigd kan daarom niet zonder meer worden...
 38. Effectenlease. Waiver. Dexia heeft onrechtmatig gehandeld door afnemer als klant te accepteren terwijl zij wist, of behoorde te weten dat de afnemer was geadviseerd door een tussenpersoon (Spaar Select) die geen vergunning tot adviseren had. De gevorderde verklaring voor recht dat Dexia niets meer aan afnemer verschuldigd is kan daarom enkel onder voorwaarden van betaling van de nog aan afnemer...
 39. Beschikking van de kinderrechter over een verlenging ondertoezichtstelling en het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing
 40. Huurzaak. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming horecaruimte toegewezen in verband met betalingsachterstand, onbetaalde indexeringen en onbevoegde onderhuur. Beroep op huurkorting i.v.m. coronamaatregelen slaagt niet.
 41. WWZ, billijke vergoeding en werkgeversaansprakelijkheid? Psychische klachten, werkdruk, discussie over arbeidsvoorwaarden, bejegening, handelswijze tijdens ziekte. Achterstallig loon, bonus en wettelijke verhoging.
 42. 3:166, 6:6, 6:10 BW. Vermogensrechtelijke afwikkeling ex-samenwoners. Onderneming en woning. Volgens de rechtbank is geen sprake van een vof maar van een eenmanszaak van de man. Ongelijke bijdrage in financiering gezamenlijke woning leidt niet tot een vergoedingsrecht.
 43. huur bedrijfsruimte waarin wapens worden geproduceerd is 7:230 a BW bedrijfsruimte; immers geen detail- of ambachtsbedrijf
 44. opheffing retentierecht en beslag
 45. Effectenleasezaken
 46. Mondeling vonnis. Overeenkomst levering internetdiensten voor 24 maanden. Ontbinding opdrachtgever gerechtvaardigd.
 47. kort geding. geen verbod op voorgenomen uitzending '[naam programma]' over misstanden bij webshops
 48. aanneming van werk: opdrachtgever hoeft laatste termijn nog niet te betalen want werk is niet opgeleverd; meerwerkfacturen niet verschuldigd want onduidelijk of meerwerk is overeengekomen en uitgevoerd; gebreken niet hersteld. Vordering aannemer tot betaling werkzaamheden wordt afgewezen, vordering tot betaling parkeerkosten wel toegewezen.
 49. Schade door onrechtmatige hinder ex artikel 5:37 BW – eigen schuld – schadebegroting – matiging
 50. Vergoeding voor werkzaamheden. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over het werk en de prijs. Art. 7:752 BW mist toepassing omdat partijen wel over de prijs hebben gesproken, maar geen overeenstemming konden bereiken. Er is toch nog 50% vergoeding verschuldigd over de laatste werkzaamheden, omdat een afspraak niet alleen de tussen partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook...