Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Handlichting Het verzoek tot handlichting wordt verleend. De beschikking wordt niet geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de inhoud van deze beschikking ook via deze weg kenbaar is.
 2. Afwijzing verzoek van de zorginstelling van betrokkene om zijn ouders als mentor te ontslaan. De kantonrechter constateert dat de verstandhouding tussen de zorginstelling en de ouders is verstoord. Niet is gebleken dat als gevolg hiervan de verzorging of begeleiding van betrokkene in het gedrang komt. Evenmin is gebleken dat de ouders hun taak als mentor niet naar behoren uitvoeren. Er zijn onv...
 3. Maatstaven voor het toewijzen van een concernenquête.
 4. Executiegeschil - Grenzen beoordeling executierechter - HR 22 april 1983, NJ 1984/145 (Ritzen/Hoekstra) - Ongemotiveerd passeren verweer tegen uitvoerbaarverklaring bij voorraad- Verbetering vonnis wegens kennelijke rekenfout (art. 31 lid 2 Rv).
 5. aandelenlease, belang bijj verklaring voor recht, verjaring, klachtplicht, advisering door tussenpersoon, fiscaal voordeel, buitengerechtelijke kosten, beleggingstechnische gebreken, onjuiste beurskorsen, betwisting aankoop aandelen, resterende termijnen
 6. Arbeidsrecht WWZ bewijsopdracht bestaan dringende reden
 7. IE; merken- en handelsnaamrecht. merkinbreukvordering afgewezen vanwege ouder gebruik handelsnaam; handelsnaaninbreukvordering afgewezen op grond van rechtsverwerking/ langdurig gedogen gebruik handelsnaam door gedaagde.
 8. analoge toepassing van de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de draagkracht van de onderhoudsplichtige tijdens de WSNP in het geval van een vrijwillig schuldhulpverleningstraject.
 9. Arbeidsrecht Wwz. Verzoek tot herstel arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding. Opzegverbod wegens OR-lidmaatschap. Verstoorde arbeidsverhouding. Discriminatie. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Opzegtermijn. Artt. 7:669 BW, 7:670 BW, 7:671b BW, 7:672 BW, 7:683 BW en AWGB.
 10. ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding. Pesten van stagiaire.
 11. Onderaanneming van werk. Verzoek om factuur door hoofdaannemer aan onderaannemer van vooraf gespecificeerd reeds verricht meerwerk impliceert i.c. acceptatie van dat meerwerk, ongeacht of de hoofdaannemer of diens opdrachtgever daarom vooraf had gevraagd.
 12. Uitleg cao, verlofdagensysteem
 13. Vordering tot staking van de executie. Regelen van de indeplaatsstelling onderdeel van de koopovereenkomst tussen partijen
 14. kort geding, inkoopprocedure zorgverzekeraar, voeging afgewezen inschrijver, aanbestedingsrechtelijke beginselen, kwaliteitseisen, lage prijs.
 15. Verzekeringsrecht. Schade tengevolge van joyriding. Artikel 157 Rv. Waardering verklaring verzekerde in proces-verbaal van politie. Verzekerde heeft niet de normale voorzichtigheid in acht genomen. Geen grond voor het oordeel dat hem geen verwijt treft.
 16. Beroep op immuniteit van jurisdictie door internationale organisatie/ rol van artikel 6 EVRM?/ artikel 6 EVRM doet niet af aan immuniteit/ wel redelijk alternatief gezien door partijen gemaakte afspraken ter beslechting van geschillen/ betekenis artikel 7:904 BW
 17. overeenstemming ter zitting over ontslag bewindvoerder.
 18. Ingebrekestelling Ontbinding studieovereenkomst Oneerlijk beding? 6:82 BW 6:265 BW Richtlijn 93/13/EEG
 19. Agentuurovereenkomst. Artikel 7:431 lid 1 sub c BW. Recht op provisie. Overeengekomen exclusiviteit. Uitdrukkelijke afspraak waarin exclusiviteit wordt beperkt?
 20. bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurder geen bemoeienis met gewraakt handelen? derde-beleidsbepaler, disculpatie, matiging
 21. Moreel verwerpelijk beheer van ‘vriendenrekening’ door bankmedewerker is een privékwestie en geen grond voor ontslag op staande voet. Tegenverzoeken bank niet-ontvankelijk op grond van diverse procedureregels in hoger beroep.
 22. Onrechtmatige daad wegens verwijdering dakgoot van de buren. Schade?
 23. Dexia-zaak. Bewijslast en voorgenomen -instructie handschrift bijschrijvingen op effectenleaseovereenkomst.
 24. “De kinderrechter verklaart de schriftelijke aanwijzing betreffende de omgang gedeeltelijk vervallen en vult deze aan met een zodanige regeling als in het belang van de minderjarigen wenselijk voorkomt.”
 25. verjaring van loonaanspraken, geen stuiting.
 26. Woningstichting wil van ‘lastige huurder’ af en vordert ontruiming. Ontruiming niet toegewezen. Huurder is wel veel te ver gegaan met zijn kwetsende vlogs, maar krijgt nog een kans. Hij krijgt wel een contactverbod, een verbod op negatieve uitlatingen en een gebod om de onrechtmatige uitlatingen van Facebook te halen, op straffe van dwangsommen
 27. Verzekeringsrecht. Procesrecht. Misbruik van procesrecht / onrechtmatig procederen. Contractsoverneming van een samenwerkingsovereenkomst/verzekeringsportefeuille? Niet kan worden vastgesteld dat de overeenkomst waarop een beroep wordt gedaan een contractsoverneming (artikel 6:159 BW) inhoudt. Ook kan op grond van de overige omstandigheden niet worden aangenomen dat appellante rechthebbende is...
 28. Redelijk loon voor opdrachtgever die werkzaamheden heeft uitgevoerd t.b.v. de verbouwing van de woning van een particuliere opdrachtnemer.
 29. Aansprakelijkheid (feitelijk) bestuurder op grond van artikel 23 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf). Geen rechtsgeldige melding betalingsonmacht. Beroep op verjaring, rechtsverwerking, overmacht en matiging slaagt niet.
 30. kinderalimentatie - uitleg bewoordingen in ouderschapsplan "voor een eerlijk deel'. Procesrecht - wijze van instellen hoger beroep na toepassing wisselbepaling van artikel 69 Rv in eerste aanleg
 31. Geen onrechtmatig handelen van de Gemeente. Vordering van [appellant] om Gemeente te verbieden de gemeentehuislocatie aan [geïntimeerde 2] te leveren, zonder haar (en andere gegadigden) ook in de gelegenheid te stellen deze locatie te verwerven. Geen aanbestedingsplichtige opdracht. Geen staatssteun. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 32. Koopovereenkomst van een uit het buitenland afkomstige tweedehands personenauto. De auto vertoonde talloze gebreken, die ook door de ANWB zijn geconstateerd . De gebreken zijn echter niet van zodanige aard dat die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Dus geen non-conformiteit. Ook geen dwaling, want op grond van de uitlatingen van de verkoopster wa...
 33. Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige huurpenningen in kort geding. Onwaarschijnlijk dat in een bodemprocedure of door de huurcommissie tot vermindering van de huurprijs wegens gebreken zal worden besloten (art. 7:207 BW). Toewijzing vordering betaling achterstallige huurpenningen. Vordering tot ontruiming voorwaardelijk toegewezen, namelijk onder de voorwaarde dat huurder niet ti...
 34. Hoger beroep artikel 315 Fw.
 35. Eritrees huwelijk wordt in Nederland niet erkend vanwege minderjarigheid moeder, met als gevolg een onterechte registratie van Z als vader. Op gerechtelijke vaststelling vaderschap van X is Nederlands recht van toepassing op grond van artikel 10:17 BW. Afwijzing van het verzoek. Na aanpassing geboorteakte staat weg van erkenning open. Verzoek tot wijziging namen minderjarige afgewezen. Namenr...
 36. Artikelen 7:672 lid 10 en 7:677 lid 1 BW. Onverwijlde opzegging door de werknemer, geen dringende reden. Vordering tot schadevergoeding van de werkgever wegens onregelmatige opzegging wordt toegewezen
 37. Overeenkomst van opdracht. Overvaren motorjacht van Corsica naar Frankrijk. Tekortkoming en toerekenbaarheid. Geen overmacht. Eigen onderzoekplicht opdrachtnemer. Schade. Eigen Schuld. Deel onkosten niet door opdrachtgever te vergoeden aan opdrachtnemer.
 38. Ontruimingsvordering in kort geding op grond van overlast; vordering niet toewijsbaar in deze procedure gelet op betwisting door gedaagde, nadere bewijslevering is geïndiceerd. Kort geding leent zich niet voor een nader onderzoek naar de feiten.
 39. Effectenlease. Vernietiging eega overeenkomsten. Bekendheid. Vordering tot terugbetaling. Geen misbruik van bevoegdheid en geen geslaagd beroep op 6:278 BW. Geen kwade trouw. Wel wettelijke rente. Geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 40. Contractenrecht. Gewoonterecht. Berekening restwaarde MFP’s bij afkoop leaseovereenkomst. Geen verplichtingen lessor jegens dealer om in staffel vermelde percentages toe te passen.
 41. Vernietiging ontslag op staande voet. Conflict tussen werknemers. Ongewenste intimiteiten. Werkgever heeft onvoldoende tijd en afstand tot situatie genomen.
 42. Geen ernstige verwijtbaarheid werkgever.
 43. deelgeschil - bgk enig resterende geschilpunt - in feite incassogeschil
 44. artikel 11 Wet VPS - koude uitsluiting - verevening pensioenrechten - artikel 6:2 lid 2 BW
 45. Verhuurder brengt ten onrechte allerlei kosten bij een voormalige huurder in rekening. Die huurder heeft recht op terugbetaling van de waarborgsom.
 46. Contradictoir. uitleg samenlevingsovereenkomst, is overeenkomst geëindigd door overlijden of door feitelijke beëindiging. De overeenkomst is (zie artikel 9 aanhef) aangegaan voor de periode gedurende welke de gemeenschappelijke huishouding van partijen voortduurt. Uitgaande van de letterlijke tekst van voornoemd artikel 9 onder b eindigt de overeenkomst als: - partijen deze in gezamenlijk over...
 47. octrooi
 48. Verlenging ondertoezichtstelling. De kinderrechter begrijpt uit de stukken en het besprokene op de zitting dat de gecertificeerde instelling de kinderrechter verzoekt om een omgangsregeling ex art. 1:265g lid 1 BW vast te stellen. Dit verzoek wordt apart geregistreerd en verwezen naar een zitting.
 49. Eiser huurt een woning van gedaagde. Partijen twisten over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bijzondere bepaling een koopoptie of een voorkeursrecht is.
 50. Registratie van persoonsgegevens in het Centraal Kredietinformatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) is aan te merken als registratie op grond van een wettelijke plicht, als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c van de AVG. De betrokkene staat dan niet het in artikel 17 AVG neergelegde recht op gegevenswissing ter beschikking en ook niet het in artikel 21 AVG neergelegd...