Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Verkocht onroerend goed is bedrijfswoning. Verkoper heeft zelf de verwachting gewekt dat het een woonobject betrof en niet de verkoop van een bedrijfswoning met overige faciliteiten. Hebben kopers bedrijfsmatige bedoelingen? Kunnen zij een beroep doen op de ontbindingsclausule in de koopovereenkomst?
 2. Misbruik van omstandigheden? Kon erflater zijn wil bepalen? Welke kosten kan de executeur ten laste van de nalatenschap brengen. Omvang giften/schenkingen? Tussenarrest bewijslevering.
 3. Gedaagde woont in een woonboerderij, die behoort tot een nalatenschap. Eisers maken deel uit van de erfgenamen, en vorderen (onder andere) ontruiming van de woonboerderij door gedaagde. Exeptio plurium litis consortium, naast eisers zijn er nog 14 erfgenamen. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding en stelt eisers in de gelegenheid alle erfgenamen in de proce...
 4. ontbinding arbeidsovereenkomst; verstoorde arbeidsverhouding; transitievergoeding
 5. Onrechtmatige daad; hondenbeet na hand in brievenbus; aansprakelijkheid; art. 6:179 BW; letsel; maatstaf; schadeberekening
 6. Kort geding. Executiegeschil. Uitleg van dictum/veroordeling. Valt ‘schuurgedeelte’ onder ‘bedrijfsruimte’ of onder ‘woonruimte’? Heeft het hof de juiste maatstaf gehanteerd bij uitleg veroordeling? Is de uitleg van het hof begrijpelijk?
 7. Personen- en familierecht. Procesrecht. Vrouw verzoekt om wijziging van voornaam minderjarig kind van partijen. Het hof verklaart de man niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen de toewijzende beschikking van de rb., omdat de man geen belanghebbende in de zin van art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv is. Had het hof de man moeten aanmerken als belanghebbende op de grond dat het verzoek van de v...
 8. Arbitrage. Verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlands arbitraal vonnis; strijd met openbare orde wegens hoogte toegekend smartengeld (art. 1076 lid 1 B Rv)?
 9. KG civiel; vorderingen toegewezen. Gedaagde moet de aanmeervoorzieningen en het gebruik daarvan als ligplaats voor kegelschepen en duwbakken in de ADM haven gedogen.
 10. Huurrecht. Zowel de man als de vrouw vorderen een verklaring voor recht dat hun – met uitsluiting van de ander – het huurrecht toekomt van de woning waarvan zij beiden contractueel medehuurder zijn. Analoge toepassing van artikel 7:267 lid 7 BW. Kantonrechter bepaalt dat de vrouw het huurrecht niet langer zal voortzetten.
 11. Luchtvaartzaak. Staking eigen personeel is geen buitengewone omstandigheid.
 12. Overeenkomst met BV of diens bestuurder? Maatstaf Kribbebijter en het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.
 13. Luchtvaartzaak. Geringe aankomstvertraging. Buffer onvoldoende om de aansluitende vlucht te halen. Toepassing Eglitis-arrest.
 14. Bevrijdend verweer betaling facturen. Betwisting dat betaling strekt op oudere facturen en niet op de huidige openstaande facturen niet nader onderbouwd. Oudere facturen worden daarom buiten beschouwing gelaten. Bewijsopdracht. Rechtsverwerking.
 15. Betaling van facturen. Artikel 6:44 BW. Eiseres heeft gedaagde niet nodeloos kosten gemaakt door te procederen.
 16. Beleid Royal Air Maroc m.b.t. niet restitueren ticketkosten van wegens corona geannuleerde vluchten ook onrechtmatig jegens ANVR c.s. ANVR c.s. niet-ontvankelijk in vorderingen tbv indiv. passagiers. Datum opzeggen overeenkomst en wettelijke rente.
 17. Vordering tot opheffing beslag van vader afgewezen. Geen sprake van onrechtmatig gelegd beslag door dochter. Openstaande vordering ogv achterstallige onderhoudsbijdrage. Verweer toerekening ex artikel 6:43 BW slaagt niet, evenmin beroep rechtsverwerking.
 18. Verlenging uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling ten onrechte verlengd terwijl die was afgelopen, gesloten stelsel rechtsmiddelen, argument komt geen rol van betekenis toe.
 19. Veroordeling tot betaling van een restantbedrag, buitengerechtelijke incassokosten en rente. Eiseres is niet nodeloos gaan procederen.
 20. Schade aan auto tijdens proefrit. Overeenkomst van bruikleen. Bruiklener heeft niet de nodige voorzichtigheid in acht genomen. Bruiklener mocht er niet zonder meer op vertrouwen dat schade was verzekerd.
 21. Huurrecht. Overlast. Gedragsovereenkomst. Tekortkomingen huurder op dit moment niet ernstig genoeg om ontruiming van het gehuurde met alle gevolgen voor huurder te rechtvaardigen. Onvoldoende duidelijk in hoeverre huurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor incidenten nabij het gehuurde.
 22. Vordering schadevergoeding appartementseigenaar. Geen aansprakelijkheid bestuurders en beheerder VvE.
 23. Ongerechtvaardigde verrijking. Gedaagde moet spaargeld dat bedoeld was voor aankoop van gezamenlijke woning teruggeven aan eiseres. Partijen zijn het erover eens dat de gezamenlijke woning er niet zal komen. Geen sprake van schenkingen.
 24. Brussel I bis-Vo. Rome I-Vo. Huurachterstand. Artikel 6:43 BW. Geen veertiendagenbrief overgelegd.
 25. aandelenlease; tussenpersoon
 26. Huurrecht. Voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst in verband met verwezenlijking bestemming ex artikel 7:310 lid 1 BW. Betekenis "krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming". Schadeloosstelling.
 27. aandelenlease; tussenpersoon
 28. Uitleg vaststellingsovereenkomsten (vso's). Niet tekenen leningovereenkomst leidt tot verzuim als bedoeld in de eerste vso. Niet nakoming is rechtstreeks gevolg van niet verlenen van medewerking door bestuurder/aandeelhouder. Eigen tekortkoming en verzuim. Verrekening rechtsgeldig.
 29. Betaling koopprijzen geleverde avocado’s. Weens Koopverdrag (CISG) toepasselijk en voor in dat verdrag niet geregelde gevallen is Colombiaans recht op grond van art. 4 lid 1 sub a Rome I toepasselijk. Uitleg koopovereenkomst. Art. 8 Weens Koopverdrag (WKV). Gebruikelijke handelswijze. Art. 9 WKV. Geen aanknopingspunten voor afspraak dat partijen winst en verliezen zouden delen. Gedaagde heeft n...
 30. Huurrecht. Executiegeschil over uitvoerbaar bij voorraad verklaard ontruimingsvonnis. Geen kennelijke juridische misslag. Belang van verhuurder bij ontruiming weegt zwaarder dan belang van huurder om hoger beroep af te wachten.
 31. Geschil tussen kleindochter en zoon van erflaters over omvang legitimaire massa nalatenschap (groot)moeder en verdeling nalatenschap (groot)vader. Nalatenschap erflaatster: Geen sprake van nietig testament. Betaling uitvaartkosten, geen betaling uit moraal en fatsoen. Deel giften niet te beschouwen als gebruikelijke giften. Executierechter in appel heeft vonnis rechtbank ten aanzien van dwangso...
 32. koop woonhuis, non-conformiteit, schending garantie, fundering
 33. VOTS en spoed MUHP. Twee jonge minderjarigen verblijven in vrijwillig kader binnen dit pleeggezin. Het verblijf dreigt met onmiddellijke ingang stopgezet te worden omdat de complexe, trauma gerelateerd kindeigen problematiek de pleegouders boven het hoofd groeit. De pleegouders zijn alleen bereid nog korte tijd de kinderen te blijven opvangen wanneer aanvullende hulpverlening wordt ingezet. Oud...
 34. Luchtvaartzaak. Staking van het eigen personeel is geen buitengewone omstandigheid.
 35. Luchtvaartzaak. Staking van het eigen personeel is geen buitengewone omstandigheid.
 36. Rechtspersonenrecht. Is het Maagdenhuis een kerkelijke rechtspersoon (zelfstandig onderdeel in de zin van art. 2:2 lid 1 BW) of een burgerlijke rechtspersoon (stichting)?
 37. Opzegging kredietovereenkomsten door bank is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Verkoop door de bank via veiling van de onroerende zaak van de kredietnemer is niet onrechtmatig.
 38. Tweebosbuurt Rotterdam. Dringend eigen gebruik huurwoning in verband met sloop en renovatie. Rol van stedenbouwkundige ontwikkelingen. Geen schending van artikel 8 EVRM. Veroordeling tot ontruiming uitvoerbaar bij voorraad.
 39. verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst, opzegverbod tijdens ziekte
 40. Uitleg bepaling in kredietovereenkomst die regelt onder welke voorwaarden geen boete verschuldigd is bij vervroegde aflossing. Inbreng door huisartsen van onroerend goed in een cv wordt beschouwd als verkoop en levering van dat og. Geen boete verschuldigd
 41. verzoek tot vernietiging besluit VvE ex art. 5:130 BW + verzoek tot verlening vervangende machtiging ex art 5:121 BW; kantonrechter heeft met juistheid overwogen dat de weigering van de VvE om aan appartementseigenaar toestemming te verlenen tot weghalen van draagmuur en plaatsen van stalen constructieve draagbalk in strijd is met de vereiste redelijkheid en billijkheid; dus terecht machtiging...
 42. Werkgeversaansprakelijkheid. Artikel 7:658 BW. Heeft het door eiser gestelde ongeval op een schip plaatsgevonden? Bewijsopdracht voor eisende partij.
 43. aandelenlease; tussenpersoon
 44. aandelenlease; tussenpersoon
 45. Civiel; handelszaak; het Gerecht oordeelt afscheidsbeleid van demissionaire Arubaanse minister ter zake van uitgifte in erfpacht van schaarse domeingronden in strijd met de openbare orde; het Gerecht verklaart daarom in reconventie voor recht dat door die minister namens het Land Aruba met eiseres in conventie gesloten erfpachtovereenkomsten nietig zijn.
 46. overheidsaansprakelijkheid; geen toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van gemeente door ontbinding overeenkomst; vordering tot waardevergoeding onvoldoende geconcretiseerd
 47. aandelenlease; tussenpersoon
 48. aandelenlease; tussenpersoon
 49. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2019:9727. Herstelkader rentederivaten.. Op het Herstelkader gebaseerd aanbod van de bank geldt als verworpen door het tegenaanbod van de cliënt. Artikel 6:225 lid 1 BW. Geen vaststellingsovereenkomst, nu dat tegenaanbod niet is aanvaard.
 50. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van het geval stelt de kantonrechter de beloning van de mentor afwijkend vast op grond van artikel 1, achtste lid, van de Regeling beloning CBM. Op dit moment is er geen vaste kilometervergoeding die in zaken als deze wordt toegepast. De kantonrechter gaat uit van € 0,25 per kilometer, zoals eerder in de aanbevelingen meerderjarigenbewind stond vermeld.