Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Onteigening. Ontvankelijkheid cassatieberoep van hypotheekhouder die in eerste aanleg niet is tussengekomen. Zekerheidsstelling.
 2. personen- en familierecht; ondertoezichtstelling (art. 1:255 lid 1 BW); kan ots voor het eerst (mondeling) in hoger beroep worden verzocht?; gang van zaken schending hoor en wederhoor?; motiveringsklachten tegen verdeling zorg- en opvoedingstaken
 3. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid. Vraag hoe hoger beroep zou zijn afgelopen als dat naar behoren zou zijn ingesteld door advocaat. Tweeconclusieregel en het arrest Regiopolitie/Hovax. Beroep op art. 3:53 lid 2 BW bij akte na comparitie en na memoriewisseling in hoger beroep te laat?
 4. Auteursrecht; procesrecht. Art. 3:305a Rv. Auteursrechtelijke bescherming van (combinatie van) elementen van leerroutes in educatieve uitgaven. Didactische keuzes auteursrechtelijk beschermd? Parallel techniekexceptie. Beschermingsomvang. Totaalindrukken-maatstaf. Belang in cassatie.
 5. lekkage appartement.klachtplicht.verjaring aanneming van werk en koop
 6. ontslag op staande voet; in strijd met arbeidsovereenkomst zonder toestemming verrichten van nevenwerkzaamheden; geen kennelijk onredelijk ontslag
 7. Partijen zijn overeengekomen dat eiseres een bedrag onder zich zou houden en voor gedaagde zou beheren. Eiseres heeft meer (uit)betaald dan dat zij in depot hield namens gedaagde. Spaans recht van toepassing.
 8. Is een recht van hypotheek op het woonhuis gevestigd? Uitleg hypotheekakte.
 9. Geschil tussen de houder van een domeinnaam en de merkhouder; in WIPO-geschillenprocedure is bepaald dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan de merkhouder. Vervolg van ECLI:NL:HR:2018:2221. Gronden waarop de verplichting tot overdracht van de domeinnaam berust. Proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv mogelijk?
 10. Ondernemingsrecht. Externe bestuurdersaansprakelijkheid o.v.v. art. 6:162 BW van twee bestuurders van een B.V. jegens een schuldeiser wegens frustratie van betaling en verhaal i.v.m. een grotendeels onbetaald en onverhaalbaar gebleven terugbetalingsvordering van die derde op de B.V. (na vernietiging in hoger beroep van het veroordelend vonnis uit hoofde waarvan die derde aan de B.V. betaalde).
 11. Koop onroerende zaak. Bestemming dienstwoning. Vrijwaring makelaar. Artikel 5.3 NVM-koopcontract. Geen non-conformiteit, geen onjuiste mededelingen verkoper.
 12. Kort geding pachtzaak. Pachter en verpachter zijn een eerste recht van koop overeengekomen. Pachter vordert in kort geding nakoming van die overeenkomst, nadat verpachter de verpachte grond heeft verkocht – er is nog niet geleverd – aan een derde.
 13. Koopovereenkomst aandelen. Bijzondere lasten en beperkingen (artikel 7:15 BW). Rechtsgebrek. Geen onderzoeksplicht koper. Tekortkoming doordat aandelen niet konden worden geleverd zonder strijd met artikel 7:15 BW.
 14. Faillissementsrecht. Summierlijk blijken van het vorderingsrecht van de verzoekende schuldeiser (art. 6 lid 3 Fw). Opschorting. Opeisbaarheid.
 15. Kort geding. Vordering tot verbod op verhuizing datacenter indien niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het opstellen van een verhuisplan, het laten toetsen van dit plan door een deskundige en het ter goedkeuring aan eiseres voorleggen van het verhuisplan, afgewezen. Vordering tot meewerken aan overdracht Wifi hardware en software en dienstverlening eveneens afgewezen.
 16. Incident ex artikel 843a Rv tot afgifte/inzage in in gerechtelijke bewaring gehouden bescheiden grotendeels toegewezen. Incident tot voeging ex artikel 222 Rv afgewezen wegens gebrek aan verknochtheid tussen beide zaken.
 17. Gebreken in de uitvoering van (nadere) aanbestedingsovereenkomst. Beroep op opschorting werkzaamheden faalt.
 18. Verhuurder vordert ontbinding en ontruiming vanwege twee maal adverteren op de website kinky.nl. Huurster betwist niet dat zij heeft geadverteerd, maar ze betwist wel dat sprake is van seksuele exploitatie. De kantonrechter overweegt dat het aanbieden op een website van seksuele handelingen tegen betaling, indruist tegen hetgeen van een goed huurder op grond van de huurovereenkomst mag worden...
 19. Beëindiging gezamenlijk gezag en toekenning eenhoofdig gezag aan de man. Bekrachtiging bestreden beschikking.
 20. Verzoekschriftprocedure erfrecht. Ontheffing van de verplichting tot vereffening art. 4:202 lid 2 BW. Ouderlijke boedelverdeling en ben. aanvaarding namens minderjarigen. Verklaring voor recht mbt de beschikkingsbevoegdheid tav de goederen van de nal.
 21. Eindvonnis na bewijslevering op het punt van besparingen op personeel na opzegging overeenkomst van aanneming van werk.
 22. Maximering beëindigingsvergoeding in sociaal plan/vso op AOW-leeftijd. Sociaal plan tot stand gekomen in overleg met OR. Finale kwijting in vso geen betrekking op maximering. Geen verboden onderscheid naar leeftijd.
 23. “Vordering in conventie tot nakoming van het tussen werkgever en voormalig werknemer geldende concurrentiebeding, betaling van voorschotten op boetes en om dienstverband tussen voormalig werknemer en nieuwe werkgever te beëindigen. Vordering in reconventie tot schorsing van het concurrentie- en boetebeding, het gedogen van de indiensttreding bij de nieuwe werkgever, tot het instellen van een ve...
 24. bekrachtiging gezagsbeëindiging 1:266 BW, onderzoek ogv 810a lid 2 Rv niet in belang minderjarige. Onzekerheid moet stoppen.
 25. Ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing
 26. Heeft gedaagde hoofdverblijf in het gehuurde? Bewijslast, verzwaarde motiveringsplicht. Gedaagde heeft niet voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht, ontbinding en ontruiming toegewezen. Misgelopen huurharmonisatie o.g.v. artikel 6:162 BW afgewezen.
 27. Wijziging partneralimentatie. Klacht dat hof niet heeft vastgesteld dat de door de vrouw aangevoerde wijzigingsgrond aanwezig is. Motiveringsklacht over oordeel hof dat man geen inzicht heeft gegeven in zijn vermogenspositie. Afzonderlijke klacht tegen herstelbeschikking: hof is buiten toepassingsbereik van art. 31/32 Rv getreden door een door de man ingediend verzoek tot herstel af te wijzen,...
 28. aanneming van werk; verbouwing woning van casco 7:767 BW; geen tekortkoming; opzegging; besparing 7:764 lid 2; meerwerk; akte.
 29. Renovatie huurwoningen. Vordering bedrag wettelijke verhuiskostenregeling. Schadevergoeding i.v.m. het ontbreken van en de beperking van hun woongenot. Vorderingen afgewezen.
 30. gezamenlijk gezag, artikel 1:253c BW. Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:2409.
 31. gezamenlijk gezag, artikel 1:253c BW. Zie ECLI:NL:GHAMS:2021:1942.
 32. Bekrachtiging. Afwijzing verzoek van de vader tot ondertoezichtstelling van de minderjarige.
 33. Slotsom van verkeersaansprakelijkheidszaak en (overlijden)schadebegroting naar Oostenrijks recht. Wettelijke rente naar Oostenrijks recht. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2015:4277, ECLI:NL:RBGEL:2016:1907, ECLI:NL:RBGEL:2016:4521 en ECLI:NL:RBGEL:2019:4509.
 34. Mondeling vonnis. Schorsing executie afgewezen. Strenge maatstaf ([achternaam 1/achternaam 2) van toepassing, omdat de kantonrechter de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad heeft gemotiveerd. Geen nieuwe feiten en/of omstandigheden gesteld.
 35. VVR-regeling Martinair. Op ontslagvergoeding bleek na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geen RVU van toepassing. Finale kwijting. Geen vergoeding toegekend buiten het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen bedrag.
 36. Begeleidster van (onder meer) verslaafden kampte zelf langdurig met terugval in verslaving. Geen reflexwerking opzegverbod bij ziekte. Ontbinding op de g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen.
 37. Vordering tot betaling van contractuele boetes wegens overtreding van concurrentiebeding in managementovereenkomst en tot afgifte van bescheiden (art. 843a Rv.) door rechtbank afgewezen. Het hof wijst (na verstek) alleen boetes gedeeltelijk toe.
 38. VVR-regeling Martinair. Op ontslagvergoeding bleek na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geen RVU van toepassing. Finale kwijting. Geen vergoeding toegekend buiten het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen bedrag.
 39. Gebrekkig uitgevoerde bouwkundige inspectie? Deskundigenbericht.
 40. VVR-regeling Martinair. Op ontslagvergoeding bleek na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geen RVU van toepassing. Finale kwijting. Geen vergoeding toegekend buiten het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen bedrag.
 41. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:1962). Eiseres in conventie slaagt niet in bewijslevering. Rechtbank stelt zelf vast welk bedrag gedaagden moeten betalen voor herstelaangiften. Vorderingen in conventie grotendeels afgewezen. Vorderingen in reconventie grotendeels toegewezen.
 42. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 43. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 44. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 45. Artikel 7:259 lid 1 BW. Mogen servicekosten voor leveringen en diensten die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd aan huurders worden doorberekend. Stilzwijgende overeenstemming? Ongerechtvaardigde verrijking? De vervaltermijn van artikel 7:260 lid 2 BW geldt niet bij geliberaliseerde huur, maar huurders kunnen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gee...
 46. Kort geding. Essentialia koopovereenkomst. Aanbod financiering maakt uitvoering overeenstemming over essentialia mogelijk. Veroordeling tot nakoming gaat te ver, overeenstemming moet worden uitgewerkt in akte. Belang bij uitvoerbaarheid bij voorraad.
 47. Kort geding. Contractuele uitsluiting beroep op dwaling niet onaanvaardbaar. Beroep op bedrog onvoldoende onderbouwd. Belang bij nakoming overeenkomst door betaling weegt zwaarder dan belang bij afwachting uitkomst getuigenverhoor.
 48. Burengeschil over het ondoorzichtig maken van ramen en het snoeien van een eikenboom. Er is sprake van uitzicht op het erf van de buren in de zin van artikel 5:51 BW, dus moeten de ramen ondoorzichtig worden gemaakt. Geen misbruik van bevoegdheid. Dat de buurman onrechtmatige hinder ondervindt van de eik is onvoldoende onderbouwd.
 49. VvE-zaak. Tussenvonnis, deelvonnis. In conventie door VvE gevorderde bedragen toegewezen. In reconventie mondelinge behandeling bepaald.
 50. Onbetaald gelaten facturen van naar Gambia verzonden typisch Nederlandse levensmiddelen. Vordering tot betaling van de facturen toegewezen. Algemene voorwaarden van de verkoper niet van toepassing (geen aanbod of aanvaarding).