Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Buitengerechtelijke vernietiging koopovereenkomst woning. Koopovereenkomst is gesloten onder invloed van gestoorde geestesvermogens (artikel 3:34 BW). Geen beroep op artikel 3:35 BW. Eiser vertoonde ten tijde van de koopovereenkomst eerste tekenen van dementie en heeft de woning verkocht voor een lager bedrag dan de marktwaarde.
 2. spoorwissel, 69 Rv, geen opzegging arbeidsovereenkomst, loonvordering.
 3. KG, ontruiming.
 4. KG, benoeming tijdelijk directeur, benoeming van een vereffenaar.  Niet ontvankelijk. Vordering afgewezen.
 5. Kort geding. Ontruiming huurruimte i.v.m. overlast.
 6. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen, maar volgt niet uit de onderbouwing. Geen sanctie opgelegd.
 7. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan de informatieverplichtingen, maar volgt niet uit de onderbouwing. Geen sanctie opgelegd.
 8. Verstek. Ambtshalve toetsing. Niet alle voor de beoordeling relevante informatie verstrekt, noch alle van belang zijnde stukken overgelegd, waardoor niet ambtshalve kan worden getoetst. Vordering afgewezen.
 9. Verstek. Ambtshalve toetsing. Niet alle voor beoordeling relevante informatie verstrekt, noch alle van belang zijnde stukken overgelegd, waardoor niet ambtshalve kan worden getoetst.
 10. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gepersonaliseerd aanbod na offerte. Artikel 6:230v lid 5 BW. Geen recht op ontbinding, art. 6:230p sub f onder 1 BW. Voldaan aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen. Vordering toegewezen.
 11. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dan is voldaan aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen, maar dat volgt niet uit de onderbouwing. Geen sanctie opgelegd.
 12. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Vordering als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat is voldaan aan de contractuele informatieverplichtingen. Geen toelichting over bedingen uit de algemene voorwaarden.
 13. Civiel. Ter beoordeling van de subsidiaire vordering ligt vervolgens de vraag voor of het Land gehouden is Markbras alsnog in de gelegenheid te stellen aan de optievoorwaarden te voldoen.
 14. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen, maar uit de onderbouwing blijkt dit niet. Toch onvoldoende aanleiding om een sanctie op te leggen.
 15. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen. Uit de onderbouwing volgt dat niet is voldaan aan de contractuele informatieverplichtingen. Geen sanctie opgelegd.
 16. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen. Uit de onderbouwing volgt niet dat is voldaan aan de precontractuele informatieverplichtingen. Geen sanctie opgelegd.
 17. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan (pre)contractuele informatieverplichtingen, maar dit kan niet worden vastgesteld. Geen sanctie opgelegd.
 18. Verstek. Ambtshalve toetsing. Annulering keuken. O.g.v. algemene voorwaarden 30% van het aankoopbedrag aan annuleringskosten verschuldigd. Art. 6:237 onder i BW. Geen redelijke vergoeding. Beding onredelijk bezwarend. Vordering afgewezen.
 19. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan 6:230m BW. Account duurzame drager? Niet gesanctioneerd.
 20. Een vrouw moet haar sociale huurwoning ontruimen, omdat de woning tijdens haar afwezigheid gebruikt werd voor illegale prostitutie.
 21. Een hotel in Amsterdam mocht een assistent hotelmanager die meerdere keren in strijd met de waarheid doorgaf dat zij ziek was op staande voet ontslaan.
 22. art 223 Rv, art 7:670b-1 BW, niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, geen opzegging arbeidsovereenkomst, re-integratie, oproep bedrijfsarts.
 23. nota van een juridisch adviseur. Betaling van de factuur onvoldoende onderbouwd door gedaagde. Vordering grotendeels toegewezen..
 24. Handlichting tot het uitoefenen van een bedrijf die diverse producten aan zal bieden in de kampeerniche.
 25. Wet zorg en dwang (Wzd). Anticipatie op AMvB gelijkgestelde aandoeningen?
 26. Beroep op dwaling van huurders die na inkomensdaling huurprijs niet meer kunnen opbrengen faalt.
 27. Aanbestedingsrecht. Strategische, manipulatieve, reële prijs.
 28. Faillissement vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid voor boedeltekort op grond van schending boekhoudplicht. Ongerechtvaardigde verrijking? Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:4042.
 29. Arbeidszaak. Het verzoek van werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding wordt toegewezen. Het beroep van werknemer op de klokkenluidersregeling van artikel 7:658c BW treft geen doel. De kantonrechter oordeelt dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever, op grond waarvan aan w...
 30. Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een transitievergoeding en een aanzegvergoeding.
 31. Samenwerkingsovereenkomst, matiging contractuele boete
 32. Arbeidszaak. Het verzoek van werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een bedrijfseconomische reden wordt toegewezen. Werknemer heeft geen verweerschrift ingediend en is ook niet op de zitting is verschenen. De kantonrechter oordeelt dat op het verzoek van werkgever kan worden beslist zonder nadere oproeping van de werknemer en zonder nadere zitting, omdat vast staat dat de gem...
 33. Huur standplaats camping
 34. Is de Nederlandse rechter op grond van art. 18 lid 1 Brussel I bis bevoegd? Ja, want sprake van een consumentenovereenkomst in de zin van art. 17 lid 1 sub c Brussel I bis. Beroep op forumkeuze voor de rechter te Cyprus stuit af op art. 19 Brussel I bis.
 35. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming wordt opgevolgd door een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar zonder huurbescherming tussen dezelfde partijen en met betrekking tot hetzelfde huurobject (zelfstandige woonruimte). Verhuurder beroept zich in dat kader op de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Toepassing Haviltex-formule. De kantonrechter oordeelt dat...
 36. Schuldbekentenis, dwingende bewijskracht, tegenbewijs, vernietiging wegens bedreiging?, bewijsopdracht.
 37. Huur restaurant. Beroep op hypothecair huurbeding verworpen. Huurachterstand rechtvaardigt ontbinding. Korting van 50% op huurprijs over de periode van sluiting wegens corona. Ontruiming met terme de grâce.
 38. Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden loondoorbetaling Corona.
 39. Cancun-zaak. Aansprakelijkheid (trust)bestuurder ex art. 2:9 BW. Joint-venture. Invloed oordeel Ondernemingskamer over wanbeleid. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:132.
 40. Ambtshalve aansprakelijkstelling beschermingsbewindvoerder en vaststelling schade
 41. huurrecht; kantoorruimte en overige bedrijfsruimte artikel 7:230 a BW; huurachterstand?; ontbinding en ontruiming?
 42. Nakomen minnelijke regeling, overmacht, onvoorziene omstandigheden
 43. Inschrijving terecht als ongeldig terzijde gelegd wegens het ontbreken van een bijlage. Dit stuk moest op straffe van uitsluiting worden verstrekt, geen gelegenheid tot herstel mogelijk.
 44. Woninghuur – vordering huisuitzetting wegens overlast. Bewijs van de (mate van) overlast. Het hof bepaalt een comparitie van partijen met het oog op de tenzij-bepaling in artikel 6:265 lid 1 BW.
 45. Onderzoek NIFP i.h.k.v. gezagsbeëindiging, onduidelijkheid over opvoedingsperspectief.
 46. Zorgregeling, ernstige bezwaren kind.
 47. Uitleg van een bepaling van huwelijksvoorwaarden. Haviltexmaatstaf.
 48. Trefwoorden bij Lomax-JOUW: opeisbaarheid prestatie uit overeenkomst van geldlening, verbintenis onvoldoende bepaald c.q. bepaalbaar (ex art. 6:227 BW) ter zake de opeisbaarheid, geen directe opeisbaarheid (art. 7:129e BW), aanvulling (ex art. 6:248 lid 1 BW) van leemte in de overeenkomst.
 49. heropening vereffening
 50. Incidentele vordering ex artikel 351 Rv. Schorsing schadestaatprocedure.