Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak overige bedrijfsruimte

 1. Verbod tot executie van een ontruimingsvonnis omdat het college van burgemeester en wethouders in een brief heeft toegezegd dat het college na een belangenafweging heeft besloten dat de daadwerkelijke beëindiging van de illegale situatie kan worden afgewacht tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoger beroepszaak.
 2. Eiseres heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten voor de koop en plaatsing van een dakopbouw. Eiseres doet als consument een beroep op het herroepingsrecht en vordert terugbetaling van een aanbetaling. De kantonrechter wijst de vordering af. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van zogeheten ‘maatwerk’, zodat het herroepingsrecht niet geldt.
 3. Procedure tijdig gestart na uitspraak Huurcommissie. Gebreken en dat dit aan verhuurder kan worden toegerekend onvoldoende aangetoond.
 4. Overeenkomst van opdracht. Redelijke prijs.
 5. Onrechtmatig handelen, schade door spuiten met bestrijdingsmiddel op naastgelegen perceel.
 6. Overeenkomst van aanneming van werk. Vordering tot schadevergoeding toewijsbaar. Geen oplevering en werk niet deugdelijk. Verweer van aannemer dat hij onder druk is gezet om werkzaamheden te verrichten waarin hij niet bekwaam is, slaagt niet.
 7. Wijziging van de zorgregeling; vervangende toestemming inschrijving school. Op dit moment is de situatie te prematuur voor ingrijpende wijzigingen zoals door de vrouw verzocht, waardoor de verzoeken van de vrouw zijn afgewezen.
 8. Kort geding. Uitstoting Italiaanse aandeelhouder art. 2:336 BW. Rechtsmacht o.g.v. art. 24 lid 2 EEX II-Vo. Certificaat art.14 Vo BetVo (2020) ontbreekt, maar aannemelijk dat dagvaarding gedaagde heeft bereikt (art. 22 lid 1 en b BetVo). Verstek verleend.
 9. Mondelinge uitspraak. Nakoming overeenkomst tot levering aandelen. Geen bindende afspraken gemaakt over verplichting tot teruglevering. Geen lastgeving. Geen recht op uitgekeerd interim-dividend of schadevergoeding.
 10. Sprake van een vermoeden van onrechtmatige concurrentie (6:162 en 6:166 BW) door ex-werknemers en een concurrerend bedrijf. Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv wordt toegewezen. Geen sprake van een fishing expedition.
 11. Gevorderde opheffing beslag op woning erflater afgewezen. Uit testament valt af te leiden dat gewenst is dat echtgenote ongestoord moet kunnen doorleven. Aannemelijk is dat de niet-opeisbare legaten niet kunnen worden voldaan. Ook onduidelijkheden in testament. Dit moet in een bodemprocedure worden uitgezocht. Niet summierlijk gebleken van ondeugdelijke vordering en belangenafweging in voordeel...
 12. conventie: overleggen Whatsapp berichten. reconventie: opheffen beslag
 13. ontbinding huurovereenkomst en ontruiming, geweldsincident, strafvonnis, huurovereenkomst onder voorwaarden, complex voor 55+, overlast, persoonlijke situatie huurder
 14. Wijziging geslacht in X en voornaamswijziging van een non-binair persoon. Geen deskundigenverklaring nodig.
 15. verlaten parkeergarage door middel van 'treintje rijden', 'tarief verloren kaart' en aanvullende schadevergoeding verschuldigd, geen matiging van schadevergoeding
 16. vordering tot betaling vervangende schadevergoeding afgewezen, geen mogelijkheid tot herstel geboden, dus geen sprake van verzuim
 17. Geen recht op huurprijsvermindering omdat niet is komen vast te staan dat sprake is van onrechtmatige overlast veroorzaakt. Bovendien heeft verhuurder voldoende maatregelen getroffen en heeft huurder daaraan onvoldoende meegewerkt.
 18. Door werkgever gedane beroep op dwaling gaat niet op. Geen sprake van informatie die de werknemer bij sluiten van arbeidsovereenkomst had moeten melden. Werkgever heeft ten onrechte de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd. Geen sprake van verstoorde arbeidsverhouding.
 19. Erfrechtelijke zaak. Informatieplicht executeur 4:148 BW, onrechtmatige onttrekkingen, stelplicht, nodeloos in rechte betrokken met bijpassende gevolgen proceskostenveroordeling
 20. Beroep op huurbescherming door commercieel inhuurbedrijf is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 21. Ondertoezichtstelling. In deze zaak is een snelle inzet van een jeugdzorgwerker geboden. Niet duidelijk is wanneer de gecertificeerde instelling (GI) de jeugdzorgwerker beschikbaar kan stellen. De kinderrechter verwacht van de GI dat zij binnen drie weken nadat zij van deze beslissing in kennis is gesteld een jeugdzorgwerker beschikbaar stelt die de maatregel gaat uitvoeren.
 22. conventie en reconventie, werkgever moet stageld vrachtwagen betalen ogv mondelinge afspraak, werknemer moet negatieve saldo eindafrekening betalen, verrekening, compensatie proceskosten
 23. Arbeidsrecht WWZ. Geen ontbinding vanwege opzegverbod lidmaatschap OR.
 24. Factuur voor glaszetten op verzoek van de politie.
 25. Arbeidsongeval
 26. Kort geding. Werknemer, verkoper, op non-actief gesteld wegens verschil van inzicht. Werknemer vordert o.a. wedertewerkstelling. Voorzieningenrechter: zwaarwegende grond non-actiefstelling ontbreekt. Werkgever moet werknemer weer toelaten op het werk.
 27. Uitleg dealerovereenkomst, CAO-norm. Dealer draagt onderneming over aan andere dealer. Overeenkomst kent stoppende dealer een schadeloosstelling toe. Andere uitleg volgt niet uit de overeenkomst of andere omstandigheden. Vordering toegewezen.
 28. Arbeidsrecht. Verzoek om ontslag op staande voet te vernietigen. Werkgever niet verschenen, ook niet nadat zij bij aangetekende brief is uitgenodigd voor de tweede zitting. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven.
 29. Te late oplevering huurwoningen, contractuele boete, schade, schoonmaak
 30. Ongeval voetganger - snorfiets. Aansprakelijkheid en medeschuld.
 31. Aanhouding verzoek wijziging ouderlijk gezag in afwachting van verloop hulpverlening.
 32. Arbeidsrecht. Verzoek om ontslag te vernietigen. Verzoekster is bestuurder van de Holding. Artikel 2:241 BW. Verwijzing naar Handel, omdat kantonrechter onbevoegd is.
 33. Verzoek vervangende machtiging voor het mogen gebruiken van een appartementsrecht in strijd met de in de akte van splitsing opgenomen bestemming afgewezen.
 34. Verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen. Mogelijke vordering tot herroeping (art. 382 aanhef en onder a Rv). Aangevoerde gronden komen niet voor herroeping arrest in aanmerking. Geen belang bij verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 35. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 36. 1:260 BW Ondertoezichtstelling. Het hof is van oordeel dat nog steeds sprake is van een ontwikkelingsbedreiging. Het hof gaat er van uit dat de ouders op dit moment - met hulp - in staat zullen zijn om de ontwikkelingsbedreiging bij de minderjarige weg te nemen, nu door of namens beide ouders is verklaard dat zij vinden dat zij het samen moeten doen.
 37. Keuken, aanneming van werk en geen gemengde overeenkomst consumentenkoop (artikel 7:5 lid 4 BW). Vervangende schadevergoeding, verzuim, afspraak om deskundige te laten beoordelen nadat werk gereed is. Bewijsopdracht voor één gebrek. Verrekening factuur.
 38. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. De rechtbank bepaalt dat er een wachtperiode van zes maanden wordt aangehouden, zodat de vrouw een andere woning kan zoeken of de woning zelf kan kopen.
 39. art. 289 Rv / het is aan de rechter die over de feiten oordeelt of hij in het gegeven geval aanleiding vindt voor een veroordeling in de proceskosten. art. 5:130 BW / de VvE heeft in redelijkheid tot het besluit over de begroting kunnen komen in het licht dat het onderhoud aan het pand noodzakelijk is, verweerders niet eerder kenbaar hebben gemaakt dat zij de eenmalige verhoging van de VvE-bij...
 40. 1:265b lid 1 BW, het is noodzakelijk dat de uithuisplaatsing van de kinderen voortduurt.
 41. Koop woning, verborgen gebreken, houtworm, defect rolluik
 42. Finaal verrekenbeding. Pseudo-gemeenschap. HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389. Nalatenschap blijft buiten de verrekening. Vordering op holding valt ingevolge de HVW in de pseudogemeenschap en moet worden verrekend.
 43. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verschil van inzicht over de manier waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd - 7:669 lid 3, onderdeel h, BW.
 44. Artikel 1:253c lid 1 BW Communicatie op ouderniveau nu nog niet goed, in elk geval op dit moment nog niet goed genoeg maar dit is in dit geval geen reden om af te wijken van het uitgangspunt dat beide ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen. Door beide ouders wordt gewerkt aan verbetering van de communicatie. Gebleken is dat de vader zich terughoudend opstelt en geen druk uitoefent zowel wat be...
 45. Verzoek tot het vaststellen van een overgangsregeling wordt afgewezen. Er zijn al veel trajecten gevolgd en geen heeft geleid tot een voldoende positief en bestendig resultaat. De kinderen hebben nu rust nodig.
 46. Het hof belast de vader alleen met het gezag over zijn zoon omdat de geestelijke gezondheid van de zoon lijdt onder het gezamenlijk gezag van de ouders.
 47. Beroepsziekte. Asbestose. Is de voormalig werkgever aansprakelijk? Werkgever krijgt de gelegenheid om tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden van causaal verband.
 48. vervangende toestemming inschrijving school, geschillenregeling 1:253a Bw.
 49. Zorgregeling Kinderalimentatie
 50. Vervangende toestemming inschrijving basisschool, voorlopige zorgregeling rechtbank bekrachtigd; belregeling vastgelegd.