Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beoordeling diverse servicekosten aan de hand van het Besluit kleine herstellingen, Onderscheid kleine herstellingen binnen en buiten de woonruimte..

Kosten onderhoud hydrofoor

De kosten voor onderhoud van de hydrofoor zijn in beginsel voor rekening van de verhuurder. Indien sprake is van een 24-uursservice kunnen de kosten die met deze extra service (namelijk het uitvoeren van reparaties buiten kantooruren) aan de huurders in rekening worden gebracht.

Het is echter aan verhuurder om inzichtelijk te maken dat zij een 24-uursservice heeft afgesloten en dat deze aanvullende service met extra kosten gepaard gaat. Dit kan uit het overgelegde contract en de overgelegde algemene voorwaarden niet worden afgeleid. Uit de algemene voorwaarden blijkt slechts dat storingen 24 uur per dag gemeld kunnen worden en niet dat deze ook buiten kantooruren worden opgelost. Ook blijkt niet uit de algemene voorwaarden dat er sprake is van een maximale responstijd. Uit de overgelegde stukken blijkt ook niet dat er hiervoor meerkosten in rekening zijn gebracht. De kosten met betrekking tot de hydrofoor mogen niet aan huurders worden doorberekend.

Kleine herstellingen

Volgens art. 7:217 BW dienen kleine herstellingen voor rekening van de huurder te komen. De vraag wanneer sprake is van een ‘kleine herstelling’ is op grond van art. 7:240 BW vastgelegd in de bijlage bij het Besluit kleine herstellingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen herstellingen binnen en buiten het voor woonruimte bestemde gedeelte.

Deuropeners

De kosten die verhuurder heeft doorberekend met betrekking tot het aanbrengen van twee deuropeners, sluitend maken van de deur en herstel van een deurslot en reparatie intercom, betreft herstellingen die zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden. Het betreft herstellingen als bedoeld in de bijlage bij art. 1 onder d Besluit kleine herstellingen. Daarom kunnen deze kosten niet worden doorberekend.

Vervanging van lampen

Kosten voor vervanging van lampen mogen worden doorberekend. Het vervangen van zekeringen in de centrale meterkast is niet een werkzaamheid die in redelijkheid door de huurders zelf kan worden uitgevoerd. Doorberekening van deze kosten ligt dan ook niet in de rede. Dit zou mogelijk anders kunnen zijn indien de extra kosten door het gedrag van huurders is veroorzaakt.

Onderhoudskosten liftinstallatie

De onderhoudskosten voor de liftinstallatie kunnen in beginsel niet aan de huurder kunnen worden doorberekend. Dat is slechts anders indien een 24-uursservice is afgesloten. In dat geval mogen de meerkosten worden doorberekend. Een voorwaarde daarvoor is dat uit het contract of uit de factuur duidelijk blijkt hoeveel de meerkosten bedragen. In dat geval kan van de daadwerkelijke kosten worden uitgegaan. Verhuurder mag kosten van leegstand doorberekenen met een maximum van 2%.

Verklaring voor recht

Het staat de huurders vrij om een verklaring voor recht te vorderen over een punt waarover de Huurcommissie niet heeft geoordeeld. Dit verzoek moet gedaan worden binnen 24 maanden nadat de in art. 7:259 lid 2 BW genoemde termijn voor het verstrekken van een overzicht door de verhuurder is verstreken.

Kosten van glasbewassing

De kosten van glasbewassing kunnen aan de huurders worden doorberekend behoudens voor zover het gaat om bewassing van ramen op plekken die voor huurders onbereikbaar zijn. In elk geval een deel van de ramen is voor de huurders niet bereikbaar en wordt met behulp van een hoogwerker gewassen. Uit de door verhuurder overgelegde specificatie blijkt niet welk deel van de kosten betrekking heeft op onbereikbare delen met als gevolg dat de glasbewassingskosten voor 2010 niet kunnen worden doorberekend.