Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Artikelen niet van toepassing

De artt. 7:291 tot en met 7:300 BW zijn niet van toepassing op een huurovereenkomst  met betrekking tot middenstandsbedrijfsruimte van twee jaar of korter (art. 7:301 lid 1 BW).

Verlenging tot vijf jaar

Indien het gebruik, aangevangen krachtens een overeenkomst als bedoeld in art. 7:301 lid 1 BW, langer dan twee jaar heeft geduurd, geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen. De artikelen 7:291 tot en met 7:300 BW zijn op deze overeenkomst van toepassing (art. 7:301 lid 2 BW).

Afwijkende overeenkomst

Het in art. 7:301 lid 2 BW bedoelde rechtsgevolg treedt niet in, indien partijen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar een andere overeenkomst sluiten die onder artikel 292 lid 1 BW valt, dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst, mits de in art. 7:291 BW bedoelde goedkeuring is verzocht voor het verstrijken van de termijn van twee jaar (art. 7:301 lid 3 BW).

Afwijzing door rechter

Indien voor het verstrijken van deze termijn op de voet van art. 7:291 BW goedkeuring van afwijkende bedingen is verzocht en de rechter dit verzoek afwijst, kan hij op verzoek van de verhuurder tevens bepalen dat de overeenkomst wordt beëindigd en het tijdstip van de ontruiming vaststellen. Deze vaststelling geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip ((art. 7:301 lid 4 BW).