Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Opzegging (art. 7:293 lid 1 BW)

De overeenkomst die voor vijf jaar geldt, en de overeenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, kunnen tegen het einde van de termijn en tegen het einde van de in art. 7:292 lid 2 BW bedoelde tweede termijn door ieder van de partijen worden opgezegd. Art. 7:228 lid 1 en lid 2 BW, eerste zin is niet van toepassing (art. 7:293 lid 1 BW).

Wijze van opzeggen (art. 7:293 lid 2 BW)

De opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief. De termijn van opzegging bedraagt tenminste een jaar (art. 7:293 lid 2 BW).

Beëindigingsgronden (art. 7:294 BW)

Een opzegging door de verhuurder is nietig indien zij niet de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben geleid (art. 7:294 BW).