Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Het steigerrecht is het recht om gebruik te maken van een onroerende zaak van een ander. 

Het steigerrecht is geregeld in art, 5:56 BW. Dit artikel bepaalt dat, wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, de eigenaar van deze zaak gehouden is dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.