Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip (art. 6:91 BW)

Een boetebeding is ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan. (art. 6:91 BW).

Voorwaarden (art. 6:92 BW)

Art. 6:92 BW bevat een aantal voorwaarden voor het inroepen van het boetebeding:

  • De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van zowel het boetebeding als de verbintenis waarop het boetebeding betrekking heeft (art. 6:92 lid 1 BW).
  • Wat volgens een boetebeding verschuldigd is, treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet (art. 6:92 lid 1 BW).
  • De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding als de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend (art. 6:92 lid 1 BW).
Vereisten volgens schadevergoeding (art. 6:93 BW)

Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig in dezelfde gevallen als deze is vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet (art. 6:93 BW).

Matiging boete (art. 6:94 BW)

Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet (art. 6:94 lid 1 BW).

Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de wet, aanvullende schadevergoeding toekennen (art. 6:94 lid 2 BW).

Van art. 6:94 lid 1 BW afwijkende bedingen zijn nietig (art. 6:94 lid 3 BW).

Gerelateerde artikelen