Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Opzegging door huurder (art. 7:271 lid 5 BW onder a)

Voor de huurder geldt een opzegtermijn gelijk aan de tijd die tussen twee opvolgende voor betaling van de huurprijs overeengekomen dagen verstrijkt, doch niet korter dan een maand en niet langer dan drie maanden (art. 7:271 lid 5 BW onder a).

Opzegging door verhuurder (art. 7:271 lid 5 onder b)

Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn niet korter dan drie maanden, voor elk jaar dat de huurder krachtens overeenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad verlengd met één maand tot ten hoogste zes maanden (art. 7:271 lid 5 BW onder b).

Opzegging op een te korte termijn (art. 7:271 lid 6 BW)

Een opzegging die in strijd met art. 7:271 lid 1,3 of 5 onder a BW is gedaan en een opzegging die op een kortere termijn is gedaan dan die van lart. 7:271 lid 5 onder b BW gelden niettemin als waren zij gedaan tegen de voorgeschreven dag en met inachtneming van de voorgeschreven termijn (art. 7:271 lid 6 BW).

Nietig opzeggingsbeding (art. 7:271 lid 7 BW)

Elk beding waarbij in strijd met art. 7:271 lid 5 onder a BW een langere opzegtermijn of waarbij in strijd met art. 7:271 lid 5 onder b BW een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen of waarbij van andere bepalingen van art. 7:271 BW wordt afgeweken, is nietig. Eveneens is nietig elk beding dat de huur zonder opzegging doet eindigen (art. 7:271 lid 7 BW).

Zes opzeggingsgronden

Voor de verhuurder van woonruimte gelden zes opzeggingsgronden (art. 7:274 lid 1 BW):