Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Tegemoetkoming verhuurder (art. 7:725 lid 1 BW)

Indien de rechter een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst op de gronden, bedoeld in artikel 274 lid 1 onder c en e toewijst, kan hij een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder moet betalen ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:725 lid 1 BW).

Termijn voor intrekking opzegging (art. 7:725 lid 2 BW)

De rechter kan, voordat hij een beslissing geeft, waarin dit bedrag wordt vastgesteld, zijn voornemen ter kennis van partijen brengen en een termijn stellen waarbinnen de verhuurder de opzegging kan intrekken. Maakt de verhuurder van deze bevoegdheid gebruik, dan beslist de rechter uitsluitend over de proceskosten (art. 7:725 lid 2 BW).

Bijdrage verhuurder in verhuiskosten (art. 7:725 lid 3 BW)

Bij beëindiging van de huurovereenkomst op de gronden, bedoeld in artikel 274 lid 1 onder c in verbinding met lid 3 onder a en in artikel 274 lid 1 onder e, draagt de verhuurder bij in de kosten die de verhuizing voor de huurder meebrengt (art. 7:725 lid 3 BW).

Minimumbijdrage verhuurder (art. 7:725 lid 4 BW)

De minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten voor de huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen wordt bij ministeriële regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie vastgesteld en zal jaarlijks voor 1 maart worden gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. Het in de eerste zin genoemde bedrag wordt afgerond op hele euro’s (art. 7:725 lid 4 BW).

Bijdrage gemeente komt in mindering (art. 7:725 lid 5 BW)

De verhuurder kan eventuele door de gemeente aan de huurder te verstrekken bijdragen of vergoedingen voor verhuis- of inrichtingskosten in mindering brengen op de hoogte van de bijdrage, bedoeld in art. 7:725 lid 4 BW (art. 7:725 lid 5 BW).