Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Incassokosten zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (art. 6:96 lid 2 BW, letter c). 

Vermogensschade (art. 6:96 BW)

Incassokosten vormen vermogensschade in de zin van art. 6:96 BWArt. 6:96 lid 2 BW bepaalt dat redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 5 Rv)

Art. 6:96 lid 5 BW biedt een grondslag om bij Algemene Maatregel van Bestuur regels te stellen met betrekking tot buitengerechtelijke incassokosten. Deze Algemene Maatregel van Bestuur is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Van deze regeling kan wel bij handelstransacties, maar niet in particuliere transacties ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW)
Art. 6:96 lid 6 BW beschermt de consument op procedurele wijze. Het artikel bepaalt dat, als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de vergoeding voor vermogensschade eerst verschuldigd kan worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in art. 6:81 BW, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, tevergeefs is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Die aanmaning betreft de veertiendagenbrief.